Ny metod för optimal akustisk design i öppna kontorslandskap

De traditionella metoderna för bedömning av akustisk design använder data som avser utrymmen som är tomma på folk. Men det är först när man tar hänsyn till de aktiviteter som utrymmet är avsett för, och även beaktar faktorer som antalet personer per ytenhet, som akustisk modellering kan ge ett betydelsefullt och relevant bidrag till designen. Jack Harvie-Clark, grundare av konsultföretaget Apex Acoustics, har gått från idé till handling och utvecklat en ny metod för akustisk design som fokuserar på dem som vistas i en byggnad.

Expertintervjuer Kontor

Den traditionella förståelsen av prestandan hos utrymmen i byggnader innebär att man definierar hur rummet reagerar på ljud och där mätning sker med ljudmätare då rummet är tomt. Det kan handla om efterklangstid, omgivningsljud eller taluppfattbarhet. Rummets akustiska respons är en faktor som kan bidra till akustisk tillfredsställelse. Men det säger inget om antalet personer per ytenhet eller vilken typ av aktiviteter som pågår i rummet. Detta är faktorer som intuitivt påverkar den akustiska tillfredsställelsen hos personerna som vistas där.

– Om du börjar i andra änden och frågar kontorspersonalen om deras erfarenhet får du ett annat perspektiv på vad som är bra och vad som är mindre bra, säger Jack Harvie-Clark.

Jack Harvie-Clark, grundare av konsultföretaget Apex Acoustics.

Tre stöttepelare för akustisk tillfredsställelse

För att få en bättre bild måste du utforska och definiera de tre stöttepelarna för akustisk tillfredsställelse:

  1. Rummets akustiska respons.
  2. Omgivningen, aktiviteterna och miljön på plats.
  3. Människor, personliga preferenser och kultur.

– Du behöver veta om människorna huvudsakligen talar i telefon, arbetar individuellt eller samarbetar med andra på kontoret. Det är den andra stöttepelaren. Men den tredje stöttepelaren är den viktigaste. Att höra oönskat ljud är distraherande, men jag tror att den allvarligaste följden är irritation. Och irritation uppstår vid brist på kontroll. Känslan av att ha kontroll har enormt stor betydelse, även om vi väljer att inte utöva den. På aktivitetsbaserade kontor får människorna plötsligt kontroll.

Aktiviteternas sammanhang

Apex har uppfunnit en metod som mäter den akustiska inverkan från olika aktiviteter på arbetsstationer i närheten. Denna metod tar även hänsyn till aktiviteternas sammanhang och inte bara faktorer som avstånd och ljudnivå.

– Om du har ett rastutrymme i närheten av en sektion där människor arbetar så är det sannolikt mer störande än ett utrymme för samarbete nära en rad med skrivbord. Anledningen är att människor förmodligen pratar om annat än jobb i rastutrymmet. Den typen av samtal är mer irriterande än arbetsrelaterat prat för människor som försöker koncentrera sig. Å andra sidan kan ett mötesutrymme där människor samarbetar vara mindre känsligt för andras prat och fungera effektivt med mindre bullerskydd.

Känslighet i relation till bulleremissioner

Apex har beskrivit olika typer av områden och de ljudnivåer som avges därifrån i kombination med ljudkänsligheten för olika typer av arbeten. Metoden använder livlighetsindexet för att beskriva känsligheten i varje område. Den tar även hänsyn till bakgrundsljudnivån, dvs. ljud från fastighetsinstallationer i kombination med bakgrundsljudet från aktiviteterna.

format_quote

Metoden talar om vilken nivå av ljudskydd som behövs.

– Vi gör antaganden om hur mycket skydd olika typer av utrymmen behöver på basis av deras känslighet för buller i förhållande till ljudemissioner från andra utrymmen. Detta visar hur mycket bullerskydd du behöver mellan olika områden. Vi föreslår inga bestämda designlösningar. Metoden talar bara om vilken nivå ljudskyddet behöver ha.

Jack säger att skickliga inredningsarkitekter använder den här metoden intuitivt.

– Det första de gör är att dela in kontoret i zoner och placera bullriga och tysta områden i olika delar av kontoret. Men när de kommer ned på detaljnivå, när olika aktivitetsområden hamnar nära varandra, har de ingen metod som beskriver vad som krävs i termer av bullerskydd. Dessutom vet de inte hur de ska motivera bullerskyddet. Det är ett skäl till att vi har utvecklat den här metoden.

Jack Harvie-Clark

Kontroll ger enorma förbättringar

Jack visar ett exempel på ett kontor som byggdes om för aktivitetsbaserat arbete. Men inget gjordes avseende ljuset, luftkvaliteten, de termiska förhållandena eller den akustiska standarden. Apex undersökte rummets akustiska prestanda före och efter. De akustiska parametrar som karaktäriserar rummet var nästan identiska. Även ljuset och de termiska förhållandena mättes.

– Människornas upplevelse av den fysiska miljön var enormt mycket bättre. Användarundersökningar visade att tillfredsställelsen gällande ljusförhållandena förbättrades med 23 procent, de termiska förhållandena med 39 procent och den akustikmiljön med 21 procent. Men ingenting hade hänt med de fysiska förhållandena. Ändå var folk mycket nöjdare, eftersom kontorets utformning möjliggjorde ett visst mått av kontroll. Om du får kontroll över din omgivning förändras din uppfattning om den.

format_quote

Vi vet att det inte är byggnaden eller designen som utgör den största kostnaden för organisationen. Det är personalen. Om du kan få dem att må bättre och vara mer produktiva är det värt det

Högre produktivitet med optimerad akustik

Jack anser med andra ord att du kan förbättra den akustiska tillfredsställelsen bara genom att ge folk valmöjligheter och kontroll. Sedan tar du nästa steg och gör ljudmiljön ännu bättre. Detta är det skede där Jack och hans kollegor börjar sin modellering för att exakt se var och i vilken utsträckning det behövs bättre bullerskydd för att optimera den sammantagna ljudmiljön och därefter förbättra personalens välbefinnande och produktivitet.

– Vi vet att det inte är byggnaden eller designen som utgör den största kostnaden för organisationen. Det är personalen. Om du kan få dem att må bättre och vara mer produktiva är det värt det.

Varken komplicerat eller dyrt

Apex-metoden baseras på modellering, inte mätning.

– Vi använder bara modellering, även i befintliga kontor. Om du har ett befintligt kontor och vill veta effekterna av vissa förändringar kan du bara beräkna förändringarna i en modell. Det är mycket svårt att få god överensstämmelse mellan en modell och mätningar inomhus.

Enligt Jack är metoden varken komplicerad eller dyr att använda.

– Nej, allt du behöver är en skarp syn, säger Jack och skrattar. Det kostar inte mer än annan akustisk rådgivning. Det handlar bara om att tänka på ett mer holistiskt sätt, att se det från ett annat perspektiv. Det går inte att skilja den fysiska akustikmiljön från människornas aktiviteter.

 

Text: Lars Wirtén


Fotnot: I den kommande standarden ISO 22955 refereras till Apex-metoden för bestämning av akustiska krav mellan områden som används på olika sätt.

Läs mer om Apex metoden