Rozproszenie dźwięku

Stopień rozproszenia energii fal dźwiękowych w danej przestrzeni. W rozproszonym polu akustycznym fale dźwiękowe rozchodzące się w różnych kierunkach mają zbliżoną energię. Rozproszone pole akustyczne jest tworzone w laboratoriach służących do pomiarów akustycznych (poprzez odpowiednie ukształtowanie ich geometrii i wykończenia). W nierozproszonym polu akustycznym fale dźwiękowe rozchodzące się w pewnych kierunkach są wyraźnie dominujące. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia praktycznie we wszystkich pomieszczeniach poza laboratoriami. Np. niskie rozproszenie dźwięku będziemy mieli w pomieszczeniach wyposażonych w sufity dźwiękochłonne, ale pozbawionych umeblowania.