Pagrindinė informacija ir prielaidos Ecophon Akustikos Skaičiuotuvui

Parametrai yra apibrėžti standarto ISO 3382 1 ir 2 dalyse. Aidėjimo trukmei apskaičiuoti taikoma Sabine formulė, darant prielaidą, kad garso laukas yra difuzinis. Pagal Sabine formulę apskaičiuotos aidėjimo trukmės vertės naudojamos siekiant įvertinti kalbos aiškumą ir garso stiprumą difuzinėmis sąlygomis.

Patalpoms, kuriose didžioji sugerties dalis tenka luboms, pavyzdžiui, kai įtaisytos kabamosios garsą sugeriančios lubos, taikoma prielaida apie difuzinį garso lauką negalioja, o Sabine formulės sąlygos nėra įvykdytos. Šioje skaičiuoklėje tokio tipo patalpoms taikomas modelis, specialiai pritaikytas patalpoms su garsą sugeriančiomis lubomis.

Pagrindiniai teiginiai apie modelį pateikti šaltinyje [1]. Jeigu patalpose didžioji garso sugerties dalis tenka garsą sugeriančioms luboms, naudojamos pagal nedifuzinį modelį nustatytos T20, C50 ir G vertės, kurios geriau atitinka išmatuotas vertes nei apskaičiuotosios pagal Sabine formulę.

Apskritai kalbant, aidėjimo trukmė patalpose su akustinėmis lubomis, gauta taikant Sabine formulę, yra trumpesnė už faktiškai išmatuotą aidėjimo trukmę.

Skaičiavimų prielaidos

Kada skaičiavimams taikomas nedifuzinis modelis, o kada Sabine modelis?

Visais atvejais, kai įrengiamos ištisos garsą sugeriančios lubos, skaičiavimai atliekami ir pagal Sabine formulę, ir pagal nedifuzinį modelį. Ištisos garsą sugeriančios lubos – tai tokios lubos, kai padengta ne mažiau kaip 85 proc. sofito. Sofitas – tai paviršius virš kabamųjų lubų.

Jeigu padengimo rodiklis mažesnis nei 85 proc., skaičiavimai atliekami tik pagal Sabine formulę.

Kai montuojami laisvai kabantys elementai ar plokštės, skaičiavimai atliekami taikant tik Sabine formulę, nes nedifuzinis modelis tokiais atvejais netinka.

Baldai ir sieninės plokštės

Skaičiuojant atsižvelgiama tik į bendrą sieninių plokščių patalpoje plotą. Baldų akustinis efektas kiekybiškai įvertinamas lygiaverčiu sklaidos sugerties plotu Asc (angl. equivalent scattering absorption area Asc).

Kokie rodikliai apskaičiuojami?

Ir difuzinėms, ir nedifuzinėms sąlygoms apskaičiuojama aidėjimo trukmė T20 (s), kalbos aiškumo vertė C50 (dB) ir garso stiprumas G (dB). Šie parametrai apibrėžti standarto ISO 3382 1 ir 2 dalyse. Apskaičiuotos vertės yra įverčiai to, ko galima tikėtis atlikus matavimus, kai apskaičiuojami virš viso grindų ploto išmatuotų parametrų vidurkiai.

Ką galima pasakyti apie ant sienų montuojamus garsą sugeriančius elementus?

Kai garsą sugeriantys elementai montuojami ant sienų, atsižvelgiama į bendrą tokių elementų plotą patalpoje. Į jų paskirstymą ant skirtingų sienų neatsižvelgiama.

Kaip skaičiuojama, jei montuojamos kabamosios lubos?

Daroma prielaida, kad kabamosios lubos yra lygiagrečios su grindimis. Jeigu sofitas nuožulnus, skaičiuojamas vidutinis montavimo aukštis.

Ką galima pasakyti apie baldus ir interjero elementus?

Akustinis baldų efektas kiekybiškai išreiškiamas matuojant lygiavertį garso sklaidos sugerties plotą Asc. Nurodomos vertės taikomos mažai, vidutiniškai ir gausiai baldais apstatytoms patalpoms.

Ką galima pasakyti apie foninę sugertį?

Sienų, sofito, grindų, langų ir durų foninės sugerties rodiklių nėra daug, nes tokios sugerties įtaka yra gana nedidelė, palyginti su garsą sugeriančių lubų, ant sienų montuojamų garsą sugeriančių elementų ir baldų įtaka. Galima rinktis iš praktikoje įprastai naudojamų medžiagų.

Ką galima pasakyti apie produktą, užtikrinantį itin žemų dažnių garso sugertį?

Ecophon Extra Bass yra kapsulinis, lengvas stiklo vatos gaminys, montuojamas virš kabamųjų lubų, siekiant pagerinti žemų dažnių sugertį. Mūsų nuomone, norint patenkinamų rezultatų, juo padengti pakaktų 50 proc. ploto, nors apskaičiuojant daroma prielaida, kad bus padengtas visas plotas. 

Ką galima pasakyti apie oro sugertį?

Galios slopinimo koeficientas ore (m) nustatytas vadovaujantis standartu EN 12354-6:2003, esant 20 °C temperatūrai ir 50–70 proc. drėgmei.

Dažnis (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

m (1/m)

0.0001

0.0003

0.0006

0.001

0.0017

0.0041

 

Erling Nilsson

Išsamiau apie modelį

Modelį sukūrė dr. Erlingas Nilssonas, „Ecophon“ akustikos specialistas, Lundo universiteto inžinerinės akustikos katedros docentas.

šsamesnė informacija apie modelį pateikta dokumente [1].

Modelis buvo kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su Danijos technikos universitetu (DTU) [2], [3].

 

 


1) Nilsson E. Input data for acoustical design calculations for ordinary public rooms, ICSV24, July 2017, London

2) G. Marbjerg, J. Brunskog, C.-H. Jeong, and E. Nilsson, Development and validation of a combined phased acoustical radiosity and image source model for predicting sound fields in rooms, J. Acoust. Soc. Am. 138, 1457–1468 (2015).

3) Bakoulas Konstantinos, Optimization of an energy-based room acoustics model that considers scattering and non-uniform absorption, Master thesis, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, July, 2017