Privaatsuspoliitika

Ecophonis on eraelu puutumatus tõsine asi ja me oleme pühendunud selle kaitsmisele.

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) selgitab käesolev poliitika, millal, miks ja kuidas Ecophon selle määruse kohaselt:

 • füüsiliste isikute kohta isikuandmeid kogub;
 • neid andmeid kasutab;
 • neid andmeid teistele avalikustab, kui see on vajalik ja teatud tingimustel;
 • neid isikuandmeid turvaliselt ja konfidentsiaalsena hoiab.

Viimane poliitika uuendus

Käesolevat privaatsuspoliitikat uuendati viimati 18. augustil 2022.

Käesolev poliitika võib aja jooksul muutuda, nii et kontrollige sellel lehel olevat kuupäeva ja veenduge, et teil on uusim versioon.

Kes me oleme

Ecophon (edaspidi nimetatud „Ecophon“) koosneb mitmest individuaalsest ettevõttest ja/või lagedele pühendunud meeskonnast, kes töötavad teistes Saint-Gobain Groupi („Grupp“) ettevõtetes. Suhtlemisel mõnega nendest individuaalsetest ettevõtetest ja/või mõnega Ecophoni lagedele pühendunud meeskondi võõrustavatest ettevõtetest (edaspidi nimetatud „üksus“), on teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks üksus, kes otsustab, miks ja kuidas teie isikuandmeid töödeldakse.

Käesolevas poliitikas viitavad terminid („meie“, „me“) konkreetsele üksusele, kes on teie isikuandmete vastutav töötleja.

Kuidas ja milliseid isikuandmeid kogutakse

Me võime koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:

Isikuandmed, mille te meile annate: tegemist on teid puudutava teabega, mille te annate meile vabatahtlikult:

 • sisestades teavet mõnele meie veebilehele;
 • filiaali külastades;
 • meie mobiilirakenduste kaudu;
 • sotsiaalmeediaplatvormide kaudu;
 • meiega näost näkku, telefoni teel, e-posti teel või muul viisil suheldes.

Näide: see hõlmab teavet, mis esitatakse meile meie veebilehtede kasutamiseks registreerumise ajal, meie veebilehtede kaudu pakutavate teenuste tellimisel, materjali postitamisel või täiendavate teenuste tellimisel, internetikonto haldamisel (sealhulgas dokumentidega tutvumisel ja meiega telefoni, e-posti või muul viisil suheldes). Me võime küsida teilt teavet, kui teavitate meid veebilehtedel esinevast probleemist. Me kogume teavet ka siis, kui te täidete uurimiseesmärgil mistahes palutud küsimustikke.

Teave, mille meile annate, võib olla seotud teie isikusamasusega, näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, või pöördumise üksikasjadega ning need võivad sisaldada ka mistahes kirjavahetuse andmeid ja vastuseid mistahes küsimustikele.

 

Isikuandmed, mida me teie kohta kogume: me võime automaatselt koguda järgmist teavet:

 • teie külastused meie veebilehtedele, sealhulgas, kuid mitte ainult külastuse andmed, asukoha andmed, veebipäevikud ja muud teabevahetuse andmed ning ressursid, mida te kasutate;
 • automaatselt kogutud tehniline teave, sealhulgas hostimisserveri poolt statistilistel eesmärkidel kogutud anonüümsed andmed, internetiprotokolli (IP) aadress, mida kasutatakse arvuti või seadme internetti ühendamiseks, veebibrauseri tüüp ja versioon, ajatsooni seadistused, veebibrauseri lisaprogrammide tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm. Lisateabe saamiseks lugege küpsiste poliitikat;
 • mistahes isikuandmeid, mida te lubate jagada oma avaliku profiili või kolmanda isiku sotsiaalmeediavõrgustiku osana.

Isikuandmed, mida me võime saada muudest allikatest: me hangime teatud teid puudutavaid isikuandmeid ettevõttevälistest allikatest, milleks võivad olla meie grupi ettevõtted ja muud kolmandast isikust ettevõtted.

Nendest allikatest hangitavatele mistahes isikuandmetele kohalduvad ka ülejäänud käesoleva poliitika sätted.

Miks ja kuidas me teie isikuandmeid kasutame

Me töötleme teie isikuandmeid seaduslikult:

 • meie veebilehtede kasutajatega suhtlemise ja teabevahetuse eesmärgil;
 • meie kliendisuhete/potentsiaalsete kliendisuhete haldamise eesmärgil, eelkõige teie tellimuste töötlemisel, teie päringutele vastamisel või teile huvi pakkuvate toodete, kaubamärkide või algatuste kohta regulaarselt uudiste saatmisel;
 • mistahes muul teabe kogumise ajal märgitud konkreetsel eesmärgil.

Me võime kasutada ja töödelda teie isikuandmeid peamiselt:

 • kui olete andnud vabatahtliku ja selgesõnalise NÕUSOLEKU ja konkreetsetel, kindlaksmääratud ja seaduslikel eesmärkidel.

Te võite meile antud nõusoleku teie teabe kasutamiseks igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust.

 • kui see on vajalik meie kui ettevõtte ÕIGUSLIKE HUVIDE täitmiseks tingimusel, et teie huvid ja põhiõigused ja -vabadused ei kaalu seda üles, võttes arvesse teie mõistlikke ootusi, mis põhinevad teie suhtel meiega.

Näiteks järgmistel eesmärkidel:

  • otseturundustegevused (välja arvatud juhul, kui me tugineme teie nõusolekule) analüüsina meie turundusstrateegia täpsustamiseks ja teie kasutuskogemuse täiustamiseks ja isikupärastamiseks;
  • klientidele osutatava teenuse hindamine ja parandamine meie kontaktkestustega peetud telefonikõnede salvestiste teel;
  • pettuse või muu ebaseadusliku tegevuse avastamine, ennetamine ja leevendamine;
  • võrgu- ja infoturve, et saaksime võtta meetmeid teie teabe kaitsmiseks kaotsimineku või kahjustumise, varguse või loata juurdepääsu eest.
 • kui see on vajalik JURIIDILISE KOHUSTUSE TÄITMISEKS ja eelkõige:
  • riigiasutuse või kriminaaluurimisorgani abistamiseks;
  • teie tuvastamiseks, kui võtate meiega teatud juriidilistel asjaoludel ühendust;
  • teid puudutavate andmete õigsuse kontrollimiseks.
 • kui see on vajalik teiega sõlmitud LEPINGU TÄITMISEKS või kui te olete palunud meil enne lepingu sõlmist teha konkreetseid samme. See hõlmab teavet, mida me töötleme teie konto haldamiseks, tarnete tegemiseks, teie päringutele vastamiseks ja garantiinõuete haldamiseks.

Kes võib saada või omada juurdepääsu teie isikuandmetele

Ecophon ja teised grupi ettevõtted

Me võime jagada teie teavet teiste gruppi kuuluvate ettevõtetega halduseesmärkidel või turunduseesmärkidel seoses toodete ja/või teenustega, mis täiendavad nende oma tootevalikut ja/või teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda.

Me võime edastada teie isikuandmeid ka siis, kui suuname teie päringu edasi oma grupisisestele kontaktidele, kes teie päringuga edasi tegelevad (näiteks probleemi lahendamiseks, millest te olete meile teatanud).

Meie tarnijad ja teenuseosutajad

Me võime avalikustada teie teavet meie kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, agentidele, alltöövõtjatele ja teistele organisatsioonidele meile või meie nimel otse teile teenuste osutamise eesmärgil.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla pilveteenuse pakkujad (näiteks hostimine ja e-posti haldus) või reklaamiagentuurid, haldusteenused, krediidiinfoagentuurid, krediit-/deebetkaardimaksete töötlejad, kliendirahulolu-uuringud või muud kolmandad isikud, kes osutavad meile teenuseid ja abistavad meid meie äritegevuse ja veebilehe toimimises.

Kui me kasutame kolmandatest isikutest teenuseosutajaid, avalikustame ainult neid isikuandmeid, mis on neile vajalikud teenuse osutamiseks, ja meie vahel on sõlmitud lepingud, mis nõuavad neilt teie teabe turvalise ja konfidentsiaalsena hoidmist ning keelavad teabe kasutamise muul viisil kui kooskõlas meie konkreetsete juhistega.

Kolmandad isikud, kes pakuvad teile meie vahendusel tooteid ja teenuseid

Me teeme tihedat koostööd erinevate kolmandate isikutega, et pakkuda teile mitmesuguseid tooteid ja teenuseid, mis täiendavad meie pakutavaid tooteid ja teenuseid.

Kui küsite või ostate meie kaudu ühe või mitu nendest toodetest või teenustest, võib asjaomane kolmas isik kasutada teie andmeid, et anda teile teavet ja täita teie vahel sõlmitud mistahes lepingutest tulenevaid kohustusi.

Need kolmandatest isikutest tootepakkujad võivad jagada meiega teavet, mida me kasutame kooskõlas käesoleva poliitikaga. Mõnel juhul on nad teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks ja seetõttu soovitame teil lugeda nende privaatsuspoliitikat.

Muud viisid, kuidas me võime teie isikuandmeid jagada

Me võime teie isikuandmeid edastada:

 • kui meil on kohustus avalikustada või jagada andmeid mistahes juriidilise kohustuse täitmiseks, kuriteo avastamiseks või sellest teatamiseks, meie lepingutingimuste jõustamiseks või kohaldamiseks või meie külastajate ja klientide õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks;
 • kui me korraldame oma ettevõtte ümber või müüme ettevõtte või selle vara või ühinemise või ümberkorraldamise korral;
 • kohaldatavate kasutustingimuste jõustamiseks, oma ettevõtete õiguste, privaatsuse, turvalisuse või vara kaitsmiseks;
 • kui te olete avalikustamisega nõustunud.

Me võtame aga alati meetmeid tagamaks, et teie eraelu puutumatuse õigused oleksid pidevalt kaitstud.

Kus me teie isikuandmeid säilitame

Teie andmeid säilitatakse kas meie Euroopa Liidus asuvates andmebaasides või meie teenuseosutajate andmebaasides. Peamiselt Ecophoni üksuste ja grupi rahvusvahelise mõõtme tõttu ja teenuse kvaliteedi optimeerimiseks võidakse teavet, mille te meile esitate, edastada riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EEA).

Sellisel juhul rakendame asjakohaseid turva- ja konfidentsiaalsusmeetmeid tagamaks, et teie eraelu puutumatuse õigused on jätkuvalt kaitstud, nagu käesolevas poliitikas kirjeldatud. Need sammud hõlmavad teie isikuandmete saajale lepinguliste kohustuste kehtestamist või tagamist, et isikuandmete saaja on liitunud „rahvusvaheliste raamistikega“, mille eesmärgiks on tagada piisav isikuandmete kaitse.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või meie kohaldatavatest seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Me ei säilita isikuandmeid tuvastatavas vormis kauem, kui vaja.

Millised on teie õigused

Vastavalt kohaldatavale seadusele ja teatud eranditele, piirangutele või asjaoludele võib teil olla õigus:

 • tutvuda oma isikuandmetega;
 • parandada, muuta või ajakohastada oma isikuandmeid;
 • kustutada oma isikuandmed või piirata nende töötlemist;
 • võtta oma nõusolek tagasi;
 • esitada vastuväiteid teie isikuandmete kasutamiseks teie kohta automatiseeritud otsuste tegemiseks;
 • nõuda oma isikuandmete edastamist struktureeritud andmefailis teile või teisele teenuseosutajale, kui see on tehniliselt võimalik (andmete ülekandmise õigus);
 • esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele ja taotleda õiguskaitsevahendit.

Kui te soovite oma õiguste kohta täiendavat teavet või soovite mistahes õigust kasutada, võtke meiega mistahes ajal e-posti dataprotection@ecophon.com teel ühendust. Te saate vastuse mõistliku aja jooksul vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kui te olete mures, kuidas me teie isikuandmeid töötleme või kogume, on teil õigus esitada kaebus eraelu puutumatuse kaitsega tegelevale pädevale asutusele.

Pädeva andmekaitseasutuse kontaktandmed leiate (Data Protection Authority) aadressilt https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Kuidas me tagame teie andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse

Meie eesmärk on hoida teie isikuandmeid alati võimalikult kindlalt ja turvaliselt. Pärast teie isikuandmete saamist kehtestame mõistlikud ja asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed ja kontrollid, et vältida nii palju kui võimalik andmete mistahes juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, kaotsiminekut, muutmist või loata juurdepääsu andmetele.

Kuidas ”küpsised” toimivad

Nagu paljud teised veebilehed, kasutavad ka meie veebilehed küpsiseid (sealhulgas Google Analytics küpsiseid, et hankida üldist teavet meie veebilehtede külastajate käitumisharjumuste ja arvu kohta.

„Küpsised“ on teie seadmesse saadetavad ja kõvakettal salvestatavad väikesed infokillud, mis võimaldavad meie veebilehel teid ära tunda, kui veebilehte külastate.

Küpsiseid on võimalik veebibrauseri eelistustes keelata. Meie veebilehel küpsiste poliitika, kust leiate teavet kasutatavate küpsiste ja nende eemaldamise kohta.

Võtke meiega ühendust

Saatke kõik käesolevat privaatsuspoliitikat või seda, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, puudutavad küsimused meie privaatsuskorrespondendile, kasutades meie allolevaid kontaktandmeid.

Kui soovite meile kirjutada, kasutage järgmist aadressi: Saint-Gobain Ecophon AB, postkast 500, SE 265 03 HyllingeRootsi.

Meie e-posti aadress andmekaitset puudutavate päringute jaoks on dataprotection@ecophon.com. Või võite saata/täita päringu vormi SIIT.