Ljudisolering

Vi har alla varit där. Hört vad som sägs på andra sidan väggen, taket eller golvet. När detta händer är ljudisoleringen dålig. Men hur hindrar man ljudet från att sprida genom byggnaden? Läs mer om ljudisolering och lösningar på detta.

 

Stegljudsisolering

Stegljudsisolering avser att minska ljudet från fotsteg från människor som går på ett golv. Det bestäms av stegljudsnivån i rummet nedanför. Ett undertakssystem kan användas för att förbättra stegljudsisoleringen och därför minska stegljudsnivån. Förbättringar är alltid kopplade till en viss typ av golvstruktur. 

Stegljudsnivåvärden

Förbättring av laboratorievärden ΔLn,w enligt ISO 140-8 och ISO 717-2: 

Förbättring Produkt

9-11 dB

Focus

14-15 dB

Master

15-18 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB

22-28 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB +
Combison XR

Förbättringarna är kopplade till ett homogent betonggolv av normal tjocklek (160-200 mm) och med en plastmatta.

 

Vertikal luftljudsisolering

Luftljudsisoleringen av ett bjälklag kan förbättras med hjälp av ett undertakssystem. Uppmätt ljudisolering är den samma oberoende om man mäter från rummet under till rummet ovanför eller i den andra riktningen. Förbättringar är alltid relaterade till bjälklagets uppbyggnad.

Vertikala luftljudsisoleringsvärden 

Förbättring av luftburen ljudisolering mätt i laboratorie ΔRw enligt ISO 140-3 och ISO 717-1: 

Förbättring  

Produkt

4-5 dB

Focus

6-9 dB

Master

7-11 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB

12-16 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB +
Combison XR

Förbättringen förutsätter ett homogent betonggolv av normal tjocklek (160-200 mm) belagd med en plastmatta.

Installationer i utrymmet mellan bjälklaget och det nedpendlade undertaket, såsom rör- och kanalsystem med tillhörande spjäll och reglerdon, kan ge upphov till buller. I dessa fall kan ett ljudisolerande undertakssystem användas för att begränsa bullret till acceptabla nivåer i rummet nedanför.

Ljudisoleringsvärden, envägs

Laboratorievärde Rw enligt ISO 140-3 och ISO 717-1:

Produkt Laboratorievärde Rw

Combison Duo A

32 dB

Combison Duo E   

33 dB

Combison Uno A

27 dB

Combison Uno Ds

28 dB

Combison db A

21 dB

För att kunna avgöra bullernivån från en ljudkälla i mellantaksutrymmet, måste man subtrahera undertakets ljudisolering (dB) från ljudkällans styrka (dB) i alla frekvenser.

 

Ljudisolering mellan rum med systemväggar

Om mellanväggar inte går ända upp till bjälklaget skapas en horisontell transmissionsväg för ljudet via utrymmet ovanför undertaket. I de här fallen har traditionella undertak ofta otillräcklig ljudisolering. Här behövs speciella akustiska taksystem som har extra ljudisolerande egenskaper.

Ett heltäckande undertak väljs för att uppnå maximal flexibilitet. Men dessa konstruktioner ger lägre ljudisolering jämfört med konstruktioner där mellanväggar tillåts gå igenom undertaket eller når ända upp till bjälklaget. 

Vid beräkning av luftljudsisolering:

  • bedöm hela konstruktionen

  • notera att fältvärden är lägre än laboratorievärden

Laboratorievärde/fältvärde

I praktiken kan fältvärdet på ljudisoleringen mellan rum (R′w) beräknas vara 5-8 dB lägre än det lägsta laboratorievärdet för det pendlade undertaket respektive mellanväggarna. Detta beror på det faktum att flanktransmissioner kan förekomma samt att installationsdetaljer kanske inte är helt perfekt utförda.

Värden på ljudisolering mellan rum

Laboratorievärdet Dn,f,w enligt ISO 10848-2 och utvärdering enligt EN ISO 717-1.
OBS: Absorbent storlek 1200x600 ger ca 1-2 dB högre värden.

D n,f,w

Produkt och storlek

43 dB

Combison Duo A, 600x600 mm

39 dB

Combison Duo E, 600x600 mm

43 dB

Combison Uno A, 600x600 mm

41 dB

Combison Uno Ds, 600x600 mm

42 dB

Combison A, db 42, 1200x600 mm

28 dB

Master A, 1200x600 mm

29 dB

Master E, 1200x1200 mm

31 dB

Master Ds, 600x600 mm

Förbättring av laboratorievärdet Dn,f,w vid komplettering av Combison Barrier eller Combison XR:

Förbättring Produkt

+4

Combison + 1x40 Barrier

+8

Combison + 2x40 Barrier

+3

Combison + 2x1200 XR

+6

Combison + 100% XR

Observera att fältvärdet kommer att vara 5-8 dB lägre är laboratorievärdet.

Rekommendationer

Exempel på olika ljudläckage/transmissioner mellan rum.

 

För att få en rimlig integritet rekommenderar vi att normala kontor har en ljudisolering mellan angränsande rum på R'w = 35 dB. Detta kräver ett undertak med ett laboratorievärdet Dn,f,w  > 40 dB.

Det allmänna tillvägagångssättet är att kombinera ett ljudisolerande undertak med mellanväggar som åtminstone har samma ljudisoleringsvärde i ett laboratorium. Andra överföringsvägar, d.v.s. ventilationssystem, bör ha ett ännu bättre ljudisoleringsvärde.

De värden som används för undertak och mellanvägg bör även omfatta eventuella installationer i dem såsom belysning, ventilationsaggregat, dörrar och fönster. Det är av avgörande betydelse för att förhindra läckage på grund av t.ex. ofullständigt förseglade anslutningar mellan skiljeväggen och flankerande ytor, genomgående kabelränna eller öppningar kring olika konstruktions detaljer.