Üldised müügitingimused

1. ÜLDIST

Käesolevad üldised müügitingimused (ÜMT) kehtivad mis tahes tellimusele, mille klient on esitanud ettevõttele Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Rootsi, SE556142516501, mille tegevuskoht on Åstorp (edaspidi „ettevõte“), mis tahes ettevõtte too(de)te ja/või teenus(t)e (tooted) müümiseks, kui ettevõte ja klient pole kirjalikult kokku leppinud teisiti.

Käesolevad üldised müügitingimused kehtivad alates 1. jaanuarist 2023 ning asendavad kõiki varasemaid üldisi müügitingimusi. Klient loobub üldiste ostutingimuste kohaldamisest ega tugine muudele dokumentidele nagu ettevõtte kataloog, brošüürid või näidised, millel on vaid osutav väärtus.  

Ettevõte jätab endale õiguse käesolevaid üldisi müügitingimusi igal ajal muuta, sellest kliendile ette teatamata. Muudetud versioon jõustub viivitamatult.

Käesolevates üldistes müügitingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid neis tähendustes:

Leping“ on toodete tarnimise leping, mis sisaldab käesolevaid üldisi müügitingimusi ja võimalikke eritingimusi, milles ettevõte ja klient on kirjalikult kokku leppinud.

Pool“ on ettevõte või klient eraldi ning „pooled“ on ettevõte ja klient ühiselt.

2. TELLIMUSED JA VASTUVÕTMINE

2.1 Kõik tellimused, mille klient on ettevõttele esitanud, kehtivad ainult juhul, kui ettevõte on need kirjalikult tellimuse kinnitusega („tellimuse kinnitus“) kinnitanud. Tellimuse kinnitus sisaldab tellitud toodete kirjeldust, viitenumbreid, kogust, tasumisele kuuluvat hinda ja tarnetähtaega ning see loetakse kliendi poolt kättesaaduks kaks (2) tööpäeva pärast saatmist. Juhul, kui tellimuse ja tellimuse kinnituse vahel on vastuolu, arvestatakse dokumentide sisu ülimuslikkust järgmises järjekorras:

  • mis tahes eritingimused, milles ettevõte ja klient on kirjalikult kokku leppinud;
  • ÜMT;
  • tellimuse kinnitus; ja
  • tellimus

2.2 Juhul, kui klient soovib mis tahes tellimuse muutmist või tühistamist pärast tellimuse kinnituse kättesaamist ning isegi juhul, kui oodatav tarnekuupäev on ajaliselt kaugel, on ettevõttel õigus nõuda kliendilt sisse mis tahes kulud, mis tekivad sellisest muutmisest või tühistamisest, ning eelkõige need kulud, mis on seotud mittestandardsete toodete tootmise alustamisega. Ettevõte võib endale jätta kõik ettemaksed, et katta tühistatud tellimusest tulenevaid kulusid, ettemaksest ülejääv osa (pärast kõigi tootmiskulude mahaarvamist) tagastatakse kliendile.

2.3 Klient vastutab toodetega seotud eridisaini, jooniste või erispetsifikatsioonide täpsuse eest, mille ta on ettevõttele esitanud. Klient peab ka esitama ettevõttele kogu vajaliku teabe piisavalt aegsasti, et ettevõte saaks lepingu täita.

2.4 Kui ettevõte teeb kliendi eest mis tahes mõõtmisi, loetakse seda lihtsalt teenuseks, mille eest ettevõte ei vastuta.

3. HINNAD JA MAKSETINGIMUSED

3.1 Toodete hind on hind, mis kehtib toodete tarnimise kuupäeval, välja arvatud juhul, kui pooled on kirjalikult kokku leppinud fikseeritud hinnas. Kui selgesõnaliselt ei ole märgitud teisiti, arvutatakse pakkumise hinnad vastavalt tingimustele Ex Works Incoterms 2020 (EXW) (laadimiskoht määratud). Pakkumise hinnad ei sisalda käibemaksu ega muid kehtivaid makse, tollimakse ega lõivusid.

3.2 Hinnakirjas toodud või pakkumise hinnad põhinevad maksumusel, mis kehtib ajal, mil hinnad esitatakse või nendes kokku lepitakse. Eelmainitust olenemata jätab ettevõte endale õiguse nõuda perioodil alates tellimuse kinnitamisest kuni tarnimiseni lisatasu kõigi hinnatõusude eest, mis on seotud tööjõu, materjalide, seadmete, üldkulude ja muude maksude või lõivudega, mida ettevõte ei saa mõjutada.

3.3 Hinnakirjas või pakkumises toodud hinnad kehtivad tellimuse esitamise ajal kliendi määratud koguse ja täpsustatud teabe kohta. Juhul, kui tellimused esitatakse väiksemate koguste jaoks, kui oli algselt poolte vahel kokku lepitud või kui spetsifikatsioonides või tarnetähtaegades on tehtud muudatusi või kui kliendi juhistest või juhiste puudumisest on tekkinud viivitus, on ettevõttel õigus korrigeerida tellitud kauba hinda, arvestades vastavaid variatsioone.

3.4 Kui kirjalikult ei ole teisiti kokku lepitud, tehakse makse kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast arve väljastamise kuupäeva. Makse tehakse tellimuse kinnituses märgitud vääringus.

3.5 Olenemata sellest, millist maksevahendit kasutatakse, ei loeta makset toimunuks enne, kui kogu tasumisele kuuluv summa on laekunud ettevõtte arvele.

3.6 Kui mis tahes kokkulepitud osamakse jäetakse tegemata kas või osaliselt, tuleb võlgnetav mis tahes summade kogusumma tasuda viivitamatult. Lisaks on ettevõttel õigus, ilma et see piiraks ettevõtte käsutuses olevaid muid õigusi või abinõusid, nõuda kliendilt maksmata summa eest intressi Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise määrast kümne (10) protsendi võrra suurema määraga kuni kõik tasumata summad on tegelikult makstud ja/või tasaarveldatud ettevõtte poolt kliendile võlgnetavate mis tahes summadega, olgu need tagasimaksed või muud summad.

3.7 Ettevõte jätab endale makse või osamakse hilinemise, osalise makse laekumise või kliendi kohustuste täitmata jätmise või kliendi maksejõulisuse osas esinevate tõsiste kahtluste korral õiguse ilma ette teatamata (i) muuta maksetingimusi või nõuda finantstagatisi, või (ii) muuta kliendi tasumata võlgade ülemmäära ja/või (iii) keelduda tellimustest või tühistada esitatud tellimused või peatada kõigi tellimuste tarned, ilma et see põhjustaks kliendile kahju hüvitamise kohustust või muud hüvitamis- või kompenseerimiskohustust.

3.8 Toodete defektist tuleneva nõude esitamine ei peata ega lükka ühelgi juhul edasi toodete eest maksmist ega anna kliendile õigust teha osalisi makseid. Kõik maksed tuleb teha ilma mahaarvamisteta või tasaarvestuseta ettevõtte poolt võlgnetavate või tasumisele kuuluvate summadega.

3.9 Ettevõttel on alati õigus tasaarvestada mis tahes võlgnevused või nõuded, mis ettevõttel võivad kliendi vastu olla, ettevõtte poolt kliendile tasumisele kuuluvate mis tahes summadega, sealhulgas tagasimaksete või muude ettevõtte poolt kliendile tasumisele kuuluvate summadega.

4. TARNIMINE JA ÜLEVAATAMINE

4.1 Kui ettevõtte ja klient pole kirjalikult kokku leppinud teisiti, toimub tarne määratud laadimiskohta ehk ettevõtte tegevuskohta, või vastavalt tellimuse kinnituses märgitud tarnetingimustele, vastavalt Incoterms 2020 tingimustele. Hinnangulised täitmisajad on märgitud tellimuse kinnituses. Ettevõte ei vastuta tarnete hilinemise ja/või osaliste tarnete eest ning kliendil ei ole õigust nõuda kahju hüvitamist ja/või hüvitist ja/või tellimuse tühistamist.

4.2 Ilma et see mõjutaks mingeid õigusi, mis ettevõttel võib kliendi suhtes olla juhul, kui klient ei ole tarnet vastu võtnud, kui klient ei saa mis tahes põhjusel tarnitud tooteid vastu võtta (i) tellimuse kinnituses märgitud kuupäeval või mis tahes muul kokkulepitud kuupäeval või (ii) mis tahes hilisemal kuupäeval, mille ettevõte on määranud pärast seda, kui klient pole saanud tellimust algsel kuupäeval vastu võtta, on ettevõttel õigus lõpetada leping kas täielikult või osaliselt ja/või nõuda kliendilt sisse lisakulud lisakäitlemise, transpordi, ladustamise ja/või toodete kõrvaldamise eest. Ladustamise korral hoitakse tooteid kliendi riisikol kuni tarnimiseni. Ettevõttel on õigus nõuda tasu mis tahes osalise tarne eest, mida klient on soovinud.

4.3 Ettevõte määrab toodete pakendi tüübi.

4.4 Kui pooled pole kokku leppinud teisiti, transporditakse tooted kliendi enda riisikol. Ettevõte ei vastuta toodete hilinemise, kahjustumise, kaotsimineku või osalise kaotsimineku eest toodete pealelaadimise, vedamise või mahalaadimise käigus. Klient esitab oma hagi või nõude otse vedajale.

4.5 Tarnitud toodete kättesaamisel või neile järeletulemisel vaatab klient tooted üle ning teatab mis tahes kahjustustest, nähtavast puudusest või mittevastavusest ja/või kaotsiminekust ettevõttele ja vedajale (märkides selle saatelehele või muule tarnedokumendile) seadusega kehtestatud vormis ja tähtajal. See teade tuleb esitada hiljemalt neljakümne kaheksa (48) tunni jooksul pärast tarnimist või järeletulemist koos defekti/kahjustuse üksikasjaliku kirjelduse ja fotodokumentatsiooniga. Juhul kui klient ei teata ettevõttele eespool mainitud aja jooksul kirjalikult, loetakse tooted kliendi poolt vastu võetuks. Igal juhul tuleb tasuda kõigi tarnitud toodete eest.

 

5. OMANDIÕIGUSE SÄILITAMINE

5.1 TOOTED JÄÄVAD TÄIELIKULT ETTEVÕTTE OMANDIKS KUNI HINNA TÄIELIKU TASUMISENI, VAATAMATA SELLELE, KUI SÄTESTATUD ON TEISITI.

5.2 Kohe, kui tooted on kliendile tarnitud või vedajale üle antud, on nende eest vastutav klient, kes kannab ka sellega seotud riskid (nt kaotsiminek, kahjustused jne), vaatamata mainitud omandiõiguse säilimisele. Klient peab hoidma tooteid nii, et neid ei saaks segi ajada muu materjaliga ning eelkõige tuleb säilitada identifitseerimistähiseid.

5.3 Kui toodete eest ei ole täielikult tasutud, peab klient tooted oma kulul viivitamatult tagastama ning tasuma ka võimalike paranduskulude eest.

5.4 Kõigil juhtudel, kui ettevõte on kohustatud rakendama omandiõiguse säilitamist, võib ettevõte kõik tehtud ettemaksed endale jätta ning tasaarvestada nendega toodete tagasisaamise ja tagasisaadud toodete edasimüügist saamata jäänud tulu.

5.5 Klient peab ettevõtte taotlusel aitama ettevõtet mis tahes vajalike meetmete rakendamisel, et kaitsta ettevõtte omandiõigust toodetele.

5.6 Omandiõiguse säilitamine käesoleva punkti alusel ei mõjuta riski ülekandmist vastavalt punktile 4.

6. GARANTII

6.1 Kui ettevõte ei ole kirjalikult selgesõnaliselt kokku leppinud, et toodetele kehtib eraldi kaubanduslik garantii, annab ettevõte ainult garantii, et tooted vastavad spetsifikatsioonidele ning toodetel ei ole defekte, mille põhjuseks on disaini-, materjali- või tootmisvead. Ettevõte ei anna tootega seoses ühtki muud otsest ega kaudset garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudseid garantiisid toimivuse, turustatavuse, paigalduse ja/või teatud otstarbeks sobivuse kohta.

6.2 Ettevõte ei vastuta ega võta ühtegi kohustust ettevõtte esindaja, agendi või edasimüüja tehtud avalduse, kinnituse, tagatise ega muu eest.

6.3 Klient kinnitab, et ta on teadlik toodete tehnilistest omadustest ning kasutus- ja rakendustingimustest, mis on määratletud eelkõige valdkonna reeglitega ja kehtivate tehniliste dokumentide või soovitustega. Kahtluste vältimiseks peab klient eelnevalt tegema piisavad katsed ja/või saama soovitused, mis kinnitavad, et kliendi tellitud kohandatud tooted vastavad tema nõuetele.

6.4 Toodete garantiiaeg on üks (1) aasta alates toodete kliendile tarnimise kuupäevast või sellest kuupäevast, mil klient on neile ise järele tulnud või kellegi järele saatnud.

6.5 Garantii ei kehti ning ettevõte ei vastuta järgmistel juhtudel:  

a) kui tooted on saanud kahjustada pärast tarnimist (nt juhuslik kahjustus või rikkumine, mille põhjuseks on vale käitlemine või transport) ja/või juhul, kui nähtavast defektist või mittevastavusest pole tarnimise järel teatatud vastavalt punktile 4.5;

b) kui tooteid on kasutatud viisil, mis ei vasta nende spetsifikatsioonidele nagu näiteks soovitatavad paigaldus-/kokkupanekujuhised, mis tahes eriteave garantii kohta, sisekeskkonna tingimused, ettevõtte antud muu teave või mis tahes kohalduvad määrused või standardid;

c) akustilise krohvi puhul kui esineb värvilisi plekke ja alasid viimistletud pinnal, mis on tingitud otsesest päikesevalgusest akustiliste plaatidele enne akustilise krohvi paigaldamist;

d) kui tooteid on valesti ladustatud või hooldatud, näiteks puhastatud (nt puhastatud abrasiivsete toodete või kemikaalidega);

e) kui klient või mis tahes kolmas isik on tooteid muutnud ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta (sealhulgas, kuid mitte ainult järeltöötlemine, täiendus- või parandustööd);

f) kui kahjustused on tekkinud kliendi antud materjalidest või kliendi määratud või täpsustatud disainilahendusest, välja arvatud juhul, kui ettevõte on need muul moel kirjalikult heaks kiitnud;

g) toodete tavapärane kulumine.

6.6 Klient peab ettevõttele kirjalikult teatama kõigist defektidest kolme (3) tööpäeva jooksul alates defekti leidmise kuupäevast. Kui väidetav defekt on aga selline, et see võib põhjustada mis tahes kahju, teatab klient sellest ettevõttele viivitamatult kirjalikult ning võtab vajalikud meetmed, et kahju oleks minimaalne. Teade peab sisaldama defekti üksikasjalikku kirjeldust. Kui klient ei teata ettevõttele kirjalikult selles punktis sätestatud tähtaja jooksul, kaotab klient õiguse nõuda defekti kõrvaldamist.

6.7 Klient peab oma kulul võimaldama toodetele juurdepääsu, et ettevõtte saaks tooted üle vaadata.

6.8 Kui toode osutub defektseks, on ettevõttel õigus oma äranägemisel ning ainsa ja ainuõigusliku abinõuna:

a) defektsed tooted välja vahetada, tarnides kliendile asendustoote;

b) defektsed tooted parandada;

c)anda kliendile allahindlust (mitte üle kahekümne protsendi toodete ostuhinnast); või

d) defektsed tooted tagasi võtta nende maksumuse hüvitades (eriti juhul, kui defekt on niivõrd tõsine, et vähendab kliendi lepingujärgset, toodetest saadavat tulu).

Kõik muud seadusel, lepingul, õiguserikkumisel või muudel õiguslikel eesmärkidel põhinevad nõuded sellise defektide eest vastutamise korral on selgesõnaliselt välistatud, välja arvatud juhul, kui ettevõte on süüdi raskes hooletuses või tahtlikus väärkäitumises.

6.9 Kõik kõrvalkulud, nagu eemaldus- ja tagasipaigalduskulud, kannab klient, kui ettevõttega pole kokku lepitud teisiti. Eelkõige, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kannab klient kõik lisakulud, mis ettevõttel tekivad sellise defekti kõrvaldamisel, mis on põhjustatud asjaolust, et tooted asuvad mujal kui lepingu sõlmimisel kokku lepitud sihtkohas või mujal kui tarnekohas, kui sihtkohta ei ole kokku lepitud.

6.10 Väljavahetamise korral võib ettevõte asendada defektsed tooted mis tahes võrreldavate omaduste või hinnaklassi toodetega, kui algsed tooted ei ole enam saadaval. Lisaks, kuna toodete pealispinna välimus võib olenevalt tootmiskuupäevast ja toodete vananemisest pisut erineda, ei saa ettevõte tagada, et asendustooted on välimuselt algselt tarnitud toodetega täiesti identsed.

Kui ettevõte ei soovi teisiti, jäävad väljavahetatud defektsed tooted kliendi omandiks ning ettevõte ei ole kohustatud defektseid tooteid ära viskama, hävitama vms.

6.11 Kui defekt on kõrvaldatud, vastutab ettevõte parandatud või väljavahetatud toote defektide eest algse garantiiaja lõpuni jäänud perioodil ning garantiiaega ei pikendata parandatud või väljavahetatud toodete tõttu.

6.12 Igasuguste kahtluste vältimiseks:

- ei võta ettevõte vastu ühtki nõuet defektide kohta pärast punktis 6.4 märgitud garantiiaja lõppu; ning

- ettevõte ei võta vastu ka edasisi nõudeid toodete kohta, mille kohta klient on juba saanud vastavalt punktile 6.8 c) allahindlust.

7. VASTUTUSE PIIRAMINE

7.1 Olenemata üldiste müügitingimuste või muude lepingus sisalduvate dokumentide vastupidistest sätetest, ei vastuta ettevõte kliendi ees mis tahes erilise, otsese või kaudse kahju ega kulude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult tootmise katkemise, saamata jäänud tulu, kasutamisvõimatuse, sõlmimata jäetud lepingute jms) kohalduvate seadustega lubatud maksimaalsel määral.

7.2 Ilma et see piiraks ühtki käesolevate üldiste müügitingimuste sätet, ei ületa ettevõtte koguvastutus ühe nõude korral või kõigi nõuete kogusumma, mis tuleneb ettevõtte kohustuse täitmata jätmisest (olenemata sellest, kas põhjus on ettevõtte hooletus või tahtlik väärkäitumine), mis tahes nõude aluseks olevate toodete ostuhinda.

7.3 Miski neis tingimustes ei välista ega piira ettevõtte vastutust surmajuhtumi või kehavigastuste korral, mille on põhjustanud ettevõtte hooletus või tahtlikult esitatud valeandmed.

7.4 Need võimaliku vastutuse piirangud on olnud oluline tingimus tootehindade määramisel.

8. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

8.1 Kui selgesõnaliselt ei ole sätestatud teisiti, jäävad ettevõtte või Saint-Gobaini kontserni mõne otsese või kaudse tütarettevõtte intellektuaalomandi õigused, eelkõige plaanid, arvutifailid, tehnilised ja kaubanduslikud dokumendid, spetsifikatsioonid, katsetulemused, fotod, näidised, prototüübid, uuringud, aruanded, kirjavahetus, patendid, mudelid ja joonised, kaubamärgid („elemendid“) ettevõtte ja/või Saint-Gobaini kontserni ainuomandiks.

8.2 Klient kohustub neid elemente kasutama usaldusväärselt, neid moonutamata või kohandamata ning rangelt kokkulepitud otstarbe piirides.

Sellest tulenevalt nõustub klient:

- mitte edastama ega levitama neid elemente ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta; ja/või

- mitte kasutama elemente mingi viisil, mis oleks ettevõtte ja/või Saint-Gobaini kontserni mainele kahjulik või kahjustav.

9. VÄÄRAMATU JÕUD

9.1 Ettevõttel on õigus peatada mis tahes lepingust tulenevate kohustuste täitmine, kui selline täitmine on takistatud või põhjendamatult raskendatud vääramatu jõu tõttu, mis tähendab mõnda järgmistest asjaoludest: tööstusvaidlused ja muud asjaolud, mis jäävad väljapoole ettevõtte kontrolli, nagu tulekahju, sõda, ulatuslik sõjaline mobilisatsioon, mäss, rekvireerimine, arestimine, embargo, võimu kasutamise piirangud, valuuta- ja ekspordipiirangud, epideemiad, valitsuse otsused, loodusõnnetused, äärmuslikud loodusnähtused, terroriaktid ja alltöövõtjate puudused või viivitused tarnimisel, mis on põhjustatud selles punktis nimetatud asjaoludest.

9.2 Sellisel juhul teatab ettevõte kliendile mis tahes vääramatu jõu sündmusest niipea kui mõistlikult võimalik, kui on sellest sündmusest teada saanud. Kui asjaolud, mis takistavad ettevõttel oma kohustusi täitmast, kestavad veel kolm (3) kuud pärast teate saamist, võib ükskõik kumb pool teisele teada anda asjassepuutuva(te) tellimus(t)e lõpetamisest. Sel juhul tagastab ettevõte ainsa abinõuna kliendi tehtud maksed, mis tulenevad nende toodete hinnast, mida ei ole pärast teate kättesaamist võimalik tarnida.

10. REGULATSIOONIDE JÄRGIMINE

10.1 Klient kohustub järgima kõiki kohalduvaid seadusi ja eeskirju, eelkõige, kuid mitte ainult: (i) töötajate õigusi (sealhulgas töötajate tervis ja ohutus ning sunnitöö ja lapstööjõu keeld); (ii) keskkonnaseadusi; (iii) finantsaususega seotud seadusi (mis keelavad ilma piiranguteta igasuguse korruptsiooni); (iv) konkurentsiseadust; (v) majandussanktsioone, impordi ja ekspordi kontrollieeskirju (sealhulgas kohustus mitte edasi müüa või muul viisil edasi anda tooteid mis tahes füüsilisele isikule või üksusele, kui see võib kaasa tuua nende eeskirjade rikkumise). Ettevõttel on ilma hüvitamiskohustuseta õigus tagasi lükata ja/või peatada mis tahes tellimus, kui mõni uus regulatsioon muudab ettevõtte lepingulise kohustuse ebaseaduslikuks või põhjustab ettevõttele sanktsioonide ohu.

10.2 Lisaks kohustub klient rakendama proportsionaalseid meetmeid ja protseduure, et täita eelmainitud kohustusi ning need ettevõttele päringu korral teatavaks tegema. Sellistele päringutele vastamata jätmine annab ettevõttele õiguse oma lepingulised kohustused peatada, ilma et see piiraks ettevõtte muid õigusi ja vastutust kliendi ees.

10.3 Klient kinnitab, et teda on teavitatud ettevõtte professionaalsest hoiatussüsteemist, mis on kättesaadav aadressil: https://www.bkms-system.com/saint-gobain.

11. ISIKUANDMETE KAITSE

11.1 Ettevõte töötleb kliendi andmeid tellimuste täitmiseks arvutipõhiselt.

11.2 Selle raames kogutavad isikuandmed (kliendi ärinimi, klienti ja ettevõtet vahendava kontaktisiku eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress, töötelefon või faksinumber) on hädavajalikud lepingu täitmiseks ning võimaldavad ettevõttel hallata tellimuse täitmist, tarnimist, arvete esitamist ja sissenõudmist.

11.3 Neid andmeid säilitatakse ärisuhte vältel ning seadusest tulenevate säilitamistähtaegade piires.

11.4 Andmete saajad on ettevõtte klienditeeninduse, kaubanduse, arvelduse ja sissenõudmise osakonnad ning alltöövõtjad, kes vastutavad tarnimise ja arvete saatmise eest.

11.5 Vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitse määrustele, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, on kliendil õigus tutvuda teda puudutavate isikuandmetega, neid parandada, kustutada ja vaidlustada, mida ta saab teha, saates e-kirja aadressil: dataprotection@ecophon.com või saates kirja aadressil: SAINT-GOBAIN ECOPHON AB - Privacy Correspondent - Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden.

Lisateavet selle kohta, kuidas ettevõte isikuandmeid töötleb, saab klient ettevõtte veebilehe www.ecophon.ee osa „Juriidiline teave“ allosast „Privaatsuspõhimõtted“.

12. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSED

12.1 Käesolevates üldistes müügitingimustes lähtutakse ja neid tõlgendatakse kõigis osades vastavalt Rootsi seadustele, viitamata seejuures kollisioonipõhimõtetele ja arvestamata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta (CISG).

12.2 Kõik vaidlused, vastuolud või nõuded, mis tulenevad käesolevatest müügitingimustest või on nendega seotud või tulenevad nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtetuks tunnistamisest, lahendatakse lõplikult Rootsis Helsingborgi pädevas kohtus.

13. MITMESUGUST

13.1 Kui kõik käesolevad üldised müügitingimused või osa neist on kehtetud või seadusega jõustamatud, jäävad kõik teised käesolevate üldiste müügitingimuste sätted täies mahus jõusse ning pooled peavad läbirääkimisi heas usus, et leppida kokku ja rakendada üht või enamat sama mõjuga asendussätet määral, mil seadus võimaldab.

13.2 Ükski viivitus ega kumbki osapoole võimetus siin mainitud õigusi rakendada ei tähenda selle poole mis tahes õigusest loobumist, välja arvatud määral, mil sellest on konkreetselt kirjalikult loobutud.

13.3 Kõik teated saadetakse kirjalikult ja toimetatakse otse saajale tähitud kirjaga või e-kirjaga koos kättesaamistõendiga kummagi poole sel aadressil, mis on märgitud tellimuse kinnituses.