Välja rätt ljudabsorption

 

Ett materials ljudabsorberande egenskaper

α = absorptionskoefficient

1. Överförd energi
2. Omvandlad energi
3. Händelseenergi
4. Reflekterad energi

När en ljudvåg träffar någon av ytorna i ett rum reflekteras en del av ljudenergin tillbaka in i rummet och en del går igenom ytan. Delar av ljudvågens energi absorberas genom omvandling till värmeenergi i materialet, medan resterande passerar igenom. Mängden energi som omvandlas till värmeenergi beror på materialets ljudabsorberande egenskaper.

Ett materials ljudabsorberande egenskaper uttrycks av ljudabsorptionskoefficient, α, (alfa), som en funktion av frekvensen. α varierar från 0 (total reflektion) till 1,00 (total absorption).  

Absorptionskoefficienten alfa (α) mäts normalt med rumsmetoden. Mätningarna görs i ett stort rum med ett diffust ljudfält d.v.s. ljudet har jämnt fördelade infallsvinklar mot testytan.   

Mätmetoden följer en internationell standard EN ISO 354. Motsvarande amerikanska standard är ASTM C 423 (mätningar enligt denna visar oftast högre siffror). Rumsmetoden används normalt för att presentera produktinformation (som i den här publikationen).

Ljudabsorberande egenskaper klassificeras enligt EN ISO 11654, vilket ger ljudabsorptionsklasserna.