Popis požáru v rámci místnosti

Požár v místnosti může být členěn do různých fází:

Počáteční fáze

Počáteční fáze neboli vznik požáru závisí na velikosti zdroje vznícení a na vlastnostech materiálů a objektů, které jsou přímo zasaženy.

Růstová fáze

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fireBěhem růstové fáze nabývá požár na rozsahu a začínají hořet další objekty v okolí vzniku požáru. Vznítit se může dokonce i povrchové obložení stěn, podlahy a stropu v blízkosti ohně. Začíná se vytvářet stále větší množství kouře a tepla a v oblasti pod stropem se formuje vrstva horkých požárních plynů

V růstové fázi je požár lokální. Požární charakteristiky povrchových obložení hrají při rozvoji požáru důležitou roli..

Gradace - rozvinutí

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fireBěhem růstové fáze může dojít k rozvinutí požáru. To nastane, když požár dosáhne takové intenzity, že ztratí lokální charakter a pohltí veškeré hořlavé materiály v místnosti. Uvolňuje se velké množství tepla a plameny šlehají ven okny a dveřními otvory..

Obecně platí, že k rozvinutí dochází, jakmile požární plyny v místnosti dosáhnou teploty 500 – 600 °C. Tepelné vyzařování z vrstvy požárních plynů je v této fázi tak velké, že způsobí vznícení všech hořlavých materiálů.

K rozvinutí může dojít jen několik minut po vznícení. Lze je však oddálit, nebo dokonce úplně eliminovat. To se může podařit v místnosti, ve které se nachází jen malé množství hořlavých materiálů a která je vybavena povrchovými obklady, jež pouze zanedbatelně přispívají k rozvoji požáru.

Po rozvinutí dosahuje požár maximální úrovně. Délka a intenzita požáru je nyní dána hlavně přívodem vzduchu a „požárním zatížením“, tj. objemem přítomných hořlavých materiálů.

Ústupová fáze

Ústupová fáze nastává, jakmile požár začne uhasínat