Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.VYMEZENÍ POJMŮ

 V těchto Obchodních podmínkách mají níže uvedené výrazy tyto významy:

 „Společnost“ znamená Saint-Gobain Ecophon AB.

 „Osoba podepisující za Společnost“ znamená osobu oprávněnou podepisovat v zastoupení Společnosti.

 „Smlouva“ znamená smlouvu o dodávce Zboží, která obsahuje tyto Podmínky.

 „Odběratel“ znamená osobu, která usiluje o koupi Zboží od Společnosti.

 „Zboží“ znamená výrobky a v případech, kdy to umožňují souvislosti, i služby, které má Společnost dodat podle Smlouvy.

 „Hrubá nedbalost“ znamená jakékoli jednání nebo opomenutí představující buď nevěnování pozornosti vážným následkům, které by svědomitá smluvní strana běžně předvídala jako následky, jež pravděpodobně nastanou, nebo záměrná nevšímavost ohledně následků takového jednání nebo opomenutí.

 „Písemně“ znamená komunikaci listinou podepsanou oběma Smluvními stranami nebo dopisem, faxem či elektronickou poštou.

 „Objednávka“ znamená písemnou listinu, kterou Odběratel objednává Zboží od Společnosti.

 „Smluvní strana“ znamená Společnost nebo Odběratele samostatně a „Smluvní strany“ znamenají Společnost a Odběratele společně.

 „Podmínky“ znamenají podmínky uvedené v tomto dokumentu a jakékoli zvláštní podmínky písemně sjednané mezi Osobou podepisující za Společnost a Odběratelem.

 2. SMLOUVA

 2.1          Veškeré Objednávky přijímá Společnost na základě Podmínek a Podmínky může měnit pouze Osoba podepisující za Společnost, a to písemně.

 2.2          Veškeré Objednávky zadané Odběratelem u Společnosti nabývají účinnosti pouze, když budou písemně odsouhlaseny Společností. Písemné odsouhlasení Společností obsahuje popis objednávaného Zboží, množství a splatnou cenu a dobu dodání a považuje se za převzaté Odběratelem dva pracovní dny po odeslání poštou. V případě jakéhokoli rozporu mezi Objednávkou a potvrzujícími listinami je rozhodující obsah dokumentů v tomto pořadí:

-          Změny Podmínek sjednané písemně v souladu s odstavcem 2.1;

-          Podmínky;

-          Písemné odsouhlasení Společností;

-          Objednávka Odběratele.

2.3          Objednávky lze zrušit pouze písemnou dohodou s Osobou podepisující za Společnost během tří dnů po odsouhlasení Objednávky Společností. Odběratel nahradí Společnosti veškeré náklady, ztráty nebo výdaje vzniklé Společnosti v důsledku takového zrušení. Týká-li se Objednávka nestandardního Zboží, tj. Zboží, které nemá Společnost běžně na skladě, uhradí Odběratel při zrušení rovněž cenu takového Zboží v souladu s písemným odsouhlasením Společnosti.

 2.4          Odběratel výlučně odpovídá za přesnost jakýchkoli projektových výkresů nebo specifikací týkajících se Zboží, které Odběratel poskytuje Společnosti. Odběratel rovněž odpovídá za to, že poskytne Společnosti veškeré nezbytné informace o Zboží v dostatečném předstihu tak, aby umožnil Společnosti plnit Smlouvu v souladu s jejími Podmínkami.

 3. INFORMACE

 3.1          Veškeré informace a údaje obsažené ve všeobecných produktových dokumentech a cenících poskytovaných Společností jsou závazné pouze, jsou-li písemným odkazem obsaženy ve Smlouvě.

 4. CENY

 4.1          Cena Zboží je cenou použitou Společností ke dni dodání Zboží, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuta nabídka s pevně stanovenou cena. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, jsou stanovené ceny vypočteny jako ceny ex works (ze závodu) podle Incoterms 2010. Stanovené ceny jsou bez DPH a jiných daní, poplatků nebo odvodů.

 4.2          Stanovené nebo uvedené ceny vycházejí z nákladů platných v době, kdy jsou ceny uváděny nebo sjednávány. Bez ohledu na výše uvedené má Společnost právo cenu Zboží upravovat i po dni odsouhlasení Objednávky Odběratele, a to o takovou částku, jež může být nezbytná na pokrytí zvýšení nebo zavedení jakéhokoli poplatku nebo daně splatné ve vztahu ke Zboží. Společnost jakékoli takové navýšení řádným způsobem oznámí.

 4.3          Stanovené nebo uvedené ceny platí pro množství a ohledně údajů poskytnutých Odběratelem v době Objednávky. V případě zadávání Objednávek na menší množství, než bylo původně Smluvními stranami sjednáno, nebo dojde-li k jakékoli změně specifikací nebo dodací lhůty nebo bude-li v důsledku pokynů Odběratele nebo jejich neposkytnutí způsobeno prodlení, má Společnost právo upravit cenu objednaného Zboží tak, aby byly takové změny zohledněny.

 5. KONTROLA

 5.1          Odběratel provede kontrolu Zboží v místě a době vykládky nebo vyzvednutí Zboží.

 5.2          Pokud se kontrolou prokáže, že Zboží nebo jeho části nejsou v souladu se Smlouvou, bude o tom Odběratel písemně informovat Společnost nejpozději následující pracovní den po vykládce. Pokud Odběratel takto písemně ve výše uvedené lhůtě Společnost neupozorní, má se za to, že Odběratel Zboží převzal.

 5.3          Po obdržení písemného upozornění Odběratele podle odstavce 5.2 Společnost veškeré nesrovnalosti ohledně Zboží odstraní tak, jak je uvedeno v článku 9 těchto Podmínek.

 6. DODÁNÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ

 6.1          Jakákoli sjednaná obchodní podmínka se vykládá v souladu s Incoterms 2010.

 6.2          Nebyla-li žádná obchodní podmínka výslovně písemně sjednána, dodání bude ex works (ze závodu), srov. odstavec 4.1 výše.

 6.3          Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení těchto Podmínek, nebezpečí ohledně Zboží přechází ze Společnosti na Odběratele v okamžiku dodání.

 6.4          Pokud se v případě dodání FCA (vyplaceně dopravci) Společnost zaváže, že zašle Zboží na místo určení uvedené Odběratelem, nebezpečí ohledně Zboží přechází nejpozději v okamžiku předání Zboží prvnímu přepravci.

 6.5          Bude-li to vhodné, budou veškeré dodané materiály nainstalovány v souladu s pokynem uvedeným v návodu Společnosti k montáži.

 7. DODACÍ LHŮTA, PRODLENÍ

 7.1          Dodací lhůta je uvedena Společností v písemném odsouhlasení v souladu s odstavcem 2.2.

7.2          Pokud Společnost předpokládá, že nebude schopna Zboží dodat v dodací lhůtě, bude o tom Odběratele bez zbytečného odkladu informovat a uvede důvod prodlení a, pokud možno, i termín, kdy může být dodání očekáváno.

 7.3          Pokud bude prodlení s dodáním zcela nebo částečně způsobeno kterýmikoli okolnostmi uvedenými v článku 11, jednáním nebo opomenutím na straně Odběratele nebo jakoukoli jinou okolností, jež lze přičíst Odběrateli, má Společnost právo prodloužit dodací lhůtu o dobu přiměřenou všem okolnostem daného případu. Toto ustanovení platí bez ohledu na to, zda důvod prodlení nastal před nebo po sjednaném termínu dodání.

 7.4          Nebude-li Zboží dodáno v dodací lhůtě a neplatí-li odstavec 7.3, má Odběratel právo na smluvní pokutu ode dne, kdy mělo k dodání dojít.

 7.5          Smluvní pokuta je splatná ve výši 0,5 % z čisté kupní ceny Zboží, k němuž se prodlení vztahuje, a to za každý celý týden prodlení. Smluvní pokuta nepřesáhne 7,5 % z čisté kupní ceny Zboží, k němuž se prodlení vztahuje.

 7.6          Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Odběratele, avšak nikoli před dokončením dodávky nebo vypovězením Smlouvy podle odstavce 7.9.

 7.7          Odběrateli právo na smluvní pokutu zaniká, pokud nepodá písemný požadavek na tuto smluvní pokutu do tří měsíců od termínu, kdy mělo k dodání dojít.

 7.8          Je-li prodlení s dodáním takové, že má Odběratel nárok podle odstavce 7.5 na smluvní pokutu v maximální výši a pokud nebylo Zboží stále dodáno, může Odběratel písemně požadovat dodání v konečné přiměřené lhůtě, která nebude kratší než jeden kalendářní týden.

 7.9          Pokud Společnost v takovém konečném termínu (viz odstavec 7.8) Zboží nedodá a toto nedodání nebude způsobeno okolnostmi, za které odpovídá Odběratel, může Odběratel písemným oznámením Společnosti Smlouvu vypovědět ve vztahu k takové části Zboží, které z důvodu nedodání ze strany Společnosti nemůže být užíváno tak, jak Smluvní strany předpokládaly, a Odběratel bude mít jako svou jedinou finanční náhradu právo na vrácení částky kupní ceny vyplacené Společnosti ve vztahu ke Zboží, kterého se vypovězení týká.

 7.10       Smluvní pokuta podle odstavce 7.5 a vypovězení Smlouvy podle odstavce 7.9 je jediným sankčním opatřením, které má Odběratel v případě prodlení Společnosti k dispozici. Veškeré další nároky ze zákona, podle smlouvy, v občanskoprávním řízení nebo z jiného právního důvodu vůči Společnosti na základě takového prodlení se výslovně vylučují s výjimkou případů, kdy se Společnost dopustí Hrubé nedbalosti.

 7.11 Pokud Odběratel předpokládá, že nebude moci dodávku Zboží převzít v termínu dodání, bude o tom bezodkladně písemně informovat Společnost a uvede důvod a, pokud možno, i čas, kdy bude moci dodávku převzít.

 7.12 Společnost může písemným oznámením požadovat, aby Odběratel dodávku převzal v konečné přiměřené lhůtě.

 7.13 Pokud z jakéhokoli důvodu, který nelze přičíst Společnosti, Odběratel v takové lhůtě dodávku nepřevezme (viz. Odstavec 7.12), může Společnost na základě písemného oznámení tuto Smlouvu zčásti nebo zcela vypovědět. Společnost má poté právo na náhradu ztráty, která ji z důvodu neplnění Odběratele vznikne, a to včetně následné a nepřímé ztráty.

8. PLATBA, ZÁPOČET, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 8.1          Nebude-li písemně dohodnuto jinak, bude platba provedena do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Platba bude uskutečněna v měně uvedené v potvrzení Objednávky.

 8.2          Bez ohledu na použité platební prostředky se má za to, že platba je provedena, až bude příslušná částka připsána na účet Společnosti.

 8.3          Pokud Odběratel neprovede platbu do stanoveného dne, má Společnost právo na úrok z prodlení ode dne splatnosti. Platí úroková sazba z prodlení stanovená v souladu se švédským zákonem o úrocích (1975:635).

8.4          V případě prodlení s platbou a v případě, kdy Odběratel nesloží dohodnutou jistotu ve stanoveném termínu, má Společnost právo po písemném upozornění Odběratele pozastavit své plnění Smlouvy do doby, než obdrží platbu nebo případně než Odběratel sjednanou jistotu složí.

 8.5          Pokud Odběratel neuhradí dlužnou částku do jednoho kalendářního týdne, má Společnost právo písemně Smlouvu Odběrateli vypovědět a kromě úroku z prodlení a náhrady nákladů na vymáhání podle tohoto článku má právo na náhradu vzniklé ztráty.

 8.6          Odběratel nemá právo zadržovat platbu jakékoli faktury nebo jiné dlužné částky Společnosti z důvodu práva na zápočet protinároku, který může Odběratel z jakéhokoli důvodu mít nebo tvrdit, že jej má.

 8.7          Společnost má právo kdykoli započíst jakýkoli dluh nebo nárok jakékoli povahy, jež může Společnost vůči Odběrateli mít, na jakékoli částky, které Společnost Odběrateli dluží.

 8.8          Společnost a Odběratel se dohodli, že Zboží zůstává ve vlastnictví Společnosti až do jeho úplné úhrady, a to v maximálním rozsahu, v němž je taková výhrada vlastnického práva podle příslušných zákonů platné.

 8.9          Odběratel poskytne na žádost Společnosti součinnost při provádění opatření nezbytných na ochranu vlastnického práva Společnosti ke Zboží.

 8.10       Výhradou vlastnického práva podle tohoto článku není dotčen přechod nebezpečí podle článku 6.

 9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 9.1          Pokud Společnost výslovně písemně nesouhlasí s tím, že se na Zboží uplatní samostatná záruka, Společnost podle ustanovení tohoto článku 9 odstraní vadu nebo neodpovídající stav (dále jen „vada“ nebo „vady“) u Zboží, jež jsou způsobeny vadným návrhem, materiály nebo provedením. V případě, že by ustanovení takové samostatné záruky byla v rozporu s tímto článkem 9, pak platí ustanovení takové záruky.

 9.2          Společnost neodpovídá za vady, které:

 9.2.1      vzniknou na základě poskytnutých materiálů nebo návrhu, jež byly určeny nebo uvedeny Odběratelem, pokud Společnost písemně neschválí jinak,

 9.2.2      vzniknou za jiných provozních podmínek, než je stanoveno ve Smlouvě,

 9.2.3      vzniknou porušením odstavce 6.5 ze strany Odběratele,

 9.2.4      jsou způsobeny okolnostmi, jež vzniknou po přechodu nebezpečí na Odběratele, např. vady způsobené úmyslným, nedbalostním nebo náhodným poškozením, vadnou údržbou, nesprávnou montáží nebo skladováním, pohybem budov nebo jejich součástí nebo montáží aplikace s předchozím vědomím Společnosti nebo bez něho, vadnou opravou provedenou Odběratelem nebo změnami učiněnými Odběratelem bez písemného souhlasu Společnosti; nebo

 9.2.5      jsou způsobeny běžným opotřebením.

 9.3          Odpovědnost Společnosti se omezuje na vady, které vzniknou v období jednoho roku po dodání. Pokud užívání Zboží přesáhne sjednaný nebo běžný způsob užívání, pak se toto období poměrně zkrátí.

 9.4          Když bude vada v části Zboží odstraněna, odpovídá Společnost za vady na opravené nebo vyměněné části za stejných podmínek a po dobu odpovědnosti, která platí pro původní Zboží. Takže doba odpovědnosti uvedená v odstavci 9.3 se u opravených nebo vyměněných částí Zboží neprodlužuje. K vyloučení jakýchkoli pochybností, Společnost neodpovídá za vady v žádné části Zboží po dobu delší než jeden rok ode dne počátečního dodání Zboží.

 9.5          Odběratel bude do tří (3) pracovních dnů písemně informovat Společnost o vzniku jakékoli vady. Takové oznámení nebude za žádných okolností podáno později než do dvou týdnů od skončení období uvedeného v odstavci 9.3 nebo případně v odstavci 9.4. Oznámení bude obsahovat podrobný popis vady. Neoznámí-li Odběratel vadu písemně Společnosti v časových lhůtách v tomto odstavci uvedených, ztrácí tím právo na odstranění vady.

 9.6          V případě, kdy je vada takové povahy, že může způsobit jakýkoli druh škody, bude o tom Odběratel bezodkladně a písemně informovat Společnost. Odběratel nese riziko škody na Zboží, která z takového neoznámení vznikne. Odběratel učiní přiměřená opatření k minimalizaci škody a v tomto směru bude plnit pokyny Společnosti.

 9.7          Po obdržení oznámení podle odstavce 9.5 Společnost na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu odstraní vadu, a to buď opravou či výměnou dle vlastního uvážení.

 9.8          Oprava bude prováděna v místě, kde se Zboží nachází, nebude-li Společnost považovat za vhodnější, aby bylo Zboží zasláno Společnosti nebo na místo jí určené, a v takovém případě bude Zboží odesláno na místo uvedené Společností, a to na její nebezpečí a náklady.

9.9          Může-li být vada odstraněna výměnou nebo opravou vadné části a nevyžaduje-li demontáž a následná montáž příslušné části zvláštní znalosti, může Společnost požádat, aby jí nebo na místo jí určené byla vadná část zaslána. V takovém případě Společnost splní své závazky ohledně vady tím, že doručí řádně opravenou nebo vyměněnou část Odběrateli.

 9.10       Odběratel na vlastní náklady umožní přístup ke Zboží a zajistí jakýkoli zásah do jiného vybavení než Zboží v rozsahu, který je k odstranění vady nezbytný.

 9.11       Nebude-li dohodnuto jinak, bude nezbytná přeprava Zboží nebo jeho částí do a ze Společnosti v souvislosti s odstraňováním vad, za které odpovídá Společnost, provedena na nebezpečí a náklady Společnosti. Odběratel se bude ve věci takové přepravy řídit pokyny Společnosti.

 9.12       Nebude-li dohodnuto jinak, hradí Odběratel další výdaje, které vzniknou Společnosti při odstraňování vady způsobené tím, že se Zboží nacházelo na jiném místě, než je místo určení uvedené při vzniku Smlouvy pro dodání Odběrateli ze strany Společnosti, nebo pokud nebylo místo určení uvedeno, pak v místě dodání.

9.13       Vadné části, které byly vyměněny, budou Společnosti na její žádost poskytnuty a budou v takových případech majetkem Společnosti. Ve všech ostatních případech zůstávají vadné části, které byly vyměněny, majetkem Odběratele a Společnost nemá žádné závazky ohledně likvidace apod. takových vadných částí.

 9.14       Pokud Společnost dle svého důvodného názoru rozhodne, že nebude moci splnit své závazky podle odstavce 9.7, bude o tom Odběratele bez zbytečného odkladu písemně informovat.

 9.15       V případech, kdy Společnost učiní oznámení, jak je uvedeno v odst. 9.14,

 a)                  má Odběratel právo na slevu z kupní ceny v poměrné výši ke snížené hodnoty Zboží s tím, že za žádných okolností sleva nepřesáhne dvacet (20) procent kupní ceny nebo

 b)                  v případě, kdy je vada tak podstatná, že by výrazně zbavila Odběratele prospěchu ze Smlouvy, pokud jde o Zboží nebo jeho podstatnou část, může Odběratel Smlouvu Společnosti písemně vypovědět, a to ve vztahu k takové části Zboží, kterou nelze v důsledku vady používat tak, jak Smluvní strany předpokládaly.

 9.16       Oprava nebo výměna podle odstavce 9.7 a vypovězení Smlouvy podle odstavce 9.15 představuje jediný prostředek nápravy, který má Odběratel v případě uplatnění odpovědnosti za vady ze strany Společnosti k dispozici. Veškeré další nároky ze zákona, podle smlouvy, v občanskoprávním řízení nebo z jiného právního důvodu vůči Společnosti na základě takové odpovědnosti za vady se výslovně vylučují s výjimkou případů, kdy se Společnost dopustí Hrubé nedbalosti.

 10. ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZBOŽÍM

 10.1       Společnost neodpovídá za žádnou škodu na majetku způsobenou Zbožím po jeho dodání Odběrateli. Společnost nenese odpovědnost ani za škodu na výrobcích vyráběných Odběratelem nebo na výrobcích, jejichž část tvoří výrobky Odběratele.

 10.2       Vznikne-li Společnosti odpovědnost vůči kterékoli třetí osobě za takovou škodu na majetku, jež je popsána v odstavci 10.1, pak Odběratel Společnost odškodní, bude ji obhajovat nebo ji jinak zajistí.

 10.3       Bude-li třetí osobou vznesen vůči Odběrateli nárok na náhradu škody, jak je popsáno v tomto článku, bude o tom Odběratel Společnost bezodkladně písemně informovat.

 10.4       Odběratel je povinen nechat se předvolat k jednání soudu nebo rozhodčího senátu, který řeší nároky na náhradu škody vznesené vůči Společnosti na základě škody údajně způsobené Zbožím. Odpovědnost mezi Společností a Odběratelem se však řeší v souladu s článkem 16.

 10.5       Omezení odpovědnosti Společnosti v prvním odstavci tohoto článku se nepoužije v případě, kdy se Společnost dopustila Hrubé nedbalosti.

 11. VYŠŠÍ MOC

 11.1       Společnost má právo pozastavit plnění kterýchkoli ze svých závazků podle Smlouvy, pokud takovému plnění brání nebo jej nepřiměřeně ztěžuje Vyšší moc, kterou představují kterékoli z níže uvedených okolností: pracovně právní spory a jakékoli jiné okolnosti, které nemůže Společnost ovlivnit, jako např. požár, válka, rozsáhlá vojenská mobilizace, občanské nepokoje, rekvizice, zabavení, embargo, omezení užívání elektřiny a měny, exportní omezení, epidemie, přírodní katastrofy, extrémní přírodní jevy, teroristické činy a vady a opoždění dodávek ze strany subdodavatelů způsobené jakýmikoli takovými okolnostmi, o niž je zmínka v tomto článku.

 12. INSOLVENCE

 12.1       V případě, že Odběratel vyhlásí neschopnost splácet své dluhy ve lhůtě splatnosti, je na něho prohlášen konkurs, vstupuje do likvidace nebo reorganizace nebo provádí vyrovnání se svými věřiteli nebo má určeného správce konkurzní podstaty nebo dle důvodného názoru Společnosti může být jinak považován za neschopného splácet, pak může Společnost:

 12.1.1    požadovat za další dodávky platbu předem;

 12.1.2    zrušit nebo pozastavit jakékoli další dodávky Odběrateli na základě Smlouvy, aniž by jí tím vznikala jakákoli odpovědnost; nebo

 12.1.3    aniž by tím byla dotčena obecná povaha článku 8 těchto Podmínek, vykonat jakákoli svá práva podle tohoto článku.

 13. PŘEDPOKLÁDANÉ NEPLNĚNÍ

 13.1       Bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek ohledně pozastavení má Společnost právo pozastavit plnění svých závazků na základě této Smlouvy v případech, kdy z okolností jednoznačně vyplývá, že Odběratel nebude plnit své závazky. Pokud Společnost pozastaví plnění Smlouvy, bude o tom bezodkladně písemně informovat Odběratele.

 14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 14.1       Bez ohledu na jakékoli odlišné ustanovení těchto Podmínek nebo jakýchkoli jiných dokumentů obsažených v této Smlouvě neexistuje žádná odpovědnost Společnosti vůči Odběrateli za ztrátu výroby, ušlý zisk, ztrátu užívání, ztrátu smluv nebo jakoukoli jinou následnou nebo nepřímou ztrátu.

15. DODRŽOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH SANKCÍ

 15.1       Odběratel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré platné zákony včetně legislativy ohledně kontroly vývozu a hospodářských sankcí. Platné předpisy o omezení vývozu a/nebo hospodářských sankcích se liší v závislosti na konkrétní transakci a mohou obsahovat nástroje přijaté Spojenými národy, Spojenými státy americkými, Evropskou unií a/nebo jednotlivými zeměmi nebo skupinou zemí.

 15.2       Odběratel nebude zejména dále prodávat nebo jinak poskytovat Zboží (ať již samostatný výrobek nebo službu nebo jakoukoli součást jiného výrobku či služby) žádné osobě ani subjektu, pokud by tím došlo k porušení platných nařízení o kontrole vývozu a/nebo hospodářských sankcích nebo k porušení vývozních licencí vydaných příslušnými úřady.

 15.3       V případě, že se Společnost důvodně domnívá, že Odběratel nedodržuje nebo hodlá nedodržovat výše uvedené zákony a nařízení o kontrole vývozu, může Společnost po oznámení Odběrateli a aniž by tím byla dotčena jiná práva, pozastavit dodávky podle Smlouvy do doby, než bude Odběratel moci dokumenty doložit, že k žádnému porušení nedojde. Pokud tak Odběratel neučiní do třiceti (30) dnů po oznámení Společnosti, má Společnost právo Smlouvu vypovědět, aniž by tak nesla jakoukoli odpovědnost vůči Odběrateli.

 15.4       Společnost má právo pozastavit své plnění na základě Smlouvy, aniž by tak nesla jakoukoli odpovědnost vůči Odběrateli, pokud kdykoli vstoupí v platnost nové hospodářské sankce a/nebo nařízení o vývozu, které plnění Smlouvy ze strany Společnosti neumožní nebo jej učiní nezákonným.

 16. SPORY A PLATNÉ PRÁVO

 16.1       Tyto Podmínky se řídí a vykládají ve všech směrech v souladu s hmotným právem Švédska, bez odkazu na jeho kolizní normy a bez ohledu na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

 16.2       Jakýkoli spor, nesrovnalost nebo nárok vzniklý z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, z jejich porušení, ukončení nebo neplatnosti se s konečnou platností řeší v rozhodčím řízení vedeném Rozhodčím ústavem při Obchodní komoře ve Stockholmu.

 16.3       V případech, kdy sporná částka nepřesáhne 100 000 SEK, se použijí pravidla Zrychleného rozhodčího řízení. Pokud je sporná částka vyšší než 100 000 SEK, použije se Rozhodčí řád.

 16.4       Místem rozhodčího řízení je Helsingborg ve Švédsku. Jazykem rozhodčího řízení je angličtina, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

 Obchodní podmínky ke stažení v pdf zde.