Rum med öppen planlösning

Vad man bör tänka på när man planerar öppna planlösningar

För att skapa en bra ljudmiljö i ett öppet landskap är det nödvändigt att överväga både:

Det är också viktigt att tänka på hur den akustiska planeringen påverkar ljudutbredningen.

Tal är den störande faktorn i öppna planlösningar

Den vanligaste akustiska källan till störningar i områden med öppen planlösning är oftast tal. Det är därför viktigt att människor som behöver kommunicera sitter nära varandra medan olika arbetsgrupper samtidigt måste vara tillräckligt akustiskt avskilda för att inte störa varandra.

 

The ceiling reduce SPL and increase the rate of SPL decrease over distance.Fördelar med akustiktak i öppna planlösningar

För att kunna uppnå acceptabla akustiska förhållanden i ett rum med öppen planlösning är ett ljuddämpande akustiktak ett måste.

Taket måste ha en hög dämpningsfaktor och installeras så lågt som möjligt för att ha bästa akustiska effekt. 

Bilden visar att ett akustiktak:

  • minskar ljudnivån
  • ökar graden av ljudnivåns minskning med avståndet

Detta betyder också att avståndet som behövs mellan arbetsplatserna för att uppnå en acceptabel ljudnivå, dvs en talnivå som inte stör eller distraherar, minskar. 

Sound absorbing ceilings improve the function of screens

Ljudabsorberande undertak förbättrar funktionen av skärmar

Ett absorberande undertak i en öppen planlösning kommer också att förbättra funktionen av skärmar och avskärmande möbler.

I vilken grad ett tak förbättrar effekten av skärmar kan klassificeras i ett AC-värde (Articulation Class). AC-värdet bestäms i enlighet med ASTM E 1110 (2001).

Ett akustiktak som används på kontor bör ha ett AC-värde på minst 180.

 

Karakterisering av ljudutbredning

How to describe sound propagation

För att beskriva ljudutbredningen finns det parametrar som beskriver hur mycket ljud som minskar vid dubbelt avstånd.

Parametern DL2 (mätt i dB) anger lutningen för ljudutbredningskurvan.

En annan parameter DLf (också mätt i dB) anger hur ljudnivån vid ett visst avstånd beter sig i förhållande till ljudnivån på samma avstånd i ett fritt ljudfält, dvs utan reflekterande objekt.

Genom att öka DL2-värdet och samtidigt minska DLf-värdet kommer avståndet till den platsen där ljudnivån inte längre stör, att ha minskat.