Akustikordlista

Akustikordlista

Absorptionsklass
Klassificering av ljudabsorbenter i ljudabsorptionsklasser A-E, enligt EN ISO 11654 inom frekvensområdet 250-4000 Hz.

Akustik


"Akustik" är termen för läran om ljud och hur ljud upplevs. Området akustik är uppdelat i flera specialområden. Ordet akustik kommer från det grekiska akoustikos ("om hörandet") och akoúo ("att höra").

Articulation Class (AC)
En klassificering av akustiktak enligt deras förmåga att bidra till akustisk avskildhet mellan arbetsområden. AC beräknas från Interzone Attenuation i enlighet med ASTM E-1110. Articulation Class (AC) kan beräknas från dämpningen mellan zoner (interzone attenuation). Detta kan sedan användas för att klassificera och jämföra akustiktaksystem. Ju högre AC desto bättre samtalsavskildhet i situationer med öppen planlösning. Vi rekommenderar att du använder ett akustiktak med minst Articulation Class 180 för att uppnå acceptabel samtalsavskildhet. En hög Articulation Class ger viss avskildhet, en lägre Articulation Class innebär mindre avskildhet. Konfidentiella samtal och arbetsuppgifter kräver god avskildhet.

AC

Produkt

200

Master A

190

Master, Ds, E, Combison Duo A, E, Focus A, Gedina A.

180

Focus, Ds, Dg, E, Gedina E

Articulation Loss of CONSonants (%-Alcons)
Ett sätt att objektivt mäta taluppfattbarhet är Articulation Loss of CONSonants (% -Alcons), som visar förlusten av antalet konsonanter i procent. Konsonanter spelar en mycket större roll i taluppfattning än vokaler. Om konsonanterna hörs tydligt, kan tal förstås lättare.

Avskildhet
Akustisk avskildhet mellan arbetsplatser i ett öppet kontorslandskap uttrycks med Articulation Class (AC).

Bakgrundsljud (dB)
Till exempel, tal, skrapande stolar, surrande ventilation, trafik, maskineri och utrustning, ljud från korridorer, närliggande rum, lekplatser. Ökat bakgrundsbuller kan ha negativa effekter på lång sikt, så som illamående, trötthet, minskad produktivitet och effektivitet. Därför rekommenderas det inte att försöka uppnå bättre samtalsavskildhet genom att öka bullret från ventilationen eller andra system som döljer ljudet. En annan sak att tänka på är att människor är olika känsliga för ljud och buller. Integritet och avskildhet i områden med öppen planlösning kan bara uppnås på ett tillfredsställande sätt genom att skapa separata rum för konfidentiella samtal och arbetsuppgifter som kräver högre koncentration. 

Buller
Oönskat ljud. Buller kan ofta vara den individuella uppfattningen av ett visst ljud, t.ex. ett bakgrundsljud.

Ceiling Attenuation Class (CAC)
Laboratorievärde för ljuddämpningen av ett nerpendlat undertak mellan två rum enligt ASTM E 1414. Denna mätning tar bara hänsyn till ljudtransmissionen genom undertaket.

Dn,f,w (dB)
Laboratorievärde enligt EN ISO 717-1, för ljudisoleringen av ett nerpendlat undertak mellan två rum, mätt enligt ISO 10848-2. Denna mätning tar bara hänsyn till ljudtransmissionen genom undertaket.

Efterklangstid (T)
Den tid det tar för ljudtrycksnivån att sjunka med 60 dB efter ljudet har stängts av. Att mäta efterklangstiden tillåter oss att beräkna den totala ljudabsorptionen. Efterklangstiden varierar beroende på frekvens. I praktiken härstammar T från den tidpunkt då avklingningskurvan först når 5 dB och 25 dB under den ursprungliga nivån, detta betecknas som T20.

Fladdereko
Uppstår när ljud studsar mellan parallella ytor i ett rum.

Frekvens
 
Precis som vågor i vatten, rör sig ljudvågor i luft med en viss konstant hastighet (340 m/s). Frekvensen av vågorna är antalet toppar eller dalar per sekund. Frekvensen uttrycks i hertz (Hz). Ju högre siffra, desto ljusare ton och ju lägre siffra, desto mörkare ton (diskant och bas). Frekvensen av tal ligger i första hand mellan 125 och 8000 Hz, medan hörbart ljud ligger mellan 20 och 20 000 Hz.

Interzone Attenuation/ Dämpning mellan zoner
Mätningen av dämpning mellan zoner visar de ljudreflekterande egenskaperna hos undertaksystemet när det används tillsammans med en skärm/ rumsavdelare. Detta arrangemang används vanligtvis på kontor för att uppnå talavskildhet mellan arbetsplatser.


1. Plenum/ utrymmet ovan undertak
2. Undertak (provexemplar)
3. Högtalare
4. Referens läge (källa)
5. Skärm
6. Mätpositioner

Mätning av dämpning mellan zoner (Interzone Attenuation) sker enligt en fördefinierad layout, en given 1,5 meter hög rumsavdelare/skärm och definierade lägen för källa och mottagare. Interzone dämpningen beräknas som skillnaden i ljudtrycksnivå mellan källa och mottagare för varje tredjedels oktavband inom frekvensområdet 200-5000 Hz och vid varje avstånd. 

Ljudabsorbenter
Material och strukturer med förmåga att ta upp ljudenergi och omvandla den till andra former av energi. De förbättrar rumsakustiken genom att avlägsna ljudreflektioner, vilket minskar buller och efterklangstiden.

Ljudabsorption
Betyder att ljudenergin omvandlas till mekanisk vibrationsenergi och/eller värmeenergi. Ljudabsorption uttrycks som ljudabsorptionskoefficienten α eller ljudabsorptionsklass (A-E) enligt EN ISO 11654 eller NRC/ SAA enligt ASTM C 423.

Ljudabsorptionsklass
Klassificering av ljudabsorbenter i ljudabsorptionsklasser A-E, enligt EN ISO 11654 inom frekvensområdet 250-4000 Hz.

Ljudisolering
Förmågan hos ett byggelement eller byggnadsstruktur i en byggnad att minska ljudöverföringen inom byggnaden. Ljudisoleringen mäts vid olika frekvenser, normalt 100-3150 Hz. Luftburen ljudisolering mäts med ett enskilt värde, Dn,f,w, Rw eller R'w. Stegljudsisolering uttrycks med ett enskilt värde Ln,w eller L'n,w.

Ljudstyrka (dB)
Mäts i dB (decibel). Decibel mäts vid olika frekvenser. 
dB(A) (eller LpA) är ett värde som används för att beskriva den totala ljudstyrkan för alla frekvenser på ett sätt som liknar örats känslighet.
dB(C) (eller LpC) fokuserar särskilt på de lägre frekvenserna och speglar bättre hur ljudet upplevs av människor med nedsatt hörsel.

Ljudtrycksnivå (dB)
Tryckvariationerna som orsakas av ljudvågor i luften kallas ljudtryck. Den lägsta ljudtrycksnivån som kan höras är 0 dB, som kallas hörbarhetsgränsen. Den högsta nivån som kan tolereras kallas smärtgränsen och ligger runt 120 dB.

Noise Reduction Coefficient (NRC)
Värde för ljudabsorption enligt ASTM C 423, erhålls som medelvärdet av 4 frekvenser i intervallet 250 till 2000 Hz.

Room Acoustic Speech Transmission Index (RASTI)
RASTI är ett objektivt sätt att mäta taluppfattbarhet. Den mäts vid två frekvenser, 500 och 2000 Hz, genom att placera en högtalare som överför ljud från platsen för den som talar samt en mikrofon där lyssnarna är belägna. (Se även STI).

Sabine
Fysikern Wallace Clement Sabine (1869-1919) skapade i Riverbank, väster om Chicago, den välkända Sabines formel (T=0,16V/A), som visar förhållandet mellan efterklangstiden (T s), rummets volym (V m³) och mängden absorption (A m²).

Signal-brusförhållande
En annan viktig parameter som påverkar taluppfattbarheten är bakgrundsljudnivån eller, mer specifikt, signal-brusförhållandet (S/N). Detta är förhållandet mellan signalen (t.ex. tal) och bakgrundsbrus (t.ex. ventilationsljud). För att uppnå god taluppfattbarhet anses att signalen ska ligga minst 15 dB ovanför brusnivån. För människor med hörselnedsättning är behovet ännu större; ett förhållande på minst 20 dB nämns ofta. Å andra sidan, om signal-brusförhållandet är mycket lägre, eller om signalen är lägre än bruset, så döljs signalen delvis. På så sätt kan man uppnå viss avskildhet

Sound Absorption Average (SAA)
Medelvärde för ljudabsorption enligt ASTM C 423, med 1/3 oktavbandet i frekvensområdet 200-2500 Hz.

Speech Transmission Index (STI)
Liknande RASTI metoden men en mer komplett form av taluppfattbarhetsmätning genom att alla oktavbanden inom frekvensområdet 125-8000 Hz mäts.

Taluppfattbarhet
Taluppfattbarheten är direkt beroende av nivån på bakgrundsljudet, efterklangstiden och rummets form. Olika metoder används för att utvärdera taluppfattbarheten, de vanligaste är RASTI, STI och % -Alcons.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn