Sufity akustyczne ECOPHON / O nas / Odporność na wilgoć

Odporność na wilgoć

Influence of climate icon  


Dowiedz się jak czynniki środowiskowe takie jak wilgoć, wysoka temperatura, aktywność mikrobiologiczna i wilgotność powietrza wpływają na systemy sufitowe i konstrukcje nośne Ecophon.

Podstawowym materiałem we wszystkich płytach Ecophon jest wełna szklana, poddana odpowiedniej obróbce zapewniającej wodoodporność. Dzięki temu materiał ten nie przyjmuje wody w drodze podciągania kapilarnego, a wchłanianie wilgoci z powietrza jest stosunkowo niskie. Woda, która może okazjonalnie przedostać się do płyt (np. w związku z czyszczeniem) szybko wysycha dzięki otwartej strukturze materiału z wełny szklanej.

 

Functional demands, Influence of climate, illustration

 

1. Ugięcie płyt sufitowych, które zdeformowały się po wchłonięciu wilgoci.

2. Wełna szklana jest jednym z najbardziej odpornych na wilgoć materiałów. Dzięki temu panele sufitowe z wełny szklanej są stabilne wymiarowo i pozostają płaskie nawet w środowiskach o wysokiej lub zmiennej wilgotności powietrza.

Również konstrukcje nośne Ecophon Connect i akcesoria są odporne na wysoką wilgotność powietrza.

Uwaga

 • Wyroby Ecophon należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Jeżeli muszą być tymczasowo przechowywane na zewnątrz, powinny być zabezpieczone przed wilgocią.
 • Jeżeli płyty sufitowe mają być klejone, temperatura podczas montażu powinna wynosić 10-25°C.
 • Panele stawiają opór cieplny. Może to wpływać na temperaturę i wilgotność względną w pomieszczeniu i w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, co należy uwzględnić w projekcie termo-technicznym. Wentylacja przestrzeni nad sufitem podwieszonym zapobiega skraplaniu się pary wodnej. 

Temperatura, wilgotność bezwzględna i wilgotność względna

Wilgotność względna powietrza różni się w zależności od pory roku, temperatury i strefy klimatycznej.

Wilgotność względna (RH), wyrażana w %, stanowi stosunek rzeczywistej ilości wilgoci w powietrzu do maksymalnej ilości wilgoci, którą może utrzymać powietrze w danej temperaturze. Wilgotność względna 100% oznacza, że powietrze nie może już utrzymać więcej wody, tzn. następuje skroplenie, podczas gdy wilgotność względna 0% oznacza, że w powietrzu nie ma wilgoci.

Przy wysokiej wilgotności względnej występuje poważne ryzyko skraplania się pary wodnej, z uwagi na różnicę temperatury nad sufitem. Przy 95% RH i 30°C, spadek temperatury o zaledwie 1°C spowoduje skroplenie pary wodnej. Obecność wody w postaci ciekłej może mieć wiele niepożądanych skutków, takich jak powstawanie plam z substancji rozpuszczalnych w wodzie na widocznej powierzchni sufitu.

Istnieje fizyczna zależność pomiędzy wilgotnością bezwzględną, temperaturą a wilgotnością względną. Im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może ono utrzymać. Mówiąc inaczej, określona wilgotność bezwzględna oznacza niższą wilgotność względną przy wysokiej temperaturze niż przy niskiej temperaturze. (Patrz wykres).

 

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Wilgotność bezwzględna (g/m3)

2. Temperatura (°C)

3. RH

Zależność między temperaturą, wilgotnością bezwzględną i wilgotnością względną.

Sufity dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia problemów związanych z korozją i rozwojem pleśni, a tym samym pogorszenia estetyki wnętrz, wilgotność względna nie powinna trwale przekraczać 70-80%. Wilgotność powietrza wyższa od podanej powyżej jest poza tym wysoce niekomfortowa dla przebywających w pomieszczeniu ludzi. Dla porównania, średnia wilgotność względna w lesie deszczowym wynosi 75-90%.

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w profesjonalnych kuchniach, pływalniach, pomieszczeniach prysznicowych lub zakładach przetwórstwa żywności, wilgotność powietrza może znacznie wzrastać, co w pewnych okolicznościach może prowadzić do skraplania się pary wodnej. Dlatego przed decyzją o montażu konkretnego systemu sufitowego należy dokładnie określić warunki panujące we wnętrzach.

Badania wilgotności

Ze względu na techniczne i fizyczne ograniczenia metod badawczych, firma Ecophon nie bierze pod uwagę wartości wyższych niż 95% RH przy 30°C. Wiadomo natomiast, że jeśli wilgotność względna przekracza 95%, nawet bardzo małe zmiany klimatu w komorze testowej wpływają na równowagę wilgoci. Dla każdego materiału zawartość wody można przedstawić za pomocą krzywej adsorpcji. Przy wysokiej wilgotności względnej krzywa adsorpcji jest bardzo stroma i zachodzi zjawisko histerezy. Zawartość wody w materiale jest więc nie do przewidzenia. Oznacza to, że próby przeprowadzenia badań przy wilgotności względnej >95% zakończą się niepowodzeniem, ponieważ wilgotność względna nie będzie stała i tym samym uzyskane wyniki nie będą wiarygodne. Przy RH>95% nawet czołowe instytuty badawcze, takie jak SP (Szwedzki Krajowy Instytut Testów i Badań) oraz TNO (Holenderska Organizacja Stosowanych Badań Naukowych), nie są w stanie przeprowadzić odpowiednio dokładnych testów.

Izoterma adsorpcji

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Zawartość wilgoci

2. Wilgotność względna (%)

3. Efekt histerezy

Norma EN ISO 12944-2 ustanawia klasyfikację warunków środowiskowych, na działanie których narażone są konstrukcje stalowe. Zgodnie z powyższą normą wszystkie elementy konstrukcji nośnej Ecophon Connect i akcesoria są odporne na środowiska o kategorii korozyjności C1. Testy są wykonywane z zastosowaniem metody NORDTEST NT MAT 003. Jest ona uznawana za dokładniejszą i trudniejszą, ale bazującą na bardziej realistycznych warunkach niż metoda badawcza określona w normie EN ISO 12944-2. Norma EN 13964 dla sufitów podwieszanych wprowadza klasy obciążenia korozyjnego w kontekście ochrony antykorozyjnej stali. Klasyfikacja ta nie ma powiązania z normą EN ISO 12944-2 i określonymi w niej kategoriami korozyjności środowiska.

Konstrukcja Connect C3 posiada podwyższoną ochronę antykorozyjną, dzięki czemu jest odporna na oddziaływanie środowisko o korozyjności C3.

Środowiska ekstremalne i mikroorganizmy

Długotrwałe utrzymywanie się wysokich temperatur i/lub wilgotności powietrza bądź ekspozycja na agresywne gazy lub inne substancje może wpływać na wygląd i właściwości systemów sufitowych.

Jeśli konieczne jest regularne mycie lub spłukiwanie sufitu, należy stosować systemy specjalnie zaprojektowane w tym celu, takie jak Ecophon Hygiene. W takich przypadkach, a także w środowiskach o wysokiej wilgotności powietrza stosować należy konstrukcje nośne zapewniające dodatkową ochronę przed korozją, takie jak Ecophon Connect C3.

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę w środowiskach o wysokiej wilgotności względnej, jest ryzyko rozwoju pleśni i bakterii. Produkty Ecophon same w sobie nie stanowią naturalnego podłoża do rozwoju pleśni i bakterii. Utrzymywanie systemu sufitowego w czystości oraz utrzymywanie wilgotności i temperatury w pomieszczeniu poniżej krytycznego poziomu znacznie ogranicza ryzyko rozwoju mikroorganizmów.

Warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i bakterii

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Wilgoć

2. Właściwa temperatura

3. Pożywka

= Ryzyko rozwoju pleśni i bakterii 

Płyty Ecophon zostały przebadane pod względem rozwoju drobnoustrojów zgodnie z następującymi normami:

 • ASTM G 21-96
 • ISO 846 (metoda C)
 • EN 13697.

 

ASTM G21-96

Norma służy do oceny odporności materiałów na niszczące działanie pleśni. Badany materiał umieszczany jest na źródle węgla w obecności pięciu szczepów pleśni. Wykorzystywane szczepy to:

 • Aspergillus niger
 • Penicillium pinophilum
 • Chaetomium globosum
 • Gliocladium virens
 • Aureobasidium pullulans

To samo źródło węgla, na którym umieszczony został badany materiał zostaje również rozprowadzone na powierzchni. Badany materiał przetrzymywany jest w temperaturze 28°C przy wilgotności względnej powyżej 95% przez okres 28 dni.

Rozwój pleśni oceniany jest wizualnie zgodnie z poniższą skalą:

0 = brak wzrostu
1 = wzrost śladowy, pokrycie powierzchni < 10 %
2 = niewielki wzrost, pokrycie powierzchni w zakresie < 10-30 %
3 = średni wzrost, pokrycie powierzchni w zakresie < 30-60 %
4 = silny wzrost, pokrycie powierzchni w zakresie > 60 %

Rozwój pleśni wskazuje, że badany materiał stanowi dla pleśni źródło węgla i w związku z tym może być przez pleśń rozkładany. Płyty Ecophon Hygiene posiadają klasę 0, co oznacza brak rozwoju pleśni.

ISO 846 (metoda C)

Ta norma wykorzystywana jest do oceny odporności materiałów na niszczące działanie bakterii. Badany materiał pokrywany jest źródłem węgla, a następnie zaszczepiany następującą kulturą bakterii:

 • Pseudomonas aeruginosa

Próbki przechowywane są w temperaturze 28°C przez okres 28 dni.

Rozwój kolonii bakterii wskazuje, że badany materiał stanowi dla bakterii źródło węgla i może być przez nie rozkładany.

EN 13697

Jest to norma przeznaczona do oznaczania skuteczności działania środków chemicznych stosowanych do dezynfekcji. Niemiecki instytut higieny i mikrobiologii Dr Brill & Dr Steinmann zmodyfikował określoną w niej metodę badawczą, umożliwiając jej stosowanie na płytach z wełny szklanej, dzięki czemu możliwe jest badanie skuteczności chemicznych środków dezynfekujących, tj. – sprawdzenie, czy po dezynfekcji powierzchni giną znajdujące się na niej drobnoustroje. Badane mikroorganizmy nanoszone są na wyrób Ecophon, który następnie poddawany jest działaniu preparatu Incidin active (kwas nadoctowy).

Wyniki wskazały redukcję obciążenia o 3 stopnie logarytmiczne dla następujących mikroorganizmów:

 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Enterococcus hirae
 • Escherichia coli
 • Candida albicans
 • Aspergillus brasiliensis

W opinii instytutu higieny i mikrobiologii Dr Brill & Dr Steinmann stanowi to wystarczającą wartość dla stref o podwyższonym standardzie higieny, dla których przeznaczone są odporne na dezynfekcję produkty z linii Ecophon Hygiene.

 

Słowniczek – Wpływ klimatu

Korozja ogólna: Korozja ogólna charakteryzuje się równomiernym rozprzestrzenianiem się zmian korozyjnych na całej lub dużej części powierzchni metalu.  

Korozja wżerowa: Korozja wżerowa to rodzaj korozji miejscowej, która prowadzi do powstawania małych otworów (wżerów) w metalu.  

Korozja szczelinowa:  Korozja szczelinowa to korozja występująca w przestrzeniach, do których ograniczony jest dostęp cieczy roboczej z otoczenia. Przestrzenie te powszechnie nazywane są szczelinami. Przykłady szczelin to między innymi przestrzenie pod uszczelkami, wewnętrzne pęknięcia i szwy.

Korozja naprężeniowa: Korozja naprężeniowa to korozja normalnie plastycznych metali poddanych naprężeniom rozciągającym w środowisku korozyjnym, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze.

 

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.