Etiska regler för uppträdande och handling

Saint-Gobain koncernen har utarbetat ett antal gemensamma normer för både företagsledning och anställda som väglett koncernen genom åren.

 

                

 

Principer för uppträdande:

De grundläggande värden som delas av företagsledning och anställda i Saint-Gobain koncernen är:

  • professionellt engagemang
  • respekt för andra
  • integritet
  • lojalitet
  • solidaritet 

 

        

 

Handlingsregler: 

Saint-Gobain koncernen vill precisera de etiska handlingsregler som styr ledningsgruppers och anställdas agerande, oavsett i vilket land de utövar sitt professionella värv. Dessa handlingsregler(1) bidrar till att uppnå en hållbar och ansvarsfull utveckling i enlighet med koncernens långsiktiga mål. 

  • respekt för lagen
  • omtanke om miljön
  • anställdas hälsa och säkerhet
  • anställdas rättigheter

Samtliga personer i Saint-Gobain koncernen; företagsledning, och anställda, är personligt ansvariga för att dessa etiska regler för uppträdande och handling tillämpas. Koncernen har också beslutat att trycka dessa regler för at sprida kunskapen om dem och få dem att antas i koncernen globalt.

Läs mer om Saint-Gobains värderingar på www.saint-gobain.com  

 

(1) De följer OECDs riktlinjer för multinationella företag antagna i juni 2000.