... / Akustikløsninger / Akustisk vidensbank / Akustisk ordliste

Akustisk ordliste

Absorptionsklasse

Klassificering af lydabsorbenter i absorptionsklasserne A til E i henhold til den internationale standard EN ISO 11654, gældende for frekvensområdet 200-5000 Hz.
 

Akustik

“Acoustics” er termen for læren om lyd og hvordan lyd opleves. Feltet akustik er inddelt i flere forskellige områder. Ordet akustik kommer fra det græske ord akoustikos (“om at høre”) og akouo (“at høre”).  

 

Artikulationsklasse (AC)

Klassificering af nedhængte lofter ud fra lofternes evne til at bidrage til akustisk taleuforstyrrethed/privacy i kontorlandskaber. AC beregnes ud fra loftets evne til at dæmpe mellem områder (mellemzonedæmpningen) i henhold til ASTM E-1110. Artikulationsklassen (AC) kan udregnes fra interzone dæmpningen. Dette kan derefter anvendes som et værktøj til at klassificere og sammenligne akustiske loftsystemer. Jo højere AC jo bedre tale privacy i åbenplan miljøer. Vi anbefaler, at du anvender et nedhængt loft med en artikulationsklasse på min 180 for at opnå et acceptabelt niveau af tale privacy. En høj artikulationsklasse giver en del privacy/uforstyrrethed imens en lavere artikulationsklasse betyder lavere privacy. Fortrolig samtale og arbejdsopgaver, der kræver koncentration, behøver stor uforstyrrethed. 

AC

Produkter

200 Master A
190 Master Ds, E, Combison Duo A, E, Focus A, Gedina A
180 Focus Ds, Dg, E, Gedina E
 

Artikulationstab af konsonanter (%-Alcons)

En metode til objektivt at måle taleopfattelsen. %-Alcons viser antallet af mistede konsonanter udtrykt i procent. Konsonanterne spiller en mere væsentlig rolle for taleopfattelsen end vokaler. Hvis man hører konsonanterne ordentligt, forstår man talen godt.
 

Baggrundsstøj (dB)

For eksempel tale, skramlen med stole, susende ventilation, trafikstøj, støj fra maskiner og apparater, støj fra korridorer, tilstødende lokaler og skolegårde. Øget baggrundsstøj kan have langsigtede negative indvirkninger, så som sygdom, træthed, nedsat produktivitet og effektivitet. Derfor anbefales det ikke at forsøge at opnå bedre daglig taleuforstyrrethed ved at øge ventilationsstøjen eller anvende andre lydsystemer. En anden ting at have for øje er, at mennesker er forskelligt følsomme overfor lyd og støj generelt. Privacy og ensomhed i et åbenplan miljø kan kun løses tilfredsstillende ved at skabe seperate rum for private arbejdsopgaver, hvilket kræver en højere grad af koncentration. 

 

Loftdæmpningsklasse (CAC)

Enkeltværdi for laboratorie lyddæmpning af nedhængt loft mellem to rum i henhold til ASTM E 1414. Denne måling omhandler kun lydtransmissionen gennem loftet.

Dn,f,w (dB)

Enkeltværdi, i henhold til EN ISO 717-1, for lydisoleringen mellem to rum med nedhængte lofter måles i henhold til ISO 10848-2. Disse målinger omhandler kun lydtransmissionen via det nedhængte loft.
 

Flutter ekko

Opstår når støj hastes frem og tilbage mellem parallelle overflader i et rum.

 

Frekvens


Ligesom bølger i vand bevæger lydbølger i luft sig med en vis konstant hastighed (340 m/s). Hyppigheden af bølgerne er antal af toppe pr. sekund. Frekvensen udtrykkes i hertz (Hz). Jo højere tallet er, jo lysere tone og vice versa (henholdsvis diskant og bas). Hyppighed af tale ligger primært mellem 125 og 8000 Hz, mens hørbar lyd ligger mellem 20 og 20.000 Hz.
Interzone dæmpning af loftsystemer

Målinger af interzone dæmpning viser de lydreflekterende karakteristika af loftsystemer, når de anvendes sammen med skillevægge. Denne løsning anvendes typisk i kontorer for at opnå taleuforstyrrethed mellem arbejdsstationerne. 
1. Plenum
2. Lofttest eksempel
3. Højttaler
4. Reference lokation (kilde)
5. Skærm
6. Måleudstyrets placering

Målingen, der sættes op til interzone dæmpning, klares ud fra et defineret layout en 1,5 meter høj afstandsdeler og definerer steder for kilde og modtager. Interzone dæmpningen beregnes efter de forskellige lydtryk mellem kilde og modtager for hver 3. oktavbånd i frekvensområde 200-5000 Hz og ved hver afstand.
 
Det frekvensinterval, der normalt kan høres af mennesker, ligger mellem 20 og 20,000 Hz.
 

Støj

Uønsket lyd. Støj kan ofte være en individuel oplevelse af en speciel lyd for eksempel en baggrundsstøj.
 

Lydreduktionskoefficent (NRC)

Enkeltværdi for lydabsorption i henhold til ASTM C 423, udledt som middelværdien af 4 frekvenser i frekvensområdet 250-2000 Hz.
 

Privacy (taleuforstyrrethed)

Akustisk privacy i kontorlandskaber udtrykkes gennem Articulation Class (AC).
 

Room Acoustical Speech Transmission Index (RASTI)

 
RASTI er en objektiv måde at måle taleopfattelsen på. Ved at placere en højttaler som udsender lyd fra talerens plads og en mikrofon på lytterens plads, måler man taleopfattelsen i 2 frekvenser: 500 og 2000 Hz. (Se også STI)
 

Efterklangstid (T eller RT)

Den tid, det tager for et lydniveau at falde med 60 dB, efter at lyden er "koblet fra" (i praksis den tid det tager lyden at dø ud). Ved at måle efterklangstiden kan man beregne rummets totale lydabsorption. Efterklangstiden varierer med frekvensen. I praksis stammer T fra det tidspunkt, hvor henfaldskurven først når 5 dB og 25 dB under det oprindelige niveau, kaldet T20.
 

Sabine

Fysikeren Wallace Clement Sabine (1869-1919) udledte i Riverbank, vest for Chicago, den velkendte Sabines formel (T=0,16*V/A), der viser sammenhængen mellem efterklangstid (T s), rummets volumen (V m³) og mængden af absorption (A m²).
(image): Sabine's formula
 

Signal to noise ratio (S/N)

En anden vigtig parameter der påvirker taleforståeligheden er baggrundsstøjniveuet eller mere præcis the signal to noise ratio (S/N). Dette er forskellen mellem signal (eksempelvis tale) og baggrundsstøj (eksempelvis ventilationsstøj). For at opnå god taleforståelighed anses et signal for at være mindst 15 dB over støjniveauet. For mennekser med høreproblemer er behovet større; en forskel på mindst 20 dB er ofte tilfældet. 
På den anden side hvis signal til støj forskellen er meget mindre eller det er lavere end støjen vil signalet blivet delvist skjult. Dermed kan man opnå lidt privacy.
 

Lydabsorbenter

Materialer og konstruktioner med evne til at "opsuge" lydenergi og omdanne denne til anden form for energi. Lydabsorbenter forbedrer rumakustikken ved at fjerne lydreflekser, hvilket sænker støjniveauet og forkorter efterklangstiden.
 

Lydabsorption

Betyder at lydenergi omdannes til mekanisk svingningsenergi og/eller varmeenergi. Lydabsorption udtrykkes gennem lydabsorptionskoefficienten α eller lydabsorptionsklasserne A til E i henhold til EN ISO 11654 eller NRC/SAA i henhold til ASTM C 423.
 

Lydabsorptionsgennemsnit (SAA)

En værdi for den lydabsorption der i henhold til ASTM C 423, inklusiv de tredje oktaver i frekvensområdet 200-2500 Hz.
 
 

Lydabsorptionsklasse

Klassificering af lydabsorbenter i absorptionsklasserne A til E i henhold til den internationale standard EN ISO 11654 i frekvensområdet 200-5000 Hz.
 

Lydisolering

En konstruktions evne til at forhindre lydenergi i at passere fra et rum til et andet. Lydisolering måles ved forskellige frekvenser, normalt ved 100 - 3150 Hz. Luftlydisolation udtrykkes som en enkeltværdi Dn,c,w , Rw eller R'w. Trinlydisolation udtrykkes som en enkeltværdi Ln,w eller L' n,w .
 

Lydtryk/Lydtryksniveau (dB)

De variationer som lydbølger i luft skaber, kaldes lydtryk. Det laveste lydtryksniveau man kan opfatte er 0 dB og kaldes høretærsklen. Det højeste niveau man kan udholde, kaldes smertegrænsen og ligger på cirka 120 dB.
 

Lydstyrke (dB)

Måles i dB (deciBel). dB måles ved forskellige frekvenser. dB(A) (nu også LpA) er en enkeltværdi, som anvendes til at beskrive den samlede lydstyrke for alle frekvenser på en måde, der efterligner ørets følsomhed. dB(C) (nu også LpC) tager særligt hensyn til lave frekvenser og afspejler bedre, hvordan en høreskadet person opfatter lyden.
 

Taleopfattelse

Taleopfattelsen er direkte afhængig af niveauet på baggrundsstøjen, efterklangstiden og rumformen. Der findes forskellige metoder til at måle taleopfattelsen. De mest almindelige er RASTI, STI og %-Alcons.
 

Taletransmissionsindeks (STI)

Ligner RASTI-metoden, men er en mere komplet form for måling af taleopfattelsen ved at måle samtlige oktavbånd i frekvensområdet 125-8.000 Hz.

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413