Bendrosios pardavimo sąlygos ir nuostatos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Bendrosios pardavimo sąlygos ir nuostatos (BPSN) taikomos visiems užsakymams (Užsakymas), kuriuos klientas (Klientas) pateikia įmonei „Saint-Gobain Ecophon“ AB, adresas: Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden, įm. k. SE556142516501, kurios pagrindinė buveinė įsikūrusi Estorpe (Įmonė), norėdamas įsigyti bet kokius Įmonės produktus ir (arba) paslaugas (Produktai), jei Įmonė ir Klientas raštu nesusitarė kitaip. 

Šios BPSN galioja nuo 2023 m. sausio 1 d. ir pakeičia visas ankstesnes bendrąsias pardavimo sąlygas ir nuostatas. Klientas atsisako taikyti savo bendrąsias pirkimo sąlygas ir įsipareigoja nesiremti jokiais kitais dokumentais, pavyzdžiui, Įmonės pateiktu katalogu, bukletais ar pavyzdžiais, nes pastarieji yra tik orientacinio pobūdžio.  

Įmonė pasilieka teisę bet kada keisti šias BPSN, iš anksto nepranešusi apie tai Klientui. Pakeista redakcija įsigalioja nedelsiant. 

Šiose BPSN toliau pateiktos sąvokos turi tokią reikšmę:

Sutartis – Produktų tiekimo sutartis, į kurią įeina šios BPSN ir bet kokios specialiosios sąlygos, dėl kurių Įmonė ir Klientas susitarė raštu.

Šalis – Įmonė arba Klientas atskirai, o Šalys – Įmonė ir Klientas kartu.

2. UŽSAKYMAI IR JŲ PRIĖMIMAS

2.1. Visi Užsakymai, kuriuos Klientas pateikia Įmonei, galioja tik tada, kai Įmonė juos patvirtina raštu užsakymo patvirtinimo formoje (Užsakymo patvirtinimas). Užsakymo patvirtinime turi būti pateiktas užsakomų Produktų aprašymas, kodai, kiekis, mokėtina kaina ir pristatymo data. Laikoma, kad Klientas gavo Užsakymo patvirtinimą praėjus 2 (dviem) darbo dienoms nuo jo išsiuntimo dienos. Esant neatitikimų tarp Užsakymo ir Užsakymo patvirtinimo turinio, dokumentų viršenybė nustatoma tokia tvarka:

  • Specialiosios sąlygos, dėl kurių Įmonė ir Klientas susitarė raštu,
  • BPSN,
  • Užsakymo patvirtinimas, ir
  • Užsakymas.

2.2. Klientui paprašius pakeisti Užsakymą arba jį atšaukus po to, kai buvo gautas Užsakymo patvirtinimas (net jei numatoma pristatymo data yra tolima laiko atžvilgiu), Įmonė turi teisę reikalauti, kad Klientas padengtų visas išlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu ar atšaukimu, o ypač išlaidas, susijusias su nestandartinių Produktų gamybos pradžia. Įmonė turi teisę negrąžinti bet kokių avansinių mokėjimų ir panaudoti šias sumas išlaidoms, patirtoms dėl atšaukto užsakymo, padengti. Suma, likusi padengus šias išlaidas (taip pat ir visas gamybos išlaidas), grąžinama Klientui.

2.3. Klientas yra atsakingas už bet kokio pagal individualų užsakymą parengto dizaino, brėžinių ar specifikacijų, susijusių su Produktais ir Kliento pateiktų Įmonei, tikslumą.

Klientas taip pat privalo per pakankamą terminą Įmonei suteikti visą reikiamą informaciją, kad Įmonė galėtų įvykdyti Sutartį.

2.4. Įmonei atlikus bet kokius matavimus Kliento naudai, tai laikoma paslauga, dėl kurios Įmonė neprisiima jokios atsakomybės.

3. KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Produktų kaina yra kaina, taikoma Produktų pristatymo dieną, jei Šalys raštu nesusitarė dėl fiksuotų įkainių. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra apskaičiuotos Ex Works (EXW) („Incoterms 2020“) sąlygomis. Į nurodytas kainas neįeina PVM ir kiti taikytini mokesčiai.

3.2. Nurodytos kainos yra pagrįstos sąnaudomis, vyraujančiomis kainų nurodymo dieną arba dieną, kurią buvo susitarta dėl taikytinų kainų.  Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, laikotarpiu nuo Užsakymo patvirtinimo iki pristatymo dienos Įmonė pasilieka teisę atlikti papildomus pakeitimus, atsižvelgusi į darbo sąnaudų, medžiagų, įrangos, pridėtinių išlaidų ir kitų mokesčių bei rinkliavų, nepriklausančių nuo Įmonės valios, padidėjimą.

3.3. Nurodytos kainos taikomos Užsakymo metu Kliento nurodytam atitinkamų prekių kiekiui. Pateikus Užsakymą mažesniam prekių kiekiui nei iš pradžių Šalių sutartas kiekis, arba pakeitus prekių specifikacijas arba pristatymo datas, taip pat tais atvejais, kai Užsakymą vėluojama įvykdyti dėl Kliento pateiktų nurodymų ar jų trūkumo, Įmonė turi teisę keisti užsakytų Produktų kainą, atsižvelgusi į atitinkamus pasikeitimus.

3.4. Jei raštu nesusitarta kitaip, mokėjimas turi būti atliktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Mokėjimas turi būti atliktas Užsakymo patvirtinime nurodyta valiuta.

3.5. Nesvarbu, kokiomis priemonėmis atliekamas mokėjimas, jis laikomas atliktu tik tada, kai mokėtina suma neatšaukiamai įskaitoma į Įmonės sąskaitą.

3.6. Neatlikus viso ar dalies sutarto mokėjimo, visos dėl bet kokių priežasčių mokėtinos sumos laikomos mokėtinomis nedelsiant. Be to, be kitų Įmonės turimų teisių ar jų gynimo priemonių, Įmonė taip pat turi teisę reikalauti, kad Klientas sumokėtų palūkanas už nesumokėtą sumą pagal Europos centrinio banko pagrindinę refinansavimo normą, padidintą 10 (dešimčia) procentinių punktų. Šios palūkanos skaičiuojamos iki faktinio visų pradelstų sumų sumokėjimo dienos. Įmonė taip pat gali išskaityti Kliento skolą iš bet kokių sumų, kurias Įmonė turi mokėti Klientui (pavyzdžiui, nuolaidų ar kitokių sumų).   

3.7. Klientui vėluojant atsiskaityti, sumokėjus tik dalį mokėtinos sumos arba nevykdant kitų įsipareigojimų, taip pat kilus abejonių dėl Kliento mokumo, Įmonė pasilieka teisę be išankstinio pranešimo (i) keisti mokėjimo sąlygas arba reikalauti finansinių garantijų, arba (ii) keisti Kliento skolos limitą, ir (arba) (iii) atsisakyti priimti arba atšaukti bet kokį pateiktą Užsakymą arba stabdyti visų priimtų Užsakymų vykdymą, nepadengiant jokios dėl to Kliento patirtos žalos ir nemokant jam jokios kompensacijos. 

3.8. Bet kokiu atveju pretenzijos dėl Produktų trūkumų neturi įtakos atsiskaitymo už Produktus terminui ir nesuteikia Klientui teisės atlikti dalinius mokėjimus. Visi mokėjimai turi būti atliekami be bet kokių Įmonės mokėtinų sumų atskaitymų ar užskaitos.

3.9. Įmonei visuomet suteikiama teisė iš bet kokių Įmonės Klientui mokėtinų sumų (taip pat ir nuolaidų ar kitokių sumų) išskaityti bet kokio pobūdžio Kliento skolas ar Įmonės turimus reikalavimus.

4. PRISTATYMAS IR TIKRINIMAS

4.1. Jei Įmonė ir Klientas raštu nesusitarė kitaip, pristatymas atliekamas EXW sąlygomis (Įmonės veiklos vietoje) arba Užsakymo patvirtinime nurodytomis pristatymo sąlygomis (pagal „Incoterms 2020“). Numatomas pristatymo laikas nurodomas Užsakymo patvirtinime. Įmonė neprisiima atsakomybės už pavėluotą ir (arba) dalinį pristatymą, o Klientas neturi teisės reikalauti jokio žalos atlyginimo ar kompensacijos ir (arba) teisės atšaukti Užsakymą.

4.2. Nepanaikinant jokių kitų Įmonės teisių, susijusių su prekių neatsiėmimu, jei Klientas dėl bet kokios priežasties negali priimti pateiktų prekių (i) Užsakymo patvirtinime nurodytą dieną ar bet kokią kitą sutartą dieną, arba (ii) bet kokią kitą vėlesnę dieną, kurią Įmonė nurodo po to, kai Klientas neatsiėmė prekių pirmiau nustatytą dieną, Įmonė turi teisę nutraukti Sutartį (visiškai ar iš dalies) ir (arba) reikalauti, kad Klientas padengtų papildomas išlaidas, susijusias su papildomu Produktų tvarkymu, gabenimu, saugojimu ir (arba) šalinimu. Jei Produktai yra saugomi, Klientas prisiima su jų saugojimu susijusią riziką iki Produktų atsiėmimo dienos. Įmonė turi teisę taikyti mokestį už Kliento prašomą atlikti dalinį pristatymą.

4.3. Produktų pakuotės rūšį nustato Įmonė.

4.4. Jei Šalys nesusitarė kitaip, Klientas prisiima su Produktų gabenimu susijusią riziką. Įmonė neprisiima atsakomybės už vėlavimą pristatyti Produktus, jų sugadinimą, visišką ar dalinį praradimą, jei tai įvyksta Produktų krovimo, gabenimo ir iškrovimo metu. Klientas gali reikšti pretenzijas tiesiogiai Kliento vežėjui.

4.5. Pristačius prekes arba jas atsiimant, Klientas turi patikrinti Produktus ir Įmonei bei vežėjui pranešti apie bet kokius jų apgadinimus, matomus defektus ar neatitikimus ir (arba) trūkumus (nurodant juos važtaraštyje arba bet kokiame kitame pristatymo dokumente) galiojančiuose teisės aktuose nustatyta forma ir per juose nustatytus terminus.  Pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas po prekių pristatymo ar atsiėmimo momento. Pranešime būtina išsamiai aprašyti nustatytus trūkumus (apgadinimus) ir pateikti jų nuotraukas. Klientui nepateikus pranešimo per pirmiau nustatytą terminą, laikoma, kad Klientas priėmė Produktus. Bet kokiu atveju turi būti sumokėta už visus pristatytus Produktus.

5. NUOSAVYBĖS TEISIŲ IŠSAUGOJIMAS

5.1. Įmonė išsaugo visas nuosavybės teises į produktus tol, kol bus sumokėta visa jų kaina, nepaisant jokių priešingų nuostatų. 

5.2. Nepaisant to, kad Įmonė išsaugo nuosavybės teises, vos tik Produktai yra pristatomi Klientui ar perduodami vežėjui, Klientas tampa jų saugotoju ir prisiima visą su jais susijusią riziką (pvz., praradimo, sugadinimo ir kt.). Klientas įsipareigoja laikyti Produktus atskirai nuo bet kokių kitų medžiagų, o ypač išsaugoti identifikavimo ženklus. 

5.3. Neatlikęs viso mokėjimo, Klientas įsipareigoja savo sąskaita nedelsdamas grąžinti Produktus ir padengti bet kokias remonto išlaidas (jei tokių būtų).

5.4. Visais atvejais, kai Įmonei tenka pasinaudoti išsaugotomis nuosavybės teisėmis, Įmonė turi teisę negrąžinti gautų avansinių mokėjimų ir panaudoti juos bet kokioms išlaidoms, susijusioms su Produktų atsiėmimu, taip pat negautam pelnui perpardavus atsiimtus Produktus padengti.

5.5. Įmonei pareikalavus, Klientas įsipareigoja teikti Įmonei pagalbą imantis bet kokių priemonių, būtinų Įmonės nuosavybės teisei į Produktus apsaugoti.

5.6. Nuosavybės teisių išsaugojimas pagal šį skirsnį neturi įtakos rizikos perleidimui pagal 4 skirsnį.

6. GARANTIJA

6.1. Jei Įmonė aiškiai raštu nėra nurodžiusi, kad Produktams taikoma atskira komercinė garantija, Įmonė garantuoja tik tai, kad Produktai atitiks jiems nustatytas specifikacijas ir neturės trūkumų, susijusių su nekokybišku dizainu, medžiagomis ar gamyba. Įmonė Produktams nesuteikia jokių kitų aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant (be apribojimų) numanomas veikimo, tinkamumo parduoti ir (arba) tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantijas.

6.2. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius Įmonės atstovų, agentų ar platintojų pareiškimus, informaciją, garantijas ir kt.

6.3. Klientas patvirtina, kad jam yra žinomos Produktų techninės savybės ir naudojimo sąlygos, kurios, be kita to, pateikiamos naudojimo taisyklėse, galiojančiuose techniniuose dokumentuose ar rekomendacijose. Kad būtų išvengta abejonių, Klientas įsipareigoja atlikti išankstinius ir pakankamus bandymus ir (arba) gauti atitinkamas rekomendacijas, kad įsitikintų, jog bet kokie Klientui pagal individualų užsakymą pagaminti Produktai atitiks jo reikalavimus.

6.4. Produktams suteikiama 1 (vienų) metų garantija nuo Produktų pristatymo Klientui arba jų atsiėmimo dienos, jei Produktai buvo atsiimti Kliento vardu.

6.5. Vis dėlto, garantija netaikoma ir Įmonė neprisiima atsakomybės:  

a. jei Produktai sugadinami po to, kai jie buvo pristatyti ar sumontuoti (pvz., sugadinus juos atsitiktinai arba pablogėjus jų kokybei dėl netinkamo naudojimo ar nekokybiško gabenimo), ir (arba) tais atvejais, kai apie pristatymo metu nustatytus matomus defektus ar neatitikimus nebuvo pranešta, kaip nurodyta 4.5 punkte, 

b. jei Produktai naudojami neatsižvelgus į jų specifikacijas, pavyzdžiui, nesilaikant rekomenduojamų montavimo (surinkimo) instrukcijų, bet kokios specialios garantinės informacijos, vidaus aplinkos sąlygų, kitos Įmonės pateiktos informacijos arba taikomų teisės aktų ar standartų,

c. akustiniam tinkui, jei prieš dengiant akustinį tinką ant akustinių plokščių
atsiranda spalvotų dėmių ir paviršių dėl tiesioginių saulės spindulių poveikio,

d. jei Produktai netinkamai saugomi arba prižiūrimi, pavyzdžiui, netinkamai valomi (pvz., jei Produktai valomi naudojant abrazyvines ar chemines medžiagas),

e. jei Klientas ar trečioji šalis atlieka Produktų pakeitimų be išankstinio rašytinio Įmonės sutikimo (įskaitant (be apribojimų) tolesnį apdorojimą, gerinimą ar remonto darbus),

f. jei gedimus lemia Kliento pateiktos medžiagos arba su Klientu suderintas ar jo nurodytas projektas, jei Įmonė kitaip nėra patvirtinusi raštu,

g. esant įprastam Produktų nusidėvėjimui.

6.6. Klientas įsipareigoja pranešti Įmonei raštu apie bet kokius trūkumus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų nustatymo dienos. Vis dėlto, jei tariamas trūkumas gali lemti bet kokios žalos susidarymą, Klientas įsipareigoja nedelsdamas raštu informuoti Įmonę ir imtis visų priemonių galimai žalai sumažinti. Pranešime turi būti pateiktas išsamus trūkumo aprašymas. Klientui raštu nepranešus Įmonei apie trūkumą per šiame skirsnyje nustatytą terminą, Klientas praranda teisę reikalauti, kad trūkumas būtų pašalintas.

6.7. Klientas įsipareigoja savo sąskaita suteikti Įmonei galimybę patikrinti Produktus.

6.8. Jei nustatoma, kad Produktas turi trūkumų, Įmonė turi teisę savo nuožiūra rinktis vieną iš šių jo pašalinimo priemonių ir ši priemonė bus laikoma vienintele bei išimtine priemone:

    a. pakeisti trūkumų turinčius Produktus pristatant Klientui pakaitinius Produktus,

    b. sutaisyti trūkumų turinčius Produktus,

    c. suteikti Klientui nuolaidą, kuri negali viršyti dvidešimties procentų Produktų įsigijimo kainos, arba

    d. atsiimti trūkumų turinčius Produktus ir grąžinti už juos sumokėtą kainą (ypač tada, kai trūkumai yra tokie rimti, kad Klientas iš esmės netenka Sutarties teikiamos naudos, susijusios su Produktais).

Aiškiai nustatoma, kad bet kokie kiti Įmonei dėl trūkumų reiškiami reikalavimai pagal įstatymą, sutartį, dėl delikto ar remiantis bet kokia kita teisine samprata nebus tenkinami, išskyrus atvejus, kai Įmonė pripažįstama kalta dėl didelio neatsargumo arba tyčinio pažeidimo.

6.9. Bet kokias papildomas išlaidas, pavyzdžiui, šalinimo ir pakartotinio montavimo išlaidas, padengia Klientas, jei su Įmone nebuvo susitarta kitaip. Jei nebuvo susitarta kitaip, Klientas padengia bet kokias papildomas su trūkumų šalinimu susijusias išlaidas, kurias Įmonė patyrė dėl to, kad Produktai buvo laikomi kitoje nei Sutartyje nurodyta vietoje arba, jei tokia vieta nebuvo nurodyta, kitoje vietoje nei Produktų pristatymo vieta.

6.10. Jei prekės yra keičiamos, Įmonė gali pakeisti trūkumų turinčius Produktus bet kokiais panašios kokybės ar kainos produktais, jei iš pradžių užsakytų Produktų nebėra. Be to, priklausomai nuo pagaminimo datos ir dėl Produktų senėjimo, jų paviršiaus vizualinė išvaizda gali šiek tiek skirtis, todėl Įmonė negali garantuoti, kad pakaitiniai Produktai atrodys identiškai pirmiau pristatytiems Produktams.

Jei Įmonė nenurodo kitaip, pakeisti trūkumų turintys Produktai išlieka Kliento nuosavybė ir Įmonė neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su tokių nekokybiškų Produktų, atliekų šalinimu ir kt.

6.11. Pašalinusi trūkumą, Įmonė yra atsakinga už suremontuoto ar pakeisto Produkto trūkumus visą likusį pradinės garantijos laikotarpį, kuris suremontuotiems ar pakeistiems Produktams nėra pratęsiamas.

6.12. Siekiant išvengti bet kokių abejonių,

- Įmonė nepriima jokių pretenzijų dėl trūkumų, pasibaigus 6.4 punkte nurodytam garantijos laikotarpiui, ir

- Įmonė nepriima jokių kitų pretenzijų dėl Produktų, jei Klientui jau buvo suteikta garantija pagal 6.8 punkto c) papunktį.

7. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

7.1. Nepaisant BPSN ar bet kokiuose kituose dokumentuose, kurie yra Sutarties dalis, numatytų priešingų nuostatų, Įmonė neprisiima atsakomybės už jokią specifinę, padarinių ar netiesioginę žalą ar nuostolius (įskaitant (be apribojimų) gamybos nuostolius, negautas pajamas, prarastą galimybę naudoti turtą, sutarčių netekimą ir kt.) didžiausia įstatymų leidžiama apimtimi.

7.2. Nepažeidžiant bet kokių kitų šiose BPSN numatytų nuostatų, bendra Įmonės atsakomybė už bet kokią vieną pretenziją ar visas pretenzijas, susijusias su vienu Įmonės įsipareigojimų pažeidimu (nesvarbu, ar tai būtų Bendrovės aplaidumas ar tyčinis pažeidimas), bet kokiu atveju negaliviršyti Produktų, su kuriais pretenzija yra susijusi, pirkimo kainos.

7.3. Šios nuostatos nepašalina ir neapriboja Įmonės atsakomybės už asmens mirtį ar sužalojimą, kuriuos lėmė Įmonės aplaidumas arba klaidinančios informacijos pateikimas.

7.4. Šie galimos atsakomybės apribojimai yra esminė Produktų kainų nustatymo sąlyga.

8. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

8.1. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, Įmonės ar vienos iš „Saint-Gobain“ grupės tiesiogiai ar netiesiogiai patronuojamųjų bendrovių turimos intelektinės nuosavybės teisės, ypač susijusios su planais, kompiuteriniais failais, technine ir komercine dokumentacija, specifikacijomis, bandymų rezultatais, nuotraukomis, pavyzdžiais, prototipais, tyrimais, ataskaitomis, korespondencija, patentais, modeliais ir brėžiniais, prekių ženklais (toliau – Elementai), išlieka išimtinė Įmonės ir (arba) „Saint-Gobain“ grupės nuosavybė.

8.2. Klientas įsipareigoja sąžiningai naudotis šiais Elementais, jų neiškreipti ir nekeisti bei nenaudoti jų kitai nei sutarta paskirčiai.

Taigi Klientas sutinka:

- neperduoti ir neplatinti šių Elementų be išankstinio raštiško Įmonės sutikimo, ir (arba)

- nenaudoti Elementų pakenkdamas Įmonės ir (arba) „Saint-Gobain“ grupės įvaizdžiui.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Įmonė turi teisę sustabdyti bet kokių savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tiek, kiek tokį vykdymą trukdo arba nepagrįstai apsunkina nenugalimos jėgos aplinkybės, t. y. bet kurios iš šių aplinkybių: darbo ginčai ir bet kokios kitos aplinkybės, nepriklausančios nuo Įmonės valios, pavyzdžiui, gaisras, karas, didelio masto karinė mobilizacija, sukilimas, rekvizicija, turto areštas, embargas, elektros energijos, valiutos naudojimo ir eksporto apribojimai, epidemija, valdžios institucijų veiksmai, stichinės nelaimės, ekstremalūs gamtos reiškiniai, teroristų išpuoliai ir pavėluotas ar netinkamas subrangovų įsipareigojimų vykdymas, kurį lėmė šiame punkte nurodytos priežastys.

9.2. Tokiu atveju Įmonė įsipareigoja vos tik sužinojusi kuo greičiau informuoti Klientą apie nenugalimos jėgos aplinkybes. Jei aplinkybės, trukdančios Įmonei vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, neišnyksta praėjus 3 (trim) mėnesiams po pranešimo gavimo dienos, bet kuri iš Šalių gali pateikti kitai Šaliai pranešimą, atšaukiantį atitinkamą (-us) Užsakymą (-us). Tokiu atveju Įmonė įsipareigoja grąžinti Klientui kainą, kurią jis sumokėjo už Produktus, kurie negalėjo būti pristatyti po pranešimo gavimo dienos, ir tai bus vienintelė Klientui prieinama kompensacija.

10. REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS

10.1. Klientas įsipareigoja laikytis visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, o ypač (be apribojimų): (i) darbuotojų teises užtikrinančių (įskaitant darbuotojų sveikatos ir saugos, priverstinį darbą ir vaikų darbą draudžiančių) teisės aktų, (ii) aplinkos apsaugos teisės aktų, (iii) teisės aktų, susijusių su finansinio sąžiningumo užtikrinimu (kurie be apribojimų apima bet kokios korupcinės veikos draudimą), (iv) konkurencijos teisės aktų, (v) ekonominių sankcijų, importo ir eksporto kontrolės teisės aktų (įskaitant draudimą perparduoti ar kitaip perleisti Produktus bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, jei tai pažeistų šiuos teisės aktus). Įmonė turi teisę atsisakyti Užsakymo ir (arba) sustabdyti jo vykdymą, neprisiimdama už tai jokios atsakomybės, jei pagal bet kokį naujai priimtą teisės aktą jos sutartinių įsipareigojimų vykdymas būtų neteisėtas arba dėl to Įmonei galėtų būti paskirtos sankcijos. 

10.2. Klientas įsipareigoja įgyvendinti proporcingas priemones ir procedūras, padedančias užtikrinti pirmiau nustatytų įsipareigojimų laikymąsi, ir, Įmonei pareikalavus, jas nurodyti. Neįvykdžius šio reikalavimo, Įmonė turi teisę sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, neprarasdama kitų turimų teisių ir neprisiimdama jokios atsakomybės Kliento atžvilgiu. 

10.3. Klientas patvirtina, kad jis buvo informuotas apie Įmonės profesinių įspėjimų sistemą, prieinamą adresu: https://www.bkms-system.com/saint-gobain.

11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Įmonė tvarko Klientų duomenis naudodama kompiuterines priemones Užsakymų valdymo tikslais.

11.2. Šiais tikslais renkami asmens duomenys (Kliento įmonės pavadinimas, Kliento kontaktinio asmens vardas ir pavardė, el. pašto adresas, darbo telefono ar fakso numeris) yra būtini norint vykdyti Sutartį ir sudaryti Įmonei galimybę valdyti Užsakymų vykdymą, prekių pristatymą, sąskaitų išrašymą ir skolų išieškojimą.

11.3. Šie duomenys saugomi visą komercinių santykių laikotarpį ir ne ilgiau nei numatyta teisės aktuose.

11.4. Duomenų gavėjai yra Įmonės klientų aptarnavimo, prekybos, sąskaitų ir skolų išieškojimo skyriai, taip pat Įmonės subrangovai, atsakingi už prekių pristatymą ir sąskaitų pateikimą.

11.5. Remdamasis galiojančiais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, visų pirma 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, pašalinti ir nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Klientas gali pasinaudoti šiomis teisėmis išsiuntęs el. laišką adresu: dataprotection@ecophon.com, arba laišką adresu: SAINT-GOBAIN ECOPHON AB - Privacy Correspondent - Box 500, SE-265 03 in Hyllinge, Sweden.

Norėdamas sužinoti daugiau informacijos apie Įmonės vykdomą asmens duomenų tvarkymą, Klientas gali apsilankyti Įmonės interneto svetainėje www.ecophon.com/lt (skilties „Teisinė informacija“ punktas „Privatumo politika“).    

12. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Šioms BPSN taikomi Švedijos įstatymai ir jos visais atžvilgiais aiškinamos remiantis Švedijos įstatymais, neatsižvelgiant į teisės kolizijos principus ir Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

12.2. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių BPSN arba susijęs su jomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, galutinai sprendžiamas kompetentingame teisme Helsingborge (Švedija).

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Visoms ar daliai BPSN nuostatų tapus negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis pagal įstatymą, visos kitos šių BPSN nuostatos lieka galioti, o Šalys įsipareigoja geruoju susitarti dėl pakaitinių nuostatų, turinčių panašų poveikį, kiek tai leidžia įstatymai.

13.2. Šaliai vėluojant pasinaudoti arba nepasinaudojus turimomis teisėmis, tai nebus laikoma tokių teisių atsisakymu, išskyrus atvejus, kai toks atsisakymas yra aiškiai išreikštas raštu.

13.3. Pranešimai turi būti parengti raštu ir įteikiami asmeniškai, siunčiami registruotu paštu arba el. paštu su gavimo patvirtinimu Užsakymo patvirtinime nurodytu Šalies adresu.

 

_______________