Mekaniska egenskaper

 


Här hittar du mekaniska egenskaper inklusive lastkapaciteten och de allmänna riktlinjerna för både Ecophons bärverk och undertak.

 

 

Belastningskapacitet – bärverk

De nyttolaster – både statiska och dynamiska – som ett bärverk kan utsättas för, beror på vilka krav som ställts på deformation och säkerhet mot brott. Deformation kan vara nedböjning eller snedvridning.

Functional demands, Mechanical properties
En typ av deformation: Snedvridning
 

Brottgräns

Det är ytterst viktigt att förhindra att akustiktaket går sönder eller kollapsar p.g.a. överbelastning. Därför är den rekommenderade maximalt tillåtna belastningen, för vart och ett av taksystemen (se respektive principskiss), beräknad och angiven med en säkerhetsmarginal.

Maximalt tillåten belastning gäller endast då taket är komplett och monterat i enlighet med respektive principskiss. Med andra ord, de föreskrivna produkterna måste användas och plattorna måste vara på plats i bärverket.

Medan bärverk och upphängningar avgör belastningskapaciteten hos akustiktaket, har plattorna en avgörande betydelse för takets stabilitet i sidled. Detta är särskilt viktigt om profilerna belastas excentriskt, vilket ofta orsakar en snedvridning. Med hänsyn till detta är centriska belastningar alltid att föredra, och belastningar från armaturer och andra tilläggskomponenter bör centreras över T-profilerna.

Nedböjning

När maximal tillåten belastning på Ecophons akustiktakssystem provas och fastställs är det alltid acceptabel nedböjning, inte brottgränsen, som är den avgörande faktorn.

Functional demands, Mechanical properties

En nedpendlad T-profil utsatt för belastning (F) som orsakar en nedböjning (f).


Belastning av en profil orsakar alltid nedböjning (f). Nedböjningen är proportionell mot belastningen och beror till stor del på avståndet (L) mellan infästningarna. Om belastningen (F) fördubblas, fördubblas nedböjningen. Nedböjningen blir dock mycket större om avståndet mellan infästningarna fördubblas. Nedböjningen från en punktlast blir åtta gånger större.

I tabellen nedan, med rekommendationer för Connect bärverkssystem och maximalt tillåten belastning av nyttolaster, har vi tagit hänsyn till de viktigaste standarderna: ASTM C635, DIN 18 168 och SS 81 51 13. Det avgörande kriteriet har varit att deformationen ska begränsas till L/500. När nedböjningen uppgår till ungefär L/400 är det möjligt för det mänskliga ögat att se deformationen. Begränsningen L/500 ger, med säkerhet, ett undertak med slätt utseende.

Exempel: För avståndet L=1200 mm uppgår den tillåtna nedböjningen till 2,4 mm.

Rekommenderad maximal nyttolast

Rekommendationerna avser det nedpendlade akustiktakets egenvikt samt tillkommande nyttolaster. Nyttolasterna kan utgöras av punktlaster (armaturer, skyltar, etc) som godtyckligt placerats i akustiktakssystemets bärverk, dock med minst 1 m inbördes avstånd. Med tätare infästningar får man högre tillåtna nyttolaster. Tyngre laster måste fästas direkt i bjälklaget.

Om nyttolasten fördelas på en yta om minst 0,36m2 (600x600), klarar bärverket 65 % högre belastning än vad som, i tabellen, är angivet som maximal tillåten belastning. Nyttolasten måste belasta bärverket. Den faktiska nyttolasten måste emellertid tas i beaktande för pendlar och infästningar.

Exempel: En infälld armatur, 600x600 mm, som väger 7 kg är tillåten i ett Focustak, vilket enligt tabellen klarar en maxbelastning på 83 N (8,3 kg), såvida spridningsytan är 0,36 m2 eller mer.

Rekommenderad belastning

Ecophon akustiktaksystem enligt respektive principskiss Rekommenderad maximal nyttolast med hänsyn till deformation (punktlast (F) med 
1 m inbördes avstånd)
Rekommenderad maximal nyttolast utbredd på en yta av 0,36 m2 eller mer, av hänsyn till deformation (utbredd last (q) med 1 m inbördes avstånd)
Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Hygiene 20 mm, Meditec, Super G Plus, Super G 20mm  50 N (5 kg) 83 N (8,3 kg)
Focus XL1600 i korridorer, Master, Super G 35 mm, Hygiene 40 mm 40 N (4 kg) 66 N (6,6 kg)
Focus XL 1800 in korridorer 20 N (2 kg) 33 N (3,3 kg)
Focus XL 2000 in korridorer 10 N (1 kg) 16 N (1,6 kg)

Ovanstående gäller under förutsättning att avståndet mellan en skarv (mellan två huvudprofiler) och närmsta infästningspunkt inte överstiger ¼ av avståndet mellan infästningarna.

Functional demands, Mechanical properties

Avståndet mellan en huvudprofilsskarv och närmaste infästningspunkt ska inte överstiga 300 mm.
 
Detta innebär att om avståndet mellan pendlarna är 1200 mm, måste kopplingen mellan två huvudprofiler vara mindre än 300 mm från närmsta pendel. Ovanstående gäller under förutsättning att belastningen centreras över T-profilen.
 

Ordlista – Belastning

Statisk belastning
Takets egenvikt samt vikten av saker som är fästa i taket, t.ex. armaturer, högtalare, ventilationsraster och skyltar.

Dynamisk belastning
Mekanisk belastning, t.ex. slag från bollar i idrottshallar eller vattentryck vid rengöring med högtryck.

Egenvikt (g)
Taksystemets egenvikt (plattor, hela bärverket och alla montagedetaljer). Detta är alltid statisk belastning.
 
Functional demands, Mechanical properties
Nedpendlad T-profil med olika belastningar.

Nyttolast
Alla belastningar som adderas till akustiktakets egenvikt. Nyttolast kan vara statisk eller dynamisk och omfattar:
  • Utbredd last (q) från armaturer, skyltar, tryckskillnader, rengöring, etc.
  • Punktlast (F) från armaturer, skyltar, slag, rengöring, etc.
  • Normal kraft (N) Kraft orsakad av stötar, slitningar, rengöring och/eller montagearbete. Dynamisk belastning. 

Konstruktionslast
Undertakets egenvikt och den faktiska nyttolasten som taket är utformat för.

Belastningskapacitet – upphängningar och infästningar
Upphängningar och infästningar måste kunna bära både akustiktaket och eventuellt tillkommande nyttolaster. Om bärverket t.ex. belastas med Ecophon Hygiene Performance 40 mm, ska infästning och upphängning klara en belastning på 160 N (16 kg) med trefaldig säkerhet mot brott. Vilket i sin tur innebär att man måste välja infästning och upphängning som kan belastas med 3 gånger 160 N = 480 N (48 kg). Detta beroende på att svensk praxis säger att man ska ha trefaldig säkerhet. Samtliga Ecophon Connect justerbara pendlar och direktfästen klarar dessa krav.

Utförligare beskrivning av belastningskapaciteten (maximalt tillåtna belastning) för Connect upphängningar och infästningar finns i kapitlet om Connect bärverk och tillbehör. Den maximalt tillåtna nyttolasten samt upphängningars och infästningars minimala belastningskapacitet anges i principskisserna för respektive taksystem.

Example: För Ecophon Master A är den högsta tillåtna nyttolasten 40 N (4 kg). Den minsta bärförmågan för pendlar och infästningar får inte vara mindre än 160 N (16 kg), inkluderat minst trefaldig säkerhetsmarginal mot brott.

Belastningskapacitet – ljudabsorbenter

Grundregeln är att ljudabsorbenterna inte ska belastas. Armaturer, ventilationsdon etc som placeras i akustiktaket ska belasta bärverket eller fästas direkt i bjälklaget.

Functional demands, Mechanical properties

Lasten på plattan ska fördelas jämnt efter öppningens rand, så att intryckning i plattans ovansida undviks.
 
Ecophons ljudabsorbenter i format 600x600 mm och 1200x600 mm kan emellertid belastas med små laster, typ halogenspotlights. För ljudabsorbenter som är 20 mm eller tjockare, t.ex. Focus, gäller 500 g som maximal belastning, med största öppningsdiameter på 100 mm. Motsvarigheten för 15 mm ljudabsorbenter, t.ex. Gedina är 300 g.
Ljudabsorbenter som är bredare än 600 mm och längre än 1200 mm får inte utsättas för belastning.
Format (mm) Tjocklek (mm)  Max hålstorlek (mm)   Max vikt (g)
 600x600, 1200x600  15  100  300
 600x600, 1200x600  20  100  500
 600x600, 1200x600  40  100  500

För mer information angående integrationer med laster, se Connect™ Avlastning

Ecophon Solo med hål

Tabeller gäller för Ecophon Solo absorbenter, installerade som frihängande enheter.

Tabellerna gäller ej för enpunktsfäste och installationer med T-profiler, för mer information se installationsguiden.

Ecophon Solo med hål, belastande installationer

Antal fästpunkter Max belastning (kg) 
3 ≤ 1,5
4/5 ≤ 2,0
6/8 ≤ 4,0

 

  • Absorbent med 3 infästningspunkter: Circle Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle
  • Absorbent med 4 infästningspunkter: Square, Octagon & Freedomabsorbent (längd ≤ 1200 mm)
  • Absorbent med 5 infästningspunkter: Rectangle med storlek 1800x1200 och 2400x600
  • Absorbent med 6 infästningspunkter: Rectangle med storlek 2400x1200, Ellipse och Freedomabsorbent (längd > 1200 mm)
  • Absorbent med 8 infästningspunkter: Rectangle med storlek 3000x1200 

Belastningen på absorbenterna ska fördelas jämt. Sträva efter jämn belastning på upphängningarna. För mer information om integration av laster, se Installationsguider: IG402, IG404, IG405, IG406, IG407, IG408, IG410 och IG411. 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Slagtålighet

Tre klasser används för att ange slagtålighet. Ecophon har undertaksystem och väggabsorbenter i alla tre klasser.

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn