Vertikala ljudabsorbenter för bättre akustik


I vissa utrymmen är förhållandena sådana att endast ett ljudabsorberande undertak inte är tillräckligt för att skapa bra akustik. Nya resultat visar att på t.ex daghem och skolor för yngre klasser är det inte bara viktigt att minska efterklangstiden, utan också att minimera hela ljudtrycksnivån.

Detta görs bäst genom att maximera mängden ljudabsorberande material, vilket betyder att väggarna också måste användas för ljudabsorption. Optimala förhållanden uppnås genom att placera ut absorbenter på andra ytor än bara undertaket.

I vissa fall kan det vara svårt eller olämpligt att använda takområdet för ljudabsorption, eller så kanske bara delar av undertaket kan användas. I äldre byggnader kan de ursprungliga undertaken ha attraktiva murade detaljer eller konstverk som du vill ha synliga, eller så kanske det bryter mot föreskrifterna att täcka över dem. I moderna byggnader kan den interna designen vara sådan att arkitekten eller designern vill att installationer eller takstrukturen ska vara exponerade. Om betongreglarna är en aktiv del av värmesystemet får de inte täckas över

Akustiska parametrar och hur man tillämpar dem

Efterklangstiden (RT) är den i särklass mest använda parametern för beräkningar och mätningar inom rumsakustik. Formlerna som används är normalt Sabine formeln eller någon modifierad version av det. De är lätta att använda - du behöver rumsvolymen och mängden ljudabsorption, beräknad med absorptionskoefficienten αp.

Dessa formler är emellertid utformade för ideala förhållanden med diffusa ljudfält. I verkligheten är ljudfältet långt ifrån diffust. Det kommer förmodligen att bestå av två huvuddelar: ett snuddande och ett ej snuddande ljudfält.

 
     

Snuddande ljudfält

 

 

Ej snuddande ljudfält


Snuddande ljudfält, som främst existerar vid medelhöga och höga frekvenser, består av ljudenergi som utvecklats i ett plan parallellt med den ljuddämpande ytan (normalt taket). Efterklangstiden i ett rum avgörs främst av de snuddande ljudfälten. Detta betyder i praktiken att efterklangstiden är betydligt högre än värdena som beräknats för utspridda ljudfält.

Det bästa sättet att kontrollera ljudenergin i det snuddande ljudfältet är att dämpa det genom att använda ljudabsorbenter på väggarna. Ljudenergin kan också riktas mot (det ljuddämpande) taket genom spridning från möbler, inredning och andra ytor.

Ljudabsorbenter som installeras som små fält istället för stora, obrutna områden ökar spridningen och minskar efterklangstiden ytterligare.


Fördelar med vertikala absorbenter

Fördelar med vertikala absorbenter
Många lokaler kräver väldigt god rumsakustik för att minska bullernivån. Ju mer ljudabsorption som finns i ett rum, desto lägre blir bullernivån. Det har visats att fysisk minskning av ljudtrycksnivåerna (= mindre buller) i ett rum också ger ytterligare minskning av ljudet genom en psykologisk reaktion: man talar tystare.

När det gäller miljöer som kräver en hög nivå på taluppfattbarheten kan användning av STI-värdet (eller RASTI) vara en mer lämplig parameter än efterklangstiden. Även om STI delvis avgörs av efterklangstiden är det bättre korrelerat med mängden ljudabsorption i rummet. Att öka ljudabsorptionen genom att placera absorbenter på väggarna minskar efterklangstiden, ökar taluppfattbarheten och minskar också ljudtrycksnivån

Mängden ljudabsorption kan användas för att bedöma taluppfattbarheten och reduktionen av ljudtrycksnivån. Det är dock inte säkert eller tillförlitligt för att beräkna efterklangstiden (RT) enbart på grund av mängden ljudabsorption. 

Praktiska lösningar med vertikal akustik

Det finns minst tre saker att ta hänsyn till när man behandlar ett rum akustiskt:

  • området som är tillgängligt för ljudbehandling

  • funktionskrav som t.ex mekanisk hållfasthet och rengörbarhet

  • estetiken

Det vanligaste tillvägagångssättet är att delvis täcka en vägg. Från en akustisk synvinkel är det idealiskt att installera väggabsorbenter på två intilliggande väggar för att undvika fladdereko.

Ett annat sätt att installera väggabsorbenterna på är att dela upp dem i mindre fält — eller till och med använda dem ensamma, utspridda över väggen. Detta kan göras i regelbundna eller oregelbundna mönster, och ger utlopp för alla sorters kreativitet

Ett vanligt sätt att arrangera väggabsorbenterna på, i till exempel klassrum eller kontor, är att installera ett horisontellt band av dämpare på lämplig höjd och använda dem som anslagstavlor. I detta fall är det också att föredra att använda mer än en vägg och att kombinera detta med ett ljudabsorberande undertak.

Väggabsorbenterna bör placeras i öronhöjd, både i sittande och stående läge.

Hörnen är speciellt viktiga för akustiken – hörn mellan väggar och hörn mellan taket och väggarna – ljudabsorbenter fungerar optimalt där.

För att skapa en bra ljudmiljö inomhus ska man börja med att montera ett akustiktak (1). Beroende på rummets aktivitet kan taket kompletteras med väggabsorbent (2a) och (2b). Det viktiga är undvika två parallella hårda väggytor.

 

1) tak

2a) kort vägg

2b) lång vägg

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Upplev ljudeffekten

Hör vad som händer i ett öppet kontorslandskap när du installerar ett akustiktak och väggabsorbenter

Se film

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn