Taluppfattbarhet

Taluppfattbarhet handlar om kvaliteten på talets överföring till lyssnarna. I ett rum med hårda ytor och störande bakgrundsljud kan det vara svårt att uppfatta tal. 

Oklart

 

 

Klart


 
 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Det ljud som först når lyssnaren kallas direkt ljud. Detta följs av tidiga reflektioner. De tidiga reflektionerna som når lyssnaren inom 50 ms integreras med det direkta ljudet och har därför en positiv effekt på taluppfattbarheten. Reflektionerna som kommer senare kan uppfattas som störande.

 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Taltydlighetsmåttet (C50) jämför ljudenergin i tidiga ljudreflexer med dem som kommer senare. Det uttrycks i dB. Ett högt värde är positivt för taluppfattbarheten.

Ett annat mått på talöverföring är Speech Transmission Index (STI). När talöverföringen är perfekt, STI = 1. I ett normalstort klassrum bör STI vara större än 0,75. Vid dålig överföring av tal uppfattas variationer i talet mindre bra. Faktorer som påverkar talöverföringen och därför bidrar till ett lägre STI-index är t.ex bakgrundsbuller, lång efterklangstid och ekon. 

 
STI bad speech transmision
Dålig talöverföring.
 
STI good speech transmission
God talöverföring.
 
Uppfattat attribut
Objektiv egenskap
Beteckning
Enhet
Förklaring
Standard
Taluppfattbarhet
Taluppfattbarhet
Mäter effekten av tidiga och sena reflektioner. 
Taluppfattbarhet
Speech Transmission Index STI Index (0-1) Mäter kvaliteten på tal-överföringen från talare till lyssnare. IEC 60268-16