Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W firmie Ecophon traktujemy prywatność poważnie i zobowiązujemy się do jej ochrony.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO"), niniejsza polityka wyjaśnia kiedy, w jakim celu i w jaki sposób Ecophon, działając na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu:

 • gromadzi dane osobowe osób fizycznych;
 • wykorzystuje te dane;
 • ujawnia tego rodzaju dane innym podmiotom, gdy jest to konieczne i pod pewnymi warunkami;
 • zachowuje bezpieczeństwo i poufność tych danych osobowych.

OSTATNIA AKTUALIZACJA POLITYKI

Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 18 sierpnia 2022 r.

Polityka ta może z czasem ulec zmianie, dlatego prosimy o sprawdzenie daty na tej stronie, aby upewnić się, że posiadasz jej najnowszą wersję.

KIM JESTEŚMY

Ecophon (zwany dalej „Ecophon”) składa się z kilku odrębnych spółek i/lub dedykowanych zespołów zajmujących się sufitami, działających w ramach innych spółek Grupy Saint-Gobain („Grupa”). W każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z jedną z tych firm i/lub z jedną z firm hostujących dedykowane zespoły zajmujące się sufitami w ramach Ecophon (zwaną dalej „Podmiotem”), administratorem Państwa danych osobowych będzie Podmiot, który decyduje o tym, w jakim celu i w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane.

W niniejszej polityce określenia („my”, „nas”, „nasz”) odnoszą się do konkretnego Podmiotu, który jest administratorem Państwa danych osobowych.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I W JAKI SPOSÓB

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują - są to informacje na Państwa temat, które przekazują nam Państwo dobrowolnie:

 • poprzez wprowadzenie informacji na jednej z naszych stron internetowych;
 • podczas wizyty w oddziale;
 • za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych;
 • za pośrednictwem platform społecznościowych;
 • podczas kontaktów z nami - osobistych, przez telefon, e-mail lub w inny sposób.

Przykład - dane te obejmują informacje podawane w momencie rejestracji w celu korzystania z naszych stron internetowych, subskrypcji usług, które świadczymy za pośrednictwem naszych stron internetowych, zamieszczania materiałów lub wnioskowania o dalsze usługi, zarządzania swoim kontem online (w tym dostępu do dokumentacji i kontaktowania się z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub w inny sposób). Możemy również poprosić Państwa o informacje w przypadku gdy zgłaszają Państwo problem z naszymi stronami internetowymi. Jeśli wypełnisz jakiekolwiek ankiety wymagane do celów badawczych, będziemy zbierać informacje również w takich okolicznościach.

Informacje, które nam Państwo podają, mogą dotyczyć Państwa danych identyfikacyjnych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu lub szczegółów zapytania, a także mogą obejmować zapisy wszelkiej korespondencji i odpowiedzi na wszelkie ankiety.

Dane osobowe, które zbieramy na Państwa temat - możemy automatycznie zbierać następujące informacje:

 • Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, w tym m.in. dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogach internetowych i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskują Państwo dostęp;
 • informacje techniczne, zbierane automatycznie, w tym anonimowe dane gromadzone przez serwer hostingowy w celach statystycznych, adres protokołu internetowego (IP) wykorzystywany do połączenia komputera lub urządzenia z Internetem, typ i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma. więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików „cookies”;
 • wszelkie dane osobowe, na których udostępnienie pozwalasz w ramach swojego profilu publicznego lub sieci mediów społecznościowych osób trzecich.

Dane osobowe, które możemy otrzymać z innych źródeł - uzyskujemy pewne dane osobowe na Państwa temat ze źródeł spoza naszej działalności, które mogą obejmować spółki naszej Grupy lub inne firmy zewnętrzne.

Pozostałe postanowienia niniejszej polityki mają również zastosowanie do wszelkich danych osobowych, które otrzymujemy z tych źródeł.

W JAKIM CELU I W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem w celu:

 • obsługi komunikacji i wymiany informacji z użytkownikami naszych stron internetowych;
 • zarządzania naszymi relacjami z klientami/ewentualnymi przyszłymi klientami; w szczególności podczas realizacji zamówień, odpowiadania na zapytania lub poprzez regularne wysyłanie wiadomości i informacji na temat naszych produktów, marek lub naszych inicjatyw, które są dla Państwa interesujące;
 • lub w innym konkretnym celu wskazanym w momencie zbierania informacji.

Możemy wykorzystywać i przetwarzać Państwa dane osobowe zasadniczo:

 • w przypadku gdy wyrazili Państwo na to dobrowolną i wyraźną ZGODĘ oraz w konkretnych, określonych i uzasadnionych celach.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na korzystanie przez nas z dotyczących Państwa informacji, kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

 • gdy jest to niezbędne do realizacji naszych UZASADNIONYCH INTERESÓW jako przedsiębiorstwa, chyba że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności są w danym przypadku nadrzędne, biorąc pod uwagę Państwa uzasadnione oczekiwania, oparte na Państwa relacji z nami.

Na przykład w następujących celach:

 • bezpośrednich działań marketingowych (poza tymi, które wymagają Państwa zgody) analizowanych i wykorzystywanych do kształtowania naszej strategii marketingowej oraz w celu poprawy i personalizacji Państwa doświadczeń jako użytkowników;
 • oceny i poprawy jakości usług, które świadczymy klientom, poprzez nagrywanie wszelkich rozmów z naszymi centrami kontaktowymi;
 • wykrywania, zapobiegania i łagodzenia skutków oszustw lub innych nielegalnych działań;
 • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i danych dla umożliwienia nam podejmowania działań w celu ochrony Państwa danych przed utratą lub zniszczeniem, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem.
 • gdy jest to niezbędne, abyśmy mogli SPEŁNIĆ OBOWIĄZEK USTAWOWY, a w szczególności:
 • udzielić pomocy organowi publicznemu lub organowi prowadzącemu postępowanie karne;
 • zidentyfikować użytkownika, gdy kontaktuje się z nami w określonych okolicznościach prawnych;
 • zweryfikować poprawność danych, które posiadamy na Państwa temat.
 • gdy jest to wymagane dla WYKONANIA UMOWY, jaką zawarliśmy z Państwem, lub dlatego, że poprosili nas Państwo o podjęcie określonych kroków przed zawarciem umowy. Będą to m.in. informacje, które przetwarzamy w celu zarządzania Państwa kontem, realizacji dostaw, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i zarządzania roszczeniami gwarancyjnymi.

 

KTO MOŻE UZYSKAĆ LUB MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Ecophon i pozostałe spółki Grupy

Możemy udostępnić Państwa dane innym spółkom w ramach Grupy w wewnętrznych celach administracyjnych lub w celach marketingowych w związku z produktami i/lub usługami, które uzupełniają ich własną ofertę produktów i/lub usług, które mogą Państwa zainteresować.

Możemy również przekazać Państwa dane osobowe w sytuacji, gdy przekierujemy Państwa zgłoszenie do naszych kontaktów w ramach Grupy, które są w stanie załatwić zgłoszoną przez Państwa sprawę (na przykład w celu rozwiązania problemu, który nam Państwo zgłosili).

Nasi dostawcy i usługodawcy

Możemy ujawnić Państwa dane naszym zewnętrznym usługodawcom, przedstawicielom, podwykonawcom i innym organizacjom w celu świadczenia usług nam lub bezpośrednio Państwu w naszym imieniu.

Takie osoby trzecie mogą obejmować dostawców usług w chmurze (takich jak hosting i zarządzanie pocztą elektroniczną) lub agencje reklamowe, służby administracyjne, biura informacji kredytowej, procesory płatności kartą kredytową/debetową, podmioty prowadzące badania satysfakcji klienta lub inne osoby trzecie, które świadczą nam usługi i pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności i strony internetowej.

Gdy korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, ujawniamy tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług i mamy podpisaną umowę, która wymaga od nich zachowania bezpieczeństwa i poufności danych oraz niewykorzystywania ich w sposób inny niż zgodnie z naszymi konkretnymi instrukcjami.

Osoby trzecie, które dostarczają Państwu produkty i usługi za naszym pośrednictwem

Ściśle współpracujemy z różnymi osobami trzecimi, aby zapewnić Państwu szereg produktów i usług, które stanowią uzupełnienie naszej własnej oferty.

W przypadku zapytania lub zakupu jednego lub więcej produktów lub usług za naszym pośrednictwem odpowiednia osoba trzecia może wykorzystać Państwa dane w celu dostarczenia Państwu informacji oraz wykonania swoich zobowiązań wynikających z umów, które Państwo z nią zawarli.

Ci zewnętrzni dostawcy produktów mogą udostępniać nam informacje na Państwa temat, które będziemy wykorzystywać zgodnie z niniejszą polityką. W niektórych przypadkach będą oni działać jako administratorzy Państwa danych, dlatego zalecamy zapoznanie się z ich własną polityką prywatności.

Inne sposoby ewentualnego udostępniania przez nas Państwa danych osobowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 • jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić je w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku ustawowego, wykrycia lub zgłoszenia przestępstwa, egzekwowania lub stosowania warunków naszych umów lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych gości i klientów;
 • w przypadku gdy przeprowadzamy restrukturyzację lub sprzedajemy naszą firmę lub jej aktywa, lub gdy przeprowadzamy fuzję lub reorganizację;
 • w celu egzekwowania obowiązujących warunków użytkowania, ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszych firm;
 • jeśli wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie swoich danych.

Zawsze jednak będziemy podejmować działania w celu zapewnienia dalszej ochrony Państwa prawa do prywatności.

GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane przechowywane są w naszych bazach danych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej lub w bazach danych naszych usługodawców. Przede wszystkim ze względu na międzynarodowy wymiar działalności Podmiotów Ecophon i Grupy, a także w celu optymalizacji jakości usług, dane, które nam Państwo przekazują, mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W takich przypadkach podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i poufności w celu zapewnienia dalszej ochrony Państwa prawa do prywatności zgodnie z niniejszymi zasadami. Działania te obejmują nałożenie zobowiązań umownych na odbiorcę Państwa danych osobowych lub zapewnienie, że odbiorcy przystąpili do „międzynarodowych ram”, które mają na celu zapewnienie właściwej ochrony.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przechowujemy Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla osiągnięcia celu, w którym są przetwarzane, oraz do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Nie przechowujemy danych osobowych w formacie umożliwiającym identyfikację dłużej, niż jest to konieczne.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa oraz pewnych wyłączeń, ograniczeń i okoliczności, mają Państwo prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 • poprawiania, modyfikowania i aktualizowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wycofania swojej zgody;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji na Państwa temat;
 • poproszenia nas o przekazanie Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym pliku z danymi Państwu lub innemu usługodawcy, jeśli jest to technicznie możliwe (przenośność danych);
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego i skorzystania z sądowego środka odwoławczego.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw lub chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich, to proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dataprotection@ecophon.com w dowolnym momencie. Odpowiedź zostanie udzielona w rozsądnym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzaliśmy lub gromadziliśmy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu ds. ochrony prywatności.

Dane kontaktowe do właściwego organu ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ PAŃSTWA DANYCH

Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Państwa danych przez cały czas. Po otrzymaniu Państwa danych osobowych wprowadzamy uzasadnione i odpowiednie środki i zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec ich przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie lub nieuprawnionemu dostępowi do nich.

JAK DZIAŁAJĄ PLIKI „COOKIES”

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, nasze strony wykorzystują pliki „cookies” (w tym pliki cookie Google Analytics, aby uzyskać ogólny obraz zwyczajów i liczby odwiedzających nasze strony internetowe.

Pliki „cookies” („ciasteczka”) to małe fragmenty informacji wysyłane do Państwa urządzenia i przechowywane na jego dysku twardym, aby umożliwić naszej stronie rozpoznanie Państwa podczas odwiedzin.

Istnieje możliwość wyłączenia plików „cookies” poprzez ustawienie preferencji przeglądarki. Nasza strona internetowa posiada Polityka dotycząca plików cookies zawierającą szczegółowe informacje na temat stosowanych plików „cookies” oraz sposobu ich usuwania.

KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy kierować do naszego Korespondenta ds. Prywatności, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Jeśli chcesz napisać do nas, napisz do Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, SE 265 03 HyllingeSzwecja.

Nasz adres mailowy dla zapytań dotyczących ochrony danych to dataprotection@ecophon.com. Możesz również wysłać zapytanie, wypełniając nasz formularz informacyjny.