Sisäkattoihin kohdistuvat paloturvallisuusvaatimukset

Fire safety icon

Sisäkattojen paloturvallisuusvaatimukset riippuvat tilan ja rakennuksen tyypistä sekä asennuspaikasta.

Tarkat vaatimukset löydät kansallisista rakennusmääräyksistä. On kuitenkin kaksi oleellista vaatimusta, jotka liittyvät palon alkuvaiheeseen ja ne tulee huomioida kaiken tyyppisissä tiloissa.

  • Sisäkattolevyt voivat osallistua palon kehitykseen ja savunmuodostukseen vain rajoitetusti. Käytettävän sisäkaton europaloluokan on oltava vähintään B-s1, d0.
  • Levyt eivät saa murtua tai pudota palon alkuvaiheessa, jolloin pelastautuminen on mahdollista. Siksi sisäkattojärjestelmän tulee kestää lämpöä 300°C. Varustautunut palomies kestää 300°C savukaasun aiheuttamaa lämpösäteilyä.

Lue lisää rakennusten paloturvallisuudesta.

Tuotteiden testaus ja luokitus

Palotestit

Palotestit kuvaavat tulipalon eri vaiheita ja niissä tutkittavat tuotteet altistetaan palon alku- ja kasvuvaiheelle. Testit ovat luonteeltaan syttymisherkkyystestejä. Testattavia asioita ovat:

  • syttymisherkkyys
  • palonleviäiminen
  • lämmön vapautuminen
  • savunmuodostus
  • palavat pisarat

Yleensä syttymisherkkyystestit toteutetaan pienimuotoisesti.

Lue lisää palonkestävyystesteistä.

Yleiseurooppalainen järjestelmä - Europaloluokka

Vuonna 2002 on tullut voimaan yleiseurooppalainen pintamateriaalien luokittelutapa, europaloluokat.

On yhteensä 39 luokkaa, jotka on jaettu 7 pääluokkaan; A1, A2, B, C, D, E ja F. A1 on paras luokka ja F tarkoittaa, että tuotetta ei ole luokiteltu.

Useimmat pääluokat sisältävät myös alaluokkia sen mukaan, kuinka pintamateriaali muodostaa savua tai palavia pisaroita palon aikana.

Savunmuodostuksen luokat ovat: s1, s2 and s3,joista s1 on paras luokka.

Palavien pisaroiden muodostuksen luokat ovat: d0, d1 and d2, joista d0 on paras luokka.  

Functional demands, Fire safety

1 = Pääluokka

2 = Savunmuodostus

3 = Palavat pisarat

 

IMO-sertifiointi

IMO-sertifioinnin myöntää Kansainvälinen merenkulkujärjestö, Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestö, joka vastaa merenkulun sääntelykehyksestä, mukaan lukien meriturvallisuus.

IMO-sertifioinnin läpäisevät kattotuotteet täyttävät järjestön asettamat sovellettavat palostandardit (direktiivit). Sertifiointi on jaettu kahteen moduuliin: moduuliin B (tyyppitarkastus), joka vastaa ilmoitetun laitoksen suorittamaa tuotetestausta, ja moduuliin D, joka vastaa tuotannon laadunvarmistusta.