Yleiset myyntiehdot

Yleiset myyntiehdot 

1. MÄÄRITELMÄ

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa käytetyillä ilmaisuilla on niille alla annetut merkitykset:

“Asiakas” tarkoittaa henkilöä, joka haluaa ostaa Tuotteita Yhtiöltä.

“Ehdot” tarkoittaa tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja sekä Yhtiön Nimenkirjoittajan ja Asiakkaan välillä kirjallisesti mahdollisesti sovittuja erityisiä ehtoja.

“Kirjallisesti” tarkoittaa viestintää molempien Osapuolten allekirjoittaman asiakirjan välityksellä tai kirjeitse, faksilla tai sähköpostitse.

“Nimenkirjoittaja” tarkoittaa henkilöä, jolla on oikeus allekirjoittaa Yhtiön puolesta.

“Osapuoli” tarkoittaa Yhtiötä tai Asiakasta erikseen ja “Osapuolet” tarkoittaa Yhtiötä ja Asiakasta yhdessä.

“Sopimus” tarkoittaa sopimusta Tuotteiden toimittamisesta nämä Ehdot mukaan lukien.

“Tilaus” tarkoittaa kirjallista asiakirjaa, jolla Asiakas tilaa Tuotteita Yhtiöltä.

“Tuotteet” tarkoittaa Yhtiön Sopimuksen perusteella toimittamia tuotteita ja soveltuvilta osin palveluja.

“Törkeä Tuottamus” tarkoittaa tekoa tai laiminlyöntiä, joka viittaa joko sellaisten vakavien seuraamusten huomioitta jättämiseen, joiden toteutumisen huolellinen sopimusosapuoli pystyisi tavanomaisesti ennakoimaan, tai tällaisen teon tai laiminlyönnin seurausten tahalliseen huomioitta jättämiseen.

“Yhtiö” tarkoittaa Saint-Gobain Ecophon AB:tä. 

2. SOPIMUS

2.1    Kaikkiin Yhtiön hyväksymiin Tilauksiin sovelletaan Ehtoja, eikä Ehtoja voida muuttaa muutoin kuin Nimenkirjoittajan toimesta Kirjallisesti. 

2.2    Asiakkaan Yhtiölle tekemät tilaukset astuvat voimaan vasta kun Yhtiö on ne Kirjallisesti hyväksynyt. Yhtiön kirjallinen hyväksyntä sisältää kuvauksen tilatuista Tuotteista, niiden määrästä sekä maksettavaksi tulevan hinnan, samoin kuin toimitusajankohdan. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen hyväksynnän kaksi työpäivää sen postittamisen jälkeen. Mikäli Tilauksen ja vahvistusasiakirjojen välillä ilmenee ristiriitaa, asiakirjojen sisällön pätevyysjärjestys on seuraava: 

  • Kohdan 2.1 mukaisesti Kirjallisesti sovitut muutokset Ehtoihin

  • Ehdot

  • Yhtiön kirjallinen hyväksyntä

  • Asiakkaan Tilaus. 

2.3    Tehdyt Tilaukset voi peruttaa ainoastaan sopimalla asiasta Kirjallisesti Nimenkirjoittajan kanssa kolmen päivän sisällä siitä kun Yhtiö on hyväksynyt Tilauksen. Asiakas sitoutuu korvaamaan Yhtiölle kaikki sille tilauksen peruuttamisesta aiheutuneet kustannukset, tappiot tai kulut. Mikäli Tilaus koskee muita kuin vakiomuotoisia Tuotteita, eli Tuotteita, joita Yhtiö ei tavallisesti pidä varastossaan, Asiakas sitoutuu lisäksi maksamaan peruutuksen yhteydessä näiden Tuotteiden hinnan Yhtiön kirjallisen hyväksynnän mukaisesti. 

2.4    Asiakas on yksin vastuussa kaikkien Asiakkaan Yhtiölle toimittamien Tuotteita koskevien suunnittelupiirustusten tai määritysten oikeellisuudesta. Asiakkaan vastuulla on myös toimittaa Yhtiölle Tuotteita koskevat ja mahdollisesti tarvittavat tiedot riittävissä määrin etukäteen, jotta Yhtiön on mahdollista täyttää Sopimus Ehtojen mukaisesti. 

2.5    Mikäli näissä suomenkielisissä Ehdoissa ja alkuperäisissä englanninkielisissä ehdoissa ilmenee keskinäinen ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti englanninkielisiä ehtoja. 

3. TIEDOT

3.1    Kaikki Yhtiön toimittamiin yleisiin tuoteasiakirjoihin sekä sen hinnastoihin sisältyvät tiedot ovat sitovia ainoastaan siltä osin kun ne on sisällytetty Sopimukseen Kirjallisella viittauksella. 

4. HINNAT

4.1    Tuotteiden hinta on Tuotteiden toimituspäivämääränä Yhtiön soveltama hinta, ellei Osapuolten kesken ole Kirjallisesti sovittu kiinteähintaisesta tarjouksesta. Ellei toisin nimenomaisesti mainita, ilmoitetut hinnat lasketaan Noudettuna Incoterms 2010 (EXW). Hinnat on ilmoitettu ilman ALV:a tai mitään muita veroja, maksuja tai muita eriä. 

4.2    Esitetyt tai ilmoitetut hinnat perustuvat siihen kustannustasoon, joka vallitsi, kun hinnat on ilmoitettu tai sovittu. Edellä todetusta huolimatta Yhtiöllä on oikeus tarkistaa Tuotteiden hintaa Asiakkaan Tilauksen hyväksymispäivämäärän jälkeen sellaisella summalla, joka on tarpeen mahdollisten työvoima-, tuotanto- tai raaka-ainekustannusten, tullimaksujen tai verojen nousun kattamiseksi, jotka eivät ole Yhtiön hallittavissa. Yhtiö antaa tällaisista mahdollisista hinnannousuista asianmukaisen ilmoituksen.

4.3    Esitetyt tai ilmoitetut hinnat soveltuvat Asiakkaan Tilaushetkellä määrittämään määrään sekä Asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli tehdyn Tilauksen määrä on alhaisempi kuin mitä Osapuolten välillä alun perin sovittiin, tai mikäli määrittelyissä tai toimituspäivämäärissä tapahtuu muutoksia, tai mikäli Asiakkaan ohjeista tai ohjeiden puuttumisesta aiheutuu viivästyksiä, Yhtiöllä on oikeus tarkistaa tilattujen Tuotteiden hintaa kyseisten muutosten huomioon ottamiseksi.

5. TARKASTAMINEN

5.1    Asiakkaan tulee tarkastaa Tuotteet purku- tai noutopaikassa ja purku- tai noutoajankohtana. 

5.2    Mikäli tarkastuksessa ilmenee, että Tuotteet tai osa niistä eivät ole Sopimuksen mukaisia, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti viimeistään lastin purkamista seuraavana työpäivänä. Mikäli Asiakas ei toimita Kirjallista ilmoitusta mainitun ajan kuluessa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Tuotteet. 

5.3    Vastaanotettuaan kohdan 5.2 mukaisen Asiakkaan Kirjallisen ilmoituksen, Yhtiö sitoutuu korjaamaan kaikki Tuotteissa olevat puutteet alla olevan kohdan 9 mukaisesti.

6. TOIMITUS, VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

6.1    Kaikkia mahdollisesti sovittuja toimitusehtoja tulkitaan Incoterms 2010 -ehtojen mukaisesti. 

6.2    Ellei mistään toimitusehdosta ole erityisesti sovittu Kirjallisesti, toimituksen tulee olla Noudettuna Incoterms 2010 (EXW) mukainen, ks. yllä kohta 4.1. 

6.3    Riippumatta siitä, mitä näissä Ehdoissa muuten sovitaan, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy Yhtiöltä Asiakkaalle toimitushetkellä, vaikka näistä Ehdoista muutoin muuta ilmenisi. 

6.4    Mikäli toimitus tapahtuu toimitusehdolla vapaasti rahdinkuljettajalla (FCA), ja Yhtiö sitoutuu lähettämään Tuotteet Asiakkaan määrittämään määränpäähän, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy viimeistään kun Tuotteet on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle. 

6.5    Kaikki toimitetut materiaalit tulee soveltuvin osin asentaa Yhtiön asennusohjekirjoissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

7. TOIMITUSAIKA, VIIVÄSTYS

7.1    Yhtiö tarkentaa toimitusajankohdan kohdan 2.2 mukaisessa kirjallisessa vahvistuksessaan. 

7.2    Mikäli Yhtiö ennakoi, ettei se pysty toimittamaan Tuotteita sovittuna toimitusajankohtana, tulee Yhtiön ilmoittaa asiasta Asiakkaalle viipymättä sekä ilmoittaa viivästyksen syy ja ajankohta jona toimituksen voidaan odottaa tapahtuvan, mikäli mahdollista. 

7.3    Mikäli viive toimituksessa aiheutuu kokonaisuudessaan tai osittain joistakin kohdassa 11 mainitusta olosuhteesta, Asiakkaan teosta tai laiminlyönnistä tai muista Asiakkaaseen liittyvistä olosuhteista, Yhtiöllä on oikeus pidentää toimitusaikaa sellaisella ajanjaksolla, joka on kohtuullinen ottaen huomioon kaikki tilanteeseen vaikuttavat olosuhteet. Tätä määräystä sovelletaan riippumatta siitä aiheutuuko viivästyksen syy ennen sovittua toimitusaikaa vai sen jälkeen. 

7.4    Mikäli Tuotteita ei ole toimitettu sovittuna toimitusajankohtana eikä kohta 7.3 sovellu, Asiakas on oikeutettu sopimussakkoon siitä päivämäärästä alkaen, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua. 

7.5    Sopimussakon suuruus on 0,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokauppahinnasta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta. Sopimussakon suuruus ei voi ylittää 7,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokauppahinnasta. 

7.6    Sopimussakko tulee maksettavaksi Asiakkaan Kirjallisesta vaatimuksesta, mutta ei ennen kuin toimitus on saatettu loppuun tai Sopimus on irtisanottu kohdan 7.9 mukaisesti. 

7.7    Asiakas menettää oikeutensa sopimussakkoon, ellei se ole esittänyt tällaista sopimussakkoa koskevaa Kirjallista vaatimusta kolmen kuukauden kuluessa siitä kun toimituksen olisi pitänyt tapahtua. 

7.8    Mikäli viive toimituksessa on sellainen, joka oikeuttaa Asiakkaan kohdan 7.5 mukaisen sopimussakon enimmäismäärään, ja mikäli Tuotteita ei ole edelleenkään toimitettu, Asiakas voi Kirjallisesti vaatia toimitusta kohtuullisen, vähintään yhden kalenteriviikon pituisen ajanjakson kuluessa. 

7.9    Mikäli Yhtiö ei suorita toimitusta tällaisen lopullisen ajanjakson (ks. kohta 7.8) kuluessa, eikä viivästys aiheudu mistään Asiakkaasta johtuvista olosuhteista, on Asiakkaalla tällöin Kirjallisella ilmoituksella oikeus irtisanoa Sopimus sellaisten Tuotteiden osalta, joita ei Yhtiön toimituskyvyttömyyden vuoksi pystytä käyttämään Osapuolten tarkoittamalla tavalla, ja se on tällöin oikeutettu yksinomaisena taloudellisena korvauksenaan hyvitykseen Yhtiölle maksetusta kauppahinnasta irtisanomisen kohteena olevien Tuotteiden osalta. 

7.10  Kohdan 7.5 mukainen sopimussakko sekä Sopimuksen irtisanominen kohdan 7.9 mukaisesti ovat Asiakkaan yksinomaiset oikeussuojakeinot Yhtiöstä aiheutuvan viivästyksen osalta. Kaikki muut vaateet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvausoikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisessa viivästystilanteessa on nimenomaisesti suljettu pois. Tähän eivät lukeudu tilanteet, joissa Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen. 

7.11  Mikäli Asiakas ennakoi, ettei hän pysty ottamaan Tuotteiden toimitusta vastaan toimitushetkellä, tulee hänen välittömästi ilmoittaa Yhtiölle asiasta Kirjallisesti, esittää syyt tilanteelle sekä ajankohdan, jona hän pystyisi ottamaan toimituksen vastaan, mikäli mahdollista. 

7.12  Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella vaatia Asiakasta ottamaan toimituksen vastaan lopullisen kohtuullisen ajanjakson kuluessa. 

7.13  Mikäli Asiakas ei muusta kuin Yhtiöön liittyvästä syystä pysty ottamaan toimitusta vastaan kyseisen ajanjakson kuluessa (ks. kohta 7.12), Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimukseen kokonaan tai osittain. Yhtiö on tällöin oikeutettu vahingonkorvaukseen siitä vahingosta, jota sille aiheutuu Asiakkaan sopimusrikkomuksesta, mukaan lukien mahdolliset välilliset vahingot.

8.  MAKSAMINEN, KUITTAUS, OMISTUKSENPIDÄTYS

8.1    Ellei Kirjallisesti toisin sovita, maksu tulee suorittaa 30 kalenteripäivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksu tulee suorittaa tilausvahvistuksessa esitetyssä valuutassa. 

8.2    Käytetystä maksutavasta riippumatta maksua ei katsota suoritetun ennen kuin maksettava määrä on peruuttamattomasti tilitetty Yhtiön tilille. 

8.3    Mikäli Asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä, Yhtiöllä on oikeus viivästyskorkoon alkaen siitä päivästä, jona maksu erääntyi. Viivästyskoron määrä on Ruotsin korkolaissa (1975:635) esitetty korko maksuviivästyksille. 

8.4    Mikäli maksu on viivästynyt eikä Asiakas toimita sovittua vakuutta määräpäivään mennessä, voi Yhtiö, keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen ilmoitettuaan asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti kunnes se saa maksun tai, soveltuvin osin, kunnes Asiakas toimittaa sovitun vakuuden. 

8.5    Ellei Asiakas ole maksanut erääntynyttä maksua yhden kalenteriviikon kuluessa, on Yhtiö oikeutettu irtisanomaan Sopimuksen Kirjallisella ilmoituksella Asiakkaalle, sekä lisäksi viivästyskorkoon ja perintäkulujen korvaamiseen tämän kohdan mukaisesti, sekä vaatimaan korvausta sille aiheutuneesta tappiosta. 

8.6    Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättäytyä minkään laskun tai muun Yhtiölle maksettavaksi tulevan summan maksamisesta minkään Asiakkaalla olevan tai sen väittämän kuittausoikeiden tai vastavaateen perusteella. 

8.7    Yhtiöllä on aina oikeus kuitata mikä tahansa velka tai vaade, joka Yhtiöllä mahdollisesti on Asiakasta kohtaan mistä tahansa Yhtiöltä Asiakkaalle maksettavaksi tulevista summista. 

8.8    Yhtiö ja Asiakas ovat sopineet, että Tuotteet pysyvät Yhtiön omaisuutena kunnes ne on maksettu kokonaan, siltä osin kuin tällainen omistuksenpidätysehto on sovellettavan lain mukaan pätevä. 

8.9    Asiakkaan tulee Yhtiön pyynnöstä avustaa Yhtiötä sellaisten toimenpiteiden toteuttamisessa, jotka ovat tarpeen Yhtiön Tuotteita koskevan omistusoikeuden suojelemiseksi. 

8.10  Tämän kohdan mukainen omistuksenpidätys ei vaikuta kohdan 6 mukaiseen vaaranvastuun siirtymiseen.

9. VASTUU VIRHEISTÄ

9.1    Ellei Yhtiö ole nimenomaisesti kirjallisesti sitoutunut siihen, että Tuotteisiin sovelletaan erillistä takuuta, tulee Yhtiön tämän kohdan 9 määräysten mukaisesti korjata kaikki virheet tai poikkeamat (jäljempänä, “virhe(et)”) Tuotteissa, jotka johtuvat virheellisestä suunnittelusta, materiaaleista tai työn laadusta. Yhtiö ei anna mitään muuta suoraa tai epäsuoraa takuuta tuotteesta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: oletetut takuut suorituskyvystä, myyntikelpoisuudesta, asennuksesta ja/tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Mikäli tällaisen erillisen takuun ehdot ovat ristiriidassa tämän kohdan 9 kanssa, noudatetaan kyseisen takuun ehtoja. 

9.2    Yhtiö ei vastaa virheistä, jotka: 

9.2.1                    aiheutuvat Asiakkaan toimittamista materiaaleista tai Asiakkaan edellyttämästä tai määrittämästä suunnitelmasta, ellei Yhtiö ole toisin Kirjallisesti hyväksynyt, 

9.2.2                    syntyvät toimintaolosuhteissa, jotka poikkeavat Sopimuksessa sovitusta (esim. akustiikkalaastin osalta sisäilmaolosuhteet, joissa ilmanpaine ja/tai -kierto/virtaus huokoisen akustisen laastin läpi aiheuttaa pölykertymiä pinnalle tai suora auringonvalo akustiikkalevyille ennen akustiikkalaastin levittämistä aiheuttaa värillisiä tahroja ja alueita valmiille pinnalle. 

9.2.3                    johtuvat siitä, että Asiakas on rikkonut kohtaa 6.5, 

9.2.4                    aiheutuvat olosuhteista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun Tuotteisiin liittyvä vaaranvastuu on siirtynyt Asiakkaalle, esim. virheet, jotka johtuvat tahallisesta, tuottamuksellisesta tai tahattomasta vahingosta, virheellisestä ylläpidosta, virheellisestä asennuksesta tai varastoinnista, rakennusten tai niiden osien liikkumisesta tai sovelluksen asentamisesta Yhtiön tietämättä asiasta etukäteen tai vaikka Yhtiöllä olisi kyseinen tieto, Asiakkaan suorittama virheellinen korjaus tai Asiakkaan ilman Yhtiön Kirjallista suostumusta tekemät muutokset; tai 

9.2.5                    aiheutuvat tavanomaisesta kulumisesta. 

9.3    Yhtiön vastuu rajoittuu virheisiin, jotka ilmenevät yhden vuoden kuluessa toimituksesta. Mikäli Tuotteiden käyttö ylittää sen mitä on sovittu tai mikä on normaalia, kyseistä ajanjaksoa lyhennetään suhteessa siihen. 

9.4    Kun osassa Tuotteita oleva virhe on korjattu, Yhtiö vastaa korjatussa tai vaihdetussa osassa olevista virheistä samoilla ehdoilla ja saman vastuuajan kuin mitä sovellettiin alkuperäisiin Tuotteisiin. Näin ollen kohdassa 9.3 mainittua vastuukautta ei jatketa Tuotteiden mahdollisesti korjattujen tai vaihdettujen osien osalta. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Yhtiö vastaa mistään virheistä Tuotteissa tai niiden osissa kauempaa kuin yhden vuoden ajan Tuotteiden alkuperäisestä toimituspäivämäärästä. 

9.5    Asiakkaan tulee Kirjallisesti ilmoittaa Yhtiölle kaikista ilmenevistä virheistä kolmen (3) työpäivän kuluessa. Tällaista ilmoitusta ei missään olosuhteissa voi antaa myöhemmin kuin kaksi viikkoa kohdassa 9.3 tai soveltuvin osin 9.4 esitetyn ajanjakson päätyttyä. Ilmoituksen tulee sisältää yksityiskohtainen kuvaus virheestä. Mikäli Asiakas ei Kirjallisesti ilmoita virheestä Yhtiölle tässä kohdassa esitettyjen määräaikojen puitteissa, hän menettää oikeutensa saada virhe korjatuksi. 

9.6    Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Yhtiölle Kirjallisesti, jos virhe on sellainen, joka voi aiheuttaa jotakin vahinkoa. Asiakas kantaa riskin Tuotteiden vahingoittumisesta, joka johtuu hänen ilmoittamatta jättämisestään. Asiakkaan tulee ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon minimoimiseksi ja sen tulee tältä osin noudattaa Yhtiön ohjeita. 

9.7    Saatuaan kohdassa 9.5 mainitun ilmoituksen Yhtiö sitoutuu omalla kustannuksellaan korjaamaan virheen ilman aiheetonta viivytystä, Yhtiön harkinnan mukaan joko korjaamalla virhe tai vaihtamalla virheellinen Tuote. 

9.8    Korjaus suoritetaan Tuotteiden sijaintipaikassa, paitsi jos Yhtiö katsoo, että on tarkoituksenmukaisempaa lähettää Tuotteet sille tai sen osoittamaan paikkaan, jolloin Tuotteet tulee lähettää Yhtiön osoittamaan paikkaan Yhtiön riskillä ja kustannuksella. 

9.9    Mikäli virhe on mahdollista korjata vaihtamalla tai korjaamalla virheellinen osa ja mikäli osan purkaminen ja uudelleen asentaminen ei edellytä mitään erityisosaamista, voi Yhtiö vaatia, että viallinen osa lähetetään sille tai sen osoittamaan määränpäähän. Tällaisessa tapauksessa Yhtiön katsotaan täyttäneen velvoitteensa virheen osalta kun se toimittaa asianmukaisesti korjatun osan tai korvaavan osan Asiakkaalle. 

9.10  Asiakkaan tulee antaa pääsy Tuotteisiin omalla kustannuksellaan sekä järjestää muiden laitteiden kuin Tuotteiden käytön keskeyttäminen siltä osin kuin tämä on tarpeen virheen korjaamiseksi. 

9.11  Ellei toisin sovita, Tuotteiden tai niiden osien tarvittava kuljetus Yhtiölle ja takaisin Yhtiön vastuulla olevien virheiden korjaamiseksi tapahtuu Yhtiön riskillä ja kustannuksella. Asiakkaan tulee noudattaa Yhtiön ohjeistuksia tällaista kuljettamista koskien. 

9.12  Ellei toisin sovita, Asiakas vastaa kaikista muista kuluista, joita Yhtiölle aiheutuu sellaisen virheen korjaamisesta, joka on aiheutunut Tuotteiden sijaitsemisesta muualla kuin Sopimusta allekirjoitettaessa sovitussa määränpäässä, johon Yhtiö suorittaa toimitukset Asiakkaalle tai, ellei mitään määränpäätä ole sovittu, toimituspaikassa. 

9.13  Yhtiön pyynnöstä vaihdetut vialliset osat annetaan Yhtiön käyttöön ja ovat tällöin Yhtiön omaisuutta. Kaikissa muissa tapauksissa vaihdetut vialliset osat jäävät Asiakkaan omaisuudeksi eikä Yhtiöllä ole mitään velvoitteita tällaisten viallisten osien romuttamiseen tms. liittyen. 

9.14  Mikäli Yhtiö kohtuullisen näkemyksensä mukaan toteaa, ettei se pysty täyttämään kohdan 9.7 mukaisia velvoitteitaan, sen tulee ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti ilman kohtuutonta viivytystä. 

9.15  Silloin kun Yhtiö on antanut tällaisen ilmoituksen kohdassa 9.14 esitetyn mukaisesti, 

a)                         Asiakas on oikeutettu hinnanalennukseen Tuotteen alentuneen arvon mukaisessa suhteessa tai

b)                         mikäli virhe on niin olennainen, että se huomattavissa määrin riistää Asiakkaalta Sopimuksen tuoman hyödyn Tuotteiden tai niiden huomattavan määrän osalta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus Kirjallisella ilmoituksella Yhtiölle sellaisten Tuotteiden osalta, joita Osapuolet eivät virheen seurauksena voi käyttää tarkoitetun mukaisesti. 

9.16  Kohdan 9.7 mukainen korjaaminen tai vaihtaminen sekä kohdan 9.15 mukainen Sopimuksen irtisanominen muodostavat ainoat Asiakkaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot tapauksissa, joissa Yhtiö on vastuussa virheistä. Kaikki muut vaateet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvausoikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisen virhevastuun perusteella on nimenomaisesti suljettu pois, pois lukien tilanteet, joissa Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

10. TUOTTEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

10.1    Yhtiö ei vastaa mistään Tuotteiden aiheuttamista omaisuusvahingoista sen jälkeen kun ne on toimitettu Asiakkaalle. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään Asiakkaan valmistamille tuotteille aiheutuneista vahingoista taikka vahingoista tuotteille, joista Asiakkaan tuotteet muodostavat osan. 

10.2    Mikäli Yhtiölle aiheutuu vastuita jotakin kolmatta osapuolta kohtaan tällaisesta kohdassa 10.1 kuvatusta omaisuusvahingosta, Asiakas sitoutuu olemaan korvausvelvollinen Yhtiötä kohtaan sekä puolustamaan sitä ja pitämään sen vastuusta vapaana niiden osalta. 

10.3    Mikäli jokin kolmas osapuoli esittää Asiakkaalle vahingonkorvausvaateen tässä kohdassa kuvatun mukaisesti, Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti. 

10.4    Asiakas voidaan kutsua kuultavaksi oikeuteen tai välimiesoikeuteen, joka käsittelee Yhtiötä kohtaan esitettyjä vahingonkorvausvaateita Tuotteiden väitetysti aiheuttamista vahingoista. Yhtiön ja Asiakkaan välinen vastuu sovitaan kuitenkin kohdan 16 mukaisesti. 

10.5    Tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa esitetty Yhtiön vastuunrajoitus ei sovellu mikäli Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

11.1    Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen siltä osin kuin suoritus on estynyt tai muuttunut kohtuuttoman työlääksi ylivoimaisen esteen vuoksi, pitäen sisällään seuraavat olosuhteet: työtaistelut ja muut Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella olevat tapahtumat, kuten tulipalo, laaja-alainen liikekannallepano, kansannousu, pakkoluovutus, takavarikko, kauppasaarto, rajoitukset sähkön käytössä, valuuttaa ja vientiä koskevat rajoitukset, epidemia, luonnonmullistus, äärimmäiset luonnontapahtumat, terroriteot sekä tässä kohdassa mainituista olosuhteista aiheutuvat virheet tai viivästykset aliurakoitsijoiden suorituksissa. 

12. MAKSUKYVYTTÖMYYS

12.1    Mikäli Asiakas ilmoittaa olevansa kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, se asetetaan konkurssiin, tulee maksukyvyttömäksi tai aloittaa yrityssaneerauksen tai tekee akordin velkojiensa kanssa tai mikäli sille nimitetään selvitysmies, tai mikäli se Yhtiön kohtuullisen näkemyksen mukaan voidaan muutoin katsoa olevan maksukyvytön, Yhtiöllä on oikeus: 

12.1.1                    vaatia ennakkomaksua tulevista toimituksista; 

12.1.2                    perua tai keskeyttää minkä tahansa Sopimuksen mukaiset toimitukset Asiakkaalle ilman että sille aiheutuu tästä mitään vastuita; tai 

12.1.3                    käyttää mitä tahansa näiden Ehtojen kohdan 8 mukaisia oikeuksiaan, kyseisen kohdan yleisluontoisuuteen puuttumatta. 

13. ODOTETTAVISSA OLEVA SUORITUSHÄIRIÖ

13.1    Mistään muista näiden Ehtojen keskeyttämistä koskevista määräyksistä riippumatta, Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen, mikäli olosuhteiden perusteella on selvää, että Asiakas ei tule suorittamaan velvoitteitaan. Mikäli Yhtiö keskeyttää Sopimuksen täyttämisen, sen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti. 

14.  VASTUUNRAJOITUS 

14.1    Mistään Ehdoissa tai muussa Sopimukseen sisältyvässä asiakirjassa toisin todetusta riippumatta, Yhtiö ei ole missään vastuussa Asiakasta kohtaan mistään tuotannon menetyksistä, menetetyistä voitoista, käytön menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai mistään muista välillisistä vahingoista.


15.  TALOUSPAKOTTEIDEN NOUDATTAMINEN 

15.1    Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, mukaan lukien vientivalvontaa ja talouspakotteita koskevaa lainsäädäntöä. Soveltuvat vientivalvontasäännökset ja/tai talouspakotteet vaihtelevat liiketoimesta riippuen ja saattavat sisältää Yhdistyneiden kansakuntien, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja/tai yksittäisten maiden tai maiden ryhmien käyttöön ottamia lainkäytön välineitä. 

15.2    Erityisesti, Asiakas ei saa jälleenmyydä tai muutoin toimittaa Tuotteita (joko yksittäisenä tuotteena tai palveluna tai toisen tuotteen tai palvelun osana) millekään henkilölle tai yhteisölle, mikäli tämä saattaisi johtaa soveltuvien vientivalvontamääräysten ja/tai talouspakotteiden rikkomiseen, tai viranomaisten myöntämien vientilisenssien rikkomiseen. 

15.3    Mikäli Yhtiöllä on kohtuudella perusteet uskoa, että Asiakas on rikkonut tai aikoo rikkoa edellä mainittuja vientivalvontaa koskevia lakeja ja määräyksiä, on Yhtiöllä oikeus, ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle ja mihinkään sen muihin oikeuksiin puuttumatta, keskeyttää Sopimuksen mukaiset toimitukset kunnes Asiakas pystyy toimittamaan kirjalliset todisteet siitä, että mitään rikkomusta ei ole tapahtumassa. Mikäli Asiakas ei tee tätä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Yhtiön ilmoituksesta, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus ilman että sille aiheutuu mitään vastuita Asiakasta kohtaan. 

15.4    Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaiset suorituksensa ilman että sille aiheutuu mitään vastuita Asiakasta kohtaan, mikäli jollakin hetkellä astuu voimaan uusia talouspakotteita ja/tai vientimääräyksiä ja mikäli ne tekevät Sopimuksen täyttämisen Yhtiön kannalta joko mahdottomaksi tai laittomaksi.

16.  RIIDANRATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI 

16.1    Näihin Ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan kaikilta osin Ruotsin aineellisen lainsäädännön mukaisesti, pois lukien sen lainvalintasäännökset sekä YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus (CISG). 

16.2    Kaikki näistä Ehdoista tai niiden rikkomisesta, päättämisestä tai pätemättömyydestä aiheutuvat riidat, erimielisyydet tai vaateet ratkaistaan lopullisesti Tukholman kauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimassa välimiesmenettelyssä. 

16.3    Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan, mikäli riidanalainen summa ei ylitä 100 000 Ruotsin kruunua. Mikäli riidanalainen summa ylittää 100 000 Ruotsin kruunua, sovelletaan välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä. 

16.4    Välimiesmenettelyn paikka on Helsingborg Ruotsissa. Elleivät Osapuolet toisin Kirjallisesti sovi, Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti.


Erikoistuotteiden saatavuus ja hinnoittelu

Ecophon -vakiovärillisten levyjen saatavuus ja hinnoittelu

  • Harmaa ja sinene Super G on saatavana vain 20 mm ja 35 mm levyihin ilman reunakäsittelyä. 
    Minimitilausmäärä 50 m2 täysin paketein.
  • Focus ja Akusto Wall Akutex FT, minimitilausmäärä 1 pkt. 
  • Muut Master vakiovärit, minimitilausmäärä 50m2 täysin paketein (50 - 500 m2: +9 EUR/m2, >500m2: +7 EUR/m2 valkoiseen tuotteeseen + asetuslisä).Gedina, Advantage, Super G B, Super G SQ, Super G A PE,
  • Super G Plus, Hygiene, Combison, Master Rigid ja Master Matrix vain valkoisena.


Erikoisvärien saatavuus ja hinnoittelu

Erikoisvärejä on saatavana vain maalattupintaisiin Focus-, Master- ja Akusto
Wall Akutex T –tuotteisiin. Väritoive on esitettävä NCS -värikoodilla ja
värin valmistusmahdollisuus on tutkitutettava Ecophonilla ennen tilauksen
hyväksymistä. Erityisen tummat värit eivät ole mahdollisia. Hinnat tarjouksen
mukaan. Minimitilausmäärä aina vähintään 150 m2.
Solo väreissä tarjouksen mukaan.

Erikoismittojen saatavuus ja hinnoittelu

Erikoismitat tarjouksen mukaan. Erikoismitoissa on tuotekohtaisia rajoituksia.
Useimmat levytuotteet valmistetaan 1200x2400 mm –mittaisesta peruslevystä.
• Leikkuuhukka laskutetaan täysimääräisesti.
• Erikoismittalisä on tarkistettava tuotekohtaisesti.
• Asetuslisä 250 EUR/artikkeli/tilaus lisätään.
Solo erikoismitoissa tarjouksen mukaan.

Levyjen todelliset mitat

Ilmoitetut levymitat ovat moduulimittoja. Jotta levyt olisivat asennettavissa listajärjestelmään, suorareunaisten (A-reuna) levyjen todellinen mitta on ilmoitettua mittaa pienempi. Laskutus moduulimitan mukaan.

T24-listalle tarkoitettujen (myös SQ) levyjen todellinen mitta on yleensä 8 mm alle moduulimitan. Industry Modus TAL- ja RTP-levyjen todellinen mitta on kuitenkin 10 mm alle moduulimitan.

T15-listalle tarkoitettujen levyjen todellinen mitta on yleensä 6 mm alle
moduulimitan. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, suorareunainen levy (A-reuna) on mitoitettu T24-listalle asennettavaksi.