Salgs- og leveringsbetingelser

 

Tilbud
Tilbud er uforbindende, og der tages forbehold for mellemsalg, hvis intet andet er angivet. Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vores skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende for os. Ved ordre på varer, som ikke er lagervarer, er ordrebekræftelsen først endelig, når værkets accept er indgået til os. Specifikationer i kataloger, brochurer m.v. samt mundtlige oplysninger om varens mål, vægt, egenskaber og anvendelse er kun bindende for os, når disse udtrykkeligt er anført i vores ordrebekræftelse. Eventuel bistand ved teknisk vejledning er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os erstatningsansvar. 

Priser
Priserne er DAP og ekskl. moms og andre udgifter, når intet andet er anført. Der tages forbehold overfor prisforhøjelser fra leverende værk. Evt. opgivne fragtrater er uden forbindende. Ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, som indtræffer efter vores ordrebekræftelse, må bæres af køber. Stigninger i valutakurser, som indtræder efter vores ordrebekræftelse, og inden købers betaling har fået valeur, er for købers risiko, jvf. "betaling" nedenfor. 

Levering
Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelsen. I tilfælde af force majeure - jf. købelovens §24 (lov om køb nr. 102 af 6.4.1906) - og lignende forhold, hvorover vi ikke er herre, er vi berettiget til at annullere leveringen. Ved leverancer for over DKK 15.000,- ekskl. moms leveres fragtfrit inden for landets grænser. Ved mindre leverancer betaler køber fragten. Leveringsbetingelser er DAP og altid til vognkant. Ønskes hjælp til aflæsning i form af truck, kran, lift eller andet skal dette rekvireres af køber selv. Dog kan køber bestille læssebagsmæk på bilen, hvis dette oplyses ved ordreafgivelse. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller anden af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følge af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid. 

Betaling
Når intet andet udtrykkeligt er anført i vores ordrebekræftelse, er betaling netto kontant ved fakturaens modtagelse. Rabatter af enhver art ydes kun under forudsætning af rettidig betaling. Ved importvarer har købers indbetaling først valeur ved udløbet af andendagen efter indbetalingen, og eventuel kursstigning på pågældende valuta i denne periode er for købers risiko. Købesummen for falder til betaling på angivet tidspunkt, selv om købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidigt. Såfremt betalingstidspunktet ikke overholdes, forrentes tilgodehavendet med en rentesats på minimum 2% pr. måned. Renten beregnes af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo, inkl. eventuel tidligere tilskrevne renter. 

Returvarer
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i ubrugt og mangelfri stand og i hel, original emballage inden 3 måneder fra vor levering. Specielt indkøbte varer tages ikke retur. Godkendte returvarer krediteres med fradrag på 30% dog minimum DKK 2000,- af indkøbspris ekskl. moms ved franko levering til vor plads eller et andet af os anvist sted. 

NB: Kantforsegling, lim, specialvarer og ordreproducerede varer tages ikke retur. 


Garanti
Normalt ydes ikke garanti på vareleverancer, men er der i købsaftalen tilsagt køberen garanti for en vare, som vi leverer, er denne alene at betragte som videregivelse af værkets garanti overfor os. Der kan således ikke overfor os rejses noget i henhold til garantierklæring, som vi ikke er i stand til at gennemføre og få fyldestgjort hos værket. Garantien er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt, og at brugsmonterings- og benyttelsesanvisninger nøje er fulgt, samt at betaling er sket rettidigt. 

Mangler
Køber må straks ved modtagelsen gennemgå de leverede varer for at sikre, at disse er mangelfri. Køber forpligter sig til at kvittere for leverancen ved modtagelse og skrive anmærkning på fragtbrevet, hvis der er grund til dette. Såfremt der konstateres mangler, for hvilke vi hæfter, og som ikke kan anses for uvæsentlige, er køber berettiget til at hæve købet for den pågældende levering, med mindre vi foretager omlevering inden for et rimeligt tidsrum. Hæves købet, er køber pligtig at stille de leverede varer til sælgers rådighed i samme stand, som de var ved leveringen. Vi påtager os intet erstatningsansvar for mangelfulde varer eller skader som følge af varens uhensigtsmæssige brug eller oplagring, ligesom vi ikke kan ifalde erstatningsansvar for størrelses- og farvenuancer. Køber må dog forinden opsætning af varen sikre sig, at uønskede variationer i farve og størrelse ikke forekommer, og at varen i øvrigt er i overensstemmelse med bestillingen. 

Erstatningsansvar for forsinkelser
Medmindre vi i vor ordrebekræftelse har garanteret levering til et bestemt tidspunkt, påtager vi os ikke erstatningsansvar for forsinkelser. 

Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos vort firma, yder vi erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet indirekte tab såsom driftstab, tabt avance o.l. ikke erstattes. Eventuelt erstatningsbeløb kan således aldrig overstige varens værdi. Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos vore leverandører, påtager vi os intet selvstændigt erstatningsansvar, men bistår køberen med at fremføre eventuelle krav overfor leverandørerne.  

Kundeoplysninger
Vi gør opmærksom på, at vi løbende opdaterer dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.