Home / O nás / Požární bezpečnost

Požární bezpečnost

Functional demands icon

 • Materiál povrchu zdí a stropu jsou rozhodující v časném rozvoji požáru místnosti

 • K přeskočení plamene dochází při teplotě okolo  600 °C

 • Maximální teplota vzduchu pro bezpečnou evakuaci je přibližně 80 °C

Požadavky na zavěšené stropy

Požadavky kladené na zavěšené stropy v oblasti požární bezpečnosti se mohou lišit v závislosti na typu místnosti i budovy, kde mají být instalovány. Podrobné požadavky lze nalézt v národních stavebních předpisech. Nicméně dva obecné požadavky lze u zavěšených stropů označit jako zásadní.  

 • Stropy musí pouze zanedbatelnou měrou přispívat k šíření požáru a tvorbě kouře.
  Toho je dosaženo použitím stropů skládajících se z materiálů a povrchových obkladů, které vyhovují alespoň třídě Euroclass B-s1, d0.

 • Stropy se nesmějí prolomit a sesunout již v počátečních fázích požáru, kdy ještě může probíhat evakuace a záchranné operace.
  Aby byl tento požadavek splněn, měl by být stropní systém schopen odolat teplotě přibližně 300 °C. (Tepelné vyzařování vrstvy kouřového plynu o teplotě 300 °C odpovídá přibližně podmínkám, kterým je schopen čelit plně vybavený hasič.)

Požární bezpečnost v budovách

Hlavním účelem návrhu protipožárního zabezpečení budovy je minimalizovat následky ohně. V principu jde o to, aby se zabránilo zranění lidí, ale toto zabezpečení s sebou zároveň přináší i omezení materiálních a ekonomických škod, ke kterým může dojít.

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

V hořící budově se podmínky mohou rychle změnit tak, že vznikne bezprostřední riziko zranění člověka. V rámci parametrů bezpečné evakuace je třeba uvažovat požární plyny, viditelnost, tepelné vyzařování a teplotu. Aby bylo možno například provést bezpečnou evakuaci, neměla by teplota vzduchu v místnostech, kudy evakuovaní lidé procházejí, přesáhnout přibližně 80 °C.

Celková požární ochrana budovy a její specifická funkce je komplexním problémem, který zahrnuje několik oblastí a způsoby jejich vzájemné interakce:

 • budovu samu včetně jejího návrhu, stavebních prvků, materiálů, vybavení interiéru a nábytku;

 • systémy detekce požáru a poplachové systémy;

 • organizaci a nácvik průběhu evakuace, například ve školách a ústavech sociální péče;

 • záchranné práce hasičských sborů;

 • hašení a kontrolu ohně. Částečně realizováno automatickými hasicími systémy a zčásti případnými aktivními zásahy, např. zásahy hasičských sborů.

Stavební předpisy a různé typy standardů normálně pokrývají první a druhý bod. Stavební předpisy jsou definovány na národní bázi a v jednotlivých zemích se mohou lišit. Standardy mohou být vytvořeny buď na národní úrovni (např. DIN, BS a ASTM), nebo na úrovni mezinárodní (standardy EN- a ISO-).

Popis požáru v rámci místnosti

Požár v místnosti může být členěn do různých fází.
Počáteční fáze neboli vznik požáru závisí na velikosti zdroje vznícení a na vlastnostech materiálů a objektů, které jsou přímo zasaženy.

Během růstové fáze nabývá požár na rozsahu a začínají hořet další objekty v okolí vzniku požáru. Vznítit se může dokonce i povrchové obložení stěn, podlahy a stropu v blízkosti ohně. Začíná se vytvářet stále větší množství kouře a tepla a v oblasti pod stropem se formuje vrstva horkých požárních plynů.

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fire

V růstové fázi je požár lokální. Požární charakteristiky povrchových obložení hrají při rozvoji požáru důležitou roli.

Během růstové fáze může dojít k přeskočení požáru. To nastane, když požár dosáhne takové intenzity, že ztratí lokální charakter a pohltí veškeré hořlavé materiály v místnosti. Uvolňuje se velké množství tepla a plameny šlehají ven okny a dveřními otvory.

Obecně platí, že k přeskočení dochází, jakmile požární plyny v místnosti dosáhnou teploty 500 – 600 °C. Tepelné vyzařování z vrstvy požárních plynů je v této fázi tak velké, že způsobí vznícení všech hořlavých materiálů. 

K přeskočení může dojít jen několik minut po vznícení. Lze je však oddálit, nebo dokonce úplně eliminovat. To se může podařit v místnosti, ve které se nachází jen malé množství hořlavých materiálů a která je vybavena povrchovými obklady, jež pouze zanedbatelně přispívají k rozvoji požáru.

Po přeskočení dosahuje požár maximální úrovně a je plně rozvinut. Délka a intenzita požáru je nyní dána hlavně přívodem vzduchu a „požárním zatížením“, tj. objemem přítomných hořlavých materiálů.

Ústupová fáze nastává, jakmile požár začne uhasínat.

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fire

Ve chvíli, kdy dojde k přeskočení, je celá místnost pohlcena ohněm a z dveřních i okenních otvorů šlehají velké plameny. Požár se nyní může šířit do dalších částí budovy. 

Testování a klasifikace výrobků

Metody požárního testování jsou obecně navrženy tak, aby simulovaly různé fáze procesu hoření. Testy povrchového obložení jsou pak prováděny za použití zdrojů ohně, představujících počáteční a růstovou fázi požáru. Tyto testovací metody se označují jako testy „reakce na oheň“: 

 • vznětlivost

 • šíření plamene

 • uvolňování tepla

 • tvorba kouře

 • výskyt hořících kapek a částic

Cílem testů reakce na oheň je zhodnotit, jak produkty přispívají při počátečních fázích požáru v tomto smyslu.

Aby se zhodnotila schopnost stavebních prvků odolat plně rozvinutému ohni, jsou tyto prvky (dveře, podlahové konstrukce, příčky atd.) testovány v plném rozsahu. Teplota v testovací peci sleduje tzv. „standardní požární křivku“, která je navržena k reprezentaci plně rozvinutého požáru. Tyto metody se nazývají testy „odolnosti vůči ohni“.Hlavními posuzovanými vlastnostmi jsou:

 • izolace (schopnost snižovat přenos tepla)

 • integrita (schopnost zabraňovat úniku plamenů a horkých plynů)

 • zátěžová kapacita

Stavební prvky klasifikované jako „odolné vůči ohni“ z hlediska integrity a izolace jsou používány jako prostředky, jejichž úkolem je zabránit šíření požáru mezi požárními sekcemi.

Evropský systém

Reakce na oheň – třída Euroclass

Nový testovací a klasifikační systém reakce na oheň určený pro obložení a materiály používaný v Evropě je nazván Euroclass. 

Celkem existuje 39 tříd Euroclass rozdělených do 7 hlavních úrovní: A1, A2, B, C, D, E a F, kde A1 je nejlepší kategorie a symbolem F jsou označeny produkty a materiály, které nejsou klasifikovány.

Vetšina hlavních tříd rovnež zahrnuje doplňkovou klasifikaci s ohledem na tvorbu kouře a výskyt hořících kapek a částic.

Třídy pro kouř jsou označeny s1, s2 a s3, pričemž s1 je nejlepší.
Třídy pro hořící kapky a částice jsou označeny d0, d1 a d2, pričemž nejlepší je třída d0.

Functional demands, Fire safety

1 = hlavní třída

2 = tvorba kouře

3 = výskyt hořících kapek a části

Tabell - MBU 2009-07-09

 
Evropské třídy
A1
 
 
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 
 

Evropské třídy podle klasifikačních standardů EN 13501-1 Požární klasifikace konstrukcí a základu budov - Část 1 Třídění užívající testování dat z reakce na požárních testech.

 
Functional demands, Fire safety

1. Teplota

2. Přeskočení

7. Čas

3. Počátek

4. Růst

5. Plné rozvinutí

6. Ústup

8. Třídy Euroclass

9. Třídy odolnosti vůči ohni 

Graf znázorňuje vztah mezi procesem hoření a požárními třídami

 
Odolnost vůči ohni

Hlavní třídy používané pro klasifikaci stavebních prvků z hlediska odolnosti vůči ohni jsou:

R = zátežová kapacita
E = integrita (schopnost zabranňvat úniku plamenů a horkých plynů)
I = izolace (schopnost snižovat přenos tepla)

Třídy jsou vždy kombinovány s časovou třídou vyjádřenou v minutách. Tyto časové třídy se pohybují v rozsahu od 15 do 360 minut po krocích definovaných v klasifikační normě EN 13501-2. Dělicí a nosná stěna by například mohla být klasifikována jako REI 60, což znamená, že si udrží svou zátěžovou kapacitu i funkci oddělovače požáru po dobu 60 minut, kdy bude vystavena působení plně rozvinutého požáru.

Prvek, který nenese zátež, získá pouze klasifikaci EI nebo E v kombinaci s časovou třídou. Druhý příklad se týká použití speciálních příček s protipožární úpravou, která zabraňuje proniknutí plamenu a horkých plynů, ale neposkytuje izolaci vůči teplu. V souladu s tím muže nosný sloup, jenž očividně netvorí oddělující element, získat pouze třídu R odolnosti vůči ohni, kombinovanou s časovou třídou.

Functional demands, Fire safety

1 = zátežová kapacita
2 = integrita (schopnost zabraňovat úniku plamenů a horkých plynů)
3 = izolace (schopnost snižovat přenos tepla)
4 = časová třída v minutách

Systém ASTM 

Reakce na oheň

Na americkém trhu jsou produkty testovány a klasifikovány podle norem ASTM (American Society for Testing and Materials – Americká společnost pro testování a materiály).

Šíření plamenů a tvorba kouře z povrchových obložení, například na stropech, se testuje a hodnotí podle standardu ASTM E 84 „Charakteristiky povrchového hoření stavebních materiálů“ („Surface Burning Characteristics of Building Materials“). Index tvorby kouře a index šíření plamenů je poté odvozen z výsledků uskutečněných měření.

Testovací aparatura se skládá z horizontální „tunelové pece“ v délce 25 stop (7,6 m) příčným profilem 12'½ x 17'¾ palců (305 x 450 mm. Vnitřní povrchy jsou pokryty testovaným materiálem a na jednom konci tunelu je postaven hořák. Na druhém konci je umístěn ventilátor vytvářející tažnou sílu, která nutí plameny šířit se do tunelu. Test trvá deset minut. 

Akustické stropní produkty jsou klasifikovány podle normy ASTM E 1264. Definovány jsou tři požární třídy: A, B a C. Třídy odpovídají třídám I, II a III (v tomto pořadí) různých předpisů stavebních orgánů. Třída A (I) je nejlepší.

Rakce na oheň

Požární třídy ASTM. Kromě toho by materiál u stropních produktů třídy A neměl po uhašení testovacího plamene vykazovat znaky dlouhodobého progresivního hoření. 

 
Max.index
 
třída 
šíření plamene
tvorba kouře
A
25
50
B
75
-
C
200
-
Požární odolnost

Prvky oddělující požár, například požární stěny a podlahové konstrukce, jsou testovány a hodnoceny podle normy ASTM E 119 „Požární testování stavebních konstrukcí a materiálů“ („Fire Tests of Building Construction and Materials“). Tyto testy jsou prováděny v plném rozsahu. Testované vzorky jsou podrobeny působení tepla odpovídajícího plně rozvinutému požáru. 

Evropská tabulka požárních tříd 

EVROPA

EN 13501-1

Třída

Výrobky

A2-s1,d0

Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Combison, Access, Super G, Hygiene, Akusto

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426