Zvuk

Zvuk je kmitavý pohyb hmoty v pevném, kapalném a plynném prostředí, který vyvolává sluchový vjem. Hovoříme-li o zvuku, jedná se tedy o vlnění s frekvencí v rozsahu 16 – 20 000 Hz. Frekvence nižší než 16 Hz nazýváme infrazvuk a frekvence vyšší 20 kHz nazýváme ultrazvuk.