Ochrana soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Ecophon bereme ochranu osobních údajů s vážností a jako vlastní povinnost.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) se v těchto zásadách vysvětluje, kdy, proč a jak se společnost Ecophon tímto nařízením řídí:

 • shromažďuje osobní údaje o fyzických osobách,
 • používá tyto informace,
 • sděluje tento druh údajů jiným osobám, pokud je to nezbytné a za určitých podmínek,
 • uchovává tyto osobní údaje v bezpečí a vede je jako důvěrné.

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE ZÁSAD

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 18. srpna 2022.

Tyto zásady se mohou v průběhu času měnit, proto si prosím zkontrolujte datum na této stránce a ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi.

KDO JSME

Společnost Ecophon (dále jen „Ecophon“) se skládá z několika jednotlivých společností, případně týmů specializovaných na stropy a podhledy, které pracují v rámci jiných společností skupiny Saint-Gobain (dále jen „skupina“). Kdykoli jednáte s jednou z těchto jednotlivých společností nebo s jednou ze společností, kde působí týmy společnosti Ecophon specializované na stropy a podhledy (dále jen „subjekt“), je správcem vašich osobních údajů subjekt, který rozhoduje o tom, proč a jak budou vaše osobní údaje zpracovávány.

V těchto zásadách se pojmy („my“, „nás“ nebo „naše“) vztahují na konkrétní subjekt, který je správcem vašich osobních údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY A JAKÝM ZPŮSOBEM

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

Osobní údaje, které nám poskytnete: jedná se o informace o vás, které nám poskytujete dobrovolně:

 • zadáním informací na jedné z našich webových stránek,
 • při návštěvě pobočky,
 • prostřednictvím našich mobilních aplikací,
 • prostřednictvím sociálních sítí,
 • při osobní, telefonické, e-mailové nebo jiné korespondenci s námi.

Například: jedná se o informace poskytnuté při registraci k používání našich webových stránek, při přihlášení k odběru služeb, které poskytujeme prostřednictvím našich webových stránek, při odesílání materiálů nebo při žádosti o další služby, při správě vašeho účtu přes internet (včetně přístupu k dokumentaci a vedení korespondence s námi telefonicky, e-mailem nebo jinak). O informace vás také můžeme požádat, když nahlásíte problém s našimi webovými stránkami. Pokud vyplníte jakýkoli průzkum požadovaný pro účely výzkumu, budeme shromažďovat informace i za těchto okolností.

Informace, které nám poskytnete, se mohou týkat identifikace vaší osoby, jako je například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo nebo údaje o dotazu, a mohou zahrnovat záznamy o korespondenci a odpovědi na případné průzkumy.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme: můžeme automaticky shromažďovat následující informace:

 • vaše návštěvy našich webových stránek, včetně mimo jiné údajů o provozu, údajů o poloze, webových deníků a jiných komunikačních údajů a zdrojů, ke kterým přistupujete,
 • automaticky shromažďované technické informace, včetně anonymních údajů shromážděných hostitelským serverem pro statistické účely, adresy internetového protokolu (IP) použité k připojení vašeho počítače nebo zařízení k internetu, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typů a verzí doplňků prohlížeče, operačního systému a platformy (další informace naleznete v zásadách používání souborů cookie),
 • veškeré osobní údaje, které dovolíte sdílet v rámci svého veřejného profilu nebo na sociálních sítích externích osob.

Osobní údaje, které můžeme získat z jiných zdrojů: Určité osobní údaje o vás získáváme ze zdrojů mimo naši společnost, mezi které mohou patřit společnosti naší skupiny nebo jiné společnosti externích osob.

Ostatní ustanovení těchto zásad se vztahují i na osobní údaje, které z těchto zdrojů získáme.

PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem za:

 • účelem komunikace a výměny informací s uživateli našich webových stránek,
 • účelem péče o naše vztahy se zákazníky nebo zájemci, zejména při vyřizování vašich objednávek, odpovídání na vaše požadavky nebo pravidelném zasílání novinek a informací o našich produktech, našich značkách nebo našich iniciativách, které vás zajímají,
 • jakýmkoli jiným konkrétním účelem uvedeným v době shromažďování informací.

Vaše osobní údaje můžeme používat a zpracovávat především:

 • pokud jste poskytli svobodný a výslovný SOUHLAS a pro konkrétní, jednoznačně určené a legitimní účely.

Svůj souhlas s použitím vašich údajů můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete.

 • pokud je to pro nás nezbytné k prosazování našich OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ jako obchodního subjektu za předpokladu, že vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody nejsou nadřazeny a s přihlédnutím k vašim přiměřeným očekáváním na základě vašeho vztahu s námi.

Například pro následující účely:

 • aktivity přímého marketingu (kromě případů, kdy se opíráme o váš souhlas) jako je například analýza jako zdroj informací pro naši marketingovou strategii a pro zlepšení a přizpůsobení vašich spokojeností jako uživatele,
 • vyhodnocování a zlepšování našich služeb zákazníkům prostřednictvím záznamů všech hovorů s našimi kontaktními centry,
 • odhalování, prevence a zmírňování podvodných nebo jiných nezákonných činností,
 • zabezpečení sítě a informací, abychom mohli přijmout opatření na ochranu vašich informací před ztrátou nebo poškozením, krádeží nebo neoprávněným přístupem;
 • pokud je to pro nás nezbytné ke SPLNĚNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI, zejména:
 • při spolupráci s orgánem veřejné moci nebo orgánem činným v trestním řízení,
 • k vaší identifikaci, když nás kontaktujete za určitých zákonných okolností,
 • k ověření správnost údajů, které o vás uchováváme.
 • pokud je to nutné pro PLNĚNÍ SMLOUVY nebo proto, že jste nás požádali, abychom před uzavřením smlouvy podnikli určité kroky. Jedná se o informace, které zpracováváme za účelem správy vašeho účtu, plnění dodávek, zodpovídání vašich dotazů a vyřizování záručních reklamací.

 

KDO MŮŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKAT NEBO K NIM MÍT PŘÍSTUP

Společnost Ecophon a ostatní společnosti skupiny

Vaše údaje můžeme sdílet s dalšími společnostmi v rámci skupiny pro interní administrativní účely nebo pro marketingové účely v souvislosti s produkty nebo službami, které doplňují jejich vlastní nabídku produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat.

Vaše osobní údaje můžeme předat také v případě, že váš požadavek přesměrujeme na naše kontaktní osoby v rámci skupiny, které jsou schopny váš požadavek vyřídit (například vyřešit problém, který jste nám nahlásili).

Naši dodavatelé a poskytovatelé služeb

Vaše údaje můžeme zpřístupnit našim poskytovatelům služeb, zástupcům, subdodavatelům a dalším organizacím za účelem poskytování služeb nám nebo přímo vám naším jménem.

Mezi takové externí osoby mohou patřit poskytovatelé cloudových služeb (například hosting a správa e-mailů) nebo reklamní agentury, služby v oblasti administrativy, agentury poskytující úvěrové reference, zpracovatelé plateb kreditními nebo debetními kartami, osoby provádějící průzkumy spokojenosti zákazníků nebo jiné externí osoby, které nám poskytují služby a jsou nám nápomocny s provozováním našeho podnikání a webových stránek.

Pokud využíváme služeb externích osob, poskytujeme jim pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování jejich služeb, a máme s nimi uzavřenou smlouvu, která je zavazuje k tomu, aby tyto osoby vaše údaje uchovávaly v bezpečí a důvěrnosti a nepoužívaly je jinak než v souladu s našimi konkrétními pokyny.

Externí osoby, které vám naším prostřednictvím poskytují produkty a služby

Úzce spolupracujeme s různými externími osobami, abychom vám mohli nabídnout řadu produktů a služeb, které doplňují produkty a služby, které poskytujeme my.

Pokud se na jeden nebo více těchto produktů nebo služeb zeptáte nebo si je zakoupíte naším prostřednictvím, může příslušná externí osoba použít vaše údaje, aby vám poskytla informace a splnila své povinnosti vyplývající ze smluv, které jste s ní uzavřeli.

Tito externí poskytovatelé produktů s námi mohou sdílet vaše údaje, které budeme používat v souladu s těmito zásadami. V některých případech vystupují jako správce vašich údajů, a proto vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Další způsoby, kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme předávat:

 • pokud jsme povinni je zveřejnit nebo sdílet, abychom splnili zákonnou povinnost, odhalili nebo ohlásili trestný čin, vymáhali nebo uplatňovali podmínky našich smluv nebo chránili práva, majetek nebo bezpečnost našich návštěvníků a zákazníků,
 • při restrukturalizaci nebo prodeji našeho podniku nebo jeho majetku nebo při fúzi či reorganizaci,
 • k prosazování platných podmínek používání, ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku našich společností,
 • pokud jste se zveřejněním souhlasili.

Vždy však podnikneme kroky, abychom zajistili, že vaše práva na ochranu soukromí budou i nadále pod ochranou.

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše údaje jsou uloženy buď v našich databázích na území Evropské unie, nebo v databázích našich poskytovatelů služeb. Především z důvodu mezinárodního rozměru subjektů Ecophon a skupiny a za účelem optimalizace kvality služeb mohou být informace, které nám poskytnete, předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

V takových případech přijmeme vhodná bezpečnostní opatření a opatření k zachování důvěrnosti, abychom zajistili, že vaše práva na ochranu osobních údajů budou chráněna i nadále, jak je uvedeno v těchto zásadách. Tyto kroky zahrnují uložení smluvních povinností příjemcům vašich osobních údajů nebo zajištění toho, aby se příjemci přihlásili k tzv. „mezinárodním právním rámcům“, jejichž cílem je zajistit odpovídající ochranu.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a k plnění našich povinností podle platných zákonů.

Osobní údaje v identifikovatelném formátu neuchováváme déle, než je nezbytné.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

S výhradou platných zákonů a určitých výjimek, omezení nebo okolností můžete mít právo na:

 • přístup k vašim osobním údajům,
 • opravu a úpravu vašich osobních údajů a jejich aktualizaci,
 • výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování,
 • odvolání souhlasu,
 • vznášení námitek proti použití vašich osobních údajů pro automatizované rozhodování o vás,
 • žádost o předání vašich osobních údajů ve strukturovaném souboru dat, a to buď vám, nebo jinému poskytovateli služeb, pokud je to technicky možné (tzv. přenositelnost údajů),
 • podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu a požadavek na soudní ochranu.

Pokud chcete získat další informace o svých právech nebo chcete některá z nich uplatnit, kdykoli nás kontaktujte e-mailem na adrese dataprotection@ecophon.com. Odpověď vám bude poskytnuta
vpřiměřené lhůtě v souladu s platnými předpisy.

Pokud vás znepokojuje způsob, jakým jsme zpracovávali nebo shromažďovali vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů najdete na webové adrese https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST A DŮVĚRNOST VAŠICH ÚDAJŮ

Naším cílem je, aby byly vaše údaje vždy v co největším bezpečí. Po obdržení vašich osobních údajů zavádíme přiměřená a vhodná technická a organizační opatření a kontrolní systém, abychom co nejvíce zabránili náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému přístupu.

O FUNKCI SOUBORŮ COOKIE 

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používají i naše webové stránky tzv. soubory cookie (včetně souborů cookie služby Google Analytics), a to k získání celkového přehledu o návycích návštěvníků a počtu návštěvníků našich webových stránek.

Cookies jsou malé informace odeslané do vašeho zařízení a uložené na jeho pevném disku, které umožňují rozpoznat vás při návštěvě našich stránek.

Soubory cookie je možné vypnout nastavením předvoleb prohlížeče. Naše webové stránky disponují Zásadami používání souborů cookie, které obsahují podrobnosti o používaných souborech cookie a o tom, jak je odstranit.

KONTAKTUJTE NÁS

Veškeré dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, směřujte prosím na našeho korespondenta pro ochranu osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud nám chcete napsat, učiňte tak, prosím, na adresu Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, SE 265 03 Hyllinge, Švédsko.

Naše e-mailová adresa pro dotazy týkající se ochrany údajů je dataprotection@ecophon.com. Dotaz můžete zaslat také vyplněním našeho formuláře, kde uvedete svůj požadavek.