Vertikal akustik


För att skapa en optimal ljudmiljö behöver du olika typer av ljudabsorbenter. Ett ljudabsorberande undertak reducerar dramatiskt den övergripande ljudnivån och ljudutbredningen i ett rum. Men kala väggar skapar fortfarande ekon. 

Väggabsorbenter minskar dessa ekon och förbättrar taltydligheten, så du kan faktiskt tydligt höra vad folk säger. 

Antalet väggabsorbenter du behöver kommer att bero på vilken aktivitet som äger rum och själva utrymmet:

I kontor med öppen planlösning är det viktigt att hindra tal och ljud från att sprida sig och för att minimera störningar hos medarbetare.

I skolor behöver eleverna en bra inlärningsmiljö för att höra läraren och varandra, och för att kunna tänka och reflektera.

I vårdmiljö behöver patienter lugn och ro för återhämtning och personalen måste kunna kommunicera. 

Läs mer under  Akustiklösningar.

 

Akustiska parametrar och hur man tillämpar dem

Efterklangstiden (RT) är den i särklass mest använda parametern för beräkningar och mätningar inom rumsakustik. Formlerna som används är normalt Sabine formeln eller någon modifierad version av det. De är lätta att använda - du behöver rumsvolymen och mängden ljudabsorption, beräknad med absorptionskoefficienten αp.

Dessa formler är emellertid utformade för ideala förhållanden med diffusa ljudfält. I verkligheten är ljudfältet långt ifrån diffust. Det kommer förmodligen att bestå av två huvuddelar: ett snuddande och ett ej snuddande ljudfält. 

 
     

Snuddande ljudfält

 

 

Ej snuddande ljudfält

Snuddande ljudfält, som främst existerar vid medelhöga och höga frekvenser, består av ljudenergi som utvecklats i ett plan parallellt med den ljuddämpande ytan (normalt taket). Efterklangstiden i ett rum avgörs främst av de snuddande ljudfälten. Detta betyder i praktiken att efterklangstiden är betydligt högre än värdena som beräknats för utspridda ljudfält.

Det bästa sättet att kontrollera ljudenergin i det snuddande ljudfältet är att dämpa det genom att använda ljudabsorbenter på väggarna. Ljudenergin kan också riktas mot (det ljuddämpande) taket genom spridning från möbler, inredning och andra ytor.

Ljudabsorbenter som installeras som små fält istället för stora, obrutna områden ökar spridningen och minskar efterklangstiden ytterligare.


Fördelar med vertikala absorbenter

Många lokaler kräver mycket god rumsakustik för att minska bullernivån. Ju mer ljudabsorption som finns i ett rum, desto lägre blir bullernivån. Det har visats att fysisk minskning av ljudtrycksnivåerna (= mindre buller) i ett rum också ger ytterligare minskning av ljudet genom en psykologisk reaktion: man talar tystare.

När det gäller miljöer som kräver en hög nivå på taluppfattbarheten kan användning av STI-värdet (eller RASTI) vara en mer lämplig parameter än efterklangstiden. Även om STI delvis avgörs av efterklangstiden är det bättre korrelerat med mängden ljudabsorption i rummet. Att öka ljudabsorptionen genom att placera absorbenter på väggarna minskar efterklangstiden, ökar taluppfattbarheten och minskar också ljudtrycksnivån. 

Mängden ljudabsorption kan användas för att bedöma taluppfattbarheten och reduktionen av ljudtrycksnivån. Det är dock inte säkert eller tillförlitligt för att beräkna efterklangstiden (RT) enbart på grund av mängden ljudabsorption. 

Praktiska lösningar med vertikal akustik

Det finns minst tre saker att ta hänsyn till när man behandlar ett rum akustiskt:

  • området som är tillgängligt för ljudbehandling

  • kraven på mekanisk hållfasthet och rengörbarhet

  • estetiken

Det vanligaste tillvägagångssättet är att delvis täcka en vägg. Från en akustisk synvinkel är det idealiskt att installera väggabsorbenter på två intilliggande väggar för att undvika fladdereko.

Ett annat sätt att installera väggabsorbenterna på är att dela upp dem i mindre fält — eller till och med använda dem ensamma, utspridda över väggen. Detta kan göras i regelbundna eller oregelbundna mönster, och ger utlopp för alla sorters kreativitet. 

Ett vanligt sätt att arrangera väggabsorbenterna på, i till exempel klassrum eller kontor, är att installera ett horisontellt band av dämpare på lämplig höjd och använda dem som anslagstavlor. I detta fall är det också att föredra att använda mer än en vägg och att kombinera detta med ett ljudabsorberande undertak.

Väggabsorbenterna bör placeras i öronhöjd, både i sittande och stående läge.

Hörnen är speciellt viktiga för akustiken – hörn mellan väggar och hörn mellan taket och väggarna – ljudabsorbenter fungerar optimalt där.

I de flesta fall är det en fördel att kombinera väggabsorbenterna med ett upphängt tak:

 

1) tak

2a) kort vägg

2b) lång vägg