Med lugnet som mål

På Sandwell General Hospital i Birmingham, Storbritannien, har man kraftigt minskat bullernivåerna i korridorerna, genom att ersätta det gamla metalltaket med ett ljudabsorberande undertak av klass A. Nu upplevs ljudnivån som hälften så hög mot tidigare!
Människor och design Sjukvård

När Sandwell General Hospital inledde projektet med att renovera avdelningen Priory Ward 4, mätte Cundall ljudnivåerna före och efter renoveringen. Före renoveringen bestod innertaket av operforerade metallplattor, vilket är vanligt i äldre sjukhus i Storbritannien.

Miljön var bullrig och högljudd eftersom alla ytor var släta och hårda. Den enda, minimala, absorptionen kom från draperierna som separerade korridoren från salarna.

Eftersom testmöjligheterna är begränsade i en sjukhusmiljö där det råder full aktivitet, byttes taket endast i korridoren. Men - den förändringen förbättrade akustiken i både korridoren och avdelningen markant.

"Den ganska enkla och självklara följden är att korridoren blev tystare. En viktig orsak är att ljudet inte längre färdas så lätt som det gjorde tidigare. Vår rapport visar att en enkel renovering kan göra stor skillnad. Den aktivitetsrelaterade bullernivån minskade med upp till åtta decibel, vilket i praktiken innebär att den upplevs som nästan hälften så låg, förklarar Andrew Parkin.”

format_quote

Hela miljön blir tystare, folk uppför sig bättre och det blir helt enkelt en trevligare miljö att vistas i.


Öppen lösning - lägre buller

I den renoverade korridoren har den gamla sjuksköterskeexpeditionen ersatts av en arbetsstation med öppen planlösning. Detta förbättrar överblicken över och närheten till patienterna. Samtidigt befarade man att det skulle leda till en bullrigare miljö än tidigare – men ljudnivån är faktiskt lägre!

”Vid arbetsstationen pågår samtal, telefoner ringer, larm ljuder och så vidare. De flesta av ljuden är kortvariga och dämpas nu redan vid källan. Ljudet absorberas snabbare och färdas inte lika långt.”

Andrew Parkin, akustikexpert på konsultföretaget Cundall

Andrew Parkin, akustikexpert på konsultföretaget Cundall

Enligt Andrew Parkin är akustiken i korridorerna i vården ett underskattat och förbisett problem. En faktor av stor betydelse är risken för att sprida smittor. "Vissa sjukhuschefer tror inte det går att arbeta med ljudabsorberande lösningar, eftersom det försvårar infektionskontrollen. Men det går faktiskt att kombinera ljudabsorption med rengörbarhet samt desinficering av mikrober! Det handlar till stor del om att den här kunskapen inte nått ut till alla beslutsfattare, infektionskontroll och absorberande undertak går att förena!"

Bortom de fysiska aspekterna

Andrew Parkin talar om "lugnet" som begrepp och ser det som en nyckelfaktor i rapporten. Att montera ljudabsorbenter förändrade hela atmosfären i lokalen.
“Det här är svårt att kvantifiera objektivt. Det illustreras bäst av bakgrundsbruset. I utrymmen med lång efterklangstid finns det risk att det byggs upp ett buller och att människor talar högre och högre för att höras över bakgrundsbruset. När efterklangen däremot är under kontroll (lägre) tenderar människor att vara tystare, antingen medvetet eller omedvetet. Även om bullernivåerna minskas med bara tre till fyra decibel med hjälp av absorbenterna, gör den mänskliga påverkan på beteendet att den totala bullernivån minskar betydligt mer", förklarar han.

Andrew Parkin nämner en studie från skolor i Essex som exempel, the Essex Study (pdf). Den studien visar att förbättrad akustik medför en positiv effekt som sträcker sig bortom det rent fysiska. Hela miljön blir tystare, folk uppför sig bättre och det blir helt enkelt en trevligare miljö att vistas i. Människor tenderar också att anstränga sig lite mer än när det är högljutt och bullrigt!.

Denna animering förklarar varför miljön på Sandwell General Hospital nu uppfattas som hälften så hög som tidigare:

 

Text: Lars Wirtén
Animation: Lönegård & Co