Resistans

Syftar på omvandlingen av ljudenergi till värme. Detta är till exempel vad som händer när ljud tränger in i en porös absorbent.