Tuleohutus


Siit leiad informatsiooni ripplagede tuleohutusnõuetest, tuleohutuse planeeimisest ja -katsetamisest ning toodete klassifitseerimisest.

Lehe lõpust leiad tabeli Ecophoni toodete Euroopa tulekindlusklassidest.

 

Ripplae tuleohutusnõuded

Ripplaele seatavad tuleohutusnõuded võivad oleneda nii ruumist kui ka hoonest, kuhu need kavatsetakse paigaldada. Täpsemad nõuded on sätestatud riiklikes ehitusmäärustes. Kaht üldnõuet võib aga pidada ripplae puhul tulekahju algstaadiumis ülitähtsaks ning need peaksid olema kõigis ruumides kohustuslikud:

 • Ripplae osa tule levitamises ja suitsu tekkimises tohib olla vaid tühine.
  See nõue on täidetud, kui lagi koosneb materjalidest ja pinnavooderdistest, mis vastavad vähemalt euroklassile B-s1, d0.

 • Ripplagi ei tohi puruneda ega alla kukkuda tulekahju varases staadiumis, kui on veel võimalik korraldada evakuatsiooni ja päästetöid. Selle nõude täitmiseks peab laesüsteem vastu pidama umbes 300-kraadisele kuumusele. (300-kraadisest suitsugaasi kihist tulev soojuskiirgus vastab ligikaudu sellele, mida täies varustuses tuletõrjuja suudab taluda).

Hoone tuleohutuse planeerimine

Hoone tuleohutuse plaani peaeesmärk on teha nii, et tulekahju tagajärjed oleksid võimalikult kerged. Eesmärgid:

 • inimvigastuste vältimine;
 • tekkiva materiaalse ja majandusliku kahju vähendamine.

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

Põlevas hoones on suur vigatuste tekkimise oht. Ohutuks evakueerumiseks tulekahju korral, tuleks tähelapnu pöörata:

 • tulekahjuga kaasnevad gaasid;
 • nähtavus;
 • soojuskiirgus;
 • temperatuur.

Näiteks selleks, et inimesed saaksid ohutult evakueeruda, ei tohi temperatuur neis ruumides, mille kaudu inimesed väljapääsu poole liiguvad, ületada ligikaudu 80 °C.

Hoone terviklik kaitsmine tulekahju eest

Hoone terviklik kaitsmine tulekahju eest ja selle konkreetne toimimine on keeruline küsimus, mis koosneb mitmest valdkonnast ning nende omavahelisest suhestumisest: 

 • hoone ise, sealhulgas selle projektlahendus, ehituselemendid, materjalid, sisepaigaldised ja sisustus;
 • tulekahju tuvastamise- ja alarmsüsteemid;
 • evakuatsiooni korraldamine ja harjutamine;
 • tuletõrjemeeskondade päästetööd;
 • tule kustutamine ja kontrolli all hoidmine, osaliselt automaatsete tulekustutussüsteemidega ja/või osaliselt aktiivse tegevusega (nt tuletõrjebrigaadid).

Tavapäraselt käsitletakse neid aspekte ehitusmäärustes ja eri liiki standardites. Ehitusmäärused on kehtestatud igas riigis eraldi ning need on riigiti erinevad. Standardid võivad olla riigisisesed (nt DIN, BS ja ASTM) või rahvusvahelised (EN- ja ISO-standardid). 

Ruumis puhkenud tulekahju kirjeldus 

Ruumis puhkenud tulekahju jaotub mitmesse eri faasi:

Algfaas

Algfaas ehk tulekahju puhkemine oleneb süüteallika suurusest ning sellest otse mõjutatud materjalide ja esemete omadustest.

Kasvufaas

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fireKasvufaasis tulekahju suureneb ning ka teised esemed ümber tule algallika süttivad põlema. Põlema võib süttida isegi tulekoldele lähedal asetsevate seinte, põranda ja lae pinnavooderdis. Koguneb järjest suurem hulk suitsu ja kuumust ning lae alla tekib kuumade suitsugaaside kiht. 

Kasvufaasis on tuli lokaalne. Tulekahju edasiarenemises mängivad olulist rolli pinnavooderdise tuleohutusomadused.

Leegilahvatus 

Leegilahvatus võib toimuda kasvufaasi vältel. See juhtub siis, kui tule intensiivsus on niivõrd suur, et tuli lakkab olemast lokaalne, vaid haarab endasse kogu ruumis leiduva põleva materjali. Eraldub suur kogus soojust ning leegid paiskuvad akna- ja ukseavadest välja.

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fireÜldiselt tekib leegilahvatus siis, kui ruumis tekkinud suitsugaasid saavutavad temperatuuri 500−600 °C. Suitsugaaside kihist tulev soojuskiirgus on selles faasis sedavõrd tugev, et põhjustab kõigi põlevate materjalide süttimise.

Leegilahvatus võib tekkida juba mõni minut pärast algset süttimist. Teisalt saab seda ka edasi lükata või selle hoopis ära hoida. See saab juhtuda ruumis, kus põlevat sisustust on vaid õige vähe ning mille lae, põranda ja seinte pinnavooderdise panus tule arenemisse on vaid tühine.

Pärast leegilahvatust saavutab tuli oma maksimaalse taseme ning areneb lõplikult välja. Tulekahju kestuse ja intensiivsuse määravad nüüd peamiselt õhu juurdevool ning küttematerjali olemasolu, st läheduses leiduva põleva materjali kogus.

Hääbumisfaas

Kui tuli hakkab vaikselt hääbuma, nimetatakse seda hääbumisfaasiks. 

 

Toodete katsetamine ja klassifitseerimine

Tuletundlikkuse katse

Tuleohutuse katsetamise meetodid on üldiselt üles ehitatud nii, et neis simuleeritakse tulekahju protsessi eri faase. Seepärast kasutatakse pinnavooderdise katsetes tuleallikaid, mis vastavad tulekahju alg- ja kasvufaasile. Neid katsemeetodeid nimetatakse tuletundlikkuse katseteks ning nende eesmärk on hinnata toodete ja materjalide osa tule levikus tulekahju varastes staadiumides, võttes arvesse nende järgmisi omadusi:

 • süttivus;
 • kalduvus leeki edasi levitada;
 • soojuse vabanemine;
 • suitsu teke;
 • süttivate piisakeste või osakeste esinemus.

Tavaliselt tehakse tuletundlikkuse katseid väikeses või keskmises mastaabis.

Tulekindluse katse

Terviklikke ehituselemente (uksed, põrandakonstruktsioonid, vaheseinad jms), mida kasutatakse tulekahju sektsioonideks jaotamisel, katsetatakse täielikult väljakujunenud tulekahju silmas pidades. Neid katsemeetodeid nimetatakse tulekindluse katseteks ning need tehakse tervikmastaabis. Katsekoldes olev temperatuur järgib nn standardset tulekahjukõverat, mis vastab täielikult väljakujunenud tulekahjule. Hinnatavad omadused on:

 • isolatsioonivõime (suutlikkus vähendada soojaülekannet);  

 • integreeritus (võime hoida ära leekide ja kuumade gaaside lekkimine);

 • koormuskandevõime.

Integreerituse ja isolatsioonivõime seisukohast tulekindlaks klassifitseeritud ehituselemente kasutatakse vahenditena, mis aitavad vältida tule levikut ühest sektsioonist teise.

Euroopa tuletundlikkuse süsteem - Euroklass

Euroopas on vooderdiste ja materjalide tuletundlikkuse katsete ning klassifitseerimise aluseks Euroklassi süsteem.

Kokku on 39 klassi, mis on jaotatud seitsmeks põhitasandiks: A1, A2, B, C, D, E ja F, kus A1 on parim ning F märgib tooteid ja materjale, mis ei vasta nõuetele.

Enamik põhiklassidest hõlmab ka lisaklassifikatsiooni, mis käsitleb suitsu teket ning süttivate piisakeste ja osakeste esinemust.

Suitsuklassid: s1, s2 ja s3, kus s1 on parim.

Süttivate piisakeste ja osakeste klassid: d0, d1 ja d2, kus d0 on parim. 

 

Functional demands, Fire safety

1 = Põhiklass

2 = Suitsu teke

3 = Süttivate piisakeste ja osakeste esinemus

  

 

All olevast tabelist leiad Euroklassid, vastavalt klassifikatsiooni standardile EN 13501-1 Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon - Osa 1 . Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel. 

Euroklassid
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

All olev joonis kajastab tulekahju protsessi ja tuleohutusklasside vahelist seost.

Functional demands, Fire safety

 1. Temperatuur
 2. Leegilahvatus
 3. Algne süttimine
 4. Kasv
 5. Täielikult väljaarenenud
 6. Hääbumine
 7. Aeg
 8. Euroklassid
 9. Tulekindlusklassid

 

 

Ecophoni toodete Euroopa tulekindlusklassid

 Klass     Ecophoni tooted

A2-s1,d0

     

Access

Advantage

Akusto

Combison

Focus

Gedina

Hygiene

Master

Sombra

Super G