Akustiikkasanasto

 

Absorptioluokka

Ääntä vaimentavat levyt luokitellaan absorptioluokkiin A-E standardin EN ISO 11654 mukaan. Vaimennuskyky mitataan taajuuksilla 200-5000 Hz.

 

Akustiikka

Akustiikka” on termi, jolla tutkitaan ääntä ja miten ääni koetaan. Tämä aihe jaetaan useisiin erikoisalueisiin. Sana akustiikka polveutuu kreikkalaisesta sanasta "akoustikos" (to do with hearing) ja akouo (kuulla).

Artikulaatioluokka (AC)

Luokitus, joka kuvaa, kuinka sisäkatto vaikuttaa työpisteiden väliseen akustiseen yksityisyyteen. AC lasketaan standardin ASTM E-110 mukaan mitatun kahden pisteen välisen vaimenemisen perusteella.  Artikulaatioluokka (AC) voidaan laskea tilassa tapahtuvan äänenvaimenemisen perusteella. Näin saatuja tuloksia käytetään työkaluna luokiteltaessa ja vertailtaessa akustisia sisäkattoja. Mitä kokeampi AC-lukuarvo on sitä parempi yksityisyys saavutetaan avotiloissa. Hyvän yksityisyyden saavuttamiseksi suosittelemme, että sisäkaton artikulaatioluokka arvo olisi vähintään 180. Luottamukselliset keskustelut ja keskittymistä vaativat työtehtävät vaativat hyvää yksityisyyttä.

 
AC
Tuotteet
200
Master A
190
Master Ds, E, Combison Duo A, E, Focus A, Gedina A.
180
Focus Ds, Dg, E, Gedina E

Väärinkuullut konsonantit (%-Alcons)


%-Alcons on objektiivinen keino mitata tilan puheen erotettavuutta. Lukuarvo tarkoittaa, kuinka monta prosenttia puheen konsonanteista jää kuulematta tai kuullaan väärin. Puheen erotettavuuden kannalta konsonanteilla on suurempi merkitys kuin vokaaleilla.

Taustamelu (dB)


Ei-informatiiviset, kommunikaatioon kuulumattomat äänet, kuten puhe tai ilmastointi- ja liikennemelu. Korkea taustamelutaso voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia kuten väsymystä, pahoinvointia sekä tehokkuuden ja tuottavuuden alenemista. Tämän vuoksi ei ole suositeltavaa tavoitella parempaa yksityisyyttä lisäämällä ilmastointilaitteiden tuottamaa ääntä tai käyttämällä muulla tavoin tuotettua peittoääntä. On myös muistettava, että ihmisten herkkyys äänelle ja melulle vaihtelee paljon. Yksityisyys avotiloissa voidaan ratkaista tyydyttävästi ainoastaan tarjoamalla erillisiä tiloja, joissa voidaan käydä luottamukselliset keskustelut ja suorittaa keskittymistä vaativat tehtävät.

Sisäkaton vaimenemisluokka (CAC)

Standardin ASTM E 1414 mukaan mitattu laboratorioarvo sisäkaton aiheuttamalle äänen vaimenemiselle kahden tilan välillä. Mittaus huomioi vain sisäkaton kautta tapahtuvan äänen siirtymän. 

 

Dn,f,w  (dB)


Standardin EN ISO 717-1 mukainen yksittäinen lukuarvo sisäkaton ääneneristävyydelle kahden tilan välillä. Se mitataan ISO 10848-2 mukaan. Mittaus huomioi ainoastaan sisäkaton kautta etenevän äänen.

 

Tärykaiku


Nopeasti toistuva kaikuääni. Ilmenee, kun ääniaalto etenee vastakkaisten seinien välillä. 

Taajuus (f)


Ääniaallot liikkuvat kuten aallot vedessä. Se kuinka monta ääniaallon huippua ohittaa tietyn pisteen sekunnissa on äänen tajuus. Tajuudeen lukuarvo on hertsi (Hz). Mitä suurempi lukuarvo on sitä korkeampi on ääni ja pieni lukuarvo puolestaan tarkoittaa matalaa ääntä (diskantti – basso). Puheäänen taajuus on välillä 125 ... 8000 Hz. Ihminen kuulee äänet, joiden taajuus on 20 ... 20 000 Hz.

 

Työpisteiden välinen vaimeneminen

Työpisteiden välinen vaimeneminen kuvaa sisäkaton äänenheijastusominaisuuksia, kun sisäkattoa käytetään seinäkkeiden kanssa. Kyseinen ratkaisu on yleinen toimistoissa, joissa tavoitellaan yksityisyyttä.

1. Välitila
2. Sisäkatto
3. Kaiutin
4. Referenssisijainti (lähde)
5. Seinäke
6. Mittauspisteet

Kun vyöhykkeiden välistä vaimenemista mitataan, käytetään 1,5 m korkeita seinäkkeitä ja lähettimen sekä vastaanottimen sijainti määritellään. Vyöhykkeiden välinen vaimeneminen mitataan lähettimen ja vastaanottimen äänenpaine-erona jokaiselle 1/3-oktaavikaistalle taajuudella 200-5000 Hz kullakin etäisyydellä.

Melu

Ei-toivottu ääni. Subjektiivinen käsite.

 

Äänenvaimennuskerroin (NRC)


Yksittäinen, ASTM C 423 mukaan mitattu äänenvaimennuskerroin. Se mitataan neljän taajuuden (250, 500, 1000 ja 2000 Hz) keskiarvona.

Yksityisyys


Avokonttorin työpisteiden välinen akustinen yksityisyys ilmaistaan artikulaatioluokalla (AC).

RASTI-arvo, Room Acoustical Speech Transmission Index


RASTI-arvo on objektiivinen puheen erotettavuuden mittari. Se mitataan taajuuksilla 500 ja 2000 Hz kahden pisteen välillä mikrofonilla ja lähettimellä. Katso myös STI.

Jälkikaiunta-aika (T tai RT)


Aika, jona äänenpainetaso laskee 60 dB äänilähteen sulkemisen jälkeen. Jälkikaiunta-ajan avulla voidaan määrittää tilan kokonaisabsorptio. Jälkikaiunta-aika saattaa olla eri pituinen eri taajuuksilla. Käytännössä jälkikaiunta-aika määritetään vaimenemiskäyrältä vaimenemisväliltä 5 dB … 25 dB ja merkitään T20.

Sabine


Fyysikko  Wallace Clement Sabine (1869-1919) loi Riverbankissa USAssa, tunnetun Sabinen kaavan (T=0,16xV/A). Se osoittaa jälkikaiunta-ajan (T s), huoneen tilavuuden (V m³) ja absorptioalan (A m²) välisen yhteyden.

 

Signaali-melu-suhde (S/N)


Yksi puheen erotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä on taustamelutaso eli signaali-melu-suhde (S/N). Se ilmaisee esimerkiksi puheen taustamelun välisen suhteen. Hyvän puheen erotettavuuden saavuttamiseksi signaalin eli puheäänen tulisi olla 15 dB taustamelua voimakkaampaa. Kuulovammainen saattaa tarvita taustamelua 20 dB voimakkaamman signaalin.

Toisaalta jos signaali-melu-suhde on alhainen tai signaalin taso on alempi kuin melun peittyy puhe osittain. Näin voidaan saavuttaa parempi yksityisyys.

 

Äänenvaimentimet


Materiaalit ja rakenteet, joilla on kyky muuttaa ääniaaltojen liike-energia toiseen energiamuotoon. Ne parantavat tilan akustiikkaa poistamalla ääniaaltojen heijastumia. Melutaso laskee ja jälkikaiunta-aika lyhenee. 

 

Äänenvaimennus


Äänienergia muutetaan mekaaniseksi värähtelyksi ja lämpöenergiaksi. Äänenvaimennuskertoimen tunnus on α. Vaimennusluokat ovat A-E ja ne on määritelty standardin EN ISO 11654 mukaan. NRC/SAA-arvot on määritelty standardin ASTM C 423 mukaan.

 

Äänenvaimennuskeskiarvo (SAA)


ASTM C 423 mukaan mitattava äänenvaimennuskerroin. Mittauksessa huomioidaan 1/3-oktaavikaistat välillä 200-2500 Hz.

 

Äänenvaimennusluokka


Äänenvaimennuslevyt luokitellaan absorptioluokkiin A-E standardin EN ISO 11654 mukaan. Mittaus suoritetaan taajuuksilla 200-5000 Hz. Luokan A tuotteilla on paras vaimennuskyky.

 

Ääneneristävyys


Rakenteen kyky estää ääntä kulkeutumasta rakenteen läpi. Ääneneristävyyttä mitataan eri taajuuksilla, yleensä välillä 100-3150 Hz. Ilmaääneneristävyyttä ilmaistaan arvoilla Dn,f,w, Rw or R'w. Askelääneneristävyyttä ilmaistaan askeläänitasoluvuilla Ln,w tai L' n,w.

 

Äänenpainetaso (dB)


Ääni on väliaineessa etenevää mekaanista aaltoliikettä. Ääniaaltojen ilmaan aiheuttamia painevaihteluita kutsutaan äänenpaineeksi. Pienin kuultavissa oleva äänenpainetaso on 0 dB. Sitä kutsutaan kuulokynnykseksi. Suurinta kestettävissä olevaa äänenpainetasoa kutsutaan kipukynnykseksi ja se on noin 120 dB.

 

Äänenvoimakkuus (dB)


Synonyymi äänenpainetasolle. Yksikkönä dB (desibeli). Mitataan eri äänitaajuuksilla. Kaikkien taajuuksien yhteenlaskettava äänenvoimakkuus voidaan ilmoittaa painotettuna summana LpA, joka on painotettu korvan herkkyyden mukaan. Siinä ei huomioida aivan matalia ja korkeita ääniä yhtä paljon kuin esimerkiksi puheääniä. Joskus käytetään myös matalat äänet huomioivaa C-painotusta (LpC). C-painotusta käyttämällä voidaan mittauksissa huomioida paremmin mm. kuulovammaisia häiritsevät matalat äänet.

 

Puheen erotettavuus


Puheen erotettavuus riippuu taustamelutasosta, tilan jälkikaiunta-ajasta ja tilan muodosta. Puheen erotettavuuden mittaamiseen on useita keinoja, kuten  RASTI, STI ja %-Alcons
.

 

STI, Speech Transmission Index


Mitataan kuten RASTI-arvo, mutta kaikki oktaavikaistat välillä 125-8000 Hz huomioidaan. RASTIa luotettavampi mittausmenetelmä.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

 

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222