Sviyaga Hills, Children's Creative Centre

Projekt: Sviyaga Hills Children's Creative Center

Land/stad: Ryssland / Tatarstan

Arkitekt: Bozhena Khachaturyan

Fotograf: Olga Melekestseva


 

Referenser Solo Freedom Utbildning