Ilgtspēja nav tikai vārds – tā ir kolektīva vēlme aizsargāt cilvēkus un planētu, kuras pamatā ir godīga apņemšanās un patiesas rūpes. Taču tā nenotiek vienmēr. Kad ilgtspējas ideju izmanto komerciāliem mērķiem, maldināšanai vai svarīgas informācijas slēpšanai, tā zaudē ticamību. Un idejai, kam vajadzētu būt mūslaiku attīstības pamatā, pārvēršas tukšā sauklī, kurš vairāk kaitē nekā palīdz.
 

Ecophon tiecas pēc vislabākā principu, materiālu un caurredzamības ziņā, lai ilgtspējas idejai mūsu nozarē atkal būtu pienācīgais svars. Mēs ticam, ka patiesai ilgtspējai nav nekā slēpjama. Ka rīkošanās atbilstīgi augstākajiem ideāliem pašsaprotami nozīmē arī veselīgu skaņas ietekmi uz cilvēkiem – a sound effect on people. Un, ja mēs vēlamies ilgtspējas ideju piepildīt ar saturu, pirmais solis ir godīga attieksme, tālejoši mērķi un vislabākie nolūki.

Šajā lapā varat iepazīties ar mūsu līdzšinējo darbību un jau sasniegto ceļā uz izvirzīto mērķi. Bet vēl tāls ceļš ejams, un mēs esam noteikuši mērķus, ko vēlamies sasniegt tuvākā un tālākā nākotnē. Aicinām jūs iepazīt, salīdzināt, izvērtēt un pat apšaubīt – tāpēc ka ilgtspējīgai nākotnē vajadzīgs mūsu visu kopīga un apzināta tiekšanās pēc vislabākā.

 

Kā mēs īstenojam ilgtspēju


Ilgtspējīgu praksi Ecophon īsteno ikkatrā savā darbībā un visā piegādes ķēdes garumā – cik vien daudzveidīgi iespējams. Te nosaucam vien dažus no mērķiem un spertajiem soļiem – daudzi citi vēl sekos, un par tiem mēs arī ziņosim iespējami drīz un pilnīgi.

 

Mūsu mērķis ir patiesa oglekļneitralitāte


Mūsu mērķis ir līdz 2050. gadam panākt, lai uzņēmuma darbība neradītu vairāk oglekļa izmešu nekā tā absorbē. Mēs esam uz pareizā ceļa, un mūsu virzību uz mērķi var mērīt pēc daudziem publiski paziņotiem un neatkarīgi pārbaudītiem atskaites punktiem, tostarp šādiem:

 • Mēs esam apņēmušies līdz 2030. gadam* par 33 % samazināt tiešās emisijas salīdzinājumā ar 2017. gadu.
 • Visās ziemeļvalstīs esošajās ražotnēs kopš 2018. gada tiek izmantota 100 % atjaunīgā elektroenerģija ar izcelsmes apliecinājumu
 • Esam apņēmušies visos iespējamos veidos mazināt emisiju līmeni visā savas darbības spektrā un tikai tad izmantot oglekļa kredītu, lai kompensētu atlikušās emisijas.

*1. + 2. līmeņa mērķis 2030. gadam: 33 % samazinājums (atsauce vērtība – 2017. gada rādītāji)
3. līmeņa mērķis 2030. gadam: 17 % samazinājums (atsauce vērtība – 2017. gada rādītāji)

Godprātība runā detaļās


Visu uz ilgtspēju vērsto Ecophon darbību pamatā ir pilnīga caurredzamība. Pašreizējai nozares praksei trūkst jēgpilnas ilgtspējas, un tās vietā notiek zaļmaldināšana, spēlēts ar maldinošiem skaitļiem un darbībām, apgalvojumiem un solījumiem bez īsa satura. Ar savu piemēru vēlamies mainīt nozarē lietotos ilgtspējas standartus un mērķus.

 • Mēs izstrādājam vides deklarācijas (EPD) nevis produktu saimēm, bet atsevišķiem produktiem, un tā tam vajadzētu būt visā nozarē. Mūsu pieeja samazina iespēju nodarboties ar zaļmaldināšanu un atsevišķu produktu rādītājus paslēpt visas produktu saimes datos.
 • Līdz 2025. gadam 89 % pārdoto produktu būs atsevišķa, katram produktam paredzēta EPD
 • Atšķirībā no nozarē dominējošās pieejas mūsu EPD ietver visus dzīves cikla novērtējuma datus, nevis tikai tos, kas izskatās labāk
 • Health Product Declaration (HPD) ir trešās personas apstiprināts dokuments, kurā ietilpst arī produkta saturēto (līdz pat 0,01 % no sastāva) ķimikāliju pilnīgas pārbaudes dati. Ķimikālijas tiek salīdzinātas ar galveno apdraudējumu sarakstu, un rezultāti ir publiski pieejami.
 • Mūsu produktiem ir Eurofins Indoor Air Comfort (Iekštelpu gaisa komforta) sertifikāts, proti, tie atbilst visām stingrākajām gaisa kvalitātes prasībām. Sertifikācija nozīmē arī regulāras pārbaudes ražotnēs un biežas produktu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka standartam atbilst ikviena produktu partija.
 • Līdz 2025. gadam 85 % mūsu produktu klāsta būs gan HPD, gan Eurofins Indoor Air Comfort Gold sertifikāts – abi šie sertifikāti apliecina atbilstību zaļās, resp. videi nekaitīgas būvniecības prasībām.
 • Savā saziņā ar patērētāju mēs izmantojam tikai pareizus un pilnīgus ilgtspējas terminus un norādes, un publiski norādām uz šo terminu un norāžu nepareizu vai maldinošu lietojumu.
 • Visām mūsu izmantotajām ilgtspējas norādēm pamatā ir skaitļi, kas ir viegli pieejami un neatkarīgi pārbaudāmi.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par to, ko sagaidīt no laba EPD? Noklikšķiniet, lai izlasītu mūsu rakstu ar 5 ieteikumiem, kas palīdzēs novērtēt EPD kvalitāti.

Sasniegt vairāk, izmantojot iespējami mazāk resursu


Mēs ticam apritīgā biznesa modelim un tiecamies iespējami samazināt primāro izejvielu izmantojumu, mazināt atkritumu ražošanu un, ja iespējams, ar atkārtotas lietošanas un pārstrādes starpniecību vispār izvairīties no atkritumu poligonu izmantošanas. Ecophon Circularity ir pastāvīgā attīstībā esoša programma, kurā aizvien vairāk iespēju ir pieejamas tiešsaistē.

 • Mūsu produktos izmantotā stikla vate ir ražota no stikla, kurā vismaz 70 % ir atkārtoti pārstrādāts pēclietošanas materiāls 
 • Ieviestais SoundCircularity™ pārstrādes pakalpojums aptver aizvien vairāk klientu un tirgu, un mūsu mērķis ir nodrošināt pakalpojumu visos mūsu galvenajos Eiropas tirgos līdz 2025. gadam
 • 2025. gadā mīkstie produkti saturēs vidēji 55 % pārstrādāta materiāla
 • 2025. gadā plastmasas iepakojums saturēs vismaz 30 % pārstrādāta materiāla
 • Mērķis līdz 2025. gadam par 50 % samazināt nereģenerējamo atkritumu apjomu uz saražoto vienību salīdzinājumā ar 2010. gadu

Mērķtiecīga inovācija


Virzību uz patiesu ilgtspēju sekmē inovācija. Ecophon uzņēmumā inovācijas ir galvenais līdzeklis ceļā uz mūsu pašreizējo produktu un darbības ekoloģiskās pēdas nospieduma mazināšanu. Inovācijas palīdz arī atrast jaunus un vēl radikālākus risinājumus materiāliem, procesiem un sadarbībai. Tikai abējādi izmantojot inovācijas, mēs varēsim panākt, ka 2050. gadā pasaule būs sasniegusi nulles enerģijas līmeni. 

 • Mēs vēlamies, lai 2025. gadā izpētes un attīstības darbības būtu pilnībā vērstas uz ilgtspējīgām tehnoloģijām un procesiem
 • Mūsu attīstības procesā ievērotie ekodizaina un ekoinovāciju principi veidoti atbilstoši ilgtspējas kritērijiem un attiecīgiem aprēķiniem
 • Jau notiek kopīgs darbs pie inovācijām ar mūsu izejvielu piegādātājiem, lai izstrādātu tādus ilgtspējīgus materiālus kā līme, stikla šķiedras audums, krāsa u. c. Mūsu mērķis ir līdz 2025. gadam mūsu pašreizējā produkta klāsta ekoloģiskās pēdas nospiedumu samazināt par 10 % salīdzinājumā ar 2019. gadu
 • Mēs piedāvāsim digitālus rīkus, lai klientiem palīdzētu mazināt uzstādīšanas procesā radušos atkritumu apjomu, izmantot oglekļa emisiju simulācijas datus un sekmētu apritīgu pakalpojumu izaugsmi
 • Norādītie inovāciju mērķi ietver arī nolūku izstrādāt tādus CO2 emisijas mazinošus risinājumus, kas līdz 2025. gadam vismaz par 20 % samazinātu emisiju līmeni lielapjoma projektos
 • Mērķis līdz 2025. gadam pilnībā izbeigt fosilā kurināmā izmantošanu mūsu ražotnēs
 • Mērķis līdz 2025. gadam par 80 % samazināt notekūdeņu apjomu uz saražoto vienību salīdzinājumā ar 2010. gadu

Lejupielādes centrs


Mēs solām pilnīgu pārredzamību, tāpēc sniedzam apliecinošus dokumentus par mūsu apgalvojumiem. Vairākas mūsu darbības, novērtējumi un sertifikāti ir pieejami lejupielādes centrā.

 

Uzziniet jaunumus


Gribat zināt vairāk par ilgtspēju, nozares jaunumiem vai Ecophon progresa ziņojumiem? Zemāk redzamajā veidlapā varat pierakstīties uz bezmaksas ilgtspējas tiešsaistes semināru, mūsu informatīvo izdevumu vai abiem.

Ecophon aizsargā jūsu personiskos datus: Uzziniet vairāk par to, kā mēs ar tiem rīkojamies

 

Zaļās būvniecības rādītāju kartes

Pateicoties unikālajām īpašībām un plašajai un caurredzamajai dokumentācijai, Ecophon risinājumi ir optimāla griestu izvēle zaļajā būvniecībā. Mūsu produkti daudzos veidos sekmē veiksmīgu sertifikāciju. Visa apliecinošā dokumentācija zaļās būvniecības novērtējumam ir viegli pieejama mūsu lejupielādes centrā.