Frekvensanalys

En analys av ett ljuds olika frekvenser. Denna analys görs vanligtvis med hjälp av oktavband eller tredjedelsoktavband.