Home / O nás / Vliv klimatu

Vliv klimatu

Influence of climate icon

Níže se dozvíte více informací týkajících se klimatických změn jako jsou vlhkost, teplo a mikrobiologická aktivita a jejich vliv na podhledy a nosný rošt Ecophon.

 

Materiálem jádra všech panelů Ecophon je skelné vlákno, které bylo upraveno tak, aby odpuzovalo vodu. Materiál proto nepřijímá vodu vzlínáním a absorpce vzdušné vlhkosti je relativně nízká. Voda, která do panelů příležitostně může proniknout (například v průběhu čištění), rychle vysychá díky otevřené struktuře materiálu ze skelné vlny.

 
Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Průhyb podhledových panelů, které jsou deformovány po absorbování vlhkosti.

2. Skelná vlna je jedním z materiálů, které jsou nejodolnější vůči vlhku. Proto jsou podhledové panely, vyrobené ze skelného vlákna, rozměrově stabilní a zůstávají rovné i v prostředích s vysokou nebo proměnlivou vlhkostí vzduchu.
 

Nosný systém a příslušenství řady Ecophon Connect jsou rovněž vyvinuty tak, aby odolávaly vysoké vlhkosti.

Poznámka
 • Produkty Ecophon by měly být skladovány uvnitř budov. Pokud musí být dočasně uloženy venku, je třeba je chránit proti vlhku.

 • Jestliže mají být panely lepeny, musí teplota během instalace dosahovat 10 - 25 °C.

 • Panely jsou odolné vůči teplu. To může mít vliv na teplotu a relativní vlhkost v místnosti a v klimatizovaném prostoru, a proto by tato skutečnost měla být zohledněna v rámci vlhkostního a termotechnického návrhu. Větráním prostoru nad podhledem se zabrání kondenzaci.
   

Teplota, absolutní vlhkost a relativní vlhkost (RH)

 

Relativní vlhkost vzduchu se mění v závislosti na ročním období, teplotě a podnebním pásmu.

Relativní vlhkost RH, vyjádřená v %, je poměr skutečného množství vlhkosti ve vzduchu a maximálního množství vlhkosti, které je vzduch při dané teplotě schopen pojmout. Relativní vlhkost 100 % znamená, že vzduch už není schopen absorbovat více vody, tj. dochází ke kondenzaci, a relativní vlhkost 0 % vyjadřuje, že ve vzduchu není obsažena žádná vlhkost.

Při vysoké relativní vlhkosti existuje vážné riziko kondenzace způsobené teplotním rozdílem v oblasti nad podhledem. Při 95% RH a 30 °C způsobí kondenzaci pokles teploty o pouhý 1 °C. Přítomnost kapalné vody může mít mnoho nežádoucích účinků, například skvrny od látek, rozpustných ve vodě, na viditelném povrchu podhledu.

Mezi absolutní vlhkostí, teplotou a relativní vlhkostí platí fyzikální vztah. Čím teplejší je vzduch, tím více páry je schopen pojmout. Jinými slovy - daná absolutní vlhkost znamená nižší relativní vlhkost při vyšší teplotě než při teplotě nižší (viz graf).

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Absolutní vlhkost (g/m3)

2. Teplota (°C)

3. RH

Vztah mezi teplotou, absolutní vlhkostí a relativní vlhkostí.

Návrh podhledu pro vlhké prostředí

 

Aby bylo minimalizováno riziko vzniku problémů s korozí, plísněmi a estetickou funkcí v budově, neměla by relativní vlhkost dlouhodobě přesáhnout 70 - 80 %. V každém případě platí, že pro člověka není pobyt v prostředí s vyšší relativní vlhkostí, než byla uvedena výše, příjemný. Pro srovnání - průměrná relativní vlhkost v deštném pralese dosahuje 75 - 90 %.

Při zvýšené vlhkosti, například v profesionálních kuchyních, prostorách plaveckých hal, sprchách nebo provozovnách vyrábějících potraviny, může vzdušná vlhkost znatelně vzrůst a v některých případech dosáhnout nasycení, což znamená, že dochází ke kondenzaci. Vnitřní klima v takových místnostech by proto mělo být pečlivě prozkoumáno, než se přikročí k instalaci stropních podhledů.

Testování vlhkosti

Společnost Ecophon z důvodů technických a fyzikálních omezení testovacích metod neuvádí vyšší hodnoty než 95% RH při 30 °C. Faktem je, že jakmile hodnota RH překročí 95 %, je rovnováha vlhkosti extrémně citlivá i na velmi malé změny klimatu v testovací komoře. Pro každý konkrétní materiál lze obsah vody vyjádřit pomocí sorpční křivky. Sorpční křivka je při vysoké vlhkosti RH velmi strmá a dochází k efektu hystereze. Obsah vody v materiálu je proto nepředvídatelný. Z toho důvodu pokusy o provedení testů při relativní vlhkosti > 95 % selžou, neboť relativní vlhkost bude nestálá, a tím pádem nebude možno získat spolehlivé výsledky. Renomované testovací instituty, jako je SP (Swedish National Testing and Research Institute - Švédský národní testovací a výzkumný institut) a TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research - Nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum) nemohou při RH > 95 % provádět testy s dostatečnou přesností.

Sorpční izoterma
Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Obsah vlhkosti

2. Relativní vlhkost (%)

3. Efekt hystereze

Evropská norma EN ISO 12944-2 se zabývá klasifikací hlavních prostředí, kterým jsou ocelové konstrukce vystaveny. Všechny rošty a příslušenství Ecophon Connect dokáží odolat prostředí C1, definovanému tímto standardem. Testy jsou prováděny v souladu s metodou NORDTEST NT MAT 003. Tento test je považován za mnohem přesnější i přísnější, ale také se zároveň více přibližuje skutečným reálným podmínkám, než testovací metody podle EN ISO 12944-2. V normě EN 13964 - zavěšené podhledy, je koroze klasifikována podle schopnosti ochrany různých ocelí. Nicméně neexistuje žádný vzájemný vztah s normou EN ISO 12944-2 a prostředí tam uvedených.

Zavěšený systém Connect C3 disponuje zvláštní antikorozní ochranou, která tomuto výrobku dovoluje obstát v prostředí C3.

Nosný systém C4 je vyroben z ušlechtilé austenitické oceli odolné vůči kyselinám a dále korozím (rovnoměrné, důlkové, trhlinové a napětové). Systém je doporučen do prostředí plaveckých hal, potravinářského a chemického průmyslu.

Výběr spojovacích prvků

Ecophon má několik různých stropních systémů, které jsou rozděleny do tří odlišných korozních kategorií. Je velmi důležité zvolit správné spojovací materiály. Tyto spojovací materiály jsou klasifikovány podle Evropské normy EN 12944-2 ( Barvy a Laky ), která vysvětluje a udává, v jakém prostředí je vhodné spojovací prvky použít.

 

Spojovací prvky z nerezové oceli jsou obvykle klasifikovány dle druhu materiálu.

 • A2, standardní nerez ocel CrNi18/8
 • A4, je obvykle uváděna jako úroveň mořské nerez oceli
 • A5, ještě vyšší stupeň, než slitina  A4, hodí se velmi dobře pro nosné systémy a aplikace v ještě větších extrémních podmínkách a prostředích

Ecophon dodává dva různé spojovací prvky pro náš rastr ( profily ) C4, vyrobené z materiálu třídy A5. Tyto spojovací prvky by neměly být použity v jiném rastru, s vyjímkou našeho systému C4. Co se týče spojovacích prvků nosného systému C3, je zde široký sortiment snadno dostupný na trhu. Tyto spojovací prvky jsou obvykle klasifikovány jako C4 nebo C3 na základě různých procedur, např. Delta tone. Spojovací materiály klasifikované jako C4 nebo C3 nejsou obvykle z nerezové oceli a mohou být použity s Ecophon systémy třídy C1 a C3, ale nikdy by neměly být použity spolu se systémem Ecophon C4, vzhledem k riziku galvanické koroze. 

Extrémní prostředí a mikroorganismy

Trvale vysoké teploty, vysoká vlhkost vzduchu či prostředí s agresivními plyny nebo jinými látkami mohou ovlivňovat vzhled a vlastnosti stropních systémů.

V případech, kde je nutné pravidelné mytí podhledu nebo omývání tlakovou vodou, by měly být používány speciálně navržené systémy - Ecophon Hygiene. V těchto prostředích a v prostředích s vysokou vzdušnou vlhkostí by také měly být instalovány roštové systémy s doplňkovou ochranou proti korozi - Ecophon Connect C3.

Riziko výskytu plísní a bakterií je v prostředích s vysokou relativní vlhkostí důležitým aspektem. Produkty Ecophon neslouží jako přirozené kultivační médium pro plísně a bakterie. Udržováním podhledové konstrukce v čistotě a zajištěním kontrolovaného klimatu s vlhkostí a teplotou pod kritickou hranicí se riziko výskytu těchto mikroorganismů značně snižuje.

Plísně a bakterie vyžadují speciální růstové podmínky
Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Vlhkost

2. Správná teplota

3. Kultivační média

= riziko výskytu plísní a bakterií

Panely Ecophon jsou testovány na mikrobiologický růst podle následujících norem:
 • ASTM G 21-96
 • ISO 846 (metoda C)
 • EN 13697

ASTM G21-96

Nařízení je zaměřené na posouzení odolnosti materiálů vůči působení plísní. Testované materiály jsou umístěny na uhlíkový zdroj se směsí pěti plísní. Jedná se o plísně: 

 • Aspergillus niger
 • Penicillium pinophilum
 • Chaetomium globosum
 • Gliocladium virens
 • Aureobasidium pullulans

Na povrchu je rozprostřen stejný uhlíkový zdroj, na němž je materiál umístěn. Testovaný materiál se inkubuje při teplotě 28°C, relativní vlhkosti > 95% po dobu 28 dní.

Narůstající plísně jsou vyhodnoceny podle následující stupnice:

0 = bez vzniku plísně
1 = stopy nárůstu plísně, pokrytí povrchu < 10 %
2 = lehký nárůst, pokrytí povrchu mezi < 10-30 %
3 = střední nárůst, pokrytí povrchu mezi < 30-60 %
4 = silný nárůst plísně, pokrytí povrchu  > 60 %

Nárůst plísně znamená, že testovaný materiál je zdrojem uhlíku pro plísně a může jimi být znehodnocen. Panely Ecophon Hygiene patří do třídy 0, což je zařazení bez vzniku plísně.

ISO 846 (metoda C)

Nažízení je zaměřené na posouzení odolnosti materiálu vůči znehodnocení bakteriemi. Testovaný materiál je opatřen vrstvou uhlíku a naočkován bakterií:

 • Pseudomonas aeruginosa

Vzorky jsou inkubovány při teplotě 28°C po dobu 28 dnů.

Nárůst bakterie v jakékoliv míře znamená, že testovaný materiál je zdrojem uhlíku a může být touto bakterií znehodnocen.

EN 13697

Toto nařízení slouží k hodnocení účinnosti dezinfekčních chemikálií. Hygienický a mikrobiologický institut Dr. Brilla a Steinmanna v Německu upravil tuto testovací metodu o použití na panely ze skelného vlákna, aby vyzkoušeli, jak tyto panely ovlivňují účinnost dezinfekčních chemikálií - např. zda-li jsou mikroorganismy zničeni po dezinfekci povrchu. Testovaný mikroorganismus je aplikován na výrobek Ecophon, který je následně dezinfikován kyselinou peroctovou.

Výsledek ukázal pokles a ≥3 log pro následující mikroorganismy:

 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Enterococcus hirae
 • Escherichia coli
 • Candida albicans
 • Aspergillus brasiliensis

což je podle Hygienického a mikrobiologického institutu Dr. Brilla a Steinmanna uspokojující výsledek pro prostory vyžadující zvýšenou hygienickou péči, kam je doporučována výrobní řada Ecophon Hygiene. 

 


Slovník - Vliv klimatu

Rovnoměrná koroze

Rovnoměrná nebo plošná koroze je charakterizována korozí buď celého povrchu nebo velké části celkové plochy.  

Důlková koroze

Jedná se o lokální formu koroze, která vytváří na kovovém povrchu otvory nebo důlky.  

Trhlinová koroze 

Objevují se trhliny nebo pukliny na povrchu oceli, které mohou vznikat z důvodu chybějící homogenity materiálu, vzniku dutin apod.

Koroze napětím

O korozi napětím mluvíme, dojde-li k vnitřnímu nebo vnějšímu namáhání tahem při zvýšené teplotě.

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426