Šíření zvuku

Úroveň hlasitosti zvuku se úměrně snižuje s narůstající vzdáleností od zdroje zvuku. Rozvržení místnosti (tvar, nábytek, druh povrchu, atd.) má vliv na to, jak rychle se bude úroveň hlasitosti na cestě k posluchači snižovat. 

 

Řeč ze vzdálenosti 1 m

 

Řeč ze vdálenosti 4 m


Řeč ze vzdálenosti 8 m


Pro účely charakteristiky šíření zvuku se používá parametr, který udává, do jaké míry dochází k prostorovému útlumu zvuku ve dvojnásobné vzdálenosti od jeho zdroje. Tento parametr vyjadřuje míru prostorového útlumu A-vážené hladiny akustického tlaku řeči na dvojnásobnou vzdálenost. Označuje se jako jako D2,S a měří se v dB. Udává sklon křivky šíření zvuku. Dalším parametrem je A-vážená hladina akustického tlaku řeči na vzdálenost 4 m Lp,A,S,4m, měřená také v dB. Uvádí, jak vysoká je hladina řeči na vzdálenost 4 m od zdroje zvuku.

 
 

 

 

 

Cílové hodnoty pro dobré akustické prostředí dle ISO3382-3 jsou: D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4 m ≤ 48 dB,

Komfortní vzdálenost rc

Kromě parametrů uvedených v ISO 3382-3 je možné ještě spočítat tzv. komfortní vzdálenost (rc). Komfortní vzdálenost odpovídá vzdálenosti, při které hladina akustického tlaku klesne na předem definovanou přijatelnou úroveň komfortu (Lc). Doporučuje se zaměřit na to, kdy hladina zvuku klesne o 10 dB od obvyklé úrovně řeči ve velkoprostorových otevřených kancelářích ve vzdálenosti 1 m od mluvčího. Díky znalosti parametrů D2S a LP, A, S, 4m je komfortní vzdálenost dána vztahem:

rc = 4x10 0.3(Lp,A,S,4m - Lc) / D2,S

Pokud zvolíme úroveň komfortu řeči Lc 48dB (A), tzn. o 10 dB nižší, než obvyklá úroveň řeči v otevřených velkoplošných kancelářích (kde je normálně 58 dB (A) na vzdálenost 1 metr), pak komfortní vzdálenost odpovídá 4m. 10 dB snížení hladiny akustického tlaku odpovídá přibližně polovině subjektivně vnímané síle zvuku.

 


 
 
 
 
Articulation Class
 

Artikulační třída (AC) vyjadřuje klasifikaci zavěšených stropních podhledů podle jejich schopnosti přispívat k akustickému soukromí mezi jednotlivými pracovními místy. Pomocí této metody se měří odrazové charakteristiky zvuku u stropních podhledů, použitých společně s akustickými paravány. Čím vyšší je hodnota AC u podhledu, tím efektivnější bude redukce šíření zvuku.

 

Atribut

Objektivní deskriptor

 Označení     

  Jednotka    

Výklad

Norma

Prostorový útlum

Míra prostorového útlumu akustického tlaku na dvojnásobnou vzdálenost.
Hodnota pstorového útlumu A-vážené SPL řeči, D2,S

 

D2,s

dB

Měření poklesu úrovně zvuku v závislosti na vzdálenosti od jeho zdroje.

ISO 14257 33823

Prostorový útlum Hladina akustického tlaku řeči na vzdálenost 4m

Zvýšená hladina akustického tlaku ve vztahu k referenční křivce distribuce zvuku.

Vážená SPL řeči na vzdálenost 4m, LpAS4m

 

LpA,S,4m

dB

Měření kontribuce místnosti na úroveň hladiny zvuku nebo hluku v různých vzdálenostech od zdroje zvuku.

ISO 14257 33823

Prostorový útlum

Artikulační třída

AC

  Index  

Klasifikace podhledů z hlediska jejich schopností přispívat k akustickému soukromí v otevřených velkoprostorových kancelářích.

ASTM E 1110 (2001)