Czas zaniku dźwięku

Tempo, z jakim zmniejsza się poziom  dźwięku w pomieszczeniu (po wyłączeniu źródła dźwięku), mierzona w decybelach na sekundę (dB/s).