Ogólne Warunki Sprzedaży

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży produktów Ecophon stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.

 

Postanowienia OWS stanowią każdorazowo integralną część zawieranych umów sprzedaży.

 

          1. DEFINICJE

 

W niniejszych Warunkach sprzedaży poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

 

Spółka” - oznacza Spółkę Saint-Gobain Ecophon AB, z siedzibą w Astorp, Szwecja, adres: box 500, S-265 03 Hyllinge, Szwecja, zarejestrowana pod numerem 556142-5165.

Umowa” - oznacza umowę, zawartą pomiędzy SAINT-GOBAIN Ecophon AB  a klientem na dostawę Towarów, zawartą na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną jej część.

 

Klient” - oznacza osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, wykonującą działalność gospodarczą oraz posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP), która chce dokonać zakupu Towarów od Spółki.

 

Towary” - oznaczają produkty oraz, jeżeli tak wynika z kontekstu, usługi dostarczane przez Spółkę w ramach Umowy.

 

Rażące niedbalstwo” - oznacza działanie lub zaniechanie wskazujące na: a) brak zachowania należytej staranności, uwzględniającej poważne konsekwencje, które są do przewidzenia, b) umyślne lekceważenie konsekwencji takiego działania czy zaniechania.

 

Na piśmie” - oznacza formę pisemną, podpisaną przez obydwie Strony umowy (w tym dopuszczalna jest także forma faksu lub poczty elektronicznej).

 

Zamówienie” - oznacza pisemny dokument za pomocą którego Klient składa zamówienie na Towary od Spółki.

 

Strona” - oznacza Spółkę albo Klienta, a słowo „Strony” oznaczają łącznie Spółkę i Klienta.

 

Warunki” - oznaczają Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS), określone w niniejszym dokumencie oraz wszelkie warunki szczególne, ustalone na piśmie, pomiędzy Spółką a Klientem.

 

          2. UMOWA

 

2.1 Wszelkie Zamówienia składane przez Klienta są akceptowane przez Spółkę z zastrzeżeniem zastosowania do nich niniejszych Warunków sprzedaży. Warunki mogą zostać zmienione przez Spółkę wyłącznie na piśmie.

 

2.2 Wszystkie Zamówienia złożone przez Klienta w Spółce będą wiążące wyłącznie jeżeli zostaną zaakceptowane przez Spółkę na piśmie. Pisemna akceptacja Spółki będzie zawierała opis zamówionych Towarów, ilość, należną cenę oraz termin dostawy. Pisemną akceptację zamówienia uznaje się za otrzymaną przez Klienta, w drugim dniu roboczym po wysłaniu przez Spółkę. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem otrzymanym od Klienta, a pisemną akceptacją dokonaną przez Spółkę, rozstrzygająca jest treść dokumentów w następującej kolejności:

-       Zmiany do Warunków ustalone na piśmie zgodnie z pkt. 2.1 OWS,

-       Warunki,

-       Pisemna akceptacja Spółki,

-       Zamówienie Klienta.

 

2.3 Zamówienia mogą zostać anulowane wyłącznie za pomocą umowy sporządzonej na Piśmie przez Spółkę w terminie trzech dni od dnia w którym nastąpiła akceptacja Zamówienia przez Spółkę. Klient zwolni Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie koszty, straty lub wydatki poniesione w wyniku powyższej anulacji. W przypadku gdy Zamówienie dotyczy zamówienia Towarów w sposób niestandardowy, tzn. zamówi Towary, które nie znajdują się na stanie magazynowym Spółki, Klient zapłaci również cenę za zamówione Towary po anulowaniu zamówienia, na podstawie pisemnej akceptacji Spółki.

 

2.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność wszelkich specyfikacji zamówienia przekazanych Spółce, na podstawie których dokonuje zamówienia Towarów. Klient jest również odpowiedzialny za przedstawienie Spółce wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Towarów w odpowiednim czasie, aby umożliwić Spółce wykonanie Umowy zgodnie z jej Warunkami. 

 

          3. INFORMACJE

 

3.1 Wszelkie informacje i dane zawarte w ogólnej dokumentacji produktu oraz cennikach przekazanych przez Spółkę będą wiążące wyłącznie w zakresie w jakim są włączone do niniejszej Umowy w formie pisemnej.

 

          4. CENY

 

4.1 Cena Towarów będzie ceną stosowaną przez Spółkę w dniu dostawy Towarów, chyba że Strony uzgodnią stałą ofertę cenową na piśmie. Jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, oferowane ceny wylicza się na warunkach Ex Works zgodnie z Incoterms 2010 (EXW). Oferowane ceny nie zawierają podatku VAT oraz innych podatków, ceł i innych opłat.

 

4.2 Wskazane przez Spółkę ceny obowiązują w momencie przekazania informacji o cenach Klientowi. Jednakże, bez względu na powyższe, Spółka ma prawo skorygować cenę Towarów po dniu akceptacji Zamówienia przez Klienta, o kwotę należną w celu pokrycia wszelkich zwiększonych ceł lub podatków od sprzedaży Towarów. Spółka przekaże Klientowi odpowiednią informację o skorygowanych cenach na piśmie.

 

4.3 Wskazane przez Spółkę ceny obowiązują w stosunku do ilości Towaru, określonej w informacji podanej przez Klienta w momencie składania Zamówienia. W przypadku składania Zamówień na ilości mniejsze niż pierwotnie ustalone przez Strony lub w przypadku zmiany specyfikacji lub terminów dostaw, lub w przypadku gdy opóźnienie w dostawie wynika z dyspozycji lub braku dyspozycji Klienta, Spółka ma prawo skorygować cenę zamówionych Towarów w celu uwzględnienia różnic.

 

          5. KONTROLA

 

5.1 Klient skontroluje Towary w miejscu i w terminie rozładunku lub odbioru.

 

5.2 Jeżeli kontrola wykaże, że Towary lub część Towarów nie jest zgodna z Umową, Klient powiadomi o tym fakcie Spółkę, na piśmie, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania rozładunku. W przypadku gdy Klient nie złoży powiadomienia na piśmie w powyższym terminie, Towary uznaje się za przyjęte przez Klienta bez uwag.

 

5.3 Po otrzymaniu powiadomienia od Klienta, na piśmie o uwagach do zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 OWS, Spółka usunie wszelkie braki w Towarach zgodnie z pkt. 9 OWS poniżej.  

 

          6. DOSTAWA, PRZEJŚCIE RYZYKA

 

6.1 Wszelkie ustalone warunki handlowe będą interpretowane zgodnie z Incoterms 2010.

 

6.2 Jeżeli nie ustalono szczególnych warunków handlowych na piśmie, dostawa będzie realizowana na warunkach Ex Works (EXW), zgodnie z pkt. 4.1 OWS powyżej.

 

6.3 Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszych Warunków, ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Klienta w momencie dostawy.

 

6.4 Jeżeli, w przypadku dostawy na warunkach Free Carrier (FCA), Spółka zobowiąże się przesłać Towary do miejsca przeznaczenia określonego przez Klienta, ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi nie później niż w momencie przekazania Towarów pierwszemu przewoźnikowi.

 

6.5 W stosownych przypadkach wszystkie dostarczone materiały zostaną zamontowane zgodnie z dyspozycjami określonymi w Instrukcjach montażu Spółki. 

 

          7. TERMIN DOSTAWY, OPÓŹNIENIE

 

7.1 Termin dostawy Spółka określa w pisemnej akceptacji, o której mowa w pkt. 2.2 OWS.

 

7.2 Jeżeli Spółka przewiduje, że nie będzie w stanie dostarczyć Towarów w określonym terminie dostawy, Spółka powiadomi Klienta o powyższym bez zbędnej zwłoki, podając przyczynę opóźnienia oraz, jeżeli jest to możliwe, przewidywany czas dostawy.

 

7.3 Jeżeli opóźnienie wynika w całości lub w części z okoliczności określonych w pkt. 11 OWS, z działania lub zaniechania Klienta lub z innych okoliczności leżących po stronie Klienta, Spółka ma prawo przesunąć termin dostawy o odpowiedni okres, mając na względzie wszystkie okoliczności sprawy. Niniejsze postanowienie obowiązuje bez względu na to czy przyczyna opóźnienia ma miejsce przed czy po ustalonym terminie dostawy.

 

7.4 W przypadku niedostarczenia Towarów w terminie oraz jeżeli nie ma zastosowania pkt. 7.3 OWS, Klientowi przysługuje kara umowna od dnia w którym dostawa miała zostać zrealizowana.

 

7.5 Kara umowna przysługuje według stawki 0,5 % ceny zakupu netto Towarów, których dostawa jest opóźniona, za każdy pełny tydzień opóźnienia. Kara umowna nie przekroczy 7,5 % ceny zakupu netto Towarów, których dostawa jest opóźniona.

 

7.6 Kara umowna staje się wymagalna na podstawie wezwania do zapłaty dostarczonego przez Klienta w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż w dniu dostawy lub w dniu rozwiązania Umowy zgodnie z pkt. 7.9 OWS.

 

7.7 Klient traci prawo do dochodzenia roszczenia o zapłatę kary umownej, jeżeli nie zgłosi roszczenia w formie pisemnej najpóźniej w terminie do trzech miesięcy po terminie w którym dostawa miała zostać zrealizowana.

 

7.8 W przypadku opóźnienia w dostawie, które uprawnia Klienta do otrzymania maksymalnej kary umownej zgodnie z pkt. 7.5 OWS, oraz jeżeli Towary nadal nie zostały dostarczone, Klient może zażądać na piśmie dostawy w odpowiednim ostatecznym terminie, jednakże nie krótszym niż tydzień kalendarzowy.

 

7.9 W przypadku gdy Spółka nie zrealizuje dostawy w powyższym ostatecznym terminie (zgodnie z pkt. 7.8 OWS) i nie wynika to z okoliczności leżących po stronie Klienta, Klient może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej w stosunku do tej części Towarów, która – w wyniku niewywiązania się Spółki z dostawy – nie może zostać wykorzystana zgodnie z zamiarem Stron; w takim przypadku Klientowi przysługuje (jako wyłączna rekompensata finansowa) zwrot kwoty zakupu zapłaconej Spółce w odniesieniu do Towarów w stosunku do których Umowa zostaje wypowiedziana.

 

7.10 Kara umowna zgodnie z pkt. 7.5 OWS oraz wypowiedzenie Umowy zgodnie z pkt. 7.9 OWS będą stanowiły wyłączne środki ochrony, przysługujące Klientowi w przypadku opóźnienia ze strony Spółki. Wszelkie inne roszczenia z tytułu odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa, umowy, czynu niedozwolonego lub innej koncepcji prawnej, powstałe wobec Spółki na podstawie powyższego opóźnienia zostają wyraźnie wyłączone, chyba że Spółka dopuściła się rażącego niedbalstwa.

 

7.11 W przypadku gdy Klient przewiduje, że nie będzie w stanie przyjąć dostawy Towarów w uzgodnionym terminie dostawy, Klient powiadomi Spółkę o powyższym fakcie na piśmie, podając przyczynę oraz - jeżeli jest to możliwe – termin, w którym będzie w stanie przyjąć dostawę.

 

7.12 Spółka może, za wcześniejszym powiadomieniem na piśmie, zażądać od Klienta przyjęcia dostawy w odpowiednim ostatecznym terminie.

 

7.13 Jeżeli, z przyczyny nieleżącej po stronie Spółki, Klient nie przyjmie dostawy w powyższym terminie (zgodnie z pkt. 7.12 OWS) Spółka może wypowiedzieć Umowę na piśmie w całości lub w części. W takim przypadku Spółka ma prawo do dochodzenia rekompensaty za każdą stratę poniesioną w związku z niewywiązaniem się przez Klienta z Umowy. 

 

          8. PŁATNOŚĆ, KOMPENSATA, ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI

 

8.1 Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej na piśmie, płatność za Towar będzie dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury VAT. Płatność będzie wykonywana w walucie określonej w potwierdzeniu Zamówienia.

 

8.2 Bez względu na zastosowany środek płatności, płatność uznaje się za dokonaną po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki.

 

8.3 W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w ustalonym terminie, Spółce przysługują odsetki ustawowe. Stopa procentowa będzie stopą stosowaną dla opóźnionych płatności zgodnie ze szwedzką ustawą o stopach procentowych (1975:635).

 

8.4 W przypadku opóźnionej płatności oraz jeżeli Klient nie przedłoży ustalonego zabezpieczenia w ustalonym terminie, Spółka może, po wcześniejszym powiadomieniu Klienta na piśmie, zawiesić wykonanie Umowy do momentu otrzymania płatności lub przedłożenia przez Klienta ustalonego zabezpieczenia, w zależności od określonego przypadku.

 

8.5 Jeżeli Klient nie ureguluje należnej kwoty w terminie jednego tygodnia kalendarzowego od terminu zapłaty, Spółka ma prawo wypowiedzieć Umowę Klientowi na piśmie oraz, poza odsetkami i rekompensatą za koszty odzyskania należności zgodnie z niniejszym punktem, żądać rekompensaty za straty.

 

8.6 Klient może wstrzymać płatność dowolnej faktury lub innej kwoty należnej Spółce w oparciu o prawo do kompensaty wzajemnych roszczeń.

 

8.7 Spółka będzie miała prawo w każdym momencie skompensować wszelkie należności lub roszczenia jakie mogą przysługiwać Spółce od Klienta z kwotami należnymi Klientowi od Spółki.

 

8.8 Spółka i Klient postanawiają, że Towary pozostaną własnością Spółki do momentu pełnej zapłaty za Towary, w najszerszym możliwym zakresie, w jakim obowiązujące prawo dopuszcza takie zachowanie prawa własności.

 

8.9 Na żądanie Spółki Klient udzieli Spółce wsparcia w podejmowaniu kroków niezbędnych do ochrony prawa własności Spółki do Towarów.

 

8.10 Zachowanie prawa własności zgodnie z niniejszym punktem nie ma wpływu na przejście ryzyka zgodnie z pkt. 6 OWS.

 

          9. RĘKOJMIA ZA WADY

 

9.1 Jeżeli Spółka nie wyraziła wyraźnej zgody na piśmie, że Towary będą podlegać odrębnej gwarancji, Spółka – zgodnie z postanowieniami pkt. 9 OWS – usunie wadę lub niezgodność (zwaną dalej „wadą”) Towarów wynikającą z wadliwego projektu, materiałów lub wykonania Towarów. W przypadku gdy postanowienia powyższej odrębnej gwarancji będą sprzeczne z postanowieniami niniejszego pkt. 9 OWS, rozstrzygające są postanowienia gwarancji.

 

9.2   Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady, które:

 

     9.2.1  wynikają z materiałów dostarczonych lub projektu przewidzianego lub określonego przez Klienta, jeżeli Spółka nie stwierdzi inaczej w formie pisemnej,

 

     9.2.2  zostają ujawnione w warunkach działania innych niż przewidziane w Umowie,

 

     9.2.3  wynikają z naruszenia przez Klienta pkt. 6.5 OWS,

 

     9.2.4  są spowodowane okolicznościami, które postały po przejściu ryzyka Towarów na Klienta, np. usterki wynikające ze szkody umyślnej, z zaniedbania lub przypadkowej szkody, wadliwej obsługi, niepoprawnej instalacji lub przechowywania, ruchów budynków lub ich części lub instalacji aplikacji za uprzednią wiedzą lub bez uprzedniej wiedzy Spółki, wadliwej naprawy przez Klienta lub zmian wprowadzonych przez Klienta bez zgody Spółki Na Piśmie; lub

 

     9.2.5  wynikają ze zwyczajnego zużycia.

 

9.3 Odpowiedzialność Spółki ogranicza się do wad, które zostają ujawnione w okresie jednego roku od dnia dostawy. W przypadku gdy używanie Towarów przekracza ustalone lub zwyczajne używanie, okres ten zostaje proporcjonalnie zmniejszony.

 

9.4 W przypadku usunięcia wad części Towarów Spółka ponosi odpowiedzialność za wady części naprawionych lub wymienionych Towarów na tych samych warunkach oraz z tym samym okresem odpowiedzialności jakie obowiązują w stosunku do pierwotnych Towarów. W związku z powyższym okres odpowiedzialności określony w pkt. 9.3 OWS nie ulega przedłużeniu w odniesieniu do jakichkolwiek części towarów, które zostały naprawione lub wymienione. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady jakiejkolwiek części Towarów przez okres dłuższy niż rok od daty pierwotnej dostawy Towarów.

 

9.5 Klient w terminie trzech (3) dni roboczych powiadomi Spółkę na piśmie o wszelkich ujawnionych wadach. Powyższe powiadomienie nie może w żadnym wypadku zostać przekazane później niż w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w pkt. 9.3 OWS lub w pkt. 9.4 OWS, w zależności od przypadku. Powiadomienie będzie zawierało szczegółowy opis wady. W przypadku gdy Klient nie powiadomi Spółki o wadzie na piśmie w terminie określonym w niniejszym punkcie, traci przysługujące mu prawo do usunięcia wady.

 

9.6 Klient niezwłocznie powiadomi Spółkę na piśmie o wystąpieniu wady, która może spowodować dowolny rodzaj szkody. Klient ponosi ryzyko uszkodzenia Towarów w wyniku niewywiązania się przez Klienta z powyższego obowiązku powiadomienia. Klient podejmie zasadne kroki w celu zminimalizowania szkody i w tym zakresie będzie działać na podstawie dyspozycji Spółki.

 

9.7 W momencie otrzymania powiadomienia zgodnie z pkt. 9.5 OWS Spółka na własny koszt usunie wadę bez zbędnej zwłoki, w drodze naprawy lub wymiany, według decyzji Spółki.

 

9.8 Naprawa zostanie wykonana w miejscu, w którym znajdują się Towary, chyba że Spółka uzna, że właściwsze będzie przesłanie Towarów do Spółki lub do miejsca wyznaczonego przez Spółkę. W takim wypadku, Towary zostaną przesłane do miejsca określonego przez Spółkę na ryzyko i koszt Spółki.

 

9.9 W przypadku gdy wadę można usunąć poprzez wymianę lub naprawę wadliwej części oraz jeżeli demontaż i ponowny montaż części nie wymagają szczególnej wiedzy, Spółka może zażądać przesłania wadliwej części do Spółki lub do miejsca wyznaczonego przez Spółkę. W takim wypadku Spółka spełni swoje zobowiązania w odniesieniu do wady jeżeli dostarczy właściwie naprawioną część lub część zamienną Klientowi.

 

9.10 Klient na własny koszt zapewni dostęp do Towarów i umożliwi prace serwisowe na sprzęcie innym niż Towary, w zakresie niezbędnym do usunięcia wady.

 

9.11 Jeżeli nie postanowiono inaczej, niezbędny transport Towarów lub części Towarów „do” oraz „ze” Spółki w związku z usuwaniem wad, za które odpowiedzialna jest Spółka, będzie realizowany na ryzyko i koszt Spółki. Klient będzie przestrzegać dyspozycji Spółki w zakresie transportu.

 

9.12 Jeżeli nie postanowiono inaczej, Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Spółkę na usunięcie wady spowodowanej umiejscowieniem Towarów w miejscu innym niż miejsce przeznaczenia określone przy zawieraniu Umowy o dostawę przez Spółkę do Klienta lub – jeżeli nie określono miejsca przeznaczenia – miejsce dostawy.

 

9.13 Na żądanie Spółki wadliwe części, które zostały wymienione zostaną udostępnione Spółce i w takim przypadku będą stanowiły własność Spółki. We wszystkich innych przypadkach wadliwe części, które zostały wymienione pozostaną własnością Klienta, a Spółka nie będzie zobowiązana do złomowania itp. powyższych wadliwych części.

 

9.14 Jeżeli Spółka zasadnie stwierdzi, że nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z pkt. 9.7 OWS, powiadomi Klienta o powyższym na piśmie, bez zbędnej zwłoki.

 

9.15 W przypadku przekazania przez Spółkę powiadomienia przewidzianego pkt. 9.14 OWS:

 

     a) Klient ma prawo do obniżenia ceny zakupu proporcjonalnie do obniżonej wartości Produktu, z zastrzeżeniem, że w żadnym wypadku powyższe obniżenie nie przekroczy dwudziestu (20) procent ceny zakupu, lub

     b) w przypadku istotnej wady, która w znaczącym stopniu pozbawia Klienta korzyści z Umowy w odniesieniu do Towarów lub znaczącej części Towarów, Klient może wypowiedzieć Spółce Umowę Na Piśmie w stosunku tej części Towarów, która w wyniku wady nie może zostać wykorzystana przez Strony zgodnie z zamiarem.

 

9.16 Naprawa lub wymiana zgodnie z pkt. 9.7 OWS oraz wypowiedzenie Umowy zgodnie z pkt. 9.15 OWS będą stanowiły wyłączne środki przysługujące Klientowi w przypadku odpowiedzialności za wady ze strony Spółki. Wszelkie inne roszczenia z tytułu odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa, umowy, czynu niedozwolonego lub innej koncepcji prawnej, powstałe wobec Spółki na podstawie powyższej odpowiedzialności za wady zostają wyraźnie wyłączone, chyba że Spółka dopuściła się Rażącego Zaniedbania.

 

          10. SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ TOWARY

 

10.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe spowodowane przez Towary po ich dostarczeniu Klientowi. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenia produktów wytworzonych przez Klienta lub produktów, których częścią są produkty Klienta.

 

10.2 W przypadku gdy Spółka przyjmuje odpowiedzialność wobec osoby trzeciej za szkodę majątkową opisaną w pkt. 10.1 OWS, Klient będzie chronić i zabezpieczy Spółkę oraz zwolni ją z odpowiedzialności.

 

10.3 Jeżeli osoba trzecia zgłosi roszczenie opisane w niniejszym punkcie przeciwko Klientowi, Klient niezwłocznie poinformuje Spółkę o powyższym Na Piśmie.

 

10.4 Klient jest zobowiązany do stawiennictwa w sądzie lub trybunale arbitrażowym rozpatrującym roszczenia o odszkodowanie zgłoszone przeciwko Spółce w oparciu o szkodę rzekomo spowodowaną przez Towary. Zobowiązanie pomiędzy Spółką a Klientem zostanie jednak rozliczone zgodnie z pkt. 16 OWS.

 

10.5 Ograniczenie odpowiedzialności Spółki w pierwszym ustępie niniejszego punktu nie ma zastosowania w przypadku gdy Spółka dopuściła się Rażącego Zaniedbania.

         

          11. SIŁA WYŻSZA

 

11.1 Spółka jest uprawniona do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy w zakresie, w jakim takiemu wykonywaniu stanęła na przeszkodzie lub takie wykonanie utrudniła w znacznym stopniu Siła Wyższa. Siła Wyższa oznacza następujące okoliczności: spory pracownicze lub wszelkie inne okoliczności będące poza kontrolą Spółki, takie jak pożar, wojna, mobilizacja powszechna, strajki, bezpodstawne zajęcie mienia, embargo, ograniczenia w dopływie energii, ograniczenia walutowe i eksportowe, epidemie, klęski żywiołowe, ekstremalne zjawiska atmosferyczne, ataki terrorystyczne oraz usterki lub opóźnienia w dostawach przez podwykonawców spowodowane okolicznościami wymienionymi w niniejszym punkcie.

 

          12. NIEWYPŁACALNOŚĆ

 

12.1 W przypadku gdy Klient ogłosi, że nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań w terminach ich zapadalności, zostanie ogłoszona jego upadłość, rozpocznie postępowanie likwidacyjne lub naprawcze, zawrze układy ze swoimi wierzycielami, zostanie wyznaczony zarządca dla Klienta lub w zasadnej opinii Spółki Klient może w inny sposób zostać uznany za niewypłacalnego, Spółka może:

 

     12.1.1  zażądać zapłaty z góry za dalsze dostawy,

 

     12.1.2  anulować lub zawiesić dalsze dostawy do Klienta w ramach Umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu; lub

 

     12.1.3  bez uszczerbku dla ogólnego charakteru pkt. 8 OWS niniejszych Warunków, wykonać którekolwiek ze swoich praw zgodnie z niniejszym punktem. 

 

          13. PRZEWIDYWANE NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

 

13.1 Bez względu na inne postanowienia niniejszych Warunków, Spółka będzie uprawniona do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy, gdy okoliczności będą wskazywały na to, że Klient nie zamierza wykonać swoich zobowiązań względem Spółki. W przypadku zawieszenia wykonania Umowy przez Spółkę, niezwłocznie powiadomi ona Klienta o powyższym na piśmie.

 

          14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

14.1 Bez względu na odmienne postanowienia niniejszych Warunków lub innych dokumentów włączonych do Umowy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za straty w produkcji, utracone korzyści, straty w użytkowaniu, utracone kontrakty czy inne straty pośrednie lub całościowe.

 

          15. PRZESTRZEGANIE SANKCJI GOSPODARCZYCH

 

15.1 Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym ustawodawstwa w zakresie kontroli eksportu i sankcji gospodarczych. Obowiązujące przepisy w zakresie kontroli eksportu i/lub sankcji gospodarczych różnią się w zależności od transakcji i mogą obejmować instrumenty przyjęte przez ONZ, USA, Unię Europejską i/lub poszczególne kraje lub grupy krajów.

 

15.2 W szczególności Klient nie odsprzeda ani w inny sposób nie dostarczy Towarów (jako samodzielnego produktu lub usługi lub jako części innego produktu lub usługi) żadnej osobie fizycznej ani podmiotowi, jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie kontroli eksportu i/lub sankcji gospodarczych, lub naruszyć licencje eksportowe wydane przez władze.

 

15.3 W przypadku gdy Spółka zasadnie przypuszcza, że Klient nie przestrzega lub nie zamierza przestrzegać powyższych przepisów i regulacji w zakresie kontroli eksportu, Spółka może za pisemnym powiadomieniem Klienta oraz bez uszczerbku dla innych praw, zawiesić dostawę w ramach Umowy, do momentu, w którym Klient będzie w stanie przedstawić dowody na to, że naruszenie nie ma i nie będzie miało miejsca. Jeżeli Klient nie dokona powyższego w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia przez Spółkę, Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.

 

15.4 Spółka będzie uprawniona do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta jeżeli, w dowolnym momencie, zaczną obowiązywać nowe sankcje gospodarcze i/lub regulacje eksportowe, które spowodują, że wykonanie Umowy przez Spółkę stanie się niemożliwe lub niezgodne z prawem.

 

          16. SPORY I PRAWO WŁAŚCIWE

 

16.1     Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

16.2     Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, które nie zostaną rozwiązane między Stronami w sposób ugodowy, będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.  

 

1 2