Salgs- og leveringsbetingelser

 
1. Anvendelsesområde

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Saint-Gobain Ecophon AB (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer og leverancer medmindre andet er skriftlig aftalt.

1.2. Eventuelle fravigelser, herunder i form af købers indkøbsbetingelser, kan alene ske ved sælgers skriftlige accept. 

1.3. Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser med virkning for fremtidige køb.

2.      Aftaleindgåelse

2.1 Afgivne tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdagen.

2.2 Afgivne tilbud kan dog, forud for købers accept, ændres eller tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for sælger ændrer sig væsentligt.

3. Salgsgenstand, emballage og produktinformation

3.1 Varerne er nærmere beskrevet i sælgers tilbud eller ordrebekræftelse.
 
3.2 Sælger leverer varerne i forsvarlig emballage, hvis emballage er påkrævet.

3.3 Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem, jf. dog punkt 4.1.

3.4 Sælger vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til valg af varer og disses funktioner. Det er dog udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning og bistand ydes uden beregning og sælger påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for så vidt angår sådan rådgivning og bistand, eller for opnåede resultater, medmindre parterne har indgået særskilt skriftlig aftale herom.
 
4. Priser og levering

4.1 Medmindre andet er anført, er alle priser eksklusive moms. 

4.2 For løbende ordre og ordre med en leveringstid længere end 2 måneder efter afgivelse af ordrebekræftelse forbeholder sælger sig ret til at ændre prisen, såfremt der inden levering pålægges sælger nye eller forøgede omkostninger bl.a. som følge af ændringer i toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser eller doku-menterede prisstigninger fra leverandøren.
  
4.3 Levering sker DAP (Incoterms) til købers adresse i Danmark medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Leverancer over DKK 15.000 (ex moms) leveres fragtfrit i Danmark. Ved mindre leverancer betaler køber fragten. Køber forestår aflæsning. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning faktureres køber.

4.4 Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel. Køber skal ved levering kvittere for modtagelse. Efter levering skal leverancen opbevares forsvarligt og tørt.

4.5 Sælger kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.

5. Forsinket levering

5.1. Medmindre det af sælgers ordrebekræftelse utvetydigt fremgår, at leveringstidspunktet er fast, er oplyste leveringstider vejledende.
 
5.2. Såfremt leveringstiden er fast og levering ikke har fundet sted mere end 3 dage efter det i ordrebekræftelsen angivne leveringstidspunkt, har køber valget mellem at forlange det købte leveret indenfor rimelig tid eller at hæve købet, idet sådan forsinkelse anses for væsentlig.

5.3. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 10.1 udgør en ansvars-frihedsgrund eller skyldes købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringsfrist.

5.4. I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 5.2 er køber berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra sælger, samt kræve erstatning for direkte dokumenterede tab som følge af forsinkelsen, dog ikke udover fak-turaværdien for den forsinkede del af leverancen.

5.5. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har køber ikke ret til nogen erstatning i anledning af den forsinkede leverance.
 
5.6. Køber kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod sælger som følge af forsinkelse.
 
6. Betalingsbetingelser

6.1 Betaling skal senest være sælger i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato.

6.2 Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner sælger morarenter af det skyldige beløb med 2,25 % pr. påbegyndt måned. Renter tilskrives købers konto og betales forud for anden gæld.

6.3 Køber er ikke berettiget til at bringe sælgers krav på købesum til ophør ved modregning eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om købers krav måtte hidrøre fra nærværende eller andre retsforhold mellem parterne.
 
6.4 Sælger har ved forsinket betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for køber vedrørende den relevante leverance samt eventuelt andre retsforhold parterne imellem.
 
6.5 Ved forsinket betaling er sælger berettiget til at foretage modregning i eventuelle krav tilkommende køber.
 
6.6 Sælger er berettiget til at hæve aftalen vedrørende den relevante leverance samt kræve erstatning for det af sælger lidte tab, såfremt betaling af forfaldne beløb ikke er sket 30 dage efter forfaldstid.

7. Ejendomsret og ejendomsforbehold

7.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger og renter er betalt af køber, eller der er stillet betryggende sikkerhed.

7.2 Risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering.

7.3. Tegninger, specifikationer, beskrivelser mv. til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. Tegninger mv. må ikke uden sælgers tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de leverede varer og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab.
 
8. Mangler og reklamation

8.1 Køber er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af leverancen med henblik på konstatering af manko eller andre synlige fejl. Reklamation herover skal ske ved købers kvittering for levering, jf. punkt 4.4. I modsat fald er køber afskåret fra senere at gøre sådanne mangler gældende.

8.2 Sælger forpligter sig til inden for en periode på 12 måneder regnet fra leveringsdagen at afhjælpe varer, der er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Køber er bekendt med og accepterer, at der kan være farve/nuanceforskelle på varer, og at sådanne farve/nuanceforskelle ikke udgør mangler ved varerne. Sælgers afhjælpning sker efter sælgers valg ved reparation eller omlevering. Sælger er ligeledes berettiget til som alternativ til reparation eller omlevering at udstede kreditnota til køber udgørende den oprindelige købesum for de mangelfulde varer til opfyldelse af sælgers mangelafhjælpningsforpligtelse.
 
8.3 Reklamationer vedrørende mangelfulde varer skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold efter manglen er eller burde være opdaget. Undlader køber dette, fortaber køber sig retten til afhjælpning i henhold til punkt 8.2. Efter montage af varerne er køber alene berettiget til at reklamere over mangler, der ikke kunne konstateres ved en sædvanlig, grundig besigtigelse af varerne forud for montage.
  
8.4 Hvis sælger ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid efter, at køber har reklameret i henhold til punkt 8.4, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
 
8.5 I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 8.4. er køber berettiget til at kræve allerede betalt købesum retur fra sælger, samt kræve erstatning for direkte dokumenterede tab som følge af manglen, dog ikke udover faktura¬værdien for den mangelfulde del af leverancen. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har køber ikke ret til nogen erstatning i anledning af den mangelfulde leverance.
 
8.6 Køber kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod sælger som følge af mangler.
 
9. Produktansvar

9.1 Sælger er kun ansvarlig for personskade hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for.

9.2 Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens varerne er i køberens besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

9.3 I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgerens ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

10. Force Majeure

10.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom hackerangreb, virusangreb, sundhedskriser, epidemier, brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestrik¬tioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Byggeleveranceklausul

11.1 Såfremt en leverance anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, hvor AB92/ABT 93 henholdsvis AB18 finder anvendelse, gælder nærværende byggeleveranceklausul:
Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod sælgers køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger. Også i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber, dog bortset fra mangelansvarsperioden, jf. ovenfor.
Sælger anerkender at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Der henvises til AB 92/ABT 93 § 10, stk. 4, jf. § 5, stk. 5 henholdsvis AB 18 § 12, stk. 5, jf. § 8, stk. 4 og 5.
Ovenstående gælder ikke leverance til byggeri uden for Danmark, medmindre andet er særskilt aftalt.

12. Returnering

12.1 Leverede varer kan efter forudgående aftale med sælger returneres på de vilkår og med de begrænsninger, der følger af dette punkt 12.
 
12.2 Sælger modtager returvarer, der er i ubrugt, salgbar stand og hel, original emballage og forudsat at returnering sker inden 3 måneder fra leveringsdatoen. Varer i ødelagt, trykket, snavset eller åbnet emballage krediteres ikke.

12.3 Kantforsegling, lim samt specialfremstillede og/eller ordreproducerede varer tages ikke retur.

12.4 Returvarer sendes på paller til sælger. Ved returnering må der ikke sættes bånd, tape eller andet omkring den originale emballage.

12.5 Returvarer sendes til:
Søren Larsen
Erhvervsparken 7
4621 Gadstrup
Returvarer, der er afhentet på sælgers lager i Hvidovre, skal returneres til:
Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

12.6 Godkendte returvarer krediteres køber med et fradrag på 30 % (dog minimum DKK 2.000) af indkøbsprisen (ex moms). Beløbet krediteres umiddelbart efter sælgers modtagelse og gennemgang af returnerede varer.

12.7 Såfremt returnerede varer ikke opfylder de heri anførte vilkår for returnering, returneres varen til køber for købers regning. Varer, som ved returmodtagelsen repræsenterer en værdi under DKK 250,- vil blive kasseret.

13. Generel ansvarsbegrænsning

13.1 Sælger er under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse med forsinkelse, mangler, produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for indirekte tab og andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller dagbøder.

13.2 Sælgers samlede ansvar for hver enkelt ordre, uanset grundlag, herunder forsinkelse, mangler, produktansvar eller andet, kan i intet tilfælde overstige ordreværdien af den pågældende ordre.
  
14. Lovvalg og værneting

14.1 Enhver uoverensstemmelse om forhold omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal behandles i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).

14.2 Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved sælgers hjemting, bortset fra de i AB 92/ABT 93 § 10, stk. 4, jf. § 5, stk. 5 henholdsvis AB 18 § 12, stk. 5, jf. § 8, stk. 4 og 5 nævnte tilfælde, jf. punkt 11 ovenfor.