Üldised müügitingimused

Üldised müügitingimused

Saint-Gobain Ecophon AB

1. Definitsioonid

Käesolevates müügitingimustes kasutatakse alltoodud termineid järgmistes tähendustes:

„Ettevõte“ tähendab Saint-Gobain Ecophon AB-d.

„Ettevõtte allkirjaõiguslik isik“ - isik, kellel on volitus ettevõtte nimel allkirja anda.

„Leping“ tähendab kaupade tarnelepingut, mille osaks on ka käesolevad tingimused.

„Klient“ tähendab isikut, kes soovib ettevõttelt kaupu osta.

“Kaubad” - tähendab tooteid ja - kui kontekst lubab - ettevõtte poolt lepingu alusel osutatavaid teenuseid.

„Raske hooletus” tähendab tegevust või tegevusetust, mis seisneb selles, et ei pöörata tähelepanu tõsistele tagajärgedele, mida kohusetundlik lepinguosaline tavaliselt tõenäoliselt ette näeb, või et sellise teo või tegevusetuse tagajärgi eiratakse tahtlikult.

„Kirjalikult“ tähendab kommunikatsiooni mõlema lepinguosalise poolt allkirjastatud dokumendi või kirja, faksi või elektronposti alusel.

„Tellimus“ tähendab kirjalikku dokumenti, mille alusel klient tellib ettevõttelt kaupu.

„Pool“ tähendab ettevõtet või klienti eraldi ja „pooled” tähendab ettevõtet ja klienti ühiselt.

"Tingimused” tähendab käesolevas dokumendis sätestatud tingimusi ja mis tahes eritingimusi, mis on kirjalikult kokku lepitud ettevõtte allkirjaõigusliku isiku ja kliendi vahel.

2. Leping

2.1 Ettevõte võtab kõik ja mis tahes tellimused vastu vastavalt tingimustele ja tingimusi saab muuta ainult ettevõtte allkirjaõigusega isik kirjalikult.

2.2 Kõik kliendi poolt ettevõttele esitatud tellimused kehtivad ainult juhul, kui ettevõte on need kirjalikult kinnitanud. Ettevõtte kirjalik kinnitus sisaldab tellitud kauba kirjeldust ja kogust, makstavat hinda ning tarnetähtaega ning see loetakse kliendi poolt kätte saaduks kaks tööpäeva pärast postitamist. Juhul kui tellimuse ja kinnitusdokumentide vahel esineb vastuolu, arvestatakse dokumentide sisu ülimuslikkust järgmises järjekorras:
- tingimuste muudatused, mis on kokku lepitud kirjalikult vastavalt punktile 2.1;
- tingimused;
- ettevõtte tellimuse kirjalik kinnitus;
- kliendi tellimus.

2.3 Tellimusi võib tühistada ainult ettevõtte allkirjaõigusega isikuga kirjaliku kokkuleppe sõlmimisega kolme päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist ettevõtte poolt. Klient hüvitab ettevõttele mis tahes kulud, kahju või kulutused, mis tekivad ettevõttele tellimuse tühistamise tagajärjel. Kui tellimus sisaldab mittestandardseid kaupu, st kaupu, mida ettevõttel tavaliselt laos ei ole, tasub klient tühistamise korral ka selliste kaupade hinna, vastavalt ettevõtte kirjalikule kinnitusele.

2.4 Klient vastutab ainuisikuliselt kõigi kaupadega seotud disainilahenduste või spetsifikatsioonide õigsuse eest, mille klient esitab ettevõttele. Kliendil on ka kohustus esitada ettevõttele kogu vajalik kaubaga seotud teave piisavalt aegsasti, et ettevõte saaks täita lepingut vastavalt tingimustele.

3. Teave

3.1 Kogu teave ja andmed, mis sisalduvad ettevõtte poolt esitatud üldistes tootekirjeldustes ja hinnakirjades, on siduvad ainult selles ulatuses, kuivõrd neile on lepingus kirjalikult viidatud.

4. Hinnad

4.1 Kauba hind on hind, mida ettevõte kohaldab kauba tarnimise kuupäeval, välja arvatud juhul, kui pooled on leppinud kirjalikult kokku fikseeritud hinnas. Kui ei ole selgesõnaliselt väljendatud teisiti, arvutatakse pakkumise hinnad vastavalt tingimustele EXW Incoterms 2010 (laadimiskoht määratud). Pakutavad hinnad ei sisalda käibemaksu ega muid makse, tollimakse ega lõivusid.

4.2 Hinnakirjas toodud või pakkumise hinnad põhinevad maksumusel, mis kehtib ajal, mil hinnad esitatakse või kokku lepitakse. Olenemata ülaltoodust on ettevõttel õigus korrigeerida kauba hinda pärast kliendi tellimuse vastuvõtmise kuupäeva sellises ulatuses, kuivõrd see on vajalik kaubale kohaldatava või mis tahes suurema tollimaksu või maksu maksmiseks. Ettevõte esitab nõuetekohase teate sellise hinna suurenemise kohta.

4.3 Hinnakirjas või pakkumises toodud hinnad kehtivad tellija poolt tellimuse esitamise ajal määratud koguse ja täpsustatud teabe kohta. Juhul, kui tellimused esitatakse väiksemate koguste jaoks, kui oli algselt poolte vahel kokku lepitud või kui spetsifikatsioonides või tarnetähtaegades on tehtud muudatusi või kui kliendi juhistest või juhiste puudumisest on tekkinud viivitus, on ettevõttel õigus korrigeerida tellitud kauba hinda, arvestades vastavaid variatsioone.

5. Kauba ülevaatamine

5.1 Klient peab vaatama kauba üle mahalaadimise või pealevõtmise kohas ja ajal.

5.2 Kui ülevaatus näitab, et kaup või selle osad ei ole lepinguga kooskõlas, peab klient teavitama ettevõtet sellest kirjalikult hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kauba mahalaadimist. Juhul kui klient ei teavita ettevõtet eespool nimetatud aja jooksul kirjalikult, loetakse kaup kliendi poolt vastu võetuks.

5.3 Kui ettevõte on saanud kliendi kirjaliku teate vastavalt punktile 5.2, peab ettevõte kõrvaldama kõik kauba puudused vastavalt allpool punktis 9 sätestatule.

6. Tarnimine, riski ülekandumine

6.1 Mis tahes kokkulepitud kauplemistingimust tõlgendatakse vastavalt Incoterms 2010 nõuetele.

6.2 Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, tarnitakse kaup DAT MÜÜJA ladu (INCOTERMS® `2010). Kaup tehakse OSTJALE kättesaadavaks MÜÜJA terminalis Harjumaal.

6.3 Olenemata mis tahes vastupidisest sättest käesolevates tingimustes, läheb kaubaga seotud risk üle ettevõttelt kliendile kauba kohaletoimetamise hetkel.

6.4 Vajaduse korral tuleb kõik tarnitavad materjalid paigaldada vastavalt ettevõtte antud paigaldusjuhendile. 

7. Tarneaeg, viivitus

7.1 Tarneaja määrab ettevõte kirjalikult kinnituses vastavalt punktile 2.2.

7.2 Kui ettevõte näeb, et ta ei saa kaupu õigel ajal kohale toimetada, teatab ettevõte sellest kliendile ilma põhjendamatu viivituseta, märkides ära viivituse põhjuse ja võimaluse korral aja, millal tarnet võib oodata.

7.3 Kui tarne hilinemine on täielikult või osaliselt põhjustatud mõnest punktis 11 nimetatud asjaolust, kliendi tegevusest või tegematajätmisest või mis tahes muudest kliendiga seotud asjaoludest, on ettevõttel õigus pikendada tähtaega perioodi võrra, mis oleks kõiki juhtumi asjaolusid arvestades mõistlik. Seda sätet kohaldatakse sõltumata sellest, kas viivituse põhjus leiab aset enne või pärast kokkulepitud tarneaega.

7.4 Kui kaupa ei toimetata kohale tarneajaks ja punkt 7.3 ei ole kohaldatav, on kliendil õigus saada kahjutasu arvestatuna alates kuupäevast, mil tarne oleks pidanud toimuma.

7.5 Kahjutasu makstakse 0,5% kauba neto ostuhinnast kaupade puhul, millele viivist kohaldatakse, iga viivitatud täisnädala eest. Kahjutasu suurus ei tohi ületada 7,5% kauba neto ostuhinnast, millele viivist kohaldatakse.

7.6 Kahjutasu tuleb tasuda kliendi kirjalikul nõudmisel, kuid mitte enne, kui tarne on lõpetatud või leping lõpetatakse vastavalt punktile 7.9.

7.7 Klient kaotab õiguse kahjutasule, kui ta ei ole kolme kuu jooksul pärast tarnetähtaja möödumist esitanud kirjalikult kahju hüvitamise nõuet.

7.8 Kui tarne viivitus on selline, et kliendil on õigus saada maksimaalset kahjutasu vastavalt punktile 7.5 ja kui kaupa ei ole veel tarnitud, võib klient kirjalikult nõuda tarnet mõistlikul lõpptähtajal, mis ei tohi olla lühem kui üks kalendrinädal.

7.9 Kui ettevõte ei tarni kaupa selliseks lõpptähtajaks (vt punkt 7.8) ja see ei tulene kliendiga seotud asjaoludest, võib klient lepingu lõpetada sellise kauba osas, mida ei saa ettevõttepoolse tarnega viivitamise tõttu poolte poolt kavandatud eesmärgil kasutada, teatades sellest ettevõttele kirjalikult, ja nõuda sellisel juhul ainsa rahalise hüvitisena lepingu lõpetamisega seotud kauba eest ettevõttele makstud mis tahes ostusumma tagasimaksmist.

7.10 Punktis 7.5 sätestatud kahjutasu ja lepingu lõpetamine vastavalt punktile 7.9 on ainsad parandusmeetmed, mida klient saab kasutada, juhul kui tarne hilineb ettevõttest tingitult. Kõik muud seadusel, lepingul, õiguserikkumisel või muudel õiguslikel eesmärkidel põhinevad nõuded selliste viivituste kohta on selgesõnaliselt välistatud, välja arvatud juhul, kui viivitus on tekkinud ettevõttepoolse raske hooletuse tagajärjel.

7.11 Kui klient näeb, et ta ei saa tarnet kättetoimetamise ajal vastu võtta, peab ta sellest ettevõttele teatama kirjalikult, märkides ära põhjuse ja võimaluse korral aja, millal ta saab tarne vastu võtta.

7.12 Ettevõte võib kirjaliku teate esitamisega nõuda, et klient võtaks tarne vastu mõistliku lõpptähtaja jooksul.

7.13 Kui klient mingil põhjusel, mis ei tulene ettevõttest, ei võta tarnet sellise tähtaja jooksul vastu (vt punkt 7.12), võib ettevõte lepingu täielikult või osaliselt lõpetada, teatades sellest kirjalikult. Sellisel juhul on ettevõttel õigus saada hüvitust kahju eest, mis talle kliendi süü tõttu on tekkinud, kaasa arvatud mis tahes otsese ja kaudse kahju eest.

8. Maksmine, tasaarvestamine, omandiõiguse säilitamine

8.1 Kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, tehakse makse kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast arve väljastamise kuupäeva. Makse tehakse tellimuse kinnituses märgitud vääringus.

8.2 Vaatamata sellele, millist maksevahendit kasutatakse, ei loeta makset toimunuks enne, kui kogu tasumisele kuuluv summa on laekunud ettevõtte arvele.

8.3 Kui klient ei maksa arvet määratud tähtajaks, on ettevõttel õigus nõuda viivist alates maksetähtaja kuupäevast. Intressimäärana arvestatakse vastavalt kehtivale seadusele 0.02% päevas iga hilinenud päeva eest.

8.4 Hilinenud makse korral ja juhul, kui klient ei esita kokkulepitud tagatist ettenähtud tähtajaks, võib ettevõte klienti eelnevalt kirjalikult teavitades lepingu täitmise peatada kuni makse saamiseni või, kui see on asjakohane, kuni klient esitab kokkulepitud tagatise.

8.5 Kui klient ei ole tasunud maksmisele kuuluvat summat ühe kalendrinädala jooksul, on ettevõttel õigus leping üles öelda, teavitades sellest klienti kirjalikult, ja lisaks käesoleva punkti alusel sissenõutavatele intressidele ja hüvitistele nõuda hüvitist talle tekkinud kahju eest.

8.6 Klient ei tohi ühegi arve summat ega muud ettevõttele tasutavat summat kinni pidada seoses tasaarvestuse või vastunõudega, mis kliendil võib olla või väidetavalt on mis tahes põhjusel.

8.7 Ettevõttel on alati õigus tasaarvestada mis tahes võlgnevusi või nõudeid, mis ettevõttel võib olla kliendi vastu, ettevõtte poolt kliendile makstavate summadega.

8.8 Ettevõte ja klient lepivad kokku, et kaup jääb ettevõtte omandisse, kuni selle eest on täies ulatuses makstud ja kuivõrd selline omandiõiguse säilitamine on kehtiva seaduse alusel kohaldatav.

8.9 Klient peab ettevõtte taotlusel aitama ettevõtet mis tahes vajalike meetmete rakendamisel, et kaitsta ettevõtte omandiõigust kaubale.

8.10 Omandiõiguse säilitamine käesoleva punkti alusel ei mõjuta riski ülekandmist vastavalt punktile 6.

9. Vastutus defektide eest

9.1 Kui ettevõte ei ole kirjalikult kokku leppinud, et kaubale kehtib eraldi garantii, peab ettevõte vastavalt käesoleva punkti sätetele kõrvaldama kõik kauba defektid või mittevastavused (edaspidi defekt(id)) seoses vigase disaini, materjalide või töödega. Juhul, kui sellise eraldi kokkulepitud garantii sätted peaksid olema vastuolus käesoleva punktiga 9, kohaldatakse vastava garantii sätteid.

9.2 Ettevõte ei vastuta defektide eest, mis:
9.2.1tulenevad kliendi poolt antud materjalidest või kliendi poolt määratud või täpsustatud disainilahendusest, välja arvatud juhul, kui ettevõte on need muul moel kirjalikult heaks kiitnud;
9.2.2 ilmnevad muudel kui lepingus sätestatud tingimustel;
9.2.3 tulenevad kliendipoolsest punkti 6.5 rikkumisest;
9.2.4 on tingitud asjaoludest, mis tekivad pärast seda, kui kaubaga seotud risk on kliendile üle kandunud, nt defektid, mis on tekkinud tahtlike, hooletusest tingitud või juhuslike kahjustuste, vigase hoolduse, ebaõige paigaldamise või ladustamise, ehitiste või nende komponentide liikumise või rakenduse paigaldamise tagajärjel, vaatamata sellele, kas ettevõte oli sellest eelnevalt teadlik või mitte, kliendi poolt teostatud ebaõige paranduse või muudatuste tagajärjel ilma ettevõtte kirjaliku nõusolekuta;
9.2.5 on põhjustatud tavapärasest kulumisest.

9.3 Ettevõtte vastutus piirdub defektidega, mis ilmnevad ühe aasta jooksul pärast tarnimist. Kui kauba kasutamine ületab kokkulepitud või normaalset väärtust, vähendatakse vastutuse ajavahemikku proportsionaalselt.

9.4 Kui kauba osa defekt on kõrvaldatud, vastutab ettevõte parandatud või asendatud osa defektide eest samadel tingimustel ja vastutusperioodil, mis kehtivad originaalkauba korral. Seega ei pikendata punktis 9.3 nimetatud vastutusperioodi kauba parandatud või asendatud osadega seoses. Kahtluste vältimiseks ei vastuta ettevõte kauba ühegi osa defektide eest rohkem kui ühe aasta jooksul alates kauba esmakordse tarnimise kuupäevast.

9.5 Klient peab teatama kõigist defektidest kolme (3) tööpäeva jooksul kirjalikult. Sellist teadet ei tohi mingil juhul esitada hiljem kui kaks nädalat pärast punktis 9.3 või punktis 9.4 sätestatud perioodi lõppemist, kui see on kohaldatav. Teade peab sisaldama defekti üksikasjalikku kirjeldust. Kui klient ei teavita ettevõtet kirjalikult käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, kaotab ta õiguse nõuda defekti kõrvaldamist.

9.6 Kui defekt on selline, et see võib põhjustada mis tahes kahju, teatab klient sellest ettevõttele viivitamatult kirjalikult. Klient kannab kaupade kahjustumise riski, mis tuleneb kliendipoolsest teavitamata jätmisest. Klient peab rakendama mõistlikke meetmeid kahju vähendamiseks ja sellega seoses järgima ettevõtte juhiseid. 

9.7 Punkti 9.5 kohase teatise saamisel kõrvaldab ettevõte oma kulul defekti ilma asjatute viivitusteta ettevõtte äranägemisel parandamise või asendamise teel.

9.8 Parandamine viiakse läbi kauba asukohas, välja arvatud juhul, kui ettevõte leiab, et on otstarbekam, kui kaup saadetakse talle või tema poolt määratud sihtkohta. Sellisel juhul saadetakse kaup ettevõtte poolt määratud sihtkohta ettevõtte riskil ja kulul.

9.9 Juhul kui defekti saab parandada defektse osa väljavahetamise või parandamisega ning kui osa eemaldamine ja paigaldamine ei nõua eriteadmisi, võib ettevõte nõuda, et defektne osa saadetaks talle või tema poolt määratud sihtkohta. Sellisel juhul on ettevõte täitnud oma kohustused seoses defektiga, kui ta tarnib nõuetekohaselt parandatud osa või asendusosa kliendile.

9.10 Klient tagab oma kulul juurdepääsu kaubale ja korraldab sekkumise kaubast erinevate seadmete töösse, kui see on defekti kõrvaldamiseks vajalik.

9.11 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, toimub kauba või selle osade vajalik transportimine ettevõttesse ja sealt välja seoses puuduste, mille eest ettevõte vastutab, kõrvaldamisega ettevõtte riskil ja kulul. Klient peab järgima ettevõtte juhiseid seoses sellise transpordiga.

9.12 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kannab klient kõik lisakulud, mis ettevõttel tekivad sellise defekti kõrvaldamisel, mis on põhjustatud asjaolust, et kaup asub mujal kui lepingu sõlmimisel kokku lepitud sihtkohas, või mujal kui tarnekohas, kui sihtkohta ei ole kokku lepitud.

9.13 Defektsed osad, mis on asendatud, peavad olema ettevõtte nõudmisel ettevõtetele kättesaadavad ja on sellistel juhtudel ettevõtte omand. Kõigil muudel juhtudel jäävad asendatud defektsed osad kliendi omandiks ja ettevõte ei ole kohustatud selliseid defektseid osi lammutama või hävitama vmt.

9.14 Kui ettevõte leiab põhjendatult, et ta ei suuda täita punktis 9.7 sätestatud kohustusi, teatab ta sellest kliendile kirjalikult ilma põhjendamatu viivituseta.

9.15 Kui ettevõte on punktis 9.14 sätestatud viisil klienti teavitanud:
a) on kliendil õigus ostuhinna vähendamisele proportsionaalselt toote vähenenud väärtusega, tingimusel et selline vähendamine mingil juhul ei ületa kahtekümmet (20) protsenti ostuhinnast, või
b) kui defekt on niivõrd tõsine, et vähendab kliendi lepingust tulenevat kasu seoses kaubaga või selle olulise osaga, võib klient lepingu lõpetada, teavitades ettevõtet kirjalikult seoses sellise kauba osaga, mida ei saa defekti tõttu kasutada poolte kokkulepitud eesmärgil.

9.16 Parandamine ja asendamine vastavalt punktile 9.7 ja lepingu lõpetamine vastavalt punktile 9.15 on ainsad parandusmeetmed, mida klient saab kasutada juhul, kui ettevõte on defekti eest vastutav. Kõik muud seadusel, lepingul, õiguserikkumisel või muudel õiguslikel eesmärkidel põhinevad nõuded sellise defektide eest vastutamise korral on selgesõnaliselt välistatud, välja arvatud juhul, kui ettevõte on süüdi raske hooletuse tagajärjel.

10. Kauba tõttu tekkinud kahju

10.1 Ettevõte ei vastuta kauba tõttu tekkinud varakahju eest, mis on tekkinud pärast kauba kliendile tarnimist. Samuti ei vastuta ettevõte mis tahes kahju eest, mis tekib kliendi poolt toodetud toodetele või toodetele, mille ühe osa moodustab kliendi toodetud toode.

10.2 Kui ettevõte kannab vastutust mis tahes kolmanda isiku ees sellise varakahju eest, nagu on kirjeldatud punktis 10.1, hüvitab klient ettevõttele kahju ning kaitseb ja hoiab teda kahju eest.

10.3 Kui käesolevas punktis kirjeldatud kahjunõude esitab kolmas isik kliendi vastu, teatab klient sellest viivitamatult kirjalikult ettevõttele.

10.4 Klient on kohustatud laskma end kutsuda kohtusse või vahekohtusse, kus vaadatakse läbi kahjunõuded, mis on esitatud ettevõtte vastu väidetavalt kauba poolt põhjustatud kahju alusel. Ettevõtte ja kliendi vaheline vastutus tuleb siiski lahendada vastavalt punktile 16.

10.5 Käesoleva punkti esimeses lõigus sätestatud ettevõtte vastutuse piirangut ei kohaldata, kui ettevõte on süüdi raske hooletuse tagajärjel.

11. Vääramatu jõud

11.1 Ettevõttel on õigus peatada mis tahes lepingust tulenevate kohustuste täitmine, kui selline täitmine on vääramatu jõu tõttu takistatud või põhjendamatult raskendatud, mis tähendab mõnda järgmistest asjaoludest: tööstusvaidlused ja muud asjaolud, mis jäävad väljapoole ettevõtte kontrolli, nagu tulekahju, sõda, ulatuslik sõjaline mobilisatsioon, mäss, rekvireerimine, arestimine, embargo, võimu kasutamise piirangud, valuuta- ja ekspordipiirangud, epideemiad, loodusõnnetused, äärmuslikud loodusnähtused, terroriaktid ja alltöövõtjate puudused või viivitused tarnimisel, mis on põhjustatud käesolevas punktis nimetatud asjaoludest.

12. Maksejõuetus

12.1 Kui klient teatab oma võimetusest tasuda võlgu määratud tähtajal, pankroti väljakuulutamisest, likvideerimisest või rekonstrueerimisest või teeb võlausaldajatega maksekokkuleppeid, või kui talle on määratud pankrotihaldur või kui ettevõtte põhjendatud arvamuse kohaselt võib klienti pidada maksejõuetuks, võib ettevõte:
12.1.1 nõuda edasiste tarnete eest ettemaksu;
12.1.2 tühistada või peatada edasised tarned kliendile mis tahes lepingu alusel, võtmata selle eest vastutust;
12.1.3 ilma et see piiraks käesolevate tingimuste punkti 8 üldkehtivust, kasutada mis tahes õigusi vastavalt selle punkti sätetele.

13. Prognoositav rikkumine

13.1 Olenemata käesolevate tingimuste muudest lepingu peatamisega seotud sätetest on ettevõttel õigus peatada lepingust tulenevate kohustuste täitmine, kui asjaoludest selgub, et klient ei kavatse oma kohustusi täita. Kui ettevõte peatab lepingu täitmise, peab ta sellest kliendile teatama kirjalikult.

14. Vastutuse piiramine

14.1 Olenemata vastupidistest sätetest tingimustes või muudes lepingus sisalduvate dokumentides, ei vastuta ettevõte kliendi ees tootmise kaotuse, kasumi kaotamise, kasutuskahju, lepingute kaotamise või muude tagajärgede või kaudse kahju eest. 

15. Majandussanktsioonide järgimine

15.1 Klient kohustub järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, sealhulgas ekspordikontrolli ja majanduslike sanktsioonide õigusakte. Kohaldatavad ekspordikontrolli eeskirjad ja/või majanduslikud sanktsioonid sõltuvad tehingust ja võivad sisaldada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu ja/või üksikute riikide või riikide rühma poolt vastu võetud juriidilisi dokumente.

15.2 Eelkõige ei või klient kaupa edasi müüa ega muul viisil anda (üksiku toode või teenusena ega osana mõnest muust tootest või teenusest) mis tahes isikule või üksusele, kui see võib kaasa tuua kehtivate ekspordikontrolli eeskirjade ja/või majandussanktsioonide rikkumise või mis tahes asutuste väljaantud ekspordilitsentside nõuete rikkumise.

15.3 Juhul kui ettevõttel on põhjendatult alust arvata, et klient ei ole järginud või kavatseb mitte järgida eespool nimetatud ekspordikontrolli seadusi ja eeskirju, võib ettevõte kliendile teatades ja ilma muid õigusi piiramata peatada lepingu täitmise ajani, mil kliendil on võimalik esitada dokumentaalsed tõendid selle kohta, et rikkumist ei toimu. Kui klient ei tee seda kolmekümne (30) päeva jooksul alates ettevõttepoolsest teavitusest, on ettevõttel õigus leping lõpetada, kandmata seejuures kliendi ees mis tahes vastutust.

15.4 Ettevõttel on õigus peatada lepingu täitmine ilma kliendi ees mis tahes vastutust kandmata igal ajal, kui jõustuvad uued majanduslikud sanktsioonid ja/või ekspordieeskirjad ja muudavad lepingu täitmise ettevõtte jaoks kas võimatuks või ebaseaduslikuks.

16. Vaidlused ja kohaldatav õigus

16.1 Käesolevaid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse kõigis osades vastavalt Rootsi asjakohastele seadustele, viitamata seejuures kollisiooninormidele ja arvestamata ÜRO rahvusvahelise kaupade müügilepingu (CISG) sätteid.

16.2 Kõik vaidlused, vastuolud või nõuded, mis tulenevad käesolevatest tingimustest või on nendega seotud või tulenevad tingimuste rikkumisest, lõpetamisest või kehtetuks tunnistamisest, lahendatakse lõplikult Eesti Vabariigi kohtus.

16.3 Kohtu asukoht on Tallinn, Eesti. Kohtumenetluses kasutatav keel on eesti keel, kui pooled ei lepi kokku teisiti.