Fuktbeständighet

Influence of climate iconLäs mer om klimatfaktorer såsom fukt, värme, mikrobiologisk aktivitet och luftfuktighet och hur de påverkar Ecophons undertak och bärverk.

Glasullen i Ecophons produkter är vattenavvisande. De suger inte vatten kapillärt och tar inte heller åt sig fukt från luften. Vatten som forceras genom ytan, t.ex. vid högtryckstvätt, torkar snabbt ut tack vare glasullens öppna struktur

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Nedböjning hos akustiktaksplattor som tagit upp fukt.

2. Glasull är ur fuktsynpunkt ett av de tåligaste akustiktaksmaterialen. Absorbenterna är formstabila och håller sig plana även i miljöer med hög eller varierande luftfuktighet.


Även Connect bärverk och tillbehör är utvecklade för att tåla hög luftfuktighet..

Observera!

 • Ecophons system ska lagras inomhus. Om tillfällig lagring utomhus är nödvändig skall de skyddas mot väta.

 • Om plattorna ska limmas upp måste temperaturen vara 10-25°C under montaget.

 • Plattorna är också värmeisolerande. Detta kan påverka temperatur och relativ luftfuktighet i rummet och i mellantaksutrymmet, vilket man bör ta hänsyn till i fukt- och värmetekniska beräkningar. Ventilering av mellantaksutrymmet minskar risken för kondens

Temperatur, absolut fuktighet och relativ fuktighet (RH)

Förhållande mellan temperatur, absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet

Förhållande mellan temperatur, absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet

1. Absolut luftfuktighet (g/m3)
2. Temperatur (°C)
3. Relativ luftfuktighet (RH)

Relativ luftfuktighet varierar med årstid, temperatur och klimatzon.

Relativ luftfuktighet RH, uttryckt i %, är förhållandet mellan den egentliga mängden luftfuktighet och den maximala mängd fukt som luften kan innehålla vid en given temperatur. Relativ luftfuktighet på 100 % betyder att luften inte kan binda mer vatten, d.v.s. kondensation uppstår, och en relativ luftfuktighet på 0 % betyder att det inte finns någon fukt alls i luften.

Vid hög relativ luftfuktighet är det stor risk för kondens, p.g.a. temperaturvariationer på undertaksytan. Vid 95 % RH och 30°C, orsakar en temperatursänkning på bara 1°C kondensation. Förekomst av fritt vatten kan få oönskade effekter, såsom fläckar från vattenlösliga ämnen på den synliga ytan av akustikplattorna.

Det finns ett fysiskt förhållande mellan absolut luftfuktighet, temperatur och relativ luftfuktighet. Ju varmare luften är desto mer vatten kan den binda. Med andra ord – en specifik absolut luftfuktighet ger lägre relativ luftfuktighet vid hög temperatur än vid låg temperatur. (Se diagrammet).

Undertaksdesign för fuktiga områden

I syfte att minimera risken för problem med korrosion och mögel i en byggnad, bör den relativa luftfuktigheten inte överstiga 70-80 % annat än tillfälligt. Det är inte heller behagligt för människor att uppehålla sig i miljöer vars relativa luftfuktighet överstiger dessa värden. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga relativa luftfuktigheten i en regnskog är 75-90 %.

Vid högre luftfuktighet, som i t.ex. restaurangkök, badhus, duschutrymmen eller i livsmedelsindustrin, kan luftfuktigheten stiga avsevärt och tillfälligt nå mättnad, vilket betyder att kondens uppstår. Inomhusklimatet i sådana miljöer bör därför noga undersökas och kartläggas innan akustiktakssystemet monteras.

Fukttester 

Sorption isotherm

Sorption isotherm

1. Fuktinnehåll
2. Relativ luftfuktighet (%)
3. Hysteresiseffekt

Ecophon anger inte högre värden än 95 % RH vid 30°C beroende på tekniska och fysiska begränsningar i testmetoderna. Faktum är att om RH överstiger 95 % blir fuktjämnvikten extremt känslig också för väldigt små klimatvariationer i testlokalen. För varje material kan mängden vatten det innehåller visas i en sorptionskurva. Sorptionskurvan är väldigt brant vid höga RH, och en hysteresiseffekt förekommer.

Vattenmängden i materialet är därför oförutsägbart. Således kommer försök att utföra tester vid en relativ luftfuktighet >95 % att misslyckas, eftersom den relativa fuktigheten kommer vara instabil och därav ge otillförlitliga resultat. Ledande testinstitut, såsom SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) och TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) kan inte utföra tillförlitliga test vid RH >95 %.

EN ISO 12944-2 omfattar klassifikationer av de miljöer som stålkonstruktioner huvudsakligen utsätts för. Alla Ecophon Connect bärverk och tillbehör klarar C1-miljöer enligt denna standard. Testerna utförs enligt NORDTEST-metoden NT MAT 003. Denna provning anses vara mer exakt och tuffare, men liknar mer realistiska förhållanden än testmetoden i EN ISO 12944-2.

I standarden EN 13964 - nerpendlade undertak, är korrosion klassificerat i enlighet med skyddet av stål. Dock finns det inget samband med standarden EN ISO 12944-2 och miljöer som nämns där.

Connect C3 bärverkssystem har ett extra korrosionsskydd, vilket gör att produkten klarar en C3 miljö.

Extrema miljöer och mikroorganismer

Mögel och bakterier erfodrar speciell tillväxtmiljö

Mögel och bakterier erfodrar speciell tillväxtmiljö

1. Fukt
2. Rättt temperatur
3. Näring
= Risk för mögel och bakterier 

Konstant hög temperatur och/eller luftfuktighet, eller miljöer med aggressiva gaser eller andra substanser kan påverka akustiktaksystemets utseende och egenskaper.

I fall där regelbunden rengöring eller avspolning av taket är nödvändigt, bör anpassade system, som Ecophon Hygiene, användas. I dessa miljöer, och i miljöer med hög luftfuktighet, bör bärverk med extra korrosionsskydd, som Ecophon Connect C3, användas.

Det är viktigt att beakta risken för mögel och bakterier i miljöer med hög relativ luftfuktighet. Ecophons produkter utgör i sig inte någon grogrund för mikroorganismer. Genom att hålla taket rent och genom att kontrollera att klimatet inte närmar sig kritiska värden avseende luftfuktighet och temperatur, minskas risken för mikroorganismer avsevärt.

Ecophons undertak testas med avseende på mikrobiologisk tillväxt i enlighet med följande standarder:

 • ASTM G 21-96
 • ISO 846 (method C)
 • EN 13697.

ASTM G21-96

Standarden syftar till att bedöma materialets motståndskraft mot nedbrytning av svampmögel. Testmaterialet placeras på en kolkälla med en blandning av fem svampmögelsorter. Dessa är:

 • Aspergillus nigerPenicillium pinophilum

 • Chaetomium globosum

 • Gliocladium virens

 • Aureobasidium pullulans

Samma kolkälla som testmaterialet placerats på sprids också på ytskiktet. Testmaterialet inkuberas vid 28° C, > 95 % RH under 28 dagar.

Mögeltillväxt utvärderas visuellt enligt följande skala:

0 = ingen tillväxt
1 = spår av tillväxt, yttäckning <10 %
2 = lätt tillväxt, yttäckning mellan <10-30 %
3 = medium tillväxt, yttäckning mellan <30-60 %
4 = kraftig tillväxt, yttäckning mellan> 60 %

Mögeltillväxt indikerar att det testade materialet utgör en kolkälla för mögel och kan brytas ned genom dem. Ecophon Hygiene absorbenter är i klass 0, vilket innebär ingen tillväxt.

ISO 846 (metod C)

Standarden syftar till att bedöma materialets motståndskraft mot nedbrytning av bakterier. Materialet täcks av en kolkälla och inympas med bakterier:

 • Pseudomonas aeruginosa

Proverna inkuberas vid 28° C under 28 dagar.

Eventuell tillväxt indikerar att det testade materialet är en kolkälla för bakterier och skulle kunna brytas ned av den.

EN 13697

Standarden är utformad för att utvärdera effektiviteten av desinficerande kemikalier.
Dr. Brill och Steinmann institutet för hygien och mikrobiologi i Tyskland har modifierat testmetoden för att kunna tillämpa den på glasullsabsorbenter för att kunna undersöka hur materialet påverkar effektiviteten hos ett kemiskt desinficeringsmedel dvs. - är mikroorganismerna döda efter desinfektion av ytan. Ecophon produkten utsätts för testmikroorganismen och desinficeras därefter med Incidine active (perättiksyra)
.

Resultatet visade en ≥3 log reduktion för följande mikroorganismer:

 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Enterococcus hirae
 • Escherichia coli
 • Candida albicans
 • Aspergillus brasiliensis

vilket enligt Dr Brill och Steinmann institutet för hygien och mikrobiologi, är tillräckligt för de relevanta hygienområden som de desinficerbara Ecophon Hygiene produkterna är konstruerade för.

Ordlista - Fuktbeständighet

Allmän korrosionAllmän korrosion kännetecknas av att korrosionen utbreder sig jämt över hela ytan, eller en stor del av den totala ytan 

GropfrätningGropfrätning är en typ av extremt lokal korrosion som leder till skapandet av små hål i metallen 

SpaltkorrosionSpaltkorrosion är en korrosion som äger rum i utrymmen där normalt utbyte av vätskan är begränsad. Dessa utrymmen kallas vanligen sprickor. Exampel på sprickor är utrymmen under packningar eller lister, inuti skrevor och fogar.

SpänningskorrosionSpänningskorrosion är korrosion av normalt sega metaller som utsätts för en dragspänning i korrosiv miljö, inträffar särskilt vid förhöjd temperatur.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn