Vispārējie pārdošanas nosacījumi

 

Pārdošanas noteikumi

Saint-Gobain Ecophon AB

 

  1. DEFINĪCIJAS

Šajos Pārdošanas noteikumos tālāk norādītie termini tiek lietoti ar šajā nodaļā norādīto nozīmi:

Uzņēmums” ir Saint-Gobain Ecophon AB.

Uzņēmuma parakstītājs” ir persona, kura ir pilnvarota parakstīt Uzņēmuma vārdā.

Līgums” ir līgums par Preču piegādi, kurā ietverti šie Noteikumi.

Klients” ir persona, kura vēlas iegādāties Preces no Uzņēmuma.

Preces” ir produkti un, ja konteksts to pieļauj, pakalpojumi, ko Uzņēmums sniedz saskaņā ar Līgumu.

Rupja nolaidība ir rīcība vai bezdarbība, kas ietver gan uzmanības nepievēršanu nopietnām rīcības vai bezdarbības sekām, kuras apzinīgs līgumslēdzējs būtu savlaicīgi paredzējis, gan arī apzinātu šādas darbības vai bezdarbības seku neievērošanu.

Rakstiski” nozīmē parakstīta dokumenta nosūtīšanu no abām Pusēm ar vēstuli, faksu vai elektronisko pastu.

Pasūtījums” nozīmē rakstisku dokumentu, ar kuru Klients pasūta no Uzņēmuma Preces. 

Puse” apzīmē Uzņēmumu vai Klientu katru atsevišķi, un “Puses” apzīmē Uzņēmumu un Klientu abus kopā.

Noteikumi” ir šajā dokumentā norādītie noteikumi, kā arī jebkādi īpaši nosacījumi, par kuriem ir rakstiska vienošanās starp Uzņēmuma Parakstītāju un Klientu.

2. LĪGUMS

2.1 Uzņēmums apstiprina ikvienu un visus Pasūtījumus pie nosacījuma, ja tiek ievēroti šie Noteikumi, kurus nedrīkst mainīt savādāk, kā tikai Uzņēmuma Parakstītājs Rakstiskā veidā.

2.2 Visi Uzņēmumam iesniegtie pasūtījumi ir spēkā tikai pēc tam, kad Uzņēmums tos apstiprinājis Rakstiski. Uzņēmuma rakstiskais apstiprinājums ietvers gan pasūtīto Preču aprakstu, to daudzumu, gan apmaksājamo summu un piegādes termiņus, un apstiprinājums tiks uzskatīts par (Klienta) saņemtu divas darba dienas pēc nosūtīšanas. Neskaidrību gadījumā starp Pasūtījumu un apstiprinājuma dokumentiem, dokumentu saturs ir noteicošais šādā secībā:

-       Grozījumi Noteikumos, kas saskaņoti Rakstiski saskaņā ar 2.1.punktu.

-       Šie Noteikumi

-       Uzņēmuma Rakstisks apstiprinājums

-       Klienta Pasūtījums.

2.3 Pasūtījumus var atsaukt, tikai vienojoties rakstiskā veidā ar Uzņēmuma Parakstītāju trīs dienu laikā no brīža, kad Uzņēmums apstiprinājis Pasūtījumu. Klientam jāatmaksā visas izmaksas, zaudējumi vai izdevumi, kas Uzņēmumam radušies šī atsaukuma rezultātā. Ja pasūtījums attiecas uz nestandarta precēm, t.i., precēm, kuras Uzņēmums parasti neuzglabā, Klientam jāapmaksā arī šo Preču cena saskaņā ar Uzņēmuma rakstisku apstiprinājumu pēc atcelšanas.

2.4 Klients ir pilnībā vienpersoniski atbildīgs par jebkuru ar Preci saistītu konstrukcijas rasējumu vai specifikāciju precizitāti, ko Klients iesniedz Uzņēmumam. Klients ir atbildīgs arī par savlaicīgu ar Preci saistītas informācijas sniegšanu Uzņēmumam laikā, kas ļautu Uzņēmumam izpildīt Līgumu atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

3. INFORMĀCIJA

3.1 Visa informācija un dati, ko Uzņēmums sniedz vispārējā produkta dokumentācijā un cenrāžos, ir saistoši tikai tiktāl, cik tie ar atsauci Rakstiski ir iekļauti Līgumā.

4. CENAS

4.1 Preces cena ir cena, kuru Uzņēmums piemēro uz Preces piegādes dienu, ja vien Puses Rakstiski nav vienojušās par fiksētas cenas noteikšanu. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, kotētās cenas tiek aprēķinātas saskaņā ar Ex Works Incoterms 2010 (EXW). Kotētās cenās nav iekļauts PVN un citi nodokļi, nodevas un citi tiem pielīdzināmi maksājumi.

4.2 Norādītās vai kotētās cenas ir bāzētas uz izmaksām, kas ir spēkā brīdī, kad cenas tiek noteiktas vai tiek saskaņotas. Neskatoties uz iepriekš minēto, Uzņēmumam ir tiesības mainīt Preces cenu pēc Klienta Pasūtījuma apstiprināšanas datuma tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai segtu jebkādu, ar Preci saistīto maksājumu pieaugumu vai aplikšanu ar nodokļiem vai nodevu. Par jebkādu šādu palielinājumu Uzņēmums savlaicīgi sniegs informāciju.

4.3 Norādītās vai kotētās cenas attiecināmas uz daudzumu, kas norādīts Klienta sniegtajā informācijā Pasūtījuma veikšanas laikā. Gadījumā, ja Pasūtījumā norādīts mazāks apjoms, nekā Puses sākotnēji ir vienojušās, vai ja ir jebkādas izmaiņas specifikācijā vai piegādes datumos, vai ja laika nobīdes radušās Klienta norādījumu vai norādījumu neesamības rezultātā, Uzņēmumam ir tiesības mainīt pasūtīto Preču cenu atbilstoši izmaiņām.

5. PĀRBAUDE

5.1 Klientam jāpārbauda Prece tās izkraušanas vai saņemšanas vietā un laikā.

5.2 Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka Preces vai to daļa neatbilst Līguma nosacījumiem, Klientam par to Rakstiski jāinformē Uzņēmums ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā pēc izkraušanas. Gadījumā, ja Klients neiesniedz Rakstiski informāciju iepriekš norādītajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Klients Preces ir pieņēmis.

5.3 Saņemot Klienta Rakstisku informāciju atbilstoši 5.2.punkta nosacījumiem Uzņēmumam jānovērš visas Preces nepilnības saskaņā ar tālāk sniegtajiem 9.punkta nosacījumiem.

6. PIEGĀDE, RISKA PĀRŅEMŠANA

6.1 Jebkuri tirdzniecības nosacījumi jāveido saskaņā ar Incoterms 2010.

6.2 Ja neviens no tirdzniecības nosacījumiem nav īpaši atrunāts Rakstiski, piegāde jāveic saskaņā ar Ex Works (EXW), skat. 4.1.punktu iepriekš.

6.3 Neņemot vērā jebko, kas šeit varētu būt pretrunā, Preču riskus Klients pārņem no Uzņēmuma to piegādes brīdī.

6.4 Ja, Free Carrier (FCA) piegādes gadījumā, Uzņēmums apņemas nosūtīt Preces uz Klienta norādīto galamērķi, tad Preču riski tiek nodoti ne vēlāk, kā brīdī, kad Preces tiek nodotas pirmajam pārvadātājam.

6.5 Kur piemērojams, visi piegādātie materiāli jāuzstāda atbilstoši norādījumiem, kas sniegti Uzņēmuma uzstādīšanas rokasgrāmatās/instrukcijās.

7. PIEGĀDES TERMIŅI, KAVĒJUMI

7.1 Piegādes termiņu norāda Uzņēmums Rakstiskajā apstiprinājumā atbilstoši 2.2.punktā norādītajam.

7.2 Ja Uzņēmums paredz, ka tas nevarēs piegādāt Preces noteiktajā piegādes termiņā, Uzņēmums bez liekas kavēšanās paziņos par to Klientam, norādot kavēšanās iemeslu un, ja iespējams, laiku, kad būs sagaidāma piegāde.

7.3 Ja piegādes kavējumu pilnībā vai daļēji ir izraisījis kāds no 11.punktā minētajiem apstākļiem, kas radies Klienta rīcības vai bezdarbības, vai jebkādu citu uz Klientu attiecināmu apstākļu rezultātā, Uzņēmumam ir tiesības pagarināt termiņu atbilstoši visiem gadījuma apstākļiem. Šis nosacījums piemērojams neatkarīgi no tā, vai kavēšanās iemesls notiek pirms vai pēc saskaņotā piegādes laika.

7.4 Ja Preces nav piegādātas noteiktajā piegādes termiņā un 7.3. Punkta nosacījumi nav piemērojami, Klientam ir tiesības uz radīto zaudējumu atlīdzību no dienas, kurā piegādei būtu bijis jānotiek.

7.5 Zaudējumu atlīdzību apmaksā 0,5 procentu apmērā no Preces neto iepirkuma cenas, uz kuru kavējums attiecināms, par katru pilnu kavējuma nedēļu. Zaudējumu atlīdzības summa nedrīkst pārsniegt 7,5 procentus no Preces neto iepirkuma cenas, uz kuru kavējums ir attiecināms.

7.6 Zaudējumu atlīdzība apmaksājama pēc Klienta Rakstiska pieprasījuma, bet ne pirms piegādes pilnīgas pabeigšanas, vai arī gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 7.9.punkt nosacījumiem.

7.7 Klients zaudē savas tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tas trīs mēnešu laikā pēc termiņa, kad piegādei būtu bijis jānotiek, nav iesniedzis Rakstisku prasību par šiem zaudējumiem.

7.8 Ja piegādes kavējums ir tāds, ka Klientam ir tiesības uz maksimālo zaudējumu atlīdzības apjomu atbilstoši 7.5.punkta nosacījumiem un, ja Preces joprojām nav piegādātas, Klients var rakstveidā pieprasīt piegādi galīgā pieņemamā termiņā, kas nedrīkst būt mazāks par vienu kalendāro nedēļu.

7.9 Ja Uzņēmums neveic piegādi pēdējā noteiktajā termiņā (skat. 7.8.punktu), un tas nav saistīts ar uz Klientu attiecināmiem apstākļiem, tad, Rakstiski par to paziņojot Uzņēmumam, Klients var izbeigt Līgumu attiecībā uz nepiegādāto Preču daļu, kuras sakarā ar to, ka Uzņēmums tās nav piegādājis, nevar tikt izmantotas tā, kā to paredzējusi Puse, un tad tai kā vienīgo finansiālo kompensāciju ir tiesības saņemt jebkādu pirkuma summas atmaksu, kas Uzņēmumam samaksāta par Preci, kuras nepiegādāšanas dēļ tiek lauzts Līgums.

7.10 Zaudējumu atlīdzība atbilstoši 7.5.punktā noteiktajam un līguma izbeigšana saskaņā ar 7.9.punktu ir vienīgie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas Klientam pieejami, ja kavējumi radušies no Uzņēmuma puses. Visas citas prasības saskaņā ar likumu, līgumu, likumpārkāpumu vai jebkuru citu juridisku jēdzienu pret Uzņēmumu, pamatojoties uz šādu kavēšanos, tiek viennozīmīgi izslēgtas, izņemot gadījumus, kad Uzņēmums ir vainīgs rupjas nolaidības dēļ.

7.11 Ja Klients paredz, ka viņš nevarēs pieņemt Preces piegādi noteiktajā piegādes termiņā, tam nekavējoties par to Rakstiski jāinformē Uzņēmums, norādot iemeslu un, ja iespējams, laiku, kad tas varēs pieņemt piegādi.

7.12 Uzņēmums ar Rakstisku paziņojumu var pieprasīt, lai Klients pieņemtu piegādi pieņemamā galīgā termiņā.

7.13 Ja kāda uz Uzņēmumu neattiecināma iemesla dēļ Klients nespēj pieņemt piegādi galīgajā noteiktajā termiņā (skat. 7.12.punktu), Uzņēmums ar Rakstisku paziņojumu var pilnībā vai daļēji izbeigt Līgumu. Šādā gadījumā Uzņēmumam ir tiesības saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Klienta saistību neizpildes dēļ, ieskatot jebkādus saistītos un netiešos zaudējumus.

8. MAKSĀJUMI, APMAKSAS KĀRTĪBA, ĪPAŠUMTIESĪBU SAGLABĀŠANA

8.1 Ja vien Rakstiski nav noteikts citādi, apmaksa jāveic 30 kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Apmaksa jāveic pasūtījuma apstiprinājumā noteiktajā valūtā.

8.2 Neatkarīgi no izmantotā maksājuma veida maksājums uzskatāms par veiktu tikai pēc tam, kad apmaksājumā summa ir neatsaucami ieskaitīta Uzņēmuma kontā.

8.3 Ja Klients nav veicis apmaksu līdz paredzētajam datumam, Uzņēmumam ir tiesības uz procentiem no dienas, kad maksājums bija jāveic. Procentu likme tiek noteikta atbilstoši procentu likmei par kavētiem maksājumiem saskaņā ar Zviedrijas Procentu likumu (1975: 635).

8.4 Apmaksas kavējuma gadījumā, kā arī gadījumā, ja noteiktajā datumā Klients nesniedz nodrošinājumu, par kuru ir panākta vienošanās, Uzņēmums pēc Rakstiska paziņojuma Klientam var apturēt Līguma izpildi līdz brīdim, kad tas saņem apmaksu, vai, ja attiecināms, līdz brīdim, kad Klients sniedz atbilstošo nodrošinājumu.

8.5 Ja Klients nav veicis pienākošās summas apmaksu vienas kalendārās nedēļas laikā, Uzņēmumam ir tiesības izbeigt Līgumu ar Rakstisku paziņojumu Klientam, un, papildus procentiem un piedziņas izmaksu atlīdzināšanai saskaņā ar šo punktu, pieprasīt kompensāciju par tam radītajiem zaudējumiem.

8.6 Klients nedrīkst ieturēt samaksu par jebkuru rēķinu vai citu summu, kas tam jāmaksā Uzņēmumam, pamatojoties uz jebkāda veida tiesībām vai pretprasību, kas Klientam jebkādu iemeslu dēļ varētu būt vai, pēc tā apgalvojuma, ir bijusi.

8.7 Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā piestādīt parādu vai jebkāda veida prasību, kas Uzņēmumam varētu būt pret Klientu par jebkuru summu, kas Uzņēmumam pienākas no Klienta.

8.8 Uzņēmums un Klients vienojas, ka Preces paliek Uzņēmuma īpašumā līdz to pilnīgai apmaksai, ciktāl šāda īpašumtiesību saglabāšana ir spēkā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

8.9 Pēc Uzņēmuma pieprasījuma Klientam jāpalīdz Uzņēmumam veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Uzņēmuma tiesības uz Preci.

8.10 Šī punkta nosacījumi par īpašumtiesību saglabāšanu neietekmē 6.punktā noteikto risku pārņemšanu.

9. ATBILDĪBA PAR DEFEKTIEM

9.1 Ja vien Uzņēmums nav skaidri, Rakstiski vienojies par atsevišķas garantijas piemērošanu Precei, Uzņēmums - atbilstoši šī 9.punkta noteikumiem - novērš Precei jebkuru defektu vai neatbilstību (turpmāk tekstā - defekts (-i)), kas saistīti ar neatbilstošu konstrukciju, materiāliem vai darbu izpildi. Gadījumā, ja šādas atsevišķas garantijas noteikumi ir pretrunā ar šī 9.Punkta nosacījumiem, šīs atsevišķās garantijas noteikumi ir noteicošie.

9.2   Uzņēmums nav atbildīgs par defektiem, kas:

9.2.1       Radušies dēļ Klienta piegādātajiem materiāliem vai dēļ Klienta noteiktās un specificētās konstrukcijas (dizaina), ja vien Uzņēmums Rakstiski nav apstiprinājis savādāk,

9.2.2       Radušies dēļ ekspluatācijas apstākļos, kas nav paredzēti Līgumā,

9.2.3       Radušies, Klientam neievērojot 6.5.punktā norādītos nosacījumus,

9.2.4       Saistīti ar apstākļiem, kas radušies pēc Preču nodošanas Klientam, kā, piemēram, defekti, kas radušies tīšas rīcības, nolaidības vai nejaušības, neatbilstošas apkopes, nepareizas uzstādīšanas vai uzglabāšanas, būvju vai to komponenšu vai ietaišu pārvietošanas bez Uzņēmumu iepriekšēja brīdinājuma, Klienta veiktas neatbilstošas labošanas vai veikto izmaiņu rezultātā bez iepriekšēja Rakstiska saskaņojuma ar Uzņēmumu; vai

9.2.5       Ir radušies normāla nodiluma un nolietojuma rezultātā.

9.3 Uzņēmuma atbildība aprobežojas ar defektiem, kas rodas viena gada laikā no piegādes brīža. Ja Preces izmantošana pārsniedz saskaņoto vai parasto izmantošanas laiku, šo periodu proporcionāli jāsamazina.

9.4 Ja ir novērsts defekts kādā Preces daļā, Uzņēmums ir atbildīgs par defektiem remontētajā vai nomainītajā daļā uz tādiem pašiem noteikumiem un saistību periodu kā tie, kas sākotnēji piemērojami Precei. Tādējādi 9.3.punktā minētais atbildības periods netiek pagarināts attiecībā uz labotajām vai nomainītajām Preces daļām. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, Uzņēmums nav atbildīgs par defektiem kādā no Preces daļām ilgāk nekā vienu gadu no Preces sākotnējās piegādes dienas.

9.5 Klientam trīs (3) darba dienu laikā Rakstiski jāpaziņo Uzņēmumam par jebkādu konstatēto defektu. Šāds paziņojums nekādā gadījumā nedrīkst tikt iesniegts ne vēlāk kā divas nedēļas pēc 9.3.punktā vai, ja piemērojams, 9.4.punktā norādītā termiņa beigām. Paziņojumam jāsatur detalizēts defekta apraksts. Ja Klients Rakstiski nepaziņo Uzņēmumam par defektu šajā punktā noteiktajā termiņā, viņš zaudē savas tiesības uz defekta novēršanu.

9.6 Ja konstatētais defekts var radīt jebkāda veida bojājumus, Klientam nekavējoties Rakstiski jāinformē Uzņēmums. Klientam jāuzņemas visi ar Preces bojājumiem saistītie riski, kas radušies no viņa nepaziņošanas. Klientam jāveic bojājumu samazināšanai nepieciešamie pasākumi, ievērojot Uzņēmuma sniegtos norādījumus.

9.7 Saņemot paziņojumu atbilstoši 9.5.punktā noteiktajam Uzņēmums par saviem līdzekļiem bez nepamatotas kavēšanās novērš defektu, pēc Uzņēmuma ieskatiem – veicot to labošanu vai nomaiņu.

9.8 Remontu veic Preču atrašanās vietā, ja vien Uzņēmums neuzskata par lietderīgu Preces nosūtīt tam vai uz tā norādītu vietu, un šādā gadījumā Preces tiek nosūtītas uz Uzņēmuma norādīto vietu, Uzņēmumam uzņemoties ar to saistītos riskus un izdevumus.

9.9 Ja defektu var novērst, nomainot vai saremontējot bojāto daļu, un, ja daļas demontāžai un uzstādīšanai atpakaļ nav nepieciešamas īpašas zināšanas, Uzņēmums var pieprasīt, lai bojātā daļa tiktu nosūtīta tam vai uz tā norādīto vietu. Šādā gadījumā Uzņēmums ir izpildījis savas saistības attiecībā uz defektu brīdī, kad tas piegādā Klientam pienācīgi salabotu daļu vai daļu nomaiņai.

9.10 Klientam par saviem līdzekļiem jānodrošina pieeja Precēm un jāorganizē iejaukšanos citās iekārtās, kuras nav Prece, tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams defekta novēršanai.

9.11 Ja vien nav noteikts savādāk, tad Preču vai to daļu nepieciešamā transportēšana uz Uzņēmumu un no tā saistībā ar defektiem, par kuriem Uzņēmums ir atbildīgs, tiek veikta par Uzņēmuma līdzekļiem, tam uzņemoties saistītos riskus. Klientam jāievēro Uzņēmuma sniegtie norādījumi saistībā ar šādu transportēšanu.

9.12 Ja vien nav noteikts savādāk, Klientam jāsedz visas Uzņēmumam radušās defekta novēršanas papildu izmaksas, kas saistītas ar Preces atrašanos citā vietā, kas neatbilst Līgumā norādītajam galamērķim (nav Uzņēmuma piegādes vieta Klientam, vai, ja galamērķis nav norādīts - piegādes vieta.)

9.13 Nomainītās bojātās daļas pēc Uzņēmuma pieprasījuma ir jānodod Uzņēmuma rīcībā, un šādos gadījumos tās ir Uzņēmuma īpašums. Visos citos gadījumos nomainītās bojātas detaļas paliek Klienta īpašumā un Uzņēmumam nav saistību attiecībā uz šādu bojātu daļu utilizāciju, kā, piem., nodošanu metāllūžņos u.c..

9.14 Ja Uzņēmums pēc sava pamatota ieskata konstatē, ka tas nespēs pildīt savas saistības atbilstoši 9.7.punktā noteiktajam, tam bez nepamatotas kavēšanās par to Rakstiski jāinformē Klients.

9.15 Ja Uzņēmums iesniedzis 9.14.punktā norādīto paziņojumu:

a) Klientam ir tiesības uz pirkuma cenas samazināšanu proporcionāli Produkta samazinātajai vērtībai, ar noteikumu, ka šāds samazinājums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt divdesmit (20) procentus no pirkuma cenas, vai

b) ja defekts ir tik ievērojams, ka būtiski liedz Klientam izmantot Līguma priekšrocības attiecībā uz Preci vai būtisku tās daļu, Klients var izbeigt Līgumu, par to Rakstiski paziņojot Uzņēmumam, attiecībā uz Preču daļu, kuru defekta dēļ nav iespējams izmantot atbilstoši tam, kā to paredzējušas Puses.

9.16 Remonts vai nomaiņa atbilstoši 9.7.punktā noteiktajam un līguma izbeigšana saskaņā ar 9.15.punktu ir vienīgie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas Klientam pieejami saistībā ar Uzņēmuma atbildību par defektiem. Visas citas prasības saskaņā ar likumu, līgumu, likumpārkāpumu vai jebkuru citu juridisku jēdzienu pret Uzņēmumu, pamatojoties uz šādu kavēšanos, tiek viennozīmīgi izslēgtas, izņemot gadījumus, kad Uzņēmums ir vainīgs rupjas nolaidības dēļ.

10. PRECES RADĪTIE BOJĀJUMI

10.1 Uzņēmums pēc Preču piegādes Klientam nav atbildīgs par Preces radītiem materiālajiem zaudējumiem. Uzņēmums nav atbildīgs arī par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Klienta ražotajiem izstrādājumiem vai produktiem, kuru sastāvdaļas ir Klienta produkti.

10.2 Ja Uzņēmumam rodas saistības pret jebkādu trešo pusi par īpašuma bojājumiem atbilstoši10.1.punktā norādītajam, Klientam Uzņēmums ir jāaizsargā, jāaizstāv un jādara viss, lai Uzņēmums netiktu skarts.

10.3 Ja prasību par zaudējumiem atbilstoši šajā sadaļā norādītajam, iesniedz trešā puse pret Klientu, Klientam par to nekavējoties Rakstiski jāinformē Uzņēmums.

10.4 Klientam ir pienākums ļaut sevi uzaicināt tiesā vai šķīrējtiesā prasību izskatīšanai par zaudējumiem, kas iesniegti pret Uzņēmumu, pamatojoties uz bojājumiem, kuru iespējamais cēlonis ir Preces. Tomēr savstarpējā atbildība starp Uzņēmumu un Klientu tiek kārtota atbilstoši 16. Punkta nosacījumiem.

10.5 Šīs sadaļas pirmajā punktā norādītais Uzņēmuma atbildības ierobežojums nav piemērojams, ja Uzņēmums ir vainīgs rupjas nolaidības dēļ.

11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

11.1 Uzņēmumam ir tiesības apturēt jebkuru Līgumā paredzēto saistību izpildi tiktāl, ciktāl šādas darbības traucē, vai ir nepamatoti apgrūtinājuši nepārvaramas varas apstākļi, kas nozīmē jebkuru no tālāk norādītajiem apstākļiem: komercstrīdi un jebkādi citi ārpus Uzņēmuma kontroles esoši apstākļi, kā, piemēram, ugunsgrēks, karš, plaša militārā mobilizācija, sacelšanās, rekvizīcija, konfiskācija, embargo, varas izmantošanas ierobežojumi, valūtas un eksporta ierobežojumi, epidēmijas, dabas katastrofas, ekstremālas dabas parādības, terora akti, kā arī apakšuzņēmēju radīti defekti vai piegāžu kavējumi, kuru cēlonis ir jebkurš šajā punktā norādītais apstāklis.

12. MAKSĀTNESPĒJA

12.1 Gadījumā, ja Klients paziņo par savu nespēju samaksāt savus maksājumus pēc to apmaksas termiņa beigām, tiek pasludināts par bankrotējušu, tiek likvidēts vai rekonstruēts, vai vienojas ar saviem kreditoriem, vai arī ir nozīmēts saņēmējs, vai Uzņēmumam pamatotā veidā var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu, Uzņēmums var:

12.1.1     Pieprasīt avansa maksājumus par tālākām piegādēm;

12.1.2     atcelt vai apturēt jebkādas turpmākas piegādes Klientam saskaņā ar jebkuru Līgumu bez saistībām no savas puses; vai

12.1.3     neskarot šo Noteikumu 8. punkta vispārīgumu, izmantot savas tiesības saskaņā ar šo punktu 

13. PAREDZAMĀ NEIZPILDE

13.1 Neskatoties uz citiem šo Noteikumu nosacījumiem par Līguma darbības apturēšanu, Uzņēmumam ir tiesības apturēt Līgumā noteikto saistību izpildi, ja no apstākļiem izriet, ka Klients nepildīs savas līgumsaistības. Ja Uzņēmums aptur Līguma izpildi, tai iepriekš Rakstiski jāpaziņo par to Klientam.

14. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

14.1 Neatkarīgi no jebkuriem šajos Noteikumos vai citos Līgumā iekļautajos dokumentos iekļautajiem nosacījumiem, kas varētu būt pretrunā ar šajā punktā tālāk norādīto, Uzņēmums nav atbildīgs pret Klientu par produkcijas zaudējumiem, peļņas zaudējumiem, lietošanas zaudējumiem, līgumu zaudēšanu vai jebkādiem citiem izrietošajiem vai netiešajiem zaudējumiem.

15. EKONOMISKO SANKCIJU IEVĒROŠANA

15.1 Klients apņemas ievērot visus spēkā esošos tiesību aktus, tostarp eksporta kontroles un ekonomisko sankciju tiesību aktus. Piemērojamie eksporta kontroles noteikumi un / vai ekonomiskās sankcijas ir atkarīgas no darījuma un var ietvert instrumentus, kurus pieņēmušas Apvienoto Nāciju Organizācija, Amerikas Savienotās Valstis, Eiropas Savienība un / vai atsevišķas valstis vai valstu grupas.

15.2 Klients nedrīkst tālāk pārdot vai citādi piegādāt Preces (neatkarīgi no tā, vai tas ir atsevišķs produkts vai pakalpojums, vai kā daļa no cita produkta vai pakalpojuma) jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, ja tas varētu izraisīt piemērojamo eksporta kontroles noteikumu un / vai ekonomisko sankciju pārkāpumu, vai pārkāpjot jebkuru iestāžu izdoto eksporta licenču noteikumus.

15.3 Gadījumā, ja Uzņēmumam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Klients nav ievērojis, vai plāno neievērot iepriekšminētos eksporta kontroles likumus un noteikumus, Uzņēmums, paziņojot par to Klientam un, neskarot citas tiesības, var apturēt Līgumā paredzēto piegādi līdz brīdim, kad Klients spēj sniegt dokumentālus pierādījumus par to, ka nekāds pārkāpums nav noticis un nenotiks. Ja Klients to nav veicis trīsdesmit (30) dienu laikā pēc Uzņēmuma paziņojuma saņemšanas, Uzņēmumam ir tiesības izbeigt Līgumu, neuzņemoties nekādu atbildību pret Klientu.

15.4 Uzņēmumam jebkurā brīdī ir tiesības apturēt Līguma izpildi, neuzņemoties nekādu atbildību pret Klientu, ja stājas spēkā jaunās ekonomiskās sankcijas un / vai eksporta noteikumi, kas Uzņēmumam Līguma izpildi padara neiespējamu vai nelikumīgu.

16. STRĪDI UN PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA

16.1 Šie Noteikumi visos aspektos tiek regulēti, skaidroti un interpretēti saskaņā ar Zviedrijas atbilstošajiem tiesību aktiem, neatsaucoties uz tās tiesību principu kolīziju un neņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautisko preču pārdošanu (CISG).

16.2 Jebkurš strīds, pretruna vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, vai pārkāpums, izbeigšana vai spēkā neesamība, tiek galīgi izšķirti šķīrējtiesā, ko administrē Stokholmas Tirdzniecības kameras Šķīrējtiesas institūts.

16.3 Noteikumi par paātrinātu šķīrējtiesu ir piemērojami, ja strīda summa nepārsniedz 100 000 SEK. Gadījumā, ja strīda summa pārsniedz 100 000 SEK, piemēro šķīrējtiesas noteikumus.

16.4 Šķīrējtiesas vieta ir Helsingborga, Zviedrija. Šķīrējtiesas procesā izmantojamā valoda ir angļu valoda, ja vien Puses Rakstiski nav vienojušās savādāk.