Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné podmínky prodeje (dále jen „VPP“) se vztahují na veškeré objednávky („ objednávka nebo objednávky“) zákazníků („zákazník nebo zákazníci“) vůči společnosti Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Švédsko, SE556142516501, se sídlem v Åstorpu (dále jen „společnost“) na prodej výrobků, případně služeb společnosti (dále jen „výrobky“), pokud není mezi společností a zákazníkem písemně dohodnuto jinak. 

Tyto VPP jsou účinné od 1. ledna 2023 a nahrazují veškeré předchozí všeobecné obchodní podmínky. Zákazník se vzdává použití svých všeobecných nákupních podmínek a nebude se odvolávat na žádné jiné dokumenty, jako jsou katalogy, prospekty nebo vzorky vydané společností, které se považují pouze za orientační.  

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto VPP, aniž by o tom zákazníka předem informovala. Upravené znění vstupuje v platnost okamžitě. 

 

Následující pojmy mají v těchto VPP význam, který je jim přiřazen níže:

Smlouvou“ se rozumí smlouva o dodávce výrobků, která obsahuje tyto VPP a jakékoli zvláštní podmínky písemně dohodnuté mezi společností a zákazníkem.

Strana“ znamená společnost nebo zákazníka jednotlivě a „strany“ znamená společnost a zákazníka společně.

2. OBJEDNÁVKY A JEJICH PŘÍJEM

2.1 Veškeré objednávky podané zákazníkem u společnosti jsou platné pouze tehdy, pokud je společnost písemně přijme v podobě potvrzení objednávky (dále jen „potvrzení objednávky“). Potvrzení objednávky bude obsahovat popis objednaných výrobků, odkazy, množství, splatnou cenu a termín dodání a bude považováno za doručené zákazníkovi dva (2) pracovní dny po odeslání. V případě jakéhokoli rozporu mezi objednávkou a potvrzením objednávky je rozhodující obsah dokumentů v následujícím pořadí:

 • případné zvláštní podmínky písemně dohodnuté mezi společností a zákazníkem,
 • VPP,
 • potvrzení objednávky,
 • objednávka.

 

2.2 V případě požadavku na změnu nebo zrušení jakékoli objednávky ze strany zákazníka po obdržení potvrzení objednávky, a to i v případě, že předpokládaný termín dodání je časově vzdálen, je společnost oprávněna účtovat zákazníkovi veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovou změnou nebo zrušením, a to zejména náklady spojené se zahájením výroby jiných než standardních výrobků. Případné zálohy si společnost může ponechat na pokrytí nákladů vzniklých v důsledku zrušené objednávky, přičemž přeplatek zálohy (po odečtení všech výrobních nákladů) bude vrácen zákazníkovi.

2.3 Zákazník odpovídá za správnost případného vlastního návrhu, výkresů nebo konkrétních specifikací týkajících se výrobků, které poskytne společnosti. Zákazník je rovněž povinen poskytnout společnosti veškeré potřebné informace s dostatečným předstihem, aby společnost mohla zakázku plnit.

2.4 Pokud společnost provede jakékoliv měření ve prospěch zákazníka, je toto považováno pouze za pouhou službu, za kterou společnost neodpovídá.

 

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena výrobků je cena platná v den dodání výrobků, pokud se strany písemně nedohodnou na pevné ceně. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou uvedené ceny kalkulovány jako ceny ze závodu dle podmínek Incoterms 2020 (EXW). Nabídkové ceny jsou uvedeny bez DPH a jakýchkoli dalších daní, cel a jiných poplatků, které se na ně mohou případně vztahovat.

3.2 Uvedené nebo nabídkové ceny vycházejí z nákladů platných v době, kdy jsou ceny uvedeny nebo dohodnuty.  Bez ohledu na výše uvedené si společnost vyhrazuje právo v období od data potvrzení objednávky do jejího doručení účtovat příplatky za případné navýšení nákladů na pracovní sílu, materiál, zařízení, režijní náklady a další daně nebo cla, které společnost nemůže ovlivnit.

3.3 Uvedené nebo nabídkové ceny se vztahují na množství specifikované a uvedené v informacích poskytnutých zákazníkem v době objednávky. V případě, že jsou objednávky podány na menší množství, než bylo původně mezi stranami dohodnuto, nebo pokud dojde ke změně specifikací nebo dodacích lhůt, nebo pokud je zpoždění způsobeno pokyny zákazníka nebo nedostatečností pokynů, je společnost oprávněna upravit cenu objednaných výrobků tak, aby se v ceně tyto změny zohledňovaly.

3.4 Není-li písemně dohodnuto jinak, provede se úhrada do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Platba se provádí v měně uvedené v potvrzení objednávky.

3.5 Bez ohledu na použitý platební prostředek se platba nepovažuje za uskutečněnou před neodvolatelným připsáním dlužné částky na účet společnosti.

3.6 V případě nezaplacení (a to i částečného) jedné z dohodnutých splátek se stává okamžitě splatnou celá dlužná částka, ať už z jakýchkoli důvodů. Kromě toho, aniž by bylo dotčeno jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek, který má společnost k dispozici, je společnost oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z nezaplacené částky ve výši hlavní refinanční sazby Evropské centrální banky zvýšené o deset (10) procentních bodů až do skutečného zaplacení všech účtů po splatnosti, případně započtení případných částek, které společnost dluží zákazníkovi z pohledu slev nebo jakýchkoli jiných peněžních prostředků, které společnost dluží zákazníkovi, proti jakýmkoli peněžním prostředkům, které zákazník dluží společnosti.  

3.7 V případě jakéhokoli zpoždění platby, částečné platby nebo neplnění závazku ze strany zákazníka či vážných pochybností o platební schopnosti zákazníka si společnost vyhrazuje právo bez předchozího upozornění (i) změnit platební podmínky nebo požadovat finanční záruky, nebo (ii) změnit horní hranici nesplacených dluhů zákazníka, případně (iii) zamítnout nebo zrušit jakoukoli zadanou objednávku nebo pozastavit dodávky všech nesplacených objednávek, aniž by zákazníkovi náležela jakákoli náhrada škody nebo jiný druh odškodnění či kompenzace.  

3.8 Případnou reklamaci vady výrobků se v žádném případě nepozastavuje ani neodkládá úhrada výrobků ani to zákazníka neopravňuje provést částečnou úhradu. Veškeré úhrady se provádějí bez odečtení nebo započtení jakýchkoli dlužných nebo splatných částek ze strany společnosti.

3.9 Společnost je kdykoli oprávněna započíst jakýkoli dluh nebo pohledávku jakékoli povahy, kterou případně dluží zákazníkovi, proti jakýmkoli částkám, které společnost dluží zákazníkovi, a to i formou slev nebo jakýchkoli jiných peněžních prostředků, které společnost dluží zákazníkovi.

 

4. DODÁVKA A KONTROLA

4.1 Není-li mezi společností a zákazníkem písemně dohodnuto jinak, provádí se dodávka z dodací podmínky EXW z objektu společnosti nebo podle dodacích podmínek uvedených v potvrzení objednávky dle Incoterms 2020. Odhadovaná doba dodání je uvedena v potvrzení objednávky. Společnost nenese odpovědnost za pozdní nebo částečné dodávky a zákazník není oprávněn požadovat náhradu škody nebo odškodnění nebo zrušení objednávky.

4.2 Aniž by byla dotčena jakákoli práva, která má případně společnost vůči zákazníkovi z důvodu nepřevzetí dodávky, pokud zákazník z jakéhokoli důvodu není schopen převzít dodávku výrobků (i) v den uvedený v potvrzení objednávky nebo v jakýkoli jiný dohodnutý den nebo (ii) v jakýkoli pozdější den určený společností v návaznosti na to, že zákazník nepřevzal dodávku v původním termínu, je společnost oprávněna smlouvu zcela nebo zčásti vypovědět, případně účtovat zákazníkovi dodatečné náklady na dodatečnou manipulaci, přepravu, skladování nebo likvidaci výrobků. V případě skladování jsou výrobky až do doručení skladovány na riziko zákazníka. Společnost je oprávněna účtovat jakoukoli částečnou dodávku požadovanou zákazníkem.

4.3 Typ balení výrobků určuje společnost.

4.4 Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, je tranzit výrobků na vlastní riziko zákazníka. Společnost nenese odpovědnost v případě zpoždění, poškození, ztráty nebo částečné ztráty výrobků během nakládky, přepravy a vykládky výrobků. Zákazník podá reklamaci nebo stížnost přímo u dopravce zákazníka.

4.5 Zákazník je při dodání nebo převzetí povinen výrobky překontrolovat a oznámit společnosti a dopravci (uvedením v nákladním listu nebo jiném dodacím dokladu) jakékoli poškození, zjevnou vadu nebo neshodu nebo ztrátu, a to formou a ve lhůtách stanovených platnými právními předpisy. Toto oznámení musí být učiněno nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin po doručení nebo vyzvednutí s podrobným popisem typu závady nebo poškození a fotografickou dokumentací. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě oznámení nepodá, má se za to, že výrobky převzal. V každém případě je zákazník povinen všechny dodané výrobky uhradit.

 

5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

5.1 Výrobky zůstávají v plném vlastnictví společnosti až do úplného zaplacení ceny, a to bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení.

5.2 Bez ohledu na tuto výhradu vlastnického práva na zákazníka přechází povinnost řádné péče o výrobky a nese rizika s tím spojená (např. ztráta, poškození, ...), a to jakmile mu byly výrobky doručeny nebo předány dopravci. Zákazník je povinen uchovávat výrobky tak, aby nemohly být zaměněny s jiným materiálem, a zejména zachovat identifikační označení. 

5.3 V případě, že zákazník neuhradí celou částku, zavazuje se výrobky neprodleně a na vlastní náklady vrátit a uhradit případné náklady na opravu.

5.4 Ve všech případech, kdy je společnost povinna uplatnit výhradu vlastnictví, si může společnost ponechat případnou uhrazenou zálohu a započíst ji proti případným nákladům na zpětné získání výrobků a ušlému zisku z dalšího prodeje zpětně získaných výrobků.

5.5 Zákazník je povinen poskytnout společnosti na její žádost součinnost při přijímání veškerých opatření nezbytných k ochraně vlastnického práva společnosti k výrobkům.

5.6 Výhrada vlastnictví podle tohoto článku nemá vliv na přechod rizika podle článku 4.

 

6. ZÁRUKA

6.1 Pokud společnost výslovně písemně nesouhlasila s tím, že se na výrobky vztahuje samostatná obchodní záruka, zaručuje společnost pouze to, že výrobky odpovídají svým specifikacím a jsou bez závad způsobených vadnou konstrukcí, materiály nebo zpracováním. Společnost neposkytuje žádné další záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se výrobku, mimo jiné včetně předpokládaných záruk na funkčnost, prodejnost, montáž nebo vhodnost pro určitý účel.

6.2 Za stanoviska, prohlášení, ujištění nebo jiné učiněné jakýmkoli představitelem, zástupcem nebo distributorem společnosti se nepřebírá žádná odpovědnost.

6.3 Zákazník potvrzuje, že je seznámen s technickými vlastnostmi výrobků, jakož i s podmínkami jejich použití a aplikace, které jsou definovány zejména pravidly techniky a veškerou aktuální technickou dokumentací nebo doporučeními. Aby se předešlo pochybnostem, je zákazník povinen provést předběžné a dostatečné testy nebo si opatřit taková doporučení, aby si ověřil, že jakékoli zákazníkem požadované výrobky na míru splňují jeho požadavky.

6.4 Záruční doba na výrobky je jeden (1) rok a začíná běžet od data dodání výrobků zákazníkovi nebo od data odběru, pokud byly odebrány jménem zákazníka.

6.5 Záruka je však vyloučena a společnost za ni nenese odpovědnost:  

 1. v případě poškození výrobků po dodání (např. náhodné poškození nebo znehodnocení v důsledku nesprávné manipulace nebo vadné přepravy) nebo v případě zjevné vady nebo neshody, která nebyla nahlášena při dodání podle článku 4.5, 
 2. v případě použití výrobků v rozporu s jejich specifikacemi, jako jsou např. doporučené pokyny pro instalaci a montáž, jakékoli zvláštní záruční informace, podmínky vnitřního prostředí (například u akustické omítky tlak v místnosti nebo cirkulace či proudění vzduchu přes mikroporézní akustickou omítku, což může vést k usazování prachu na povrchu), další informace poskytnuté společností nebo jakékoli platné předpisy či normy,
 3. u akustických omítek v případě barevných skvrn a ploch na hotovém povrchu v důsledku působení přímého slunečního záření na akustické desky před nanesením akustické omítky,
 4. v případě nesprávného skladování nebo údržby, jako je čištění (např. čištění abrazivními prostředky nebo chemikáliemi),
 5. pokud zákazník nebo jakákoli jiná třetí strana provede změny na výrobcích bez předchozího písemného souhlasu společnosti (mimo jiné včetně dodatečného zpracování, vylepšení nebo oprav),
 6. v případě škody vzniklé na základě materiálů poskytnutých zákazníkem nebo na základě návrhu stanoveného nebo specifikovaného zákazníkem, pokud společnost písemně neschválí něco jiného,
 7. při běžném opotřebení.

6.6 Zákazník je povinen písemně oznámit společnosti jakoukoli závadu nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. Pokud je však údajná vada takového charakteru, že může způsobit jakoukoli škodu, je zákazník povinen o tom neprodleně písemně informovat společnost a učinit veškerá opatření k minimalizaci škody. Oznámení musí obsahovat podrobný popis závady. Pokud zákazník společnosti vadu ve lhůtě stanovené v tomto článku písemně neoznámí, ztrácí právo na odstranění vady.

6.7 Zákazník je povinen na vlastní náklady zajistit přístup k výrobkům za účelem jejich prohlídky společností.

6.8 V případě, že se prokáže, že je výrobek vadný, je společnost oprávněna podle svého uvážení a jako jediný a výlučný prostředek nápravy

 1. vyměnit vadné výrobky tím, že zákazníkovi dodá náhradní výrobek,
 2. opravit vadné výrobky,
 3. poskytnout zákazníkovi slevu, nebo
 4. vzít zpět vadné výrobky za náhradu (zejména pokud je vada natolik podstatná, že zákazníkovi významně znemožňuje využití smluvního plnění, pokud jde o výrobky).

Veškeré další zákonné, smluvní, deliktní nebo jiné právní nároky vůči společnosti založené na této odpovědnosti za vady jsou výslovně vyloučeny, s výjimkou případů, kdy se společnost dopustila hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.

6.9 Veškeré vedlejší náklady, např. náklady na odstranění a opětovnou instalaci apod., nese zákazník, pokud se se společností nedohodne jinak. Není-li dohodnuto jinak, nese zákazník zejména veškeré dodatečné náklady, které společnosti vzniknou v souvislosti s odstraněním vady způsobené tím, že se výrobky nacházejí na jiném místě, než je místo určení uvedené ve smlouvě, nebo není-li místo určení uvedeno, pak na místě dodání.

6.10 V případě výměny může společnost nahradit vadné výrobky jakýmikoliv výrobky srovnatelné kvality nebo cenové kategorie, pokud původní výrobky již nejsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že vizuální vzhled povrchu výrobků se může mírně lišit v závislosti na datu výroby a jejich stárnutí v průběhu času, nemůže společnost zaručit výměnu výrobku s vizuálním vzhledem povrchu zcela shodným s první dodávkou.

Pokud společnost nepožaduje něco jiného, zůstávají vadné výrobky, které byly vyměněny, majetkem zákazníka a společnost nemá žádné povinnosti týkající se sešrotování, odstranění odpadu atd. takových vadných výrobků.

6.11 Po odstranění vady odpovídá společnost za vady opraveného nebo vyměněného výrobku po zbývající dobu původní záruční doby, která se u opravených nebo vyměněných výrobků neprodlužuje.

 • Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem,

– společnost neuzná žádnou reklamaci vady po uplynutí záruční doby uvedené v článku 6.4 a

– společnost neuzná žádnou další reklamaci týkající se výrobků, na které již byla zákazníkovi poskytnuta sleva podle článku 6.8 c).

 

7.OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1 Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s VPP nebo jinými dokumenty obsaženými ve smlouvě, společnost neodpovídá za žádné zvláštní, následné nebo nepřímé škody nebo náklady (včetně mimo jiné výrobní újmy, ušlého zisku, újmy z nevyužití, smluvní újmy, ...) v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

7.2 Aniž by byla dotčena jakákoli jiná ustanovení těchto VPP, celková odpovědnost společnosti za jakýkoli nárok nebo za součet všech reklamací vyplývajících z jakéhokoli pochybení na straně společnosti (ať už vzniklo v důsledku nedbalosti nebo úmyslného jednání společnosti) nesmí v žádném případě překročit kupní cenu výrobků, které jsou předmětem případné reklamace.

7.3 Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti za úmrtí nebo úraz osob v důsledku nedbalosti ze strany společnosti nebo podvodným uvedením v omyl.

7.4 Tato omezení potenciálních závazků byla zásadní podmínkou pro stanovení cen produktů.

 

8. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

8.1 Není-li výslovně stanoveno jinak, práva duševního vlastnictví, která vlastní společnost nebo některá ze společností přímo či nepřímo ovládaných skupinou Saint-Gobain, zejména plány, počítačové soubory, technická a obchodní dokumentace, specifikace, výsledky zkoušek, fotografie, vzorky, prototypy, studie, zprávy, korespondence, patenty, modely a výkresy a ochranné známky (dále jen „Prvky“), zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti, případně skupiny Saint-Gobain.

8.2 Zákazník se zavazuje používat tyto prvky věrně, bez zkreslení nebo úprav a v přísných mezích sjednaného účelu.

Zákazník se proto zavazuje, že:

– nepředá ani nebude distribuovat tyto prvky bez předchozího písemného souhlasu společnosti, ani

– nevyužije prvky, které by poškozovaly společnost nebo image skupiny Saint-Gobain.

 

9. VYŠŠÍ MOC

9.1 Společnost je oprávněna pozastavit plnění jakýchkoli svých povinností podle smlouvy v rozsahu, v jakém je takové plnění znemožněno nebo nepřiměřeně ztíženo vyšší mocí, kterou se rozumí některá z následujících okolností: průmyslové spory a jakékoli jiné okolnosti, které společnost nemůže ovlivnit, např. požár, válka, rozsáhlá vojenská mobilizace, povstání, rekvizice, konfiskace, embargo, omezení v užívání energie, měnová a vývozní omezení, epidemie, jednání státní moci, přírodní katastrofy, extrémní přírodní události, teroristické činy a vady nebo zpoždění dodávek subdodavatelů způsobené jakoukoli okolností uvedenou v tomto článku.

9.2 V takovém případě bude společnost informovat zákazníka o jakékoli události vyšší moci, jakmile to bude rozumně proveditelné poté, co se o takové události dozví. Pokud okolnosti, které společnosti brání v plnění jejích závazků, přetrvávají tři (3) měsíce po obdržení oznámení, může kterákoli ze stran podat druhé straně oznámení o zrušení příslušné objednávky nebo objednávek. V takovém případě a jako jediný opravný prostředek vrátí společnost veškeré platby provedené zákazníkem z důvodu nemožnosti dodání ceny výrobků po obdržení oznámení

 

10. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

10.1 Zákazník se zavazuje dodržovat všechny platné zákony a předpisy, zejména a bez omezení: (i) práva zaměstnanců (včetně bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a zákazu nucené a dětské práce), (ii ) předpisy na ochranu životního prostředí, (iii) právo týkající se finanční bezúhonnosti (které zahrnuje mimo jiné zákaz jakéhokoli korupčního jednání), (iv) předpisy na ochranu hospodářské soutěže, (v) hospodářské sankce, předpisy o kontrole dovozu a vývozu (včetně zákazu dalšího prodeje nebo jiného převodu výrobků na fyzickou nebo právnickou osobu, pokud by to mohlo vést k porušení těchto předpisů). Společnost je oprávněna odmítnout nebo pozastavit jakoukoli objednávku, aniž by za to nesla jakoukoli odpovědnost, pokud nový předpis způsobí, že plnění jejích smluvních povinností bude nezákonné nebo bude vystaveno sankcím. 

10.2 Zákazník se dále zavazuje zavést přiměřená opatření a postupy k dodržování výše uvedených povinností a na požádání je sdělit společnosti. Nevyhovění takové žádosti opravňuje společnost k pozastavení svých smluvních závazků, aniž by byla dotčena její další práva a aniž by nesla jakoukoli odpovědnost vůči zákazníkovi. 

10.3 Zákazník bere na vědomí, že byl informován o profesionálním výstražném systému společnosti, který je přístupný na adrese:  https://www.bkms-system.com/saint-gobain

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Společnost pro správu objednávek využívá počítačového zpracování údajů o svých zákaznících.

11.2 Osobní údaje shromážděné v rámci tohoto systému (obchodní název zákazníka, jméno a příjmení kontaktní osoby pro společnost u zákazníka, e-mailová adresa, číslo služebního telefonu nebo faxu) jsou nezbytně nutné pro plnění smlouvy a umožňují společnosti řídit proces realizace objednávky, dodávky, fakturace a vymáhání pohledávek.

11.3 Tyto údaje jsou uchovávány po celou dobu trvání obchodního vztahu a v rámci zákonných lhůt pro uchovávání.

11.4 Příjemci údajů jsou oddělení služeb zákazníkům, obchodu, fakturace a vymáhání pohledávek společnosti, jakož i její subdodavatelé odpovědní za doručování a zasílání faktur.

11.5 V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, má zákazník právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, na jejich opravu, výmaz a vznesení námitky, které může uplatnit zasláním e-mailu na adresu: dataprotection@ecophon.com nebo písemně na adresu: Saint-Gobain Ecophon AB - Privacy Correspondent, Box 500, SE-265 03, Hyllinge, Švédsko.

Další informace o zpracování osobních údajů společností nalezne zákazník v záložce „Zásady ochrany osobních údajů“ v sekci „Právní informace“ na webových stránkách společnosti www.ecophon.com.    

 

12. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

12.1 Tyto VPP se řídí, vykládají a interpretují ve všech ohledech podle švédského práva bez ohledu na jeho kolizní normy a bez ohledu na Úmluvu OSN o mezinárodním obchodu (ÚMO).

12.2 Veškeré spory, rozpory nebo nároky vyplývající z těchto VPP nebo v souvislosti s nimi, jejich porušením, ukončením nebo neplatností budou s konečnou platností řešeny příslušným soudem v Helsingborgu ve Švédsku.

 

13. OSTATNÍ USTANOVENÍ

13.1 Pokud jsou některá ustanovení těchto VPP jako celek nebo jejich část ze zákona neplatná nebo nevymahatelná, zůstávají všechna ostatní ustanovení těchto VPP v plné platnosti a účinnosti a smluvní strany se v dobré víře dohodnou a zavedou jedno nebo více náhradních ustanovení s podobným účinkem, pokud to umožňují platné předpisy.

13.2 Zpoždění kterékoli ze stran při uplatňování jakéhokoli práva podle této smlouvy nebo jeho neuplatnění neznamená vzdání se jakéhokoli práva dané strany, s výjimkou případů, kdy se ho výslovně písemně vzdala.

13.3 Veškerá oznámení se zasílají písemně a předávají se osobně, doporučeným dopisem nebo e-mailem s potvrzením o přijetí na adresu obou stran uvedenou v potvrzení objednávky.

 

Obchodní podmínky ke stažení v pdf zde.