Hörselnedsättning

Förlust av känslighet i hörselsystemet, mätt i dB.