Místnosti vybavené akustickými podhledy

Zvukové pole v rovnovážném stavu v místnosti s akustickým podhledem a předměty, které rozptylují zvukové vlny

S místnostmi vybavenými akustickými podhledy se setkáváme mnohem častěji. V takových místnostech nezávisí doba dozvuku pouze na činiteli pohltivosti zvuku. Hlavní role zde hrají například vliv zvuk rozptylujícího nábytku, způsob rozmístění pohlcovačů zvuku nebo tvar místnosti. Je nutné si uvědomit, že hladina zvuku z velké části závisí na celkovém činiteli pohltivosti zvuku. Čím vyšší činitel pohltivosti, tím nižší hladina zvuku.     

V případě uvažování o době dozvuku jako jediném deskriptoru, nebudou žádné jiné akustické informace, tolik důležité pro subjektivní sluchový vjem, k dispozici. Například hladina zvuku nebo počáteční doba dozvuku představují v tomto případě velmi důležité faktory. Bohužel tyto informace nejsou ve veličině, jakou je počáteční doba dozvuku, zastoupeny. Proto je důležité přidat k době dozvuku i jiné akustické deskriptory s těmito aspekty souvisejícími. Právě tyto deskriptory, které se mohou u každé místnosti lišit a to i tehdy, kdy se místnosti vyznačují stejnou dobou dozvuku, vyjadřují subjektivní rozdíly, které lidské ucho dokáže rozpoznat.

Zvukové pole v ustáleném stavu v místnosti, vybavené akustickými podhledy a zvuk rozptylujícími předměty. 

Při dozvuku je situace poněkud komplikovanější, než v ustáleném stavu. Po vypnutí zdroje zvuku se zvukové vlny, dopadající na akustické podhledy, rozplynou mnohem rychleji než zvukové vlny, které se šíří téměř rovnoběžně se stropem nebo podlahou. K tomuto jevu dochází proto, že větší část zvukové energie, která se šíří směrem ke stropu, je jím následně pohlcena.

Pokud není v místnosti umístěn žádný nábytek a pokud stěny i podlaha v místnosti mají charakter rovných ploch o nízké pohltivosti zvuku, dobu dozvuku určíme dle míry pohlcování příčných incidencí stropem a mírou pohltivosti stěn a podlahy. Ke příčným incidencím dochází při šíření zvukových vln téměř rovnoběžně s podlahou i stropem. Koeficient pohlcování v případě grazujících incidencí je často mnohem nižší v porovnání s běžně uváděnými koeficienty pohlcování. Proto doba i dozvuku bude mnohem delší, než jakou bychom očekávali dle výpočtů podle Sabinova vzorce.       

Sound field during the sound decay process in rooms with absorbent ceilings and sound scattering objects.

Zvukové pole při slábnutí intenzity zvuku v místnosti, vybavené akustickým stropním podhledem.

Pokud je místnost vybavena nábytkem, dojde k rozdělení příčného zvukového pole. V tom případě bude určitá část horizontální energie vysílána i směrem k akustickým podhledům. Důsledkem takového rozptýlení zvuku bude i kratší doba dozvuku. Účinek zvuk nepohlcujícího zařízení místnosti můžeme tedy považovat za zvýšení míry pohlcování zvuku v místnosti.


 
Výpočet doby dozvuku

Pro výpočet doby dozvuku v místnosti s akustickými podhledy je nutné uvážit následující faktory:

1. Koeficient pohlcování příčných incidencí u stropního podhledu
2. Účinek pohlcování zvuk rozptylujícího nebo pohlcujícího zařízení místnosti
3. Koeficient pohlcování stěn a podlahy
4. Pohlcování vzduchem

Křivka doby dozvuku ve školní třídě u

a) prázdné místnosti
b) a + akustických podhledů
c) b + polic, skříní a ostatního zařízení podél stěn
d) c + studentských lavicí, skládající se ze židlí a malých stolků, rozmístěných po podlaze 


 

Křivka doby dozvuku v místnosti vybavené akustickými podhledy.

Reverberation curve showing difference between early and late reverberation.

V této místnosti je umístěno pouze několik zvuk rozptylujících předmětů. Křivka zde vykazuje nerovnoměrný průběh. Na počátku křivky dochází k rychlému úbytku zvukové energie a v další části křivky se již úbytek zpomaluje. Strmost v počáteční části křivky odpovídá strmosti dle Sabinova vzorce. To naznačuje, že k vytvoření difúzního zvukového pole dochází okamžitě po vypnutí zdroje zvuku, tj. po ustálení stavu. Pro vyhodnocování hodnot T20 aT30 používáme poslední část křivky, týkající se grazujícího zvukového pole.

 

Odrazy, které dorazí do 50 ms po zvuku přímém, přispívají k vylepšení srozumitelnosti řeči. Z toho důvodu jsou takové odrazy považovány za odrazy užitečné. Zvuky, které dorazí později, mohou již srozumitelnost řeči narušovat. Protože hodnoty T20 a T30 se nevyhodnocují dříve, než síla zvuku poklesne o hodnotu 5 dB, účinek počátečních odrazů není v těchto deskriptorech zahrnut. Vyhodnocením pouze doby dozvuku (T20, T30) dochází ke ztrátě akustických informací, důležitých pro subjektivní vnímání zvuku. V tomto smyslu jsou důležitými veličinami síla zvuku a počáteční odrazy zvuku, bohužel, tyto komponenty nejsou v době dozvuku nikterak zohledněny. Z toho důvodu je důležité kromě doby dozvuku uvážit i ostatní akustické deskriptory (G, C50, STI) ve spojení s těmito aspekty. Tyto deskriptory, které se mohou u jednotlivých místností lišit i přes stejnou dobu dozvuku, dokážou lépe vyjádřit subjektivní rozdíly při vnímání zvuku.

 

Chcete dozvědět více?

  • Stáhněte si náši brožuru "Ecophon Healthcare"

  • Přečtěte si naše vědecké studie, které se zabývají problematikou hluku v nemocnicích a zdravotnictkých zařízeních.

  • Pro více informací o akustických stropních podhledech a panelech splňujících individuální hygienické požadavky navštivte oddíl Ecophon Hygiene.

  • Pro pomoc s výběrem vhodného akustického řešení kontaktujte naše experty na akustiku.