... / Akustická řešení / O akustice / Významový slovník akustických pojmů

Významový slovník akustických pojmů

Absorpční třída

Klasifikace pohlcovačů zvuku do tříd pohlcovačů zvuku A - E dle normy EN ISO 11654, zahrnuje frekvence 200-5 000 Hz.

Akustika

“Akustika” je vědní obor, zabývající se studiem zvuku a způsoby, jakými je zvuk vnímán. V každém jazyce se tento termín používá i k označení způsobu vnímání zvuku v určitých druzích prostředí. Tento obor je dále rozdělen do několika speciálních odvětví. Slovo „akustika“ pochází z řeckých výrazů akoustikos („týkající se slyšení) a akouo („slyšet“).

 

Artikulační třída (AC)

Klasifikace zavěšených stropních systémů z hlediska jejich schopnosti přispívat k akustickému soukromí mezi pracovními stanicemi. Artikulační třída (AC) se vypočítává z útlumu mezi zónami dle ASTM E-1110 a používá se ke klasifikací a porovnání akustických panelů. Čím vyšší je artikulační třída, tím lepší je míra soukromí. Doporučujeme používat zavěšené podhledy s min. artikulační třídou 180 pro dosažení optimálního soukromí. Vysoká AC znamená dobrou míru soukromí a naopak. 

 
AC
Výrobky
200
Master A
190
Master Ds, E, Combison Duo A, E, Focus A, Gedina A
180
Focus Ds, Dg, E, Gedina E

Pokles srozumitelnosti vlivem ztráty souhlásek (%-Alcons)

 

Metoda objektivního měření srozumitelnosti vlivem souvislosti se ztrátou souhlásek (% - Alcons) vyjadřuje počet chybějících souhlásek v procentech. Souhlásky hrají z hlediska srozumitelnosti řeči mnohem důležitější úlohu než samohlásky. Jsou-li souhlásky přijaty lidským uchem bez potíží, úroveň porozumění řeči je mnohem vyšší.

Hluk pozadí (dB)

Například řeč, vrzající židle, hučící ventilace, pouliční provoz, pracující stroje a zařízení, hluk z chodeb, vedlejších místností nebo dětských hřišť.Zvýšený hluk pozadí může mít dlouhodobé negativní dopady, jako je nemoc, únava, snížení produktivity a efektivity. Důležité je také mít na mysli, že lidé jsou různě citliví na zvuk a hluk obecně. Soukromí ve velkoplošných prostorách může být dosaženo vytvořením oddělení místnosti pro důvěrné rozhovory a úkoly vyžadující zvýšenou koncentraci.

Třída útlumu stropu (CAC)

Hodnota vyjadřující experimentální tlumení zavěšeného stropu mezi dvěma místnostmi dle ASTM E 1414. Toto měření bere v úvahu pouze přenos zvuku zavěšeným stropem.

Dn,f,w  (dB)

Hodnota dle normy EN ISO 717-1 pro experimentální zvukovou izolaci zavěšeného stropu mezi dvěma místnostmi. Měří se dle normy ISO 10848-2. Toto měření bere v úvahu pouze přenos zvuku zavěšeným stropem.

Třepotavá ozvěna

Nastává tehdy, když se zvuk začne odrážet mezi rovnoběžnými plochami v místnosti.

Frekvence

Tak, jako vlny na vodě, i zvukové vlny se šíří určitou rychlostí. Kmitočet vln odpovídá počtu vrcholů nebo „prohlubní“, které projdou určitým bodem za sekundu (340m/s). Kmitočet se vyjadřuje v jednotkách hertz (Hz). Čím je toto číslo vyšší, tím vyšší je i tón zvuku, a naopak (výšky a basy).

Kmitočtový rozsah, který lidské ucho vnímá, se pohybuje v rozmezí 20 až 20,000 Hz.Rozsah řeči je někde mezi 125 a 8000 Hz.

 

Mezizónový útlum stropních systémů

Měření mezizónového útlumu demonstruje charakteristiky stropních systémů v oblasti odrazivosti zvuku, pokud jsou tyto systémy používány ve spojení s prostorovými přepážkami střední výšky. Toto uspořádání je často používáno v kancelářích, aby se zajistilo soukromí při hovoru v rámci jednotlivých pracovišť.

1. Plénum
2. Testovací vzorek podhledu
3. Reproduktor
4. Referenční pozice (zdroj)
5. Přepážka (paravan)
6. Systém měření
 
Systém měření mezipásmových útlumů je pevně určen, jsou určeny 1,5 m vysoké paravany a rovněž jsou definovány polohy zdroje zvuku a přijímače. Mezipásmový útlum je kalkulován jako rozdíl tlaku zvuku mezi zdrojem a přijímačem pro každou jednu třetinu oktávového pásma ve frekvenčním rozsahu 200-5000 Hz pro každou vzdálenost.
 

Hluk

Nežádoucí zvuk. Hluk může často představovat individuální vnímání určitého zvuku, např. hluku pozadí.

Koeficient potlačení hluku (NRC)

Hodnota vyjadřující míru pohlcování zvuku dle ASTM C 423 odvozená z průměrné hodnoty 4 frekvencí v rozsahu 250-2 000 Hz.

Soukromí

Akustické soukromí mezi pracovními stanicemi velkých kancelářských místností se vyjadřuje pomocí třídy srozumitelnosti (AC).

Index přenosu řeči (RASTI)

RASTI představuje objektivní způsob měření srozumitelnosti řeči. Měří se ve dvou frekvencích – 500 a 2 000 Hz. Reproduktor vysílající zvuk se umisťuje na místo hovořící osoby, mikrofon na místo posluchačů. (Viz také STI).

Doba dozvuku (T nebo RT)

Doba, kterou potřebuje hladina hluku k poklesu o 60 dB po vypnutí zdroje zvuku. Měření doby dozvuku nám umožňuje vypočítat celkovou míru pohlcování zvuku. Doba dozvuku se mění s frekvencí.

Sabine

Fyzik Wallace Clement Sabine (1869-1919) vytvořil ve městě Riverbank, ležícím západně od Chicaga, dobře známý Sabinův vzorec (T = 0,16 x V/A), jenž znázorňuje vztah mezi dobou dozvuku (T/s), objemem místnosti (V/m³) a mírou pohlcování zvuku (A/m²).

Odstup signálu od šumu (S/N)

Dalším důležitým parametrem, který má vliv na soukromí při hovoru, je hladina hluku v pozadí, neboli - přesněji řečeno - odstup signálu od šumu (S/N). Odstup signálu od šumu je poměr signálu (např. řeči) a hluku v pozadí (např. hluk ventilace). Ke zvýšení dobré srozumitelnosti musí být odstup signálu s informací nejméně 15 dB nad hladinou šumu. Pro lidi s poruchami sluchu je potřeba ještě vyšší; odstup signálu od šumu musí být nejméně 20 dB.

Na druhé straně, je-li odstup signálu od šumu o mnoho nižší, neboli signál je nižší než šum, signál bude částečně maskován. Bude tím dosaženo určitého soukromí.

Pohlcovače zvuku

Materiály a struktury schopné pohlcovat energii zvuku a přeměňovat ji na jiné formy energie. Tyto materiály zlepšují akustiku místnosti, neboť omezují odrazy zvuku, čímž snižují úroveň hluku a dobu dozvuku.

Pohlcování zvuku

Pohlcování zvuku znamená, že energie zvuku je převáděna na energii mechanických vibrací nebo na tepelnou energii. Míra pohlcování zvuku se vyjadřuje pomocí koeficientu pohlcování zvuku α nebo třídy pohlcování zvuku (A - E) dle normy EN ISO 11654 nebo NRC/SAA v souladu s ASTM C 423.

Průměrná míra pohlcování zvuku (SAA)

Hodnota vyjadřující míru pohlcování zvuku dle ASTM C 423, zahrnuje třetiny oktáv v rozsahu frekvencí 200-2 500 Hz.

Třída pohlcování zvuku

Klasifikace pohlcovačů zvuku do tříd pohlcovačů zvuku A - E dle normy EN ISO 11654, ve frekvencích 200-5 000 Hz.

Zvuková izolace

Schopnost části budovy nebo její konstrukce snižovat míru procházejícího zvuku. Zvuková izolace se měří při různých frekvencích, obvykle v rozsahu 100-3 150 Hz. Izolace proti zvuku, který se šíří vzduchem, se udává pomocí jednomístného čísla s označením Dn,f,w, Rw nebo R'w. Izolace proti působení zvuku se udává pomocí jednomístného čísla ve tvaru Ln,w nebo L' n,w.

Úroveň hluku (dB)

Tlakové variace vyvolané zvukovými vlnami ve vzduchu se označují jako hluk. Nejnižší slyšitelná úroveň hluku má hodnotu 0 dB a říká se jí práh slyšitelnosti. Nejvyšší snesitelná úroveň se nazývá práh bolesti a její hodnota se pohybuje okolo 120 dB.

Síla zvuku (dB)

Měří se v decibelech, dB (decibel). Množství dB se měří při různých frekvencích.

dB(A) (nebo také LpA) je jednomístné číslo používané k popisu celkové síly zvuku pro všechny frekvence způsobem podobným citlivosti ucha.

dB(C) (nebo také LpC) se zaměřuje zejména na nízké frekvence a lépe odráží způsob vnímání zvuku lidmi s vadami sluchu.

Srozumitelnost řeči

Srozumitelnost řeči přímo závisí na úrovni šumu v pozadí, na době dozvuku a tvaru místnosti. K hodnocení srozumitelnosti řeči se používají různé metody, přičemž mezi nejznámější patří RASTI, STI a %-Alcons.

Index přenosu řeči (STI)

Téměř obdoba metody RASTI, avšak kompletnější forma měření srozumitelnosti řeči pomocí měření všech oktávových rozsahů ve frekvenčním pásmu 125-8 000 Hz.

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Acoustic Bulletin™

Prohlédněte si náš portál věnovaný akustice, kde uvádíme novinky, výzkumy a naše poznatky z této oblasti.

Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426