Brandbeständighetstester

Kompletta byggelement (dörrar, golvkonstruktioner, skiljeväggar etc.) som används för att skilja brandceller testas med avseende på fallet med en fullt utvecklad brand. Dessa testmetoder kallas "brandmotstånd" och utförs i full skala. Temperaturen i testugnen följer den så kallade "standardbrandkurvan" som är utformad för att representera en fullt utvecklad brand. Dessa egenskaper beskrivs och utvärderas som R, E och I:

  • R = Bärförmåga
  • E = Täthet (förmåga att förhindra läckage av flammor och heta gaser)
  • I = Isolering (förmåga att reducera värmegenomgång) 

Dessa bokstäver R, E och I kan också visas som RE eller EI och de följs alla av ett index, t.ex. EI 30, som anger den minsta tiden i minuter som byggnadskonstruktionen är konstruerad för. Byggelement klassificerade som "brandbeständiga" med avseende på Täthet (E) och Isolering (I) används som ett medel för att förhindra eldspridning mellan brandceller.