Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor


1. DEFINITIONER

I dessa försäljningsvillkor har följande begrepp nedanstående betydelse:

Med ”Företaget” avses Saint-Gobain Ecophon AB. 

Med ”Firmatecknare” avses en person som har behörighet att ingå avtal för Företagets räkning. 

Med ”Avtalet” avses det avtal om leverans av Varor som är införlivat i dessa Villkor.

Med ”Kunden” avses den person som ämnar köpa Varor av Företaget.

Med ”Varor” avses de produkter och, beroende på sammanhang, de tjänster som Företaget ska leverera enligt Avtalet. 

Med ”grov oaktsamhet” avses en handling eller underlåtenhet som innebär att inte beakta allvarliga konsekvenser som en samvetsgrann avtalspart normalt skulle förutse som en sannolik följd därav, eller att medvetet bortse från konsekvenserna av en sådan handling eller underlåtenhet att handla. 

Med ”Skriftlig/Skriftligen” avses kommunikation i form av dokument undertecknade av båda Parterna eller per brev, fax eller e-post. 

Med ”Order” avses det skriftliga dokument genom vilket Kunden beställer Varor från Företaget. 

Med ”Part” avses antingen Företaget eller Kunden enskilt och med ”Parter” avses Företaget och Kunden gemensamt.

Med ”Villkoren” avses de villkor som fastställs i detta dokument och eventuella särskilda villkor som Skriftligen överenskommits mellan Företagets Firmatecknare och Kunden.

2. AVTAL

2.1 Alla Order godkänns av Företaget under förutsättning att Villkoren tillämpas. Villkoren får inte heller ändras annat än Skriftligen av Företagets Firmatecknare.

2.2 Alla Order som läggs av Kunden hos Företaget blir giltiga först efter att Företaget Skriftligen har godkänt Ordern. Företagets skriftliga godkännande ska innehålla en beskrivning av de Varor som har beställts, kvantiteten och priset som ska betalas samt tiden för leverans och ska anses ha mottagits av Kunden två arbetsdagar efter avsändandet.  Vid eventuella avvikelser mellan Order och bekräftelsedokument ska innehållet i dokumenten gälla enligt följande prioriteringsordning:

-       Ändringar av Villkoren som godkänts Skriftligen enligt punkt 2.1

-       Villkoren

-       Företagets skriftliga godkännande

-       Kundens Order

2.3 Order kan endast annulleras efter Skriftlig överenskommelse med Företagets Firmatecknare inom tre dagar efter Företagets godkännande av Ordern. Kunden ska hålla Företaget skadeslöst för eventuella kostnader, förluster och utgifter som Företaget ådrar sig till följd av annulleringen. Om Ordern omfattar icke-standardvaror, det vill säga Varor som Företaget normalt inte har i lager, ska Kunden dessutom betala priset för dessa Varor enligt Företagets skriftliga godkännande vid en annullering. 

2.4 Kunden är ensam ansvarig för noggrannheten i alla konstruktionsritningar och specifikationer som Kunden tillhandahåller Företaget beträffande Varorna. Kunden ansvarar också för att Företaget får tillgång till all nödvändig information om Varorna i tillräckligt god tid för att Företaget ska kunna verkställa Avtalet enligt Avtalets Villkor.

3. INFORMATION

3.1 All information och alla data i allmän produktdokumentation samt prislistor som tillhandahålls av Företaget ska vara bindande endast i den utsträckning som de ingår i Avtalet genom Skriftlig hänvisning.

4. PRISER

4.1 Priset på Varorna ska vara det pris som Företaget tillämpar vid leveransdatumet för Varorna, om inte Parterna Skriftligen har godkänt en offert om fast pris. Om inget annat uttryckligen har överenskommits ska angivna priser beräknas fritt fabrik enligt Incoterms 2010 (EXW). Angivna priser är exklusive moms och all annan skatt, tull eller andra avgifter. 

4.2 Alla angivna priser är baserade på de kostnader som gällde då priserna lämnades eller godkändes. Utan hinder av ovanstående förbehåller sig Företaget rätten att under perioden från dagen för orderbekräftelse till leverans, föra vidare eventuella ytterligare avgifter avseende ökningar av kostnader för arbetskraft, material, anläggningar, allmänna omkostnader och skatter eller tullar som ligger utanför Företagets kontroll.

4.3 Angivna priser gäller den kvantitet som specificerats av och i informationen som tillhandahållits av Kunden vid tidpunkten för Ordern. Om Order skulle läggas med lägre kvantiteter än vad som ursprungligen avtalats mellan Parterna eller om specifikationer eller leveransdatum skulle ändras, eller om försening orsakas av Kundens instruktioner eller brist på instruktioner, ska Företaget ha rätt att justera priset på de beställda Varorna med hänsyn till variationerna. 

5. INSPEKTION

5.1 Kunden ska inspektera Varorna på platsen och vid tidpunkten för lossning eller hämtning. 

5.2 Om inspektionen visar att Varorna eller delar av Varorna inte stämmer med Avtalet ska Kunden meddela Företaget senaste nästföljande arbetsdag efter lossningen. Om Kunden inte Skriftligen meddelar Företaget inom denna tid ska Varorna anses vara godkända av Kunden. 

5.3 Efter att Kundens Skriftliga meddelande enligt punkt 5.2 har mottagits ska Företaget ersätta eventuella brister i Varorna enligt punkt 9 nedan.  

6. LEVERANS, RISKÖVERGÅNG 

6.1 Alla avtalade leveransvillkor ska tolkas enligt Incoterms 2010. 

6.2 Om inga leveransvillkor uttryckligen har avtalats ska leveransen ske fritt fabrik (FCA) (se punkt 4.1 ovan). 

6.3 Oavsett om något annat skulle anges här i ska risken för Varorna alltid övergå från Företaget till Kunden vid tidpunkten för leveransen. 

6.4 Om leveransen sker fritt transportören (FCA) och Företaget åtar sig att sända Varorna till en destination som angetts av Kunden, övergår risken för Varorna senast i samband med att Varorna överlämnas till den första transportören. 

6.5 Allt levererat material ska, i tillämpliga fall, installeras enligt instruktionerna i Företagets installationshandböcker.

7. LEVERANSTID, FÖRSENING

7.1 Tiden för leverans specificeras av Företaget i det skriftliga godkännandet enligt punkt 2.2.

7.2 Om Företaget inser att Varorna inte kommer att kunna levereras vid överenskommen tidpunkt, ska Företaget meddela Kunden utan onödigt dröjsmål, ange skälen till förseningen och, om möjligt, vid vilken tidpunkt leverans kan förväntas. 

7.3 Om leveransförseningen, helt eller delvis, beror på de omständigheter som omnämns i punkt 11, på handling eller underlåtenhet från Kundens sida eller på andra omständigheter som kan tillskrivas Kunden, har Företaget rätt att förlänga leveranstiden så långt det är rimligt med hänsyn till rådande omständigheter. Denna bestämmelse ska gälla oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter överenskommen leveranstid. 

7.4 Om Varorna inte levereras vid leveranstidpunkten och punkt 7.3 inte är tillämplig, har Kunden rätt till vite från det datum då leverans skulle ha skett. 

7.5 Vitet ska uppgå till 0,5 procent ränta av köpeskillingen för Varorna som omfattas av förseningen för varje hel vecka som leveransen är försenad. Vitet får dock inte uppgå till mer än 7,5 procent av köpeskillingen för Varorna som omfattas av förseningen. 

7.6 Vitet ska betalas efter Kundens Skriftliga begäran men inte innan leveransen fullgjorts eller Avtalet har sagts upp enligt punkt 7.9. 

7.7 Om Kunden inte har ingett något Skriftligt anspråk på vite inom tre månader från den dag leveransen skulle ha ägt rum har Kunden förverkat sin rätt att utkräva sådant vite.

7.8 Om leveransförseningens omfattning ger Kunden rätt till maximalt vitesbelopp enligt punkt 7.5 och Varorna ännu inte levererats har Kunden rätt att Skriftligen kräva leverans inom en rimlig sista period, vilken inte ska vara kortare än en kalendervecka.

7.9 Om Företaget inte fullgör leveransen inom denna sista period (se punkt 7.8) och detta inte beror på omständigheter som kan tillskrivas Kunden, har Kunden rätt att genom Skriftligt meddelande till Företaget säga upp Avtalet med avseende på den del av Varorna som till följd av Företagets uteblivna leverans inte kan användas enligt Parternas avsikt och ska då som enda ekonomiska kompensation ha rätt till återbetalning av eventuell köpeskilling som inbetalats till Företaget för Varorna som omfattas av uppsägningen. 

7.10 Avtalsvite enligt punkt 7.5 och uppsägning av Avtalet enligt punkt 7.9 utgör Kundens enda rätt till påföljd med anledning av försening från Företagets sida. Alla övriga legala skadeståndsanspråk, vare sig de grundas på inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller annan rättsgrund, som inges mot Företaget med anledning av sådan försening ska vara uttryckligen undantagna såvida inte Företaget gjort sig skyldigt till grov oaktsamhet. 

7.11 Om Kunden inser att Kunden inte kan ta emot leveransen av Varorna vid leveranstidpunkten ska Kunden skyndsamt Skriftligen underrätta Företaget om detta och ange orsaken samt om möjligt när leveransen kan tas emot. 

7.12 Företaget kan genom Skriftligt meddelande kräva att Kunden ska ta emot leveransen inom en rimlig sista period. 

7.13 Om Kunde inte kan ta emot leveransen inom denna period (se punkt 7.12) av skäl som inte beror på Företaget kan Företaget genom Skriftligt meddelande säga upp hela Avtalet eller delar av det. Företaget har då rätt till ersättning för skador som Företaget lider på grund av Kundens försummelse, inklusive följdskador och indirekta skador.

8. BETALNING, KVITTNING, ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 

8.1 Om inget annat Skriftligen har överenskommits ska betalning ske inom 30 kalenderdagar efter fakturadatum. Betalningen ska utföras i den valuta som anges i orderbekräftelsen. 

8.2 Oavsett betalningsmedel ska betalning anses vara utförd först när Företagets konto slutgiltigt har krediterats med motsvarande belopp.

8.3 Om Kunden inte betalar i tid har Företaget rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen. Den ränta som ska tillämpas är den dröjsmålsränta som är fastställd enligt svenska räntelagen (1975:635). 

8.4 Om Kunden vid försenad betalning inte betalar in överenskommet garantibelopp vid fastställt datum har Företaget rätt att, efter Skriftligt meddelande till Kunden, avbryta sitt fullgörande av Avtalet tills full betalning mottagits eller, i tillämpliga fall, tills Kunden betalat in det avtalade garantibeloppet. 

8.5 Om Kunden inte betalat det förfallna beloppet inom en kalendervecka har Företaget rätt att säga upp Avtalet genom Skriftligt meddelande till Kunden och, utöver ränta och ersättning för inkassokostnader enligt denna punkt, kräva ersättning för de skador Företaget lidit. 

8.6 Kunden har inte rätt att innehålla betalning av någon faktura eller annat belopp som ska betalas till Företaget på grund av kvittering eller motfordran som Kunden kan ha eller av något skäl gör gällande. 

8.7 Företaget ska alltid ha rätt att kvittera skulder eller krav, oavsett av vilket slag, som Företaget kan ha till Kunden mot belopp som Företaget är skyldigt Kunden. 

8.8 Företaget och Kunden samtycker till att Varorna ska förbli Företagets egendom tills full betalning erlagts, så långt ett sådant äganderättsförbehåll är tillåtet enligt tillämplig lag. 

8.9 Kunden ska på Företagets begäran vidta alla nödvändiga åtgärder för att värna Företagets besittningsrätt till Varorna.

8.10 Äganderättsförbehållet enligt denna punkt påverkar inte riskövergången enligt punkt 6.

9. ANSVAR FÖR DEFEKTER 

9.1 Om företaget inte uttryckligen Skriftligen har godkänt att en separat garanti ska gälla för Varorna ska Företaget – enligt bestämmelserna under punkt 9 – avhjälpa alla eventuella defekter eller avvikelser (benämns hädanefter defekt(er)) i Varorna som beror på felaktig konstruktion, materialfel eller bristande fackmannamässigt utförande. Om bestämmelserna i en sådan separat garanti skulle strida mot denna punkt 9 ska bestämmelserna i garantin ha företräde. 

9.2   Företaget ansvarar inte för defekter som 

9.2.1       kan härledas till material som tillhandahållits eller konstruktion som fastställts eller specificerats av Kunden såvida inte Företaget Skriftligen har godkänt detta

9.2.2       uppkommer under andra driftförhållanden än dem som beskrivs i Avtalet 

9.2.3       är ett resultat av att Kunderna brutit mot punkt 6.5 

9.2.4       orsakas av omständigheter som uppstår efter att risken för Varorna har övergått till Kunden, till exempel defekter till följd av skada genom uppsåtlig handling, vårdslöshet eller olyckshändelse, felaktigt underhåll, inkorrekt installation eller förvaring, oavsett om Företagets haft kännedom om detta innan, felaktigt reparationsarbete som Kunden låtit utföra eller ändringar som gjorts av Kunden utan Företagets Skriftliga medgivande 

9.2.5       orsakas av normalt slitage.

9.3 Företagets ansvar är begränsat till defekter som framträder under ett års tid efter leveransdatum. Om Varorna används i större omfattning än avtalat ska denna period minskas proportionerligt. 

9.4 När en defekt i en del av Varorna har avhjälpts ska Företaget ansvara för defekter i den reparerade eller utbytta delen enligt samma villkor och under samma ansvarsperiod som gäller för de ursprungliga Varorna. Ansvarsperioden som anges under punkt 9.3 ska följaktligen inte förlängas till följd av att delar i Varorna har reparerats eller bytts ut. Företaget ska således aldrig ansvara för defekter i någon del av Varorna i mer än ett år räknat från datumet för den första leveransen av Varorna. 

9.5 Kunden ska inom tre (3) arbetsdagar Skriftligen anmäla varje uppkommen defekt till Företaget. Anmälan ska under inga omständigheter inges senare än två veckor efter utgången av den under punkt 9.3 angivna perioden eller punkt 9.4, när så är tillämpligt. Anmälan ska innehålla en detaljerad beskrivning av defekten. Om Kunden inte Skriftligen anmäler en defekt till Företaget inom tidsgränsen under denna punkt har Kunden förverkat sin rätt till kompensation för defekten. 

9.6 Om defekten är av sådan art att den kan orsaka någon form av skada, ska Kunden omedelbart Skriftligen underrätta Företaget om detta. Kunden bär risken om Varorna skulle skadas på grund av att Kunden underlåter att anmäla en defekt. Kunden ska vidta rimliga åtgärder för att minimera risken för skada och ska i detta hänseende följa Företagets anvisningar. 

9.7 Vid mottagande av anmälan enligt punkt 9.5 ska Företaget på egen bekostnad avhjälpa felet utan onödigt dröjsmål genom – efter Företagets bedömning – antingen reparation eller utbyte. 

9.8 Reparation ska utföras på platsen där Varorna finns, om inte Företaget bedömer det mer lämpligt att Varorna sänds till Företaget eller till annan av Företaget angiven plats. Varorna ska i detta fall sändas till den av Företaget angivna platsen på Företagets risk och bekostnad. 

9.9 Om defekten kan avhjälpas med en utbytesdel eller reparation och om den defekta delen inte måste tas bort och sättas dit av fackman kan Företaget kräva att den defekta delen sänds till Företaget eller till annan av Företaget angiven plats. Företaget ska anses ha fullgjort sina åtaganden med avseende på defekten när en tillbörligt reparerad del eller utbytesdel levererats till Kunden. 

9.10 Kunden ska på egen bekostnad bereda tillträde till Varorna och ombesörja ingrepp i annan utrustning i den mån det är nödvändigt för att avhjälpa defekten. 

9.11 Om inget annat överenskommits ska nödvändig transport av Varorna eller delar av Varorna till och från Företaget i samband med avhjälpandet av defekter för vilka Företaget bär ansvar ske på Företagets risk och bekostnad. Kunden ska följa Företagets anvisningar för denna transport. 

9.12 Om inget annat överenskommits ska Kunden stå för alla merkostnader som Företaget ådrar sig för att avhjälpa felet till följd av att Varorna finns på annan ort än den destinationsort till vilken leveransen till Kunden skulle ske vid Avtalets ingående eller – om ingen destinationsort angetts – leveransorten. 

9.13 Defekta delar som har bytts ut ska – på Företagets begäran – överlämnas till Företaget och ska i sådana fall vara Företagets egendom. I alla andra fall ska defekta delar som har bytts ut vara Kundens egendom och Företaget ska inte ha några skyldigheter med avseende på skrotning med mera av sådana defekta delar. 

9.14 Om Företaget av rimliga skäl bedömer att Företaget inte kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 9.7 ska Företaget Skriftligen meddela kunden utan orimlig dröjsmål. 

9.15 Då Företaget har underrättats enligt bestämmelserna under punkt 9.14

a) har Kunden rätt till en reducering av köpeskillingen i proportion till Varornas värdeminskning, förutsatt att denna reducering inte under några omständigheter överstiger tjugo (20) procent av köpeskillingen, eller

b) då defekten är av så betydande grad att den påtagligt fråntar Kunden nyttan av Avtalet med avseende på Varorna eller en väsentlig del av den, har Kunden rätt att genom Skriftligt meddelande till Företaget säga upp Avtalet beträffande den del av Varorna som till följd av defekten inte kan användas enligt Parternas avsikt.

9.16 Reparation eller byte enligt punkt 9.7 och uppsägning av Avtalet enligt punkt 9.15 utgör Kundens enda rätt till påföljd med anledning av Företagets ansvar för defekter. Alla övriga legala skadeståndsanspråk, vare sig de grundas på inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller annan rättsgrund, som inges mot Företaget med anledning av sådant ansvar för defekter ska vara uttryckligen undantagna såvida inte Företaget gjort sig skyldigt till grov oaktsamhet.

10. SKADA ORSAKAD AV VARORNA

10.1 Företaget ansvarar inte för egendomsskada som orsakats av Varorna efter det att Varorna har levererats till Kunden. Inte heller ansvarar Företaget för skada på produkter som tillverkats av Kunden eller på produkter som Kundens produkter utgör en del av. 

10.2 Om Företaget ställs ansvarigt gentemot tredje man för egendomsskada, enligt beskrivningen under punkt 10.1, ska Kunden försvara och hålla Företaget skadeslöst för denna skada.

10.3 Om tredje man skulle väcka talan mot Kunden med anledning av en skada, enligt beskrivningen under denna punkt, ska Kunden omedelbart Skriftligen underrätta Företaget om detta.

10.4 Kunden ska vara skyldig att låta sig instämmas till allmän domstol eller skiljedomstol för prövning av skadeståndstalan mot Företaget med anledning av skada som Varorna påstås ha orsakat. Ansvarsförhållandet mellan Företaget och Kunden ska dock avgöras enligt punkt 16. 

10.5 Begränsningen av Företagets ansvarsskyldighet i första stycket under denna punkt ska inte tillämpas då Företaget har gjort sig skyldigt till grov oaktsamhet.

11. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) 

11.1 Företaget har rätt att avbryta fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet i den utsträckning fullgörandet omöjliggörs eller kraftigt försvåras av någon av följande omständigheter (force majeure): arbetskonflikter och andra omständigheter utanför Företagets kontroll såsom brand, krig, omfattande militär mobilisering, uppror, rekvisition, besittningstagande, embargo, begränsningar i strömanvändning, valuta- och exportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, extrema naturhändelser, terrordåd och defekter eller förseningar i leveranser från underleverantörer som orsakats av någon av nämnda omständigheter under denna punkt.

12. INSOLVENS

12.1 Om Kunden förklarar sig inte kunna betala sina förfallna skulder, försätts i konkurs, träder i likvidation eller rekonstruktion eller träffar förlikningar med sina fordringsägare eller har en utsedd konkursförvaltare, eller om Företaget har rimliga skäl att på annat sätt misstänka att Kunden är insolvent, har Företaget rätt att 

12.1.1     kräva förskottsbetalning på ytterligare leveranser 

12.1.2     avbryta eller innehålla eventuella ytterligare leveranser till Kunden enligt resterande Avtal utan ansvar från sin sida, eller

12.1.3     utöva sina rättigheter enligt punkt 8 i dessa Villkor utan inskränkning av dess allmänna giltighet. 

13. ANTECIPERAT AVTALSBROTT 

13.1 Oaktat övriga bestämmelser i dessa Villkor beträffande avbrott i fullgörandet av avtalsförpliktelser ska Företaget ha rätt att avbryta fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet då det av omständigheterna tydligt framgår att Kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser. Om Företaget avbryter fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet ska Företaget skyndsamt Skriftligen underrätta Kunden om detta. 

14. ANSVARSBEGRÄNSNING 

14.1 Oavsett om något annat skulle framgå av Villkoren eller några andra dokument som ingår i Avtalet, ska Företaget inte ha något ansvar gentemot Kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst, hinder i användning, uteblivna kontrakt eller för några andra följdskador eller indirekta skador av något slag.

15. EKONOMISKA SANKTIONER, REGELEFTERLEVNAD 

15.1 Kunden åtar sig att följa alla tillämpliga lagar, inklusive lagstiftning gällande exportkontroll och ekonomiska sanktioner. Tillämpliga exportkontrollbestämmelser och/eller ekonomiska sanktioner varierar beroende på transaktion och kan innefatta instrument som antagits av FN, USA, Europeiska unionen och/eller enskilda länder eller grupper av länder. 

15.2 Kunden ska i synnerhet inte återförsälja eller på annat sätt överlåta Varorna (vare sig som fristående produkt eller tjänst eller som en del av annan produkt eller tjänst) till en fysisk eller juridisk person om detta skulle kunna resultera i ett brott mot tillämpliga exportkontrollbestämmelser och/eller ekonomiska sanktioner eller strida mot exporttillstånd utfärdade av myndighet. 

15.3 Om Företaget har rimliga skäl att misstänka att Kunden inte har följt eller avser att inte följa lagar och förordningar gällande exportkontroll har Företaget rätt att, genom meddelande till Kunden och oaktat eventuella övriga rättigheter, innehålla leveranser enligt Avtalet intill dess Kunden kan uppvisa dokument som bevisar att inget brott kommer att ske. Om Kunden inte gör detta inom trettio (30) dagar räknat från Företagets meddelande till Kunden har Företaget rätt att säga upp Avtalet utan något ansvar gentemot Kunden.

15.4 Företaget ska ha rätt att avbryta sitt fullgörande av Avtalet utan något ansvar gentemot Kunden om nya ekonomiska sanktioner och/eller exportbestämmelser skulle träda i kraft som gör det antingen omöjligt eller olagligt för Företaget att verkställa Avtalet. 

16. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG 

16.1 Dessa Villkor ska i alla avseenden regleras och tolkas enligt svensk rätt oavsett lagvalsprinciper och utan beaktande av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). 

16.2 Tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår med anledning av Villkoren, brott mot eller uppsägning av Villkoren eller Villkorens eventuella ogiltighet ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom enligt skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

16.3 Skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas när det tvistade beloppet inte överstiger SEK 100 000. När det tvistade beloppet överstiger SEK 100 000 ska skiljedomsreglerna tillämpas. 

16.4 Skiljeförfarandet ska äga rum i Helsingborg, Sverige. Språket under skiljeförfarandet ska vara engelska, såvida inte Parterna har Skriftligen kommit överens om något annat.