Home / Viden / Sådan vinder du 15 minutters ekstra undervisningstid - hver uge!

Sådan vinder du 15 minutters ekstra undervisningstid - hver uge!

Sådan vinder du 15 minutters ekstra undervisningstid - hver uge!

Et akustikloft kan halvere den tid, det tager at starte en lektion i et klasselokale i en svensk grundskole. Det giver 15 minutters ekstra undervisning om ugen ifølge en undersøgelse gennemført af KTH, Sveriges førende tekniske universitet i Stockholm.

 

Et forsænket akustikloft blev installeret i et klasselokale for en 5. klasse på en svensk grundskole. Der blev ikke foretaget andre ændringer af det akustiske miljø. Læreren målte derefter, hvor lang tid det tog for eleverne at komme ind i klasselokalet og falde til ro, så lektionen kunne begynde. Disse målinger blev sammenlignet med målinger foretaget, før loftet blev installeret.

 

Resultaterne var tydelige: Før ændringen tog det i gennemsnit 2 minutter og 18 sekunder, før læreren kunne påbegynde lektionen. Efter installation af loftet tog det 1 minut og 17 sekunder en forbedring på omkring et minut, eller 44 procent, hvilket er omkring en halvering af tiden. Eftersom eleverne skal finde deres pladser i lokalet 15 gange om ugen, bliver resultatet, at den effektive undervisningstid bliver udvidet med 15 minutter om ugen.

Petra Lagerberg, Svante Granqvist,Sebastian Holm

Petra Lagerberg, vejleder Svante Granqvist og Sebastian Holm.

Udfylder et videnshul

Undersøgelsen blev gennemført som en del af en eksamensopgave inden for byggeteknik og design/økonomi. Vejlederen Svante Granqvist understreger, at hans studerende valgte en meget seriøs og grundig fremgangsmåde.

Det her var kun en undersøgelse af et enkelt klasselokale, men resultaterne er så interessante, at vi har fået et incitament til at gennemføre flere lignende undersøgelser.

Sebastian Holm, som gennemførte undersøgelsen sammen med Petra Lagerberg, forklarer, at de under forberedelse af undersøgelsen opdagede, at der manglede viden på dette område.

Ingen tidligere undersøgelser har kombineret objektive akustiske afprøvninger, som f.eks. Speech Transmission Index (STI), med en subjektiv lyttetest. Så vi tilføjede en test ved navn Hagermans Sætninger, hvor elever skal lytte til specielt udformede sætninger og nedskrive det, de har opfattet. De forskellige testresultater støtter hinanden, hvilket giver denne undersøgelse videnskabelig vægt.

Specifikke krav til klasselokalet

Holm og Lagerberg gennemførte deres undersøgelse i et klasselokale for eleverne i en 5. klasse, som opfyldte de specifikke krav, der blev stillet, for at undersøgelsen skulle være valid.

Det er vigtigt at have den rigtige aldersgruppe. Deres hørelse skal være tilstrækkelig veludviklet, så vi vil ikke have elever, der er for unge. Lektionerne skal også være målbare, med specifikke emneområder og sammenlignelige forudsætninger over tid.

En 5. klasse i det svenske skolesystem opfylder disse krav: en enkelt klasse i et enkelt klasselokale, men med emnespecifikke lektioner på tilbagevendende tidsintervaller.

En anden nøglefaktor var muligheden for at knytte resultaterne til den udførte ændring: installation af et nedsænket akustikloft.

Når man installerer et akustikloft, bliver der som regel også foretaget ændringer af ventilationssystemet, hvilket påvirker det akustiske miljø. I dette tilfælde var baggrundsstøjen allerede på et fornuftigt niveau, så vi kunne knytte en specifik forbindelse mellem ændringerne og den forbedrede akustik.

Følgende målinger og afprøvninger blev gennemført før og efter installation af akustikloftet:

  • Lærerens tidtagning
  • Hagermans Sætninger: en lytte- og forståelsestest, der består af en række meningsløse sætninger oplæst ved et bestemt niveau af baggrundsstøj
  • Efterklangstid: impulsmålinger udført ved hjælp af et klaptræ af træ
  • Clarity 50: måleværdi for lydenergien i tidlige refleksioner, målt i decibel (dB)
  • Baggrundsstøjniveau: målt i weekender, hvor skolen stod tom
  • Speech Transmission Index (STI): beskriver hvor godt tale transmitteres fra den talende til den lyttende
  • Spørgeskema: det samme spørgeskema blev anvendt i et større studie af taleforståelighed i svenske klasselokaler

Omkostninger, der let kan forsvares

Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvorvidt en forbedring af det akustiske miljø i klasselokalet kan give socioøkonomiske fordele.

Jeg mener, at vi har bevist, at det her fører til socioøkonomiske forbedringer. Det er et tydeligt, målbart resultat, som alle kan forstå og bruge til at forsvare omkostningerne til installation af et akustikloft.

I dette specifikke, enkeltstående tilfælde kostede installationen omkring EUR* 8.500  (mere end tre gange så meget, som prisen på et loft i et nybygget klasselokale), inklusive nedrivning og en del overarbejdsbetaling som følge af den stramme deadline. Men det svarer omtrent til den årlige omkostning for en enkelt elev i det svenske obligatoriske uddannelsessystem. Hvis blot én elev i hele loftets levetid kan undgå at gå en klasse om, takket være det forbedrede undervisningsmiljø, så har denne høje engangsudgift til loftet tjent sig selv hjem.

Jeg mener, at den største fordel ved forbedret akustik er, at det kan bidrage til at skabe en bedre og mere harmonisk atmosfære i klasselokalet og modvirke eksklusion.

Ifølge Holm handler det ikke bare om kortsigtede økonomiske besparelser:

Du får en mere rolig klasse, med mindre stress og mere fokuserede elever. Jeg mener, at den største fordel ved forbedret akustik er, at det kan bidrage til at skabe en bedre og mere harmonisk atmosfære i klasseværelset og modvirke eksklusion.

Hvis du præsterer bedre, bliver gruppearbejde også lettere. Alle har meget at vinde ved det her.

Forbedret akustikmiljø er nøglen

Holm and Lagerberg

Resultatet af undersøgelsen oversteg Holm og Lagerbergs forventninger.

Målemetoden for den tid, det tog for klassen at falde til ro, var meget afhængig af, at læreren udførte målingerne korrekt.

Han forstod præcis, hvad der var nødvendigt. Han havde udført lignende målinger tidligere og var meget omhyggelig med at måle på samme måde hver eneste gang. En af undersøgelsens styrker er, at vi foretog målinger nok til, at den er statistisk pålidelig.

Undersøgelsens resultater overgik Holms og Lagerbergs forventninger.

Der var virkelig tale om en stor forbedring. Jeg tror at Lombard-effekten** var en vigtig faktor i resultaterne. Støj skaber støj når én person hæver stemmen, så gør den næste det også og så videre. Ved at reducere efterklangstiden kan vi sænke støjniveauet,forklarer Holm.

Både før og efter ændringen blev eleverne bedt om at udfylde et spørgeskema, om hvordan de opfattede akustikmiljøet i klasselokalet.

Det indikerer ligeledes, at det akustiske miljø blev forbedret. Klasselokalet opfattes nu som et mere behageligt rum at opholde sig i,siger Lagerberg.

Undersøgelsen indikerer, at det er lettere for læreren at få kontakt til eleverne, hvilket burde være en fordel gennem hele lektionen.

Fordele gennem hele lektionen

Granqvist mener, at undersøgelsen gør det muligt, i kroner og øre, at beregne prisen for dårlig akustik i form af tabt undervisningstid.

Jeg opfatter det også som et tilgængelighedsspørgsmål. Elever med koncentrationsbesvær, som f.eks. ADHD, eller elever med svensk som andetsprog har sværere ved at lære i et støjende miljø.

At halvere den tid, det tager at få startet lektionen, er en stor forbedring, siger Granqvist.

Men det handler ikke kun om tid. Det stimulerer også klassen til at falde til ro af sig selv. Det har en tendens til at sprede sig til resten af lektionen. Undersøgelsen indikerer, at det er lettere for læreren at få kontakt til eleverne, hvilket burde være en fordel gennem hele lektionen.

 

 

Tekst: Lars Wirtén

Foto: Anette Persson

 


 

* Ved konstruktion af en ny bygning vil de skønnede installationsomkostninger være markant lavere, ca. EUR 2.500.

** Lombard-effekten: vores tendens til at hæve stemmen, når det omgivende støjniveau er højt.

  

Top

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413