Bendrosios pardavimo sąlygos

 

Bendrosios pardavimo sąlygos

Saint-Gobain Ecophon AB

1. Sąvokų apibrėžimai

Šiose Pardavimo sąlygose naudojamų sąvokų apibrėžimai:

„Įmonė“ – tai AB „Saint-Gobain Ecophon“.

„Įmonės vardu pasirašantis asmuo“ – tai asmuo, įgaliotas pasirašyti Įmonės vardu.

„Sutartis“ – tai Prekių tiekimo sutartis, apimanti šias Sąlygas.

„Užsakovas“ – tai asmuo, siekiantis įsigyti Įmonės Prekių.

„Prekės“ – tai pagal Sutartį Įmonės tiekiami gaminiai ir – kai tai išplaukia iš konteksto – teikiamos paslaugos.

„Didelis aplaidumas“ – tai veiksmas ar neveikimas, kai neįvertinamos rimtos pasekmės, kurių tikimybę Sutarties šalis įprastomis aplinkybėmis turėtų numatyti, arba tokio veiksmo ar neveikimo pasekmių sąmoningas ignoravimas.

„Raštu“ – tai abiejų Šalių pasirašyto dokumento pateikimas laišku, faksu ar elektroniniu paštu.

„Užsakymas“ – tai raštu įformintas dokumentas, kuriuo Užsakovas užsisako Įmonės Prekių.

„Šalis“ – tai Įmonė arba Užsakovas atskirai; „Šalys“ – tai Įmonė ir Užsakovas kartu.

„Sąlygos“ – tai šiame dokumente nustatytos sąlygos ir ypatingosios sąlygos, kurias Įmonės vardu pasirašantis asmuo ir Užsakovas suderina raštu.

2. Sutartis

2.1 Įmonė visus Užsakymus priima su sąlyga, jei yra taikomos Sąlygos; Sąlygos gali būti keičiamos tik Raštu, pakeitimus gali atlikti tik Įmonės vardu pasirašantis asmuo.

2.2 Visi Įmonei pateikti Užsakovo užsakymai galioja tik tada, kai Įmonė juos patvirtina Raštu. Įmonės raštu įformintame patvirtinime pateikiamas užsakytų Prekių aprašymas, kiekis, kaina ir pristatymo terminas; laikoma, kad Užsakovas patvirtinimą gauna po dviejų darbo dienų nuo jo išsiuntimo. Esant Užsakymo ir patvirtinimo dokumentų neatitikimams, pirmenybė dokumentams teikiama šia eilės tvarka:

  • Pagal 2.1 punktą Raštu suderinti Sąlygų pakeitimai; 
  • Sąlygos;
  • Įmonės raštu pateiktas užsakymo patvirtinimas; 
  • Užsakovo užsakymas.

2.3 Užsakymus galima atšaukti tik Raštu, gavus Įmonės vardu pasirašančio asmens sutikimą, ne vėliau kaip per tris dienas nuo Įmonės pateikto Užsakymo patvirtinimo. Užsakovas įsipareigoja atlyginti Įmonei visus dėl tokio atšaukimo Įmonės patirtus nuostolius ir išlaidas. Jei Užsakymas buvo pateiktas nestandartinėms prekėms, t. y. Prekėms, kurių Įmonė paprastai neturi sandėlyje, atšaukimo atveju Užsakovas taip pat įsipareigoja sumokėti Įmonės Raštu pateiktame patvirtinime nurodytą šių Prekių kainą.

2.4 Užsakovas vienasmeniškai atsako už bet kurių su Prekėmis susijusių projektinių brėžinių ar specifikacijų, kuriuos Užsakovas pateikia Įmonei, tikslumą. Užsakovas taip pat privalo iš anksto pateikti Įmonei visą būtiną informaciją apie Prekes, kad Įmonė galėtų vykdyti Sutartį pagal šių Sąlygų nuostatas.

3. Informacija

3.1 Visa Įmonės pateiktoje bendrojoje gaminio dokumentacijoje ir kainoraščiuose nurodyta informacija ir duomenys yra įpareigojantys tik ta apimtimi, kuria jie yra Raštu įtraukti į Sutartį, pateikiant nuorodą.

4. Kainos

4.1 Prekių kaina – tai kaina, kurią Įmonė taiko Prekių pristatymo dieną, nebent jei Šalys Raštu suderina fiksuotą kainą. Jei nėra aiškiai susitarta kitaip, kainos apskaičiuojamos Incoterms 2010 EXW sąlygomis. Kainos nurodytos be PVM ir bet kurių kitų mokesčių, muito mokesčių ir kitų rinkliavų.

4.2 Paskelbtų ar pateiktų kainų pagrindą sudaro kainų pateikimo ar suderinimo metu vyraujančios išlaidos. Nežiūrint į tai, Įmonė turi teisę po Užsakovo Užsakymo patvirtinimo dienos koreguoti Prekių kainą tokia suma, kuri gali būti reikalinga, siekiant padengti bet kurį Prekėms taikomo muito ar mokesčio padidėjimą arba įvedimą. Įmonė deramai praneša apie tokius padidėjimus.

4.3 Paskelbtos ar pateiktos kainos taikomos Užsakymo pateikimo metu Užsakovo nurodytam kiekiui ir atsižvelgiant į tuo metu jo pateiktą informaciją. Jei Užsakymas pateikiamas mažesniems kiekiams, nei anksčiau nustatytieji Šalių susitarimu, arba pasikeitus specifikacijoms ar pristatymo terminams, arba jei vėluojama dėl Užsakovo instrukcijų ar jų trūkumo, Įmonė turi teisę koreguoti užsakytų Prekių kainą, atsižvelgiant į pakeitimus.

5. Patikrinimas 

5.1 Prekių priėmimo metu Užsakovas atlieka Prekių patikrinimą Prekių iškrovimo ar atsiėmimo vietoje.

5.2 Patikrinimo metu nustačius, kad Prekės ar jų dalys neatitinka Sutarties, Užsakovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po iškrovimo apie tai Raštu praneša Įmonei. Užsakovui per nustatytą terminą Raštu neinformavus Įmonės, laikoma, kad Užsakovas priėmė Prekes.

5.3 Gavusi pagal 5.2 punktą Raštu pateiktą Užsakovo pranešimą, Įmonė privalo 9 straipsnyje nustatyta tvarka pašalinti bet kuriuos Prekių trūkumus.

6. Pristatymas, rizikos perėjimas

6.1 Visos suderintos pardavimo sąlygos aiškinamos pagal Incoterms 2010.

6.2 Jei nėra aiškiai Raštu suderintų pardavimo sąlygų, laikoma, kad pristatymas yra Incoterms 2010 EXW sąlygomis pagal pirmiau pateiktą 4.1 punktą.

6.3 Nepaisant priešingų šių Sąlygų nuostatų, Prekių rizika Užsakovui pereina pristatymo metu.

6.4 Jei pristatymą atlieka franko vežėjas (FCA) ir Įmonė įsipareigoja išsiųsti Prekes į Užsakovo nurodytą pristatymo vietą, Prekių rizika pereina ne vėliau kaip nuo Prekių perdavimo pirmajam vežėjui momento.

6.5 Prireikus visos pristatytos medžiagos turi būti montuojamos laikantis Įmonės montavimo vadovuose pateiktų instrukcijų.

7. Pristatymo terminas, vėlavimas

7.1 Pristatymo terminą Įmonė nurodo pagal 2.2 punktą raštu pateiktame užsakymo patvirtinime.

7.2 Jei Įmonė numato, jog negalės pristatyti Prekių sutartu laiku, Įmonė apie tai nedelsiant praneša Užsakovui, nurodo vėlavimo priežastį ir, jei įmanoma – numatomą pristatymo terminą.

7.3 Jei pristatymo vėlavimą visiškai arba iš dalies lemia 11 straipsnyje nurodytos aplinkybės, Užsakovo veiksmas ar neveikimas ar bet kurios kitos nuo Užsakovo valios priklausančios aplinkybės, Įmonė turi teisę pristatymo terminą pratęsti pagrįstos trukmės laikotarpiu, atsižvelgiant į visas konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo to, ar vėlavimo priežastis atsiranda iki suderinto pateikimo termino, ar vėliau.

7.4 Jei Prekės nepristatomos laiku, o 7.3 punkto nuostatos netaikomos, Užsakovas turi teisę gauti delspinigius, kurie skaičiuojami nuo suderintos pristatymo datos.

7.5 Delspinigių norma sudaro 0,5 proc. vėluojamų pristatyti Prekių neto pirkimo kainos už kiekvieną visą vėlavimo savaitę. Delspinigiai negali viršyti 7,5 proc. vėluojamų pristatyti Prekių neto pirkimo kainos.

7.6 Delspinigiai mokami Užsakovui Raštu pateikus reikalavimą juos sumokėti, tačiau ne anksčiau nei iki Prekių pristatymo arba Sutarties nutraukimo pagal 7.9 punkto nuostatas.

7.7 Užsakovas netenka teisės į Delspinigius, jei per tris mėnesius nuo suderinto pristatymo termino Raštu nepateikia reikalavimo juos sumokėti.

7.8 Jei dėl pristatymo vėlavimo trukmės Užsakovas įgyja teisę gauti 7.5 punkte nustatytą didžiausią Delspinigių sumą, o Prekės vis dar yra nepristatytos, Užsakovas gali Raštu pareikalauti pristatyti Prekes per galutinį pagrįstos trukmės laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei viena kalendorinė savaitė.

7.9 Jei per tokį galutinį laikotarpį (žr. 7.8 punktą) Įmonė nepristato Prekių, ir jei tai lemia nuo Užsakovo valios nepriklausančios aplinkybės, Užsakovas gali Raštu pateikti Įmonei pranešimą ir nutraukti Sutartį dėl tos Prekių dalies, kurios Šalys negali naudoti pagal paskirtį dėl Įmonės nesugebėjimo įvykdyti pristatymo įsipareigojimų, bei turi teisę atgauti už Prekes, kurioms toks nutraukimas yra taikomas, Įmonei sumokėtą sumą, kuri šiuo atveju yra vienintelė finansinė kompensacija.

7.10 Įmonei vėluojant pristatyti Prekes, 7.5 punkte nurodyti delspinigiai ir 7.9 punkte nurodytas Sutarties nutraukimas yra vienintelės teisių gynimo priemonės, kuriomis gali naudotis Užsakovas. Aiškiai susitariama, kad Įmonei vėluojant pristatyti Prekes, jai negali būti pareikšti jokie kiti reikalavimai įstatymo, sutarties, delikto ar bet kuriuo kitu teisiniu pagrindu, išskyrus atvejus, kai įmonei tenka kaltė dėl Didelio aplaidumo.

7.11 Jei Užsakovas numato, kad negalės suderintu laiku priimti pristatomų Prekių, jis apie tai nedelsiant praneša Įmonei, nurodo priežastį ir, jei įmanoma – numatomą terminą, kada galės priimti Prekes.

7.12 Įmonė gali Raštu pateikti Užsakovui pranešimą ir pareikalauti priimti Prekes per galutinį pagrįstos trukmės laikotarpį.

7.13 Jei dėl kurių nors nuo Įmonės valios nepriklausančių priežasčių Užsakovas per tokį galutinį laikotarpį (žr. 7.12 punktą) nepriima pristatytų Prekių, Įmonė gali Raštu pateikti Užsakovui pranešimą ir visiškai arba iš dalies nutraukti Sutartį. Įmonė turi teisę reikalauti atlyginti dėl Užsakovo padaryto pažeidimo patirtus nuostolius, įskaitant bet kuriuos netiesioginius nuostolius.

8. Atsiskaitymas, užskaita, teisės į nuosavybę išsaugojimas 

8.1 Jei Raštu nesusitarta kitaip, apmokėjimas atliekamas per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Atsiskaitymas atliekamas užsakymo patvirtinime nurodyta valiuta.

8.2 Nepriklausomai nuo naudojamo atsiskaitymo būdo, apmokėjimas laikomas atliktu tik po to, kai mokėtina suma neatšaukiamai užskaitoma į Įmonės sąskaitą.

8.3 Jei Užsakovas neatsiskaito iki nustatyto termino, Įmonė turi teisę gauti delspinigius, kurie skaičiuojami nuo mokėjimo termino dienos. Taikoma Švedijos delspinigių įstatyme (1975:635) nustatyta vėluojančių atsiskaitymų delspinigių norma.

8.4 Jei vėluojama atsiskaityti, ir Užsakovas iki nurodytos dienos nepateikia sutartos garantijos, Įmonė gali Raštu pateikti Užsakovui pranešimą ir sustabdyti Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, kol bus gautas apmokėjimas arba, tam tikrais atvejais – kol Užsakovas pateiks sutartą garantiją.

8.5 Jei Užsakovas per vieną kalendorinę savaitę neperveda mokėtinos sumos, Įmonė turi teisę Raštu pateikti Užsakovui pranešimą ir nutraukti Sutartį bei reikalauti sumokėti ne tik palūkanas ir išieškojimo išlaidas, bet ir atlyginti jos patirtus nuostolius.

8.6 Užsakovui draudžiama užlaikyti bet kurios sąskaitos ar kurios nors kitos Įmonei mokėtinos sumos mokėjimą, remiantis Užsakovo kuriuo nors pagrindu įgyta ar tariamai įgyta teise atlikti užskaitą ar įvykdyti priešpriešinį reikalavimą.

8.7 Įmonė turi teisę bet kada atlikti bet kurio įsiskolinimo ar bet kurio pobūdžio reikalavimo, kurį Įmonė gali turėti Užsakovui, užskaitą iš bet kurių sumų, kurias Įmonė turi sumokėti Užsakovui.

8.8 Įmonė ir Užsakovas susitaria, kad iki visiško atsiskaitymo Prekių nuosavybės teisės priklauso Įmonei; ši nuostata taikoma didžiausia apimtimi, kuria toks nuosavybės teisių išsaugojimas yra leidžiamas pagal taikomus įstatymus.

8.9 Įmonei paprašius, Užsakovas padeda Įmonei imtis bet kurių priemonių, siekiant apsaugoti Įmonės nuosavybės teises į Prekes.

8.10 Nuosavybės teisių išsaugojimas pagal šį straipsnį neturi įtakos 6 straipsnio nuostatoms dėl rizikos perėjimo.

9. Atsakomybė už trūkumus

9.1 Išskyrus atvejus, kai Įmonė aiškiai raštu sutinka, kad Prekėms bus taikoma atskira garantija, Įmonė pagal šio 9 straipsnio nuostatas įsipareigoja pašalinti bet kuriuos Prekių trūkumus ar neatitikimus (toliau – trūkumai), kurie priskiriami projektavimo, medžiagų ar gamybos kokybės trūkumams. Jei tokios atskirosios garantijos nuostatos prieštarauja šio 9 straipsnio nuostatoms, pirmenybė teikiama tokios garantijos nuostatoms.

9.2 Įmonė neatsako už trūkumus, kurie:

9.2.1    atsirado dėl Užsakovo pateiktų medžiagų ar numatytos ar nurodytos projekto informacijos, nebent jei Įmonė juos buvo patvirtinusi Raštu,

9.2.2    atsirado dėl eksploatavimo sąlygų, kurios neatitinka nustatytųjų Sutartyje,

9.2.3    atsirado Užsakovui pažeidus 6.5 punkto nuostatas,

9.2.4    yra nulemti aplinkybių, atsiradusių po Prekių rizikos perėjimo Užsakovui, pvz., trūkumai, atsiradę dėl sąmoningo, aplaidaus ar atsitiktinio sugadinimo, netinkamos priežiūros, neteisingo sumontavimo ar saugojimo, pastatų ar jų dalių judėjimo arba programos įdiegimo, apie kurį Įmonė iš anksto žinojo arba nežinojo, Užsakovo netinkamai atlikto remonto arba be Įmonės Raštu pateikto sutikimo Užsakovo atliktų pakeitimų; arba

9.2.5    atsirado dėl įprasto nusidėvėjimo.

9.3 Įmonės atsakomybė apsiriboja vienerių metų laikotarpiu nuo pristatymo. Jei Prekių naudojimas neatitinka suderintų ar įprastų sąlygų, šis laikotarpis yra proporcingai mažinamas.

9.4 Pašalinus Prekių dalies trūkumą, už suremontuotos ar pakeistos dalies trūkumus Įmonė atsako tomis pačiomis sąlygomis ir tokį patį laikotarpį, kaip ir tas, kuris taikomas pirminėms Prekėms. Taigi, suremontuotoms ar pakeistoms Prekių dalims 9.3 punkte nustatytas atsakomybės laikotarpis nepratęsiamas. Siekiant išvengti abejonių, Įmonės atsakomybė už bet kurios Prekių dalies trūkumus negali būti taikoma ilgiau kaip vienerius metus nuo Prekių pristatymo pirminės dienos.

9.5 Apie pastebėtus trūkumus Užsakovas privalo Raštu pranešti Įmonei per tris (3) darbo dienas. Nepriklausomai nuo aplinkybių, tokį pranešimą būtina pateikti ne vėliau kaip per dvi savaites nuo 9.3 punkte arba 9.4 punkte (žiūrint, kas taikoma) nustatyto laikotarpio pabaigos. Pranešime pateikiamas išsamus trūkumo aprašymas. Jei Užsakovas šiame punkte nustatytais terminais Raštu nepraneša Įmonei apie trūkumą, jis praranda teisę reikalauti pašalinti trūkumą.

9.6 Kai dėl trūkumo pobūdžio jis gali padaryti bet kokių nuostolių, Užsakovas apie jį nedelsdamas Raštu praneša Įmonei. Nepranešus, dėl tokio trūkumo kylanti Prekių sugadinimo rizika tenka Užsakovui. Užsakovas imasi pagrįstų priemonių, siekdamas sumažinti nuostolius, ir laikosi visų su tuo susijusių Įmonės nurodymų.

9.7 Gavusi pagal 9.5 punktą pateiktą pranešimą, Įmonė be reikalo nedelsdama savo sąskaita pašalina trūkumą, savo nuožiūra suremontuodama ar pakeisdama atitinkamą Prekių su trūkumu dalį.

9.8 Remontas atliekamas Prekių buvimo vietoje, nebent jei Įmonės nuomone Prekes geriau išsiųsti Įmonei arba į kitą jos nurodytą vietą; pastaruoju atveju Įmonė prisiima Prekių siuntimo į Įmonės nurodytą vietą riziką ir išlaidas.

9.9 Jei trūkumą galima pašalinti suremontuojant ar pakeičiant netinkamą dalį, ir jei tos dalies išmontavimas ir sumontavimas nereikalauja specialių žinių, Įmonė gali pareikalauti išsiųsti netinkamą dalį jai arba į jos nurodytą vietą. Šiuo atveju laikoma, kad Įmonė įvykdė savo Įsipareigojimus dėl trūkumo, kai ji pristato Užsakovui tinkamai suremontuotą arba pakaitinę dalį.

9.10 Užsakovas savo sąskaita užtikrina priėjimą prie Prekių ir organizuoja kitos įrangos vartojimo sustabdymą tokia apimtimi, kuri yra būtina trūkumui pašalinti.

9.11 Jei nesusitarta kitaip, šalinant trūkumus, už kuriuos atsako Įmonė, Prekių ar jų dalių būtinojo pervežimo Įmonei ir atgal rizika ir išlaidos tenka Įmonei. Užsakovas privalo laikytis Įmonės nurodymų dėl tokio pervežimo.

9.12 Jei nesusitarta kitaip, Užsakovas prisiima bet kokias papildomas išlaidas, kurias Įmonė patiria šalindama trūkumą kitoje negu nurodyta Sutarties sudarymo metu Prekių pristatymo Užsakovui vietoje, o jei tokia vieta nenurodyta – kitoje nei Prekių pristatymo vietoje.

9.13 Pakeistos dalys Įmonės prašymu perduodamos Įmonei; tokiais atvejais jos yra Įmonės nuosavybė. Visais kitais atvejais pakeistos netinkamos dalys yra Užsakovo nuosavybė, o Įmonė neturi įsipareigojimų dėl tokių netinkamų detalių išvežimo į metalo laužą ir t. t.

9.14 Jei įmonė pagrįstai galvoja, kad negalės įvykdyti 9.7 punkte nustatytų įsipareigojimų, ji be reikalo nedelsdama apie tai Raštu praneša Užsakovui.

9.15 Įmonei pateikus 9.14 punkte nurodytą pranešimą, a) Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti pirkimo kainą proporcingai sumažėjusiai Gaminio vertei, su sąlyga, kad, nepriklausomai nuo aplinkybių, toks sumažinimas negali viršyti dvidešimties (20) proc. pirkimo kainos, arba b) kai trūkumas yra toks reikšmingas, kad Užsakovas netenka Prekių pagal Sutartį teikiamos naudos arba didelės jos dalies, Užsakovas gali Raštu pateikti Įmonei pranešimą ir nutraukti Sutartį dėl tos Prekių dalies, kuri dėl šios priežasties negali būti naudojama pagal Šalių numatytą paskirtį.

9.16 Esant Įmonės atsakomybei už trūkumus, remontas arba pakeitimas pagal 9.7 punkto nuostatas arba Sutarties nutraukimas pagal 9.15 punkto nuostatas yra vienintelės teisių gynimo priemonės, kuriomis gali naudotis Užsakovas. Aiškiai susitariama, kad įstatymo, sutarties, delikto ar bet kuriuo kitu teisiniu pagrindu Įmonei negali būti pateikti jokie kiti reikalavimai, susiję su jos atsakomybe už trūkumus, išskyrus atvejus, kai Įmonei tenka kaltė dėl Didelio aplaidumo.

10. Prekių padaryti nuostoliai

10.1 Po Prekių pristatymo Užsakovui, Įmonė neatsako už bet kokią Prekių padarytą žalą turtui. Įmonė taip pat neatsako už žalą Užsakovo gaminamiems gaminiams ar gaminiams, į kurių sudėtį įeina Užsakovo gaminiai.

10.2 Atsiradus 10.1 punkte nurodytai Užsakovo atsakomybei už trečiųjų šalių turtui padarytą žalą, Užsakovas įsipareigoja apsaugoti ir apginti Įmonę nuo bet kurių su tuo susijusių reikalavimų.

10.3 Šiame straipsnyje nurodytu atveju trečiąjai šaliai pateikus Užsakovui reikalavimą atlyginti nuostolius, Užsakovas apie tai nedelsdamas Raštu praneša Įmonei.

10.4 Užsakovas įsipareigoja atvykti į teismą ar arbitražą, nagrinėjantį Įmonei pateiktus reikalavimus atlyginti Prekių tariamai padarytus nuostolius. Įmonės ir Užsakovo tarpusavio atsakomybės klausimai sprendžiami pagal 16 straipsnio nuostatas.

10.5 Šio straipsnio pirmoje pastraipoje numatyti Įmonės atsakomybės apribojimai netaikomi, jei Įmonei tenka kaltė dėl Didelio aplaidumo.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės 

11.1 Įmonė turi teisę sustabdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tokia apimtimi, kuria juos vykdyti trukdo arba jų vykdymą nepagrįstai apsunkina nenugalimos jėgos aplinkybės, t. y. bet kurios toliau išvardytos aplinkybės: darbo ginčai ir bet kurios kitos nuo Įmonės valios nepriklausančios aplinkybės, pavyzdžiui, gaisras, karas, visuotinė karinė mobilizacija, sukilimas, rekvizavimas, turto areštas, embargas, elektros energijos naudojimo apribojimai, valiutų ir eksporto suvaržymai, epidemija, stichinės nelaimės, ekstremalūs gamtos reiškiniai, terorizmo aktai ir bet kurių šiame straipsnyje nurodytų aplinkybių nulemti subrangovų darbo trūkumai ar vėlavimas.

12. Nemokumas

12.1 Užsakovui paskelbus, kad jis negali laiku sumokėti skolų, paskelbus jo bankrotą, pradėjus jo likvidavimo ar restruktūrizacijos procedūras ar jam sudarius susitarimą su kreditoriais arba paskyrus jo administratorių, arba jei yra kitų pagrindų, leidžiančių Įmonei manyti, kad jis yra nemokus, Įmonė gali:

12.1.1    reikalauti išankstinio apmokėjimo už būsimus krovinius;

12.1.2    be jokių įsipareigojimų atšaukti ar sustabdyti bet kurių tolesnių krovinių siuntimą Užsakovui pagal Sutartį; arba

12.1.3    nepažeidžiant šių Sąlygų 8 straipsnio nuostatų bendro pobūdžio, pasinaudoti bet kuriomis tame straipsnyje numatytomis savo teisėmis.

13. Numatomas negalėjimas įvykdyti įsipareigojimųų kainos

13.1 Nepaisant kitų sustabdymą reglamentuojančių šių Sąlygų nuostatų, Įmonė turi teisę sustabdyti Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, jei aplinkybės aiškiai rodo, kad Užsakovas neįvykdys savo įsipareigojimų. Įmonei sustabdžius Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, ji apie tai operatyviai Raštu praneša Užsakovui.

14. Atsakomybės apribojimas

14.1 Nepaisant bet kurių tam prieštaraujančių šiose Sąlygose ar bet kuriuose kituose į Sutartį įtrauktuose dokumentuose pateiktų nuostatų, Įmonė neatsako už Užsakovo prarastą gamybą, negautą pelną, negautą naudą, prarastas sutartis ar kitus netiesioginius nuostolius, nepriklausomai nuo jų pobūdžio.

15. Įsipareigojimas dėl ekonominių sankcijų

15.1 Užsakovas įsipareigoja laikytis visų galiojančių įstatymų, įskaitant teisės aktus dėl eksporto kontrolės ir ekonominių sankcijų. Skirtingiems sandoriams galioja skirtingos kontrolės taisyklės ir (ar) ekonominės sankcijos, įskaitant Jungtinių Tautų, Jungtinių Valstijų, Europos Sąjungos ir (ar) atskirų šalių ar šalių grupių priimtus dokumentus.

15.2 Visų pirma, Užsakovui draudžiama parduoti ar kitaip suteikti Prekes (kaip atskirą gaminį ar paslaugą, arba kaip kito gaminio ar paslaugos sudėtinę dalį) bet kuriam asmeniui ar subjektui, jei tuo gali būti pažeistos taikomos eksporto kontrolės taisyklės ir (ar) ekonominės sankcijos, arba bet kurių valdžios institucijų išduotos eksporto licencijos.

15.3 Jei Įmonė pagrįstai mano, kad Užsakovas ketina nesilaikyti pirmiau nurodytų eksporto kontrolės teisės aktų ir taisyklių, Įmonė gali pateikti Užsakovui pranešimą ir nepažeidžiant kitų teisių, sustabdyti krovinio pristatymą pagal Sutartį, kol Užsakovas pateiks dokumentais patvirtintų įrodymų, kad pažeidimas nebus padarytas. Jei per trisdešimt (30) dienų nuo Įmonės pranešimo Užsakovas to nepadaro, Įmonė turi teisę nutraukti Sutartį be jokių įsipareigojimų Užsakovui.

15.4 Įmonė turi teisę be jokių įsipareigojimų Užsakovui sustabdyti Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, jei bet kuriuo metu įsigalios bet kurios naujos ekonominės sankcijos ir (ar) eksporto taisyklės, dėl kurių Įmonė nebegalės įvykdyti Sutarties, arba dėl kurių Sutarties vykdymas taps neteisėtas.

16. Ginčai ir taikoma teisė

16.1 Šioms Taisyklėms, jų aiškinimui ir interpretavimui taikoma Švedijos materialinė teisė, nedarant jokių nuorodų į jos teisės normų kolizijos principus ir nekreipiant dėmesio į Jungtinių Tautų Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo (CISG).

16.2 Bet kurie iš šių Taisyklių kylantys ar su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar reikalavimai arba ginčai dėl jų pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo galutinai išsprendžiami arbitražo tvarka Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo institute.

16.3 Kai ginčo suma neviršija 100 000 Švedijos kronų, taikoma pagreitinta arbitražo procedūra. Kai ginčo suma viršija 100 000 Švedijos kronų, taikomos Arbitražo taisyklės.

16.4 Arbitražo vieta – Helsingborgas, Švedija. Arbitražo procedūra vyksta anglų kalba, nebent Šalys Raštu susitaria kitaip.

Slapukai

Lankantis mūsų svetainėse, į jūsų įrenginį  gali būti įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamieji slapukai. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuris padeda svetainei įsiminti informaciją apie Jus apsilankymo metu (seanso slapukai) arba pakartotinai apsilankius (nuolatiniai slapukai).

Kai grįžtate į mūsų svetainę, slapukų pagalba išsaugotos jūsų parinktys suteikia jums malonesnę naršymo svetainėje patirtį. Nenaudojame slapukų asmeninei informacijai apie jus rinkti.

Jei nepageidaujate slapukų, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad slapukai būtų blokuojami. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad pasirinkę atsisakyti slapukų, galbūt negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis. Slapukų blokavimo procedūra priklauso nuo jūsų vartojamos naršyklės.

Daugiau informacijos ir nurodymų ieškokite savo naršyklės žinyne.

Google Analytics

Šioje svetainėje naudojama kompanijos „Google, Inc." („Google") teikiama interneto analizės programa „Google Analytcs“. „Google Analytcs“ naudoja slapukus-teksto rinkmenas, kurie įrašomi į jūsų kompiuterį, kad būtų lengviau tirti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Slapuko surinktą informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine (įskaitant ir jūsų IP adresą), „Google" persiųs ir įrašys į serverius Jungtinėse Amerikos Valstijose.

„Google" šią informaciją naudos vertindama tai, kaip naudojatės svetaine, rengdama ataskaitas apie svetainės lankomumą jos administratoriams ir teikdama kitas paslaugas, susijusias su svetainės lankomumu ir naudojimusi internetu.  Google" šią informaciją taip pat gali perduoti trečiosioms šalims, jeigu to reikalaujama pagal įstatymą, arba jeigu tos trečiosios šalys tvarko informaciją „Google" pavedimu.

Atsakomybės ribojimas

Ši informacija yra pateikta nemokamai ir yra bendro informacinio pobūdžio. Taip ribojant atsakomybę nesiekiama prieštarauti įstatymų keliamiems reikalavimams ar nustatytai atsakomybei.

Šioje svetainėje pateikiama bendro pobūdžio  patarimų apie tai, kokie gaminiai tinkamiausi, atsižvelgiant į keliamus reikalavimus  bei mūsų sistemų pritaikymo galimybes. Techniniai duomenys pagrįsti rezultatais, gautais tipinėmis testavimo sąlygomis  arba ilgą laiką naudojant gaminius įprastomis sąlygomis.

Nurodytos gaminių ir sistemų funkcijos bei savybės galioja tik tuomet, jei laikomasi instrukcijų, montavimo brėžinių, montavimo instrukcijų, techninės priežiūros instrukcijų ir kitų nurodytų sąlygų bei rekomendacijų. Priešingu atveju, pvz., pakeitus tam tikrus komponentus arba gaminius, ECOPHON nebus atsakinga už gaminių funkcionavimą, savybes ir naudojimo pasekmes.

Visi pateikti aprašai,  iliustracijos matmenys pateikti kaip bendro pobūdžio informacija ir negali būti  laikomi kokios nors sutarties dalimi. ECOPHON pasilieka teisę keisti gaminius ir sistemas apie tai iš anksto neinformuodama.

Svetainėje gali pasitaikyti techninių netikslumų,  spausdinimo klaidų ar kitokių klaidų ir netikslumų.  ”Ecophon” neprisiima jokios atsakomybės už minėtas klaidas ir netikslumus.

ECOPHON neteikia  jokios garantijos, kad pateikta informacija yra be klaidų ar netikslumų bei neatsako už galimą žalą, atsirandančią bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie tinklapio arba naudojimosi tinklapiu.

Išorinės nuorodos pateiktos tik lankytojų patogumui. ECOPHON neprisiima jokios atsakomybės už išorinių nuorodų turinį.

Prekių ženklai

ECOPHON prekių ženklas, logotipas bei visi su susiję gaminių ir paslaugų pavadinimai, dizaino elementai, logotipai ar šūkiai yra ECOPHON nuosavybė ir jų naudojimas be išankstinio raštiško ECOPHON  sutikimo  yra draudžiamas.