Bakgrundsinformation och antaganden för Ecophon Acoustic Calculator

Parametrarna definieras i ISO 3382 del 1 och 2. Sabineformeln används för beräkning av efterklangstiden under förutsättning av ett diffust ljudfält. Efterklangstiderna som ges av Sabine-formeln används för att uppskatta taluppfattbarhet och ljudstyrka under diffusa förhållanden.

I rum där huvuddelen av absorptionen sitter i undertaket, t.ex. som ett nedhängt ljudabsorberande undertak, är antagandet om ett diffust ljudfält inte giltigt och förutsättningarna för Sabine-formeln är inte uppfyllda. I detta verktyg används en modell speciellt anpassad för rum med ljudabsorberande undertak för denna typ av rum.

De grundläggande idéerna bakom modellen presenteras i [1]. För rum där den dominerande delen av ljudabsorptionen beror på det ljudabsorberande taket, ger den icke-diffusa modellen uppskattningar av T20, C50 och G som bättre motsvarar de uppmätta värdena än beräkningar baserade på Sabines formel.

Generellt, i rum med akustisk takbehandling ger Sabine-beräkningarna kortare efterklangstider jämfört med vad som faktiskt uppmäts.

Förutsättningar angående beräkningarna 

Vid icke-diffusa beräkningar och vid Sabine beräkningar?

Både Sabine och icke-diffusa beräkningar utförs för alla fall med ett fullt absorberande undertak. Ett fullt ljudabsorberande undertak innebär ett täckningsområde på minst 85 % av bjälklaget. Bjälklaget avser ytan ovanför undertaket.

När undertakets area är mindre än 85 % utförs endast Sabine-beräkningen.

Beräkningar med frihängande enheter eller bafflar utförs endast med Sabine formel eftersom den icke-diffusa modellen inte är anpassad för dessa fall.

Möbler och väggabsorbenter

Beräkningarna tar bara den totala ytan av väggabsorbenterna som läggs till rummet i överväganden. Den akustiska effekten av möbler kvantifieras i måttet ekvivalent spridningsabsorptionsområde Asc.

Vad beräknas?

Efterklangstid T20 (s), Taluppfattbarhet C50 (dB) och Ljudstyrka G (dB) beräknas både för diffusa och icke-diffusa förhållanden. Parametrarna definieras i standard ISO 3382 del 1 och 2. De beräknade värdena är uppskattningar av vad som kan förväntas från mätningar när de uppmätta parametrarna är genomsnittliga över golvområdet.

Vad sägs om väggabsorbenter?

När det gäller väggabsorbenter tar beräkningarna endast hänsyn till den totala arean av väggabsorbenterna som sätts i rummet. Fördelningen på de olika väggarna redovisas inte.

Hur är det med undertaket?

Det antas att det upphängda taket alltid är parallellt med golvet. För fallet med det lutande bjälklaget beräknas en genomsnittlig monteringshöjd.

Vad sägs om möbler och inredning?

Den akustiska effekten av möbler kvantifieras i måttet ekvivalent spridningsabsorptionsområde Asc. Värden ges för möbelkonfigurationer som motsvarar gles, normal och tät inredning.

Hur är det med bakgrundsabsorption?

De begränsade valen av bakgrundsabsorption för väggar, bjälklag, golv, fönster och dörrar motiveras av den relativt lilla påverkan av denna absorption jämfört med påverkan av det ljudabsorberande undertaket, väggabsorbenterna och möblerna. Det valda materialet täcker det som vanligtvis uppstår i praktiken.

Hur är det med lösningen för extra lågfrekvensabsorption?

Ecophon Extra Bass är en inkapslad lättviktsglasullsprodukt som placeras ovanför ett upphängt undertak vilket förbättrar lågfrekvensabsorptionen. Vår rekommendation är att en 50 % täckning är tillräcklig för tillfredsställande resultat. Men i beräkningarna antas en 100 % täckning. 

Hur är det med luftabsorption?

Effektdämpningskoefficienten i luften (m) är från EN 12354-6: 2003 och för 20 ° C och 50-70 % luftfuktighet..

Frekvens (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

m (1/m)

0.0001

0.0003

0.0006

0.001

0.0017

0.0041

 

Erling NilssonHur är det med modellen?

Modellen är utvecklad av Erling Nilsson, doktorand, akustikspecialist vid Ecophon och adjungerad professor vid Institutionen för ingenjörsakustik vid Lunds universitet.

Mer detaljerad information om modellen finns under [1].

Utvecklingen har genomförts i nära samarbete med Danmarks Tekniska Universitet [2], [3].

 

 1) Nilsson E. Input data for acoustical design calculations for ordinary public rooms, ICSV24, July 2017, London

2) G. Marbjerg, J. Brunskog, C.-H. Jeong, and E. Nilsson, Development and validation of a combined phased acoustical radiosity and image source model for predicting sound fields in rooms, J. Acoust. Soc. Am. 138, 14571468 (2015).

3) Bakoulas Konstantinos, Optimization of an energy-based room acoustics model that considers scattering and non-uniform absorption, Master thesis, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, July, 2017