Poziom ekspozycji na hałas LEX,8h (dB)

Miara narażenia na hałas, stosowana głównie do oceny szkodliwości hałasu na stanowiskach pracy. LEX,8h definiowany jest jako równoważny (uśredniony energetycznie) poziom dźwięku A, mierzony w decybelach, odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy.