Oporność przepływu powietrza

Oporność materiału porowatego na przepływ powietrza, mierzona  jako stosunek różnicy ciśnień po obu stronach badanego materiału do prędkości objętościowej powietrza przepływającego przez materiał.