... / O nás / Společnost / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Platnost, uzavření a obsah kupní smlouvy

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a platí, jestliže mezi smluvními stranami není písemně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy uzavírané mezi kupujícím a společností Saint-Gobain Ecophon AB, BOX 500, S-265 03 Hyllinge, Švédsko (dále jen „prodávající“), jejichž předmětem je dodání zboží prodávajícím kupujícímu a použijí se přiměřeně i na jiná plnění poskytovaná prodávajícím kupujícímu (poradenství, atp.), nebude-li výslovně a písemně sjednáno jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné do dne účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek, které nahradí tyto všeobecné obchodní podmínky. Odchylky od obchodních podmínek musí být písemně potvrzeny prodávajícím, aby měly vůči němu platnost. Informace v cenových kalkulacích prodávajícího nejsou pro prodávajícího závazné a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, mají pouze informativní charakter. Údaje o množství, jakosti a hmotnosti zboží uváděné v informativních nabídkách a / nebo informačních materiálech prodávajícího jsou pouze přibližné a orientační. Dojde-li však na základě nabídky prodávajícího k dodání zboží kupujícímu, je taková smlouva platná. Vylučuje se aplikace § 1740 odst. 3 NOZ a § 1751 odst. 2 NOZ, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavřeny buď okamžikem podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami nebo okamžikem potvrzení písemné objednávky kupujícího prodávajícím nebo přímo dodáním zboží prodávajícím kupujícímu na základě objednávky kupujícího. Kupující je svou objednávkou vázán po dobu 45 dní od jejího doručení prodávajícímu a po tuto dobu jí nemůže odvolat. Objednávku je možné učinit i tak, že kupující podepíše nabídku prodávajícího popř. na této nabídce vyznačí svůj souhlas a doručí jí prodávajícímu. Objednávku může prodávající akceptovat a k uzavření kupní smlouvy dojde tak, že prodávající buď tuto objednávku podepsanou ze své strany doručí kupujícímu, nebo kupujícímu vydá zboží uvedené v objednávce popř. předá toto zboží přepravci za účelem přepravy kupujícímu. Prodávající uvádí, že informace uvedené v popisu výrobku, cenících, cenových kalkulacích či obdobných dokumentech nebo předané ústně, jsou pouze obecného charakteru a nejsou pro prodávajícího závazné, pokud nejsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy prodávajícího nebo v potvrzení objednávky/ kupní smlouvy.

II. Výkresy a dokumentace

Výkresy, modely, technická dokumentace a veškeré jiné technické informace předané kupujícímu z důvodu dodání výrobku, zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu než montáži, rozběhu, provozu a údržbě výrobku, ani kopírovány, reprodukovány, předány – nebo s nimi nesmí být jiným způsobem seznámena třetí strana bez předchozího písemného svolení prodávajícího.

III. Konstrukce

Prodávající si vyhrazuje bez předchozího oznámení právo takových změn konstrukce, které neovlivní smluvené funkce výrobku.

IV. Výroba produktů dle specifikace kupujícího

V případech, kdy prodávající vyrábí výrobek podle specifikace kupujícího a proti prodávajícímu je z tohoto důvodu vznesena reklamace třetí strany na porušení patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví, kupující nahradí prodávajícímu všechny ztráty a škody s tím spojené.

V. Dodání

Podmínky dodání výrobků jsou stanoveny v souladu s Občanským zákoníkem ČR a INCOTERMS (při zahraničních dodávkách) ve znění platném v době uzavření kupní smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak, platí dodací podmínky ze závodu (ex Works) Saint-Gobain Ecophon AB a k dodání výrobku dochází tím, že prodávající umožní kupujícímu odebrání zboží ve svém skladě nebo zboží předá k dodání prvnímu dopravci. Je-li výslovně sjednáno dodání zboží u kupujícího nebo v místě jím určeném, dochází k dodání zboží okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu vykládku zboží. Vykládku zboží bezodkladně a odborně zajistí kupující, pokud není výslovně a písemně sjednáno jinak. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co do množství, kvality a ostatních vlastností před jeho vykládkou. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou ke splnění jeho závazků, zejména zboží řádně a včas převzít. Nepřevezme-li kupující zboží včas, je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího uskladnit. Náklady na vykládku, zpětnou dopravu, náklady na opětovné balení a další související náklady nese kupující. Nedojde-li k převzetí zboží ani na základě dodatečné výzvy prodávajícího nebo hrozí-li zkáza nebo poškození zboží, je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího prodat.

VI. Množství

Výrobky Ecophon jsou dodávány pouze po celých baleních (kartonech). Pokud není objednané množství v souladu s Ceníkem Ecophon, bude počet kusů materiálu zaokrouhlen směrem nahoru na celá balení.

VII. Balení

Náklady za obaly jsou účtovány kupujícímu v ceně výrobku (mimo nákladů na obaly vratné).

VIII. Ceny

Ceny uvedené v potvrzení objednávky / kupní smlouvě jsou účinné po dobu 6 měsíců ode dne potvrzení objednávky / kupní smlouvy. Po uplynutí 6 měsíců může dojít k jednostrannému přehodnocení a přecenění ze strany Ecophonu za předpokladu, že rozdíl ceny mezi původně potvrzenou a novou bude vyšší než 10%. Ceny uvedené prodávajícím v ceníku obsahují cenu výrobku včetně standardního obalu a event. cla a dovozní přirážky, bez DPH, nákladů na dopravu, montáž a všech dalších případných poplatků a nákladů na dodání zboží kupujícímu. Pokud dojde ke změně kurzu o více než 5% v době mezi uzavřením kupní smlouvy a dodávkou výrobku a nákladů na dovoz výrobku, je prodávající oprávněn cenu výrobku zvýšit odpovídajícím způsobem.

IX. Platba

Platební podmínky a výpočet smluvních pokut jsou uvedeny v kupní smlouvě, v nabídce, potvrzení nebo faktuře. Příkaz k úhradě nebo jiný druh potvrzení o splnění závazku se nepovažuje za platbu, dokud není závazek kupujícím zcela splněn. V případě prodlení kupujícího s úhradou splatného závazku je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu a je oprávněn požadovat od kupujícího úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pokud kupující neuhradí kupní cenu výrobků do 10 dnů od data splatnosti, je toto prodávajícím považováno za podstatné porušení smluvních povinností ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a prodávající je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Vedle smluvní pokuty dle tohoto článku má prodávající dále právo na náhradu škody vzniklé uvedeným porušením povinnosti, a to v plné výši.
Reklamace dodaného zboží, kterou prodávající akceptuje pouze v písemné formě, není důvodem k nezaplacení kupní ceny výrobků prodávajícímu. Kupující není oprávněn zadržovat kupní cenu výrobků, a to z jakéhokoliv právního důvodu. Vylučuje se postoupení práv a povinností ze smlouvy kupujícím jinou formou, než písemnou, a to pouze s předchozím souhlasem prodávajícího. To zahrnuje i postoupení pohledávek kupujícího za prodávajícím. Kupující se zároveň zavazuje, že k těmto právům nezřídí zástavní právo ani jiná práva ve prospěch třetích osob. Porušení této smluvní povinnosti zakládá neplatnost takového právního úkonu. Postoupení smlouvy jako celku je možné jen písemně, a to s předchozím písemným souhlasem druhého smluvního partnera.

X. Výhrada vlastnického práva

Dodaný výrobek vč. obalu zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Kupující je povinen zboží s výhradou vlastnického práva dostatečně odlišit od jiného zboží. Předá-li kupující před přechodem vlastnického práva zboží třetí osobě, je povinen jí o této výhradě vlastnického práva informovat. Je-li kupní cena placena předem, přechází vlastnické právo na kupujícího k okamžiku předání zboží.

XI. Dodací lhůta a prodlení

Prodávající dodá zboží ve lhůtě, která je mezi stranami sjednána. Prodávající není v prodlení, pokud nemůže tuto lhůtu plnit kvůli okolnostem vylučujícím protiprávnost. V tomto případě se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou trvaly takové okolnosti. Dodací lhůta je počítána ode dne, kdy prodávající potvrdí objednávku /kupní smlouvu a obdrží všechny informace ohledně provedení objednávky. Pokud dojde k prodlení dodávky následkem konání nebo opominutí na straně kupujícího, dodací lhůta bude prodloužena přiměřeně vzhledem ke všem okolnostem. To platí nezávisle na tom, zda se důvod k prodlení projeví před či po uplynutí smluvené dodací lhůty. V případě značného prodlení dodávky, tzn. delšího než 30 dní, určí kupující prodávajícímu písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu k dodání zboží. V případě marného uplynutí této lhůty je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, a to pouze v té části, která se prodlení týká. Jinak prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za event. prodlení dodávek, a tak se výslovně zprošťuje jakýchkoliv následků z důvodu prodlení dodávky. Pokud by kupující zjistil, že nebude schopen převzít výrobek ve smluveném termínu a prodlení dodávky z jeho strany je pravděpodobné, ihned písemně uvědomí prodávajícího současně s uvedením důvodů a pokud možno s odhadnutým termínem převzetí, na kterém se strany písemně dohodnou. Pokud nedojde k dodání výrobků z důvodu na straně kupujícího ke smluvenému datu, je kupující povinen provést úplnou platbu za dodání, jakoby výrobek byl dodán. Prodávající zajistí odpovídající skladování na nebezpečí a náklady kupujícího. Na požádání kupujícího zajistí prodávající pojištění výrobku na náklady kupujícího. Pokud uvedené prodlení na straně kupujícího není důsledkem okolností uvedených v článku XV. těchto všeobecných obchodních podmínek, je prodávající oprávněn požadovat převzetí výrobku kupujícím v přiměřené době. Jestliže kupující z jakéhokoliv jiného důvodu než za který prodávající nese zodpovědnost, není schopen převzít výrobek v dohodnuté době, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením doručeným kupujícímu a požadovat od kupujícího náhradu všech škod a ztrát vzniklých prodávajícímu následkem neschopnosti kupujícího plnit.

XII. Odpovědnost za vady

Při dodání zboží je kupující povinen prohlédnout zboží s odbornou péčí, a to zejména co do množství a kvality popř. takovou prohlídku zajistit a na vady, které zjistil nebo které měly nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, do 48 hodin po dodání zboží prodávajícího písemně upozornit. U vad, které nemohly být při vynaložení odborné péče zjištěny již při dodání zboží, kupující uplatní písemnou reklamaci vady u prodávajícího bezodkladně po projevení vady. Reklamce musí obsahovat popis projevu vady. Pokud je důvod k domněnce, že vada způsobí škodu, reklamace musí být uplatněna okamžitě. Jestliže kupující neuplatní reklamaci ve shora uvedené době, považuje se zboží za akceptované a bezvadné a právo na plnění prodávajícího zaniká. Prodávající dle své volby bezplatně opraví nebo vymění dodané výrobky nebo jejich části, které se následkem chybného materiálu nebo výroby staly nepoužitelnými, za předpokladu, že vada bude kupujícím řádně reklamována a nepoužitelné výrobky nebo jejich části jsou bez jakýchkoliv nákladů prodávajícího a na nebezpečí kupujícího vráceny prodávajícímu ke kontrole a opravě nebo výměně; k vrácení zboží může takto dojít nejpozději do dvou let od dodání zboží kupujícímu. Prodávající je dále oprávněn při uplatnění odpovědnosti za vady dle své volby namísto jiných plnění poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží. Jiným způsobem prodávající nenese žádnou odpovědnost za dodané výrobky. Prodávající se tak výslovně zprošťuje veškerých jiných následků z důvodů vady výrobků. Prodávající tak – inter alia – nemá žádný závazek náhrady přímých nebo nepřímých škod nebo za ušlý zisk z důvodu vady výrobků. Pokud kupující reklamuje vady výrobků a je zjištěno, že se nejedná o vady, za které prodávající zodpovídá, je kupující povinnen zaplatit prodávajícímu náhradu všech nákladů, způsobených prodávajícímu reklamací. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na vady způsobené materiály, které dodal kupující nebo konstrukcí, kterou kupující specifikoval. Odpovědnost prodávajícího se vztahuje pouze na vady, které se projeví při pracovních podmínkách předpokládaných ve smlouvě a při správném používání výrobků. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na vady způsobené okolnostmi výrobku nebezpečnými, vzniklými po předání výrobku kupujícímu. To se týká např. vad zapříčiněných chybnou údržbou nebo nesprávnou montáží do dílů kupujícího, změn provedených bez písemného souhlasu prodávajícího, oprav nesprávně provedených kupujícím, normálního opotřebení a tvoření trhlin nebo znehodnocení. I když prodávající spolupracoval s kupujícím při výběru a konstrukci výrobku, prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ztráty vzniklé z výběru výrobku nebo konstrukce výrobků, pokud se strany písemně nedohodnou, že prodávající nese určitou odpovědnost v tomto smyslu. Prodávající v žádném případě neodpovídá za škodu ve větším rozsahu, než je kupní cena příslušného zboží dodaného kupujícímu.

XIII. Odpovědnost za vlastnosti výrobku, které způsobují poškození

Prodávající je odpovědný za zranění osoby způsobené výrobkem pouze tehdy, je-li možno prokázat, že zranění bylo způsobeno záměrně nebo hrubou nedbalostí prodávajícího. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené výrobkem na movitém i nemovitém majetku. Prodávající není za žádných okolností odpovědný za nepřímé škody zapříčiněné vlastnostmi výrobku, způsobujícími poškození. Kupující odpovídá za výrobek v případech dle tohoto odstavce vůči třetím osobám ve stejném rozsahu, jako prodávající. Prodávající ani při vzniku odpovědnosti za vlastnosti výrobku neodpovídá za škodu ve větším rozsahu, než je kupní cena příslušného zboží dodaného kupujícímu.

XIV. Platební neschopnost kupujícího

Jakmile má prodávající důvod se domnívat, že kupující nesplní platební podmínky nebo pokud se kupující ocitne v úpadku nebo mu hrozí úpadek, je prodávající oprávněn vyžádat si bankovní záruku nebo jinou formu zajištění, schválenou prodávajícím – nebo odstoupit okamžitě od smlouvy.

XV. Vyšší moc

Pokud následkem stávky nebo jiných okolností vylučujících protiprávnost smluvních stran (např. požáry, války, protivládního povstání či nepokoje, rozsáhlých výpadků činnosti stran, nedostatečné nebo nesprávné dodávky od subdodavatele, nedostatečné přepravy nebo nedostatku surovin a energie) je možnost prodávajícího splnit dodávku nebo možnost kupujícího dodávku přijmout podstatně snížena, je taková smluvní strana oprávněna posunout dodání, případně přijetí dodávky o dobu, po kterou okolnosti podstatně zhoršují možnost smluvní strany splnit závazek této smluvní strany. Pokud tato doba překročí šest měsíců, jsou obě smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Smluvní strana, která uvedeného práva využije, uvědomí bez prodlení písemně druhou smluvní stranu. Okolnost, která podle uvedeného zprošťuje povinností a která se projevila po vstoupení smlouvy v platnost, zakládá důvod pro zproštění od povinnosti pouze tehdy, nemohl-li být její vliv včas předvídán. Pokud je důvodem zproštění od povinnosti překážka na straně kupujícího, nahradí tento prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním a ochranou výrobku.

XVI. Rozhodné právo

Spory vzniklé z této smlouvy, včetně sporů ohledně dodacích podmínek, budou řešeny podle platného právního řádu České republiky. Záležitosti zde neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že se na vztahy mezi smluvními stranami neužijí ustanovení Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

XVII. Rozhodování sporů

Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě, bude předmětný spor rozhodovaný v rozhodčím řízení Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem konání rozhodčího řízení je Praha.

XVIII. Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s prodávajícím a s přiloženými obchodními podmínkami prodávajícího, se podrobně seznámil, podrobně je s prodávajícím projednal a souhlasí s nimi. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na smlouvu se nebudou aplikovat § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. Smluvní strany se výslovně dohodly a svým podpisem potvrzují, že změna okolností anebo nemožnosti plnění na straně jedné z nich není důvodem k ukončení smlouvy. Prodávající vylučuje možnost uzavření smlouvy na různých listinách (s výjimkou standardního objednávkového systému) a jakékoli změny písemné smlouvy jsou možné jen písemně, a to dodatkem, který bude číslovaný. 

Cookies

Při návštěvě těchto stránek mohou být některé informace uloženy na Vašem počítači formou cookies. Cookies je textový soubor, který je uložen v dočasné paměti Vašeho počítače (složka cookies) nebo byl umístěn na Vašem pevném disku (trvalé cookies) internetovým serverem, aby bylo zajištěno bezproblémové prohlížení a užívání webové stránky.

Účelem cookies je sdělení internetovému serveru, že si právě prohlížíte určitou stránku. Cookies umožňují jednoduše si zapamatovat  všechny prvky stránek tak, jak jste si je upravili pro osobní potřeby. Při návratu na stránky naší společnosti jsou Vám díky výměně informací mezi cookies ve Vašem počítači a naším serverem opět k dispozici. Zaručujeme, že cookies nevyužíváme ke zpracování osobních informací a dat.

Ve Vašem prohlížeči je možné nastavit odmítnutí cookies, pokud si je nepřejete používat. V případě, že tak učiníte, může docházet k chybám zobrazení webových stránek. Postup zablokování cookies se liší podle typu prohlížeče.

Pro další rady a informace ohledně cookies využijte nápovědy Vašeho prohlížeče.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné do vašeho počítače, které pomáhají webové stránce analyzovat způsob, jakým návštěvníci stránku využívají. Údaje shromážděné souborem cookie o vašem způsobu používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou odeslány na servery společnosti Google ve Spojených státech amerických.

Společnost Google tyto údaje využije za účelem vyhodnocení vašeho používání těchto stránek, vyhotovení zpráv o webové aktivitě pro provozovatele stránek a poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může takto získané údaje předávat i třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud takové třetí strany tyto údaje zpracovávají pro společnost Google.

Veškerá práva vyhrazena

Tyto informace jsou poskytovány zdarma k obecným informačním účelům. Smyslem tohoto vymezení odpovědnosti není popření žádných požadavků uvedených v platných švédských zákonech ani vyloučení odpovědnosti za záležitosti, které podle těchto zákonů nesmí být vyloučeny.

Tyto informace poskytují obecné rady ohledně toho, který produkt je nejvhodnější pro dané požadavky a ilustrují navrhované použití pro náš sortiment akustických systémů. Technické údaje jsou založeny na výsledcích získaných za typických nebo zkušebních podmínek nebo na zkušenostech s dlouhodobým používáním za normálních podmínek.

Stanovené funkce a vlastnosti výrobků a systémů jsou platné pouze při dodržení instrukcí, instalačních diagramů, montážních návodů, návodů na údržbu a dalších podmínek a doporučení, která musí být zvážena a dodržena. Za jakoukoliv závadu způsobenou nedodržením návodů a instrukcí, např. záměnou určitých komponentů nebo produktů, která způsobí změnu funkce a výsledný efekt výrobku, Ecophon nepřebírá žádnou odpovědnost za funkce a vlastnosti výrobků a systémů, ani za celkově dosažený výsledek.

Veškeré popisy, ilustrace, moduly a rozměry v informacích představují pouze všeobecné údaje a nejsou součástí žádné smlouvy. Produkty a systémy, které jsou zde uváděny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Informace a zde uvedený software může obsahovat technické chyby, překlepy nebo jiné druhy chyb a nepřesností. Ecophon nepřebírá za tyto nedostatky žádnou odpovědnost. Produkty a systémy jsou zde uváděny jako obsahy, které mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Ecophon negarantuje žádnou záruku, že veškeré informace a software uvedený na webových stránkách společnosti Ecophon je obsahově bez chyb a nepřesností a že další obsahy stránek jsou bez počítačových virů nebo jiných poškozujících složek.

Odkazy na externí webové stránky nebo externí zdroje jsou uvedeny pouze pro usnadnění orientace. Ecophon nepřebírá odpovědnost za externí odkazy ani jejich uveřejněním nedává souhlas s obsahy stránek externích odkazů.

Obchodní známka

Obchodní známka a logo společnosti Ecophon jsou vázány na produkty a služby s ní spojené. Označení, loga i slogany jsou majetkem Ecophonu a nesmí být jakkoliv užívány bez písemného souhlasu Ecophonu.

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426