Vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi

Saint-Gobain Ecophon AB

 

 1. VISPĀRĪGI

Šie vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi (“VPNN”) attiecas uz jebkuru klienta (“Klients”) pasūtījumu (“Pasūtījums”) uzņēmumam Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Zviedrija, SE556142516501, kas atrodas Ostorpā (“Uzņēmums”), par jebkuru un visu Uzņēmuma preču un/vai pakalpojumu (“Preces”) iegādi, ja vien nav citādi noteikts rakstveida vienošanās starp Uzņēmumu un Klientu. 

VPNN stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī un aizstāj visus iepriekšējos pārdošanas noteikumus un nosacījumus. Klients atsakās no savu vispārējo pirkuma nosacījumu piemērošanas un neatsaucas uz citiem Sabiedrības izdotiem dokumentiem, piemēram, katalogiem, brošūrām vai paraugiem, kuri uzskatāmi tikai par informatīviem.  

Uzņēmums patur tiesības grozīt šos VPNN jebkurā laikā, iepriekš nepaziņojot to Klientam. Grozītā noteikumu versija stājas spēkā nekavējoties. 

Šajos VPNN minētajiem terminiem ir turpmāk minētā nozīme:

Līgums” – līgums par Preču piegādi saskaņā ar šiem VPNN un jebkādiem citiem īpašiem nosacījumiem, par ko Uzņēmums un Klients vienojušies rakstveidā.

Puse” – Uzņēmums vai Klients atsevišķi, un “Puses” nozīmē Uzņēmums un Klients kopā.

 

 1. PASŪTĪJUMI UN APSTIPRINĀJUMI

2.1. Jebkurš Klienta veiktais Pasūtījums Uzņēmumam stājas spēkā tikai pēc tam, kad Uzņēmums to ir apstiprinājis rakstveidā (“Pasūtījuma apstiprinājums”). Pasūtījuma apstiprinājumā tiek ietverts gan pasūtīto Preču apraksts, gan atsauces, gan daudzums, maksājamā cena un piegādes laiks, un tas tiks uzskatīts par Klienta saņemtu divas (2) darbdienas pēc nosūtīšanas. Ja rodas neatbilstības starp Pasūtījumu un Pasūtījuma apstiprinājumu, noteicošais ir dokumentu saturs šādā secībā:

 • jebkuri īpašie noteikumi, par kuriem Uzņēmums ir rakstveidā vienojies ar Klientu;
 • VPNN;
 • Pasūtījuma apstiprinājums; un
 • Pasūtījums.

2.2. Ja Klients pieprasa veikt izmaiņas vai atcelt jebkuru Pasūtījumu pēc Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas un pat tad, ja paredzamais piegādes datums ir laika ziņā tālu, Uzņēmums ir tiesīgs iekasēt no Klienta visas izmaksas, kas radušās saistībā ar šādām izmaiņām vai atcelšanu, un jo īpaši tās izmaksas, kas saistītas ar jebkādu nestandarta Preču ražošanas uzsākšanu. Uzņēmums var paturēt jebkādus avansa maksājumus, lai segtu izmaksas, kas radušās atceltā pasūtījuma rezultātā, jebkuru avansa maksājumu pārsniegumu (pēc visu ražošanas izmaksu atskaitīšanas) atgriežot Klientam.

2.3. Klients ir atbildīgs par jebkura pasūtījuma Preču dizaina, rasējumu vai īpašu specifikāciju precizitāti, ko Klients sniedz Uzņēmumam. Klientam arī savlaicīgi jāsniedz Uzņēmumam visa nepieciešamā informācija, lai Uzņēmums varētu izpildīt Līgumu.

2.4. Ja Uzņēmums veic mērījumus Klienta labā, tas ir uzskatāms tikai par vienkāršu pakalpojumu, par kuru Sabiedrība nav atbildīga.

 

 1. CENAS UN MAKSĀJUMU NOTEIKUMI

3.1. Preču cena ir cena, kas bijusi spēkā Preču piegādes dienā, ja vien Puses nav rakstveidā vienojušās par fiksētas cenas piedāvājumu. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, kotētās cenas tiek aprēķinātas saskaņā ar Ex Works Incoterms 2020 (EXW). Norādītās cenas ir bez PVN un jebkādiem citiem nodokļiem, nodevām un citām piemaksām, kas var tikt periodiski piemērotas.

3.2. Uzskaitītās vai norādītās cenas ir balstītas uz izmaksām, kas ir spēkā brīdī, kad cenas tiek norādītas vai saskaņotas. Neatkarīgi no iepriekš minētā, laikaposmā no Pasūtījuma apstiprināšanas datuma līdz piegādei Uzņēmums patur tiesības piemērot papildu maksu par izmaksu pieaugumu attiecībā uz darbaspēka, materiālu, iekārtu, pieskaitāmo izmaksu un citu nodokļu vai nodevu palielināšanos, ko uzņēmums nevar kontrolēt.

3.3. Uzskaitītās vai norādītās cenas ir attiecināmas uz daudzumu, ko Klients ir norādījis Pasūtījuma veikšanas brīdī sniegtajā informācijā. Ja Pasūtījumi tiek veikti par mazāku daudzumu nekā sākotnēji bijusi vienošanās starp Pusēm vai ja tiek veiktas izmaiņas specifikācijās vai piegādes datumos, vai ja kavēšanās ir radusies Klienta norādījumu vai norādījumu trūkuma dēļ, Uzņēmums ir tiesīgs koriģēt Preču cenu atbilstoši pasūtījumam, lai ņemtu vērā atšķirības.

3.4. Ja vien rakstveidā nav panākta cita vienošanās, maksājums jāveic trīsdesmit (30) kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma. Maksājums tiek veikts Pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā valūtā.

3.5. Neatkarīgi no izmantotā maksāšanas līdzekļa maksājums netiek uzskatīts par veiktu, pirms Uzņēmuma kontā nav neatgriezeniski ieskaitīta maksājama summa.

3.6. Ja kāda no līgumā noteiktajām iemaksām netiek samaksāta pat daļēji, visai maksājamajai summai nekavējoties iestājas samaksas termiņš. Turklāt neierobežojot citas Uzņēmuma tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, Uzņēmumam ir tiesības iekasēt no Klienta soda procentus par nesamaksāto summu atbilstoši Eiropas Centrālās bankas galvenajai refinansēšanas likmei, kas reizināta par desmit (10) procentpunktiem līdz faktiskajai visas kavētās summas samaksai un/vai ieskaitot jebkādas summas, ko Uzņēmums ir parādā Klientam kā atlaižu maksājumus vai jebkādas citas naudas summas, kas no Uzņēmuma pienākas Klientam, pret jebkādām naudas summām, kuras Klients ir parādā Uzņēmumam. 

3.7. Maksājuma kavējuma, daļēja maksājuma vai Klienta saistību neizpildes vai nopietnu šaubu par Klienta maksātspēju gadījumā Uzņēmums patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma (i) mainīt maksājumu noteikumus vai pieprasīt finanšu garantijas, vai (ii) mainīt Klienta nenomaksāto parādu maksimālo apjomu un/vai (iii) atteikt vai atcelt jebkuru veikto Pasūtījumu vai apturēt visu neapmaksāto Pasūtījumu piegādi bez jebkādas zaudējumu vai jebkāda cita veida atlīdzības vai kompensācijas, kas pienākas Klientam. 

3.8. Jebkurā gadījumā pretenzijas par Preču defektiem neaptur vai neaizkavē maksājumu par Precēm vai neļauj Klientam veikt daļējus maksājumus. Visi maksājumi ir jāveic bez atvilkumiem vai ieskaita no summām, kas jāmaksā Uzņēmumam.

3.9. Uzņēmumam vienmēr ir atļauts ieskaitīt jebkuru parādu vai jebkura veida prasījumu, kas Uzņēmumam var pienākties no Klienta, pret jebkādām summām, kas no Uzņēmuma pienākas Klientam, tostarp izmantojot atlaižu maksājumus vai jebkurus citus naudas līdzekļus, kas Klientam pienākas no Uzņēmuma.

 

 1. PIEGĀDE UN APSKATE

4.1. Ja vien Uzņēmums un Klients nav rakstveidā vienojušies citādi, piegāde tiek veikta no Uzņēmuma rūpnīcas (EXW) vai saskaņā ar Pasūtījuma apstiprinājumā norādītajiem piegādes noteikumiem saskaņā ar Incoterms 2020. Paredzamie izpildes laiki ir norādīti Pasūtījuma apstiprinājumā. Uzņēmums nav atbildīgs par novēlotām piegādēm un/vai daļējām piegādēm, un Klientam nav tiesību prasīt nekādus zaudējumus vai kompensāciju un/vai Pasūtījuma atcelšanu.

4.2. Neskarot nekādas tiesības, kas Uzņēmumam var būt attiecībā pret Klientu par piegādes nepieņemšanu, ja kāda iemesla dēļ Klients nevar pieņemt Preču piegādi (i) Pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā datumā vai jebkurā citā saskaņotā datumā, vai (ii) jebkurā vēlākā datumā, ko Uzņēmums norādījis pēc tam, kad Klients nav pieņēmis piegādi sākotnējā datumā, Uzņēmumam ir tiesības pilnībā vai daļēji lauzt Līgumu un/vai iekasēt no Klienta papildu maksu par Preču papildu apstrādi, transportēšanu, uzglabāšanu un/vai utilizāciju. Uzglabāšanas gadījumā Preces tiks uzglabātas uz Klienta riska līdz piegādei. Uzņēmums ir tiesīgs iekasēt maksu par jebkuru Klienta pieprasītu daļēju piegādi.

4.3. Uzņēmums nosaka Preču iepakojuma veidu.

4.4. Izņemot gadījumus, kad Puses vienojas citādi, par Precēm tranzītā risku uzņemas Klients. Uzņēmums nav atbildīgs par Preču aizkavēšanos, bojājumiem, nozaudēšanu vai daļēju nozaudēšanu Preču iekraušanas, pārvadāšanas un izkraušanas laikā. Klients savu prasību vai pretenzijas ceļ tieši pret Klienta pārvadātāju.

4.5 Piegādājot vai saņemot Preces, Klientam ir pienākums pārbaudīt tās un ziņot par bojājumiem, acīmredzamiem defektiem vai neatbilstībām un/vai zaudējumiem Uzņēmumam un pārvadātājam (atzīmējot to pavadzīmē vai jebkurā piegādes dokumentā) norādītajā veidlapā un piemērojamos tiesību aktos paredzētajos termiņos. Šis paziņojums jāiesniedz ne vēlāk kā četrdesmit astoņu (48) stundu laikā pēc piegādes vai savākšanas kopā ar detalizētu defekta/bojājuma veida aprakstu un fotodokumentāciju. Ja Klients iepriekš minētajā termiņā neinformē Uzņēmumu un piegādātāju, tiek uzskatīts, ka Klients Preces ir pieņēmis. Jebkurā gadījumā būs jāmaksā par visām piegādātajām Precēm.

 

 1. ĪPAŠUMTIESĪBU SAGLABĀŠANA

5.1. PRECES PALIEK PILNĪBĀ UZŅĒMUMA ĪPAŠUMĀ, LĪDZ TIEK SAMAKSĀTA PILNA SUMMA PAR PRECĒM, NERAUGOTIES UZ JEBKĀDIEM PRETĒJIEM NOSACĪJUMIEM.

5.2. Neatkarīgi no šīs īpašumtiesību saglabāšanas, tiklīdz Preces ir piegādātas Klientam vai nodotas pārvadātājam, Klients kļūst par to aizbildni un uzņemas ar to saistītos riskus (piemēram, zaudējumus, bojājumus utt.). Klients uzglabā Preces tā, lai tās nevarētu sajaukt ar citiem materiāliem, un jo īpaši saglabā identifikācijas marķējumu. 

5.3. Ja nav veikts pilns maksājums, Klients apņemas nekavējoties atgriezt Preces par saviem līdzekļiem Uzņēmumam un sedz visas remonta izmaksas, ja tādas rodas.

5.4. Visos gadījumos, kad Uzņēmumam ir jāīsteno īpašumtiesību saglabāšana, Uzņēmums var paturēt jebkuru veikto avansa maksājumu un to kompensēt ar jebkādām Preču atgūšanas izmaksām un zaudēto peļņu, pārdodot atgūtās Preces.

5.5. Klientam pēc Uzņēmuma pieprasījuma ir jāpalīdz Uzņēmumam veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Uzņēmuma īpašumtiesības uz Precēm.

5.6. Īpašumtiesību saglabāšana saskaņā ar šo pantu neietekmē riska nodošanu saskaņā ar 4. pantu.

 

 1. GARANTIJA

6.1. Ja vien Uzņēmums nav nepārprotami rakstveidā piekritis, ka Precēm tiks piemērota atsevišķa komerciāla garantija, Uzņēmums garantē tikai to, ka Preces atbilst to specifikācijām un tām nav defektu, kas varētu būt saistītas ar kļūdainu dizainu, materiāliem vai izgatavošanu. Uzņēmums nesniedz nekādas citas garantijas – ne tiešas, ne netiešas attiecībā uz Precēm, tostarp, bet ne tikai, netiešās garantijas par veiktspēju, piemērotību tirdzniecībai un/vai piemērotību noteiktam mērķim.

6.2. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādu Uzņēmuma pārstāvja, aģenta vai izplatītāja paziņojumu, pārstāvību, garantiju vai citādi sniegtu informāciju.

6.3. Klients apliecina, ka viņam ir zināmi Preču tehniskie parametri, kā arī to lietošanas nosacījumi, kas jo īpaši noteikti saskaņā ar nozares noteikumiem un jebkādu aktuālu tehnisko dokumentāciju vai ieteikumiem. Lai izvairītos no šaubām, Klients veic iepriekšējas un pietiekamas pārbaudes un/vai saņem šādus ieteikumus, lai pārliecinātos, vai visas Klienta pieprasītās pielāgotās Preces atbilst tā prasībām.

6.4. Preču garantijas laiks ir viens (1) gads, sākot no Preču piegādes datuma Klientam vai savākšanas datuma, ja tās tiek izņemtas Klienta vārdā.

6.5. Tomēr garantija nav spēkā, un Uzņēmums nav atbildīgs par:

 1. Preču bojājumiem pēc piegādes vai uzstādīšanas (piem., nejauši bojājumi vai bojājums, kas radies nepareizas apstrādes vai transportēšanas laikā) un/vai acīmredzama defekta vai neatbilstības gadījumā, par kuru Preču saņemšanas laikā nav ziņots saskaņā ar 4.5. pantu, 
 2. bojājumiem, kas radušies, ja Preces netiek izmantotas atbilstoši to specifikācijām, piemēram, ieteicamajām uzstādīšanas/montāžas instrukcijām, jebkurai īpašai garantijas informācijai, iekštelpu vides apstākļiem un citai informācijai, ko sniedz Uzņēmums vai kas minēta piemērojamajos noteikumos vai standartos,
 3. Preču bojājumiem nepareizas uzglabāšanas vai apkopes gadījumā, piemēram, tīrīšanas darbiem (piemēram, tīrīšana ar abrazīviem līdzekļiem vai ķīmiskām vielām),
 4. Preču bojājumiem, ja Klients vai jebkura cita trešā persona ir veikusi Preču izmaiņas bez iepriekšējas rakstveida Uzņēmuma piekrišanas (tai skaitā, bet ne tikai, pēcapstrādi, uzlabojumus vai remontdarbus),
 5. par bojājumiem, kas radušies no piegādātajiem materiāliem vai Klienta noteikta vai norādīta projekta, ja vien Uzņēmums nav rakstveidā apstiprinājis citādi,
 6. par normālu nolietojumu.

6.6. Klients rakstveidā paziņo Uzņēmumam par jebkuru defektu ne vēlāk kā trīs (3) darbdienu laikā no tā atklāšanas dienas. Tomēr, ja iespējamais defekts ir tāds, ka tas var radīt jebkāda veida bojājumus, Klients nekavējoties rakstveidā informē Sabiedrību un veic visas darbības, lai bojājumus samazinātu līdz minimumam. Paziņojumā iekļauj detalizētu defekta aprakstu. Ja Klients šajā punktā noteiktajos termiņos rakstveidā nepaziņo Uzņēmumam par defektu, Klients zaudē tiesības uz defekta novēršanu.

6.7. Klients par saviem līdzekļiem nodrošina piekļuvi Precēm Uzņēmuma pārbaudei.

6.8. Ja Precei tiek konstatēti trūkumi, Uzņēmumam ir tiesības pēc saviem ieskatiem un kā vienīgo un ekskluzīvo tiesiskās aizsardzības līdzekli:

 1. aizstāt bojātās Preces, piegādājot Klientam nomaiņas preci,
 2. labot bojātās Preces,
 3. piešķirt Klientam atlaidi (nepārsniedzot divdesmit procentus no Preču pirkuma cenas), vai
 4. izņemt Preces ar trūkumiem pret atlīdzību (jo īpaši, ja defekts ir tik būtisks, ka būtiski samazina Klientam Līgumā paredzētās priekšrocības attiecībā uz Precēm).

Visas pārējās prasības saskaņā ar likumu, līgumu, likumā noteiktu atlīdzināmu kaitējumu vai jebkuru citu juridisku priekšstatu pret Uzņēmumu, pamatojoties uz šādu atbildību par defektiem, ir nepārprotami izslēgtas, izņemot gadījumus, kad Uzņēmums ir vainojams rupjā nolaidībā vai tīšā pārkāpumā.

6.9. Jebkādas papildu izmaksas, piemēram, noņemšanas un atkārtotas uzstādīšanas izmaksas, sedz Klients, ja vien ar Uzņēmumu nav panākta citāda vienošanās. Jo īpaši, ja vien nav norunāts citādi, Klients sedz visas papildu izmaksas, kas Uzņēmumam rodas, novēršot defektu, kas radies tādēļ, ka Preces atrodas vietā, kas nav Līgumā norādītais galamērķis vai – ja galamērķis nav ticis norādīts – piegādes vieta.

6.10. Nomaiņas gadījumā Uzņēmums var aizstāt bojātās Preces ar jebkādām līdzvērtīgas kvalitātes vai cenu diapazona Precēm, ja oriģinālās Preces vairs nav pieejamas. Turklāt, tā kā Preču virsmas vizuālais izskats var nedaudz atšķirties atkarībā no izgatavošanas datuma un to novecošanas laika gaitā, Uzņēmums nevar garantēt Preces nomaiņu ar tādu virsmas vizuālo izskatu, kas ir identisks pirmajai piegādei.

Ja Uzņēmums nepieprasa citādi, bojātās Preces, kuras ir nomainītas, paliek Klienta īpašumā, un Uzņēmumam nav saistību attiecībā uz šādu defektīvu Preču nodošanu metāllūžņos, atkritumu izvešanu utt.

6.11. Kad defekts ir novērsts, Uzņēmums ir atbildīgs par remontētās vai nomainītās Preces defektiem atlikušajā sākotnējās garantijas perioda laikā, kas netiek pagarināts attiecībā uz remontētajām vai nomainītajām Precēm.

6.12. Lai izvairītos no jebkādām šaubām:

- Uzņēmums nepieņem nekādas pretenzijas par defektiem pēc 6.4. punktā noteiktā garantijas termiņa beigām, un

- Uzņēmums nepieņem nekādas turpmākas pretenzijas attiecībā uz Precēm, par kurām Klientam jau ir piešķirta atlaide saskaņā ar 6.8. punkta c) apakšpunktu.

 

 1. SAISTĪBU IEROBEŽOJUMS

7.1. Neatkarīgi no VPNN vai citos Līgumā ietvertajos dokumentos norādītas pretējās informācijas, Uzņēmums nav atbildīgs par īpašiem, izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem vai izmaksām (tostarp, bez ierobežojumiem, ražošanas zudumi, peļņas zaudējumi, lietošanas zaudēšana, līgumu zaudēšana, …), ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

7.2. Neskarot citus šo VPNN noteikumus, jebkurā gadījumā Uzņēmuma kopējā atbildība par jebkuru vienu prasību vai visu prasību kopumu, kas izriet no jebkuras Uzņēmuma saistību nepildīšanas (neatkarīgi no tā, vai tās izriet no Uzņēmuma nolaidības vai tīša pārkāpuma) nedrīkst pārsniegt Preču pirkuma cenu, uz ko attiecas pretenzijas.

7.3. Nekas šajos noteikumos neizslēdz vai neierobežo Uzņēmuma atbildību par nāvi vai traumām, kas radušās Uzņēmuma nolaidības vai krāpnieciskas faktu sagrozīšanas dēļ.

7.4. Šie ierobežojumi par iespējamām saistībām ir bijuši būtisks nosacījums, veidojot Preču cenas.

 

 1. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

8.1. Ja vien nav īpaši noteikts citādi, Uzņēmumam vai kādai no Saint-Gobain grupas tiešajām vai netiešajām filiālēm piederošās intelektuālā īpašuma tiesības, jo īpaši plāni, datorfaili, tehniskā un komerciālā dokumentācija, specifikācijas, testu rezultāti, fotogrāfijas, paraugi, prototipi, pētījumi, ziņojumi, korespondence, patenti, modeļi un rasējumi, preču zīmes (“Elementi”) paliek ekskluzīvs Uzņēmuma un/vai Saint-Gobain grupas īpašums.

8.2. Klients apņemas izmantot šos Elementus godprātīgi, nesagrozot vai nepielāgojot tos un stingri ievērojot nolīgtā mērķa ierobežojumus.

Rezultātā Klients piekrīt:

- nepārsūtīt un neizplatīt šos Elementus bez Uzņēmuma iepriekšējas rakstveida piekrišanas; un/vai

- neizmantot šos Elementus nekādā veidā, kas kaitētu vai iedragātu Uzņēmuma un/vai Saint-Gobain grupas tēlu.

 

 1. FORCE MAJEURE

9.1. Uzņēmumam ir tiesības apturēt jebkuru Līgumā minēto saistību izpildi, ciktāl to kavē vai padara nepamatoti apgrūtinošu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, kas nozīmē jebkuru no šādiem apstākļiem: darba konflikti un citi apstākļi, kas ir ārpus Uzņēmuma kontroles, piemēram, ugunsgrēks, karš, plaša militārā mobilizācija, sacelšanās, rekvizīcija, sagrābšana, embargo, varas izmantošanas ierobežojumi, valūtas un eksporta ierobežojumi, epidēmijas, valdības darbības, dabas katastrofas, ārkārtēji dabas apstākļi, terora akti un apakšuzņēmēju piegāžu defekti vai kavēšanās, ko izraisījis jebkurš šajā pantā minētais apstāklis.

9.2. Šādā gadījumā Uzņēmums informē Klientu par jebkuru nepārvaramas varas notikumu, tiklīdz tas ir praktiski iespējams pēc tam, kad tas uzzina par šādu notikumu. Ja apstākļi, kas liedz Uzņēmumam pildīt savas saistības, joprojām turpinās trīs (3) mēnešus pēc paziņojuma saņemšanas, jebkura no Pusēm var paziņot otrai pusei par attiecīgā(-u) Pasūtījuma(-u) atcelšanu. Šādā gadījumā un kā vienīgo līdzekli Uzņēmums atmaksā jebkuru Klienta veikto maksājumu sakarā ar to, ka pēc paziņojuma saņemšanas Preces nav iespējams piegādāt.

 

 1. DARBĪBAS ATBILSTĪBA

10.1. Klients apņemas ievērot visus piemērojamos likumus un noteikumus, jo īpaši, bet bez ierobežojumiem: i) darbinieku tiesības (tostarp darba ņēmēju veselības aizsardzība un drošība, kā arī piespiedu darba un bērnu darba aizliegums), ii) vides tiesību akti, iii) tiesības, kas attiecas uz finansiālo godīgumu (kas bez ierobežojumiem ietver jebkādas korupcijas darbības aizliegumu), iv) konkurences tiesības, v) ekonomiskās sankcijas, importa un eksporta kontroles noteikumi (tostarp nepārdot tālāk vai citādi nenodot Preces nevienai fiziskai vai juridiskai personai, ja tas varētu izraisīt šādu noteikumu pārkāpumu). Uzņēmumam ir tiesības bez atbildības noraidīt un/vai apturēt jebkuru pasūtījumu, ja kāds jauns regulējums padara tās līgumsaistību izpildi par prettiesisku vai pakļauj Uzņēmumu sankcijām. 

10.2. Klients turpmāk apņemas veikt samērīgus pasākumus un procedūras iepriekš minēto saistību izpildei un pēc pieprasījuma paziņot par tām Uzņēmumam. Neatbildēšana uz šādu pieprasījumu dod Uzņēmumam tiesības apturēt savas līgumsaistības, neierobežojot citas tā tiesības un bez jebkādas atbildības pret Klientu. 

10.3. Klients apliecina, ka ir informēts par Uzņēmuma profesionālo brīdināšanas sistēmu, kas pieejama: https://www.bkms-system.com/saint-gobain.

 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

11.1. Uzņēmums Pasūtījumu apstrādei sāk datorizētu Klientu datu apstrādi.

11.2. Šī procesa ietvaros apkopotie personas dati (Klienta uzņēmuma nosaukums, Uzņēmuma kontaktpersonas vārds un uzvārds pie Klienta, e-pasta adrese, darba tālruņa vai faksa numurs) ir noteikti nepieciešami Līguma izpildei un ļauj Uzņēmumam pārvaldīt Pasūtījuma izpildi, piegādi, rēķinu izrakstīšanu un zaudējumu atlīdzināšanu.

11.3. Šie dati tiek glabāti visu komercattiecību darbības laiku un likumā noteikto glabāšanas termiņu robežās.

11.4. Datu saņēmēji ir Uzņēmuma klientu apkalpošanas, pārdošanas, grāmatvedības un piedziņas nodaļas, kā arī tā apakšuzņēmēji, kas ir atbildīgi par rēķinu piegādi un nosūtīšanu.

11.5. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par personas datu aizsardzību, jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti, Klientam ir tiesības piekļūt, labot, dzēst un iebilst pret tā personas datu izmantošanu, ko tas var īstenot, nosūtot e-pasta ziņojumu uz: dataprotection@ecophon.com vai rakstot uz: SAINT-GOBAIN ECOPHON AB - Privacy Correspondent - Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden.

Papildu informāciju par Uzņēmuma veikto personas datu apstrādi Klients var saņemt Uzņēmuma mājaslapā www.ecophon.com, apskatot sadaļas “Privātuma politika” (“Privacy policy”) un “Juridiskā informācija” (“Legal information”).    

 

 1. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDI

12.1. Šie VPNN ir jāreglamentē, jāizskaidro un jāinterpretē visos aspektos saskaņā ar Zviedrijas likumiem, neatsaucoties uz tās likumu kolīzijas principiem un neievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskos preču pirkuma-pārdevuma līgumus (CISG).

12.2. Jebkuru strīdu, domstarpību vai prasību, kas izriet no šiem VPNN vai saistībā ar tiem, vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesību galīgi izšķir kompetentā Helsingborgas tiesa Zviedrijā

 

 1. DAŽĀDI

13.1. Ja visi šo VPNN noteikumi vai daļa no tiem ir nederīgi vai neizpildāmi pēc likuma, visi pārējie šo VPNN noteikumi paliek spēkā, un Puses godprātīgi apspriežas, lai vienotos un ieviestu vienu vai vairākus aizstājošos noteikumus, kuriem ir līdzīga iedarbība, ciktāl to atļauj tiesību akti.

13.2. Nevienas Puses kavēšanās vai nespēja izmantot jebkādas šajā Līgumā noteiktās tiesības nevar tikt uzskatīta par minētās Puses atteikšanos no jebkādām tiesībām, izņemot gadījumus, kad tā ir īpaši atteikusies rakstveidā.

13.3. Jebkurš paziņojums ir jānosūta rakstveidā un jānosūta personiski, ierakstītā vēstulē vai e-pastā ar saņemšanas apstiprinājumu uz jebkuras Puses adresi, kas norādīta Pasūtījuma apstiprinājumā.