Förbättrad akustik i operationssalar

Är det möjligt att uppnå god akustik i modulbyggda operationssalar, där hårda blanka byggmaterial kan ge lång efterklangstid? Vi deltog i ett projekt på Malmö sjukhusområde för att få svar på den frågan.

Modulbaserade operationssalar

Modulsystem är ett nytt sätt att bygga operationssalar. Varje operationssal beställs unik, med utrustning och displayer integrerade i modulpartier som på plats monteras ihop till en enhet. Med färdiga partier utnyttjar man ytan optimalt och får dessutom både funktionella och hygieniska fördelar med släta ytor. Byggarbetet går mycket snabbare, det blir mindre buller på byggplatsen samt mindre damm och materialspill. Detta är viktigt faktorer, eftersom nya operationssalar ofta byggs medan den dagliga sjukhusverksamheten fortfarande pågår för fullt runt omkring.

Men det finns ett problem – materialen som används till väggar och tak har ofta ytor som inte bidrar med någon ljudabsorberande effekt vilket kan resultera i efterklangstider långt över tillåtna gränser!

Malmö sjukhusområde

Projektet omfattade två operationssalar inom den ortopediska operationsenheten på Malmö sjukhusområde. Varje operationssal hade en yta på 62 m2, plus kringliggande stödytor inklusive uppdukningsrum, vilket innebar en sammanlagd yta på 350 m2. Modulerna levererades av nederländska Young Medical och distribuerades av svenska Meditek. Till väggmodulerna användes materialet Corian, men till undertaket användes i stället en ljudabsorberande undertakslösning i mineralull från Ecophon.

Ortopedisk kirurgi är extremt känslig för mikrobiella föroreningar. Därför valdes Ecophon Hygiene Advance™ 40mm undertak, som kan desinficeras dagligen om så krävs och är klassificerat som ISO 3 enligt ISO 14644-1 [1] vilket bidrar till att uppnå målet på <5 CFU (colony forming units) i operationssalarna. Det ljudabsorberande undertaket monterades som en nedpendlad, heltäckande lösning med undantag för ventilationssystem, pendlar och armaturer, vilket gav en täckning på cirka 85 procent av den totala takytan. Inga absorbenter monterades på väggarna. Akustiktaket monterades med Ecophons bärverk som tål frekvent desinficering.

Ventilationssystem

Till ventilationen användes det avancerade systemet Opragon från Avidicare, som fungerar som ett temperaturstyrt luftflödessystem (TcAF). Ventilationssystemet syns i bild som en stor cirkel i taket med åtta koner. Som man ser på bilden reducerar ventilationssystemet, pendlarna och armaturerna mängden ljudabsorberande takplattor i rummet.

Opragon ventilationssystem

Det avancerade systemet Opragon var vald som fungerar som ett temperaturstyrt luftflödessystem (TcAF).

Ljudmätningar

Så hur blev ljudmiljön? Kravet på en operationssal i Sverige är en efterklangstid på ≤0,6 sekunder (snittvärde för 250–4 000 Hz) och 0,8 sekunder vid 125 Hz, enligt SS 25268 (byggföreskrift för sjukhus) [2]. Så fort man kom in i rummet märktes det att ljudmiljön var god och förväntningarna var således höga. Så här blev resultatet:

Efterklangstid - T20

Och ja – som du kan se blev det väldigt bra. Efterklangstiden har ett medelvärde på 0,5 sekunder (0,6 sekunder vid 125 Hz). Det är vi otroligt nöjda med.

Efterklangstiden påverkas huvudsakligen av ytbehandlingen i rummet. Med en lång efterklangstid kan det upplevas som att det ekar, medan en kort efterklangstid gör att rummet känns mer dämpat. Vi är övertygade om att den här operationssalen har bästa möjliga efterklangstid.

Taltydlighet

För att få en fördjupad uppfattning av ljudmiljön valde vi dessutom att mäta taltydligheten (C50), även om detta inte är ett krav i byggstandarden.

Taltydlighet - C50

Och resultaten för C50 var också bra, vilket framgår av diagrammet ovan. För att uppnå god taluppfattbarhet brukar man säga att värdet bör ligga på 6 dB eller högre. Ett högt C50-värde är starkt relaterat till god taluppfattbarhet, värdet påvisar hur de tidiga ljudreflexerna förstärker direktljudet, vilket gör att ljudet uppfattas som starkare och tydligare. Ett högt C50-värde är särskilt viktigt i frekvensområdet 500–4 000 Hz, där en stor mängd av de informationsbärande konsonanterna i våra röster finns.

Taltydligheten påverkas främst av rummets design och layout. Det påverkas också starkt av andelen reflekterande ytor nära ljudkällan. Mängden diffunderande material såsom pendlar, utrustning m.m. spelar också in.

Rummets egenskaper: golv till bjälklag 3,5 m, golv till innertak 3,0 m. Vinyl på betong. 3 skjutdörrar i metall. 2 treglasfönster. LED-belysning bakom väggmodulerna. Väggar av Corian.

De nya operationssalarna togs i bruk maj 2020 och vi kan med glädje berätta att personalen är mycket nöjd med ljudmiljön i sina nya operationssalar och upplever det som ett stort lyft mot tidigare arbetsmiljö!

______________________________________________________________

Referenser:

1 ISO 14644-1:2015. Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer – Del 1: Klassificering av luftens renhet baserat på partikelkoncentration.

2 SVENSK STANDARD SS 25268:2007 Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell.